06.09.2017 Tarihli Meclis Gündemi

6 Ağustos 20170
Metni Sesli Dinle

                                                        

 

                                                             

                                           

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.09.2017 Çarşamba günü saat 15.00’da toplanacaktır.

                     

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

Dr. Nevzat DOĞAN

İzmit Belediye Başkanı

                             

                                                                                          

            G Ü N D E  M    

1-       Yoklama

 

2-      01.08.2017 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2018 yılı tarife cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 15.08.2017 tarih ve 3014 sayılı yazısı.

 

4-      İzmit Belediyesi sınırları dahilinde yürürlükte olan mevcut imar planlarında “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımında kalan alanların Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planları doğrultusunda plan onama sınırları dışına çıkarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz talepleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.08.2017 tarihli yazısı.

  

5-      İzmit-Serdar Mahallesi, G23b.23c.2c Uygulama İmar Planında, bir kısmı 3327 ada 1      nolu parselde kalan, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 18.04.2017 tarih ve 2937 sayılı kararı ile tescillenen 5 adet Roma Dönemi Lahit Mezar ve Platform Duvarları için belirlenen “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması ve söz konusu kalıntılara 116A envanter numarası verilerek, parselin bir kısmında Müze Müdürlüğünce koordinatları belirlenen tescil kararının imar planı üzerinde gösterilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 17.08.2017 tarihli raporu.

 

6-      İzmit-Tavşantape Mahallesi, G23b.25a.3d Uygulama İmar Planı paftası, 230 ada 9, 13 ve 14 nolu parsellerde yer alan İstanbul 2 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.09.1995 tarih ve 3848 sayılı kararı ile tescilli Osmanlı Kireç Ocakları taş duvarına bitişik 230 ada 6, 7, 8, 12 ve 15 (10 ve 11 nolu parsellerin tevhidiyle oluşan) nolu parsellerde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.03.2017 tarih ve 2890 sayılı kararı ile belirlenen “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 15.08.2017 tarihli raporu.

7-      5393 Sayılı Kanunun 75. maddesine göre Kocaeli Üniveristesi ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.08.2017 tarihli raporu.

 

8-      Tapuda Çayırköy Mahallesi idari Sepetçi Mahallesi Bıçkıdere Göleti’nde bulunan yaklaşık 60.000 m2’lik su kayağı tesislerinin işletmesinin 6 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.08.2017 tarihli raporu.

 

9-      İzmit Belediyesi ile İzmir Selçuk Belediyesinin  kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 18.08.2017 tarihli  raporu.

 

10-  Belediyemizin mahallelerimizde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları  ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek beş mahalleden başlanması kaydıyla yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılması teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunun 25.08.2017 tarihli raporu.

 

11-   Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

GELEN EVRAK

—————————-

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz