Ağustos 2017 Komisyon Raporları

1 Ağustos 20170
Metni Sesli Dinle

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

           İzmit Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesiyle ortaklaşa yürütülen proje kapsamında “Üniversiteli Pazarı” açılması planlanmaktadır.5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin “c” bendinde “Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6 /2005 tarihli ve 5362  sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek  Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir” denilmektedir.

       5393 sayılı Kanunun 75/c maddesine göre Kocaeli Üniversitesi ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.07.2017 tarih ve 1635 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

        İzmit Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesiyle ortaklaşa yürütülen proje kapsamında “Üniversiteli Pazarı” açılması planlanmaktadır.  5393 sayılı Kanunun 75/c maddesine göre Kocaeli Üniversitesi ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki kurs, vb. gibi eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sosyal etkinlik ve faaliyetlerin ortak hizmet projesi olarak yapılması ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi    (Belediye meclis üyeleri Birol SAĞLAM ve Ercan UMUTLU’nun muhalif oyuna karşı Belediye meclis üyeleri Hayrettin ÜNLÜ, Engin UZTÜRK, Yusuf Sami ÇINAR’ın kabul oyları ile komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.  21.08.2017

MUHALEFET ŞERHİ:

01.08.2017 tarihli meclis gündeminin 7. Maddesi ile “5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesine göre Kocaeli Üniversitesi ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifinin” görüşülmesi üzere konu Plan Bütçe Komisyonuna havale olmuştur. Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmelerden sonra ortada tüm sınır ve çerçevesi kesin net bir şekilde belli bir protokol olmamasına rağmen söz konusu protokol yapma yetkisinin verilmesine uygun görmüyoruz söz konusu gündem maddesine olumsuz yönde oy kullanıyoruz. Şöyle ki;

1.      Belediyemiz ile bir kurum-kuruluşlar arasında Ortak hizmet projeleri yapılacaksa, bunun amaç ve sınırlarının açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. Söz konusu gündem maddesinin komisyonumuzca asıl görüşülmesi gereken konu protokol içeriğini görüp değerlendirmek iken tarafımıza sunulan net ve kesinleşmiş bir protokol söz konusu değildir. Komisyon görüşmelerimizin en sonunda 01.06.2016 tarihli sunulan protokolün gündem maddemizin içeriği ile bir bağlantısının olmadığı anlaşılmış ve komisyonumuzun da yanlış yönlendirildiği kanaatine varılmıştır. Çünkü söz konusu protokol 16.05.2016 tarih ve 37 sayılı meclis kararına istinaden hazırlanmış bir protokol olup söz konusu gündem maddesi ile alınacak yetki ile bir bağlantısının olmadığı görülmektedir. Söz konusu gündem maddesi ile istenilen yetki daha genel bir yetki olup sınırları belli değildir.

 

2.      Söz konusu protokol yapma yetkisi verilmesi Belediye yönetiminde şeffaflık ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir. Yetki ile yapılacak yapılması planlanan işlemleri öngörmemiz de mümkün değildir.

3.      5393 sayılı Kanunu 75. Maddesi ile belediye başkanın yapması gereken işlemlerin genel hatları belirtilmiştir. Belediye Başkanı’nın genel mevzuattan kaynaklanan yetkileri dışında uygulama yapması yasal değildir. Ancak söz konusu verilecek yetki ile bu tarz işleri yapabilmesinin önü açıktır. Bu nedenle ucu açık bir protokol yapma yetkisi verilmesi telafisi zor olacak hukuka aykırı işlerin yapılmasına da neden olacaktır.

4.      Belediye başkanına gündem maddesi ile “gençlere yönelik kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması” konusunda yetki istenmektedir. Komisyon görüşlerimizde sadece üniversite içerisinde yapılmış olan Üniversiteli Pazarı olarak ifade edilen alan ile ilgili protokol yapılacağı üzerinde durulmuş, ancak gündem maddesi ile istenilen yetkilerin uygulama pazar alanında uygulanması arasında bağlantı kurulamamış olup söz konusu istenilen yetkilerin de pazar alanında uygulanması mümkün görülmemekte ve kendi içinde çelişki oluşturmaktadır.

5.      Belediyemiz ile kurum-kuruluşlar arasında protokol yapılması aşamasında söz konusu sürece meclisimizin yetkili ihtisas komisyonu veya meclis üyelerinden oluşturulacak bir komisyonun da dahil edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Böylelikle belediyemiz adına yapılacak işlemlerinde daha saydam ve şeffaf olma ilkesi gerçekleşmiş olacaktır. Bu nedenlerle ilgili gündem maddesine karşı oy kullanıyoruz.

 

    Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

    Birol SAĞLAM                            Ercan UMUTLU    

          Üye                                                   Üye

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

            İzmit Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Tapuda Çayırköy Mahallesi idari Sepetçi Mahallesi Bıçkıdere Göleti’nde bulunan yaklaşık 60.000 m2’lik su kayağı tesislerinin işletmesinin 6 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.07.2017 tarih ve 4363 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

        Tapuda Çayırköy Mahallesi idari Sepetçi Mahallesi Bıçkıdere Göleti’nde bulunan yaklaşık 60.000 m2’lik su kayağı tesislerinin işletmesine yapılacak acemi parkuru, sporcu yürüyüş yolu tamiratı, rampalar, rutin bakım maliyetlerinin kiracılar tarafından karşılanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre 5 yıl süre ile kiraya verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.08.2017

   Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

  Birol SAĞLAM                            Ercan UMUTLU    

          Üye                                                   Üye

  

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON  RAPORU

          İzmit Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek, kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Kırsal ve İsimlendirme komisyonunun 21.07.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.08.2017

 

Ayhan ARSLANBOĞA                    Mehmet ÇETİN                       Aliye Hale MERİÇ                   

Kırsal Hiz. ve İsimlendirme               Başkan Vekili                                   Üye

Komisyon Başkanı                  

Sabri YILDIZ                                     Ersin ALBAYRAK

     Üye                                                        Üye

               SOSYAL HİZMETLER KOMİSYON  RAPORU

          İzmit Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemizin mahallerimizde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek beş mahalleden başlanması kaydıyla yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılması teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.07.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

         Belediyemizin mahallerimizde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek beş mahalleden başlanması kaydıyla yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılması teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.08.2017

 

          Haluk AKGÜN                                İsmail KAMIŞ                       Sabri YILDIZ

    Sosyal Hizmetler Kom. Bşk                   Başkan  Vekili                             Üye

   Emrah EFE                                        İbrahim KILIÇ

       Üye                                                      Üye

 

   KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

        İzmit Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Belediyesi ve İzmir Selçuk Belediyesi ile sosyal, kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesi ile İzmir Selçuk Belediyesi ile “ Kardeş Şehir olunması konusunun  görüşülmesi ve bunun yapılacak protokolle resmileştirilebilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.07.2017 tarih ve 1636 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

     İzmit Belediyesi ve İzmir Selçuk Belediyesi ile sosyal, kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesi ile İzmir Selçuk Belediyesi ile “ Kardeş Şehir olunması  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.18.08.2017

 

İbrahim ELGİN                                Birol SAĞLAM                    Haluk AKGÜN                   

Kültür Turizm  ve Sanat                   Başkan  Vekili                              Üye

Kom.Bşk.

 

Hasan AYAZ                                       Özcan ÖZER

    Üye                                                          Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz