Eylül 2017 Komisyon Raporları

1 Eylül 20170
Metni Sesli Dinle

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

            İzmit Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş  2018 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.08.2017 tarih ve 3014 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

        5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş ilişik listedeki 2018 yılı tarife cetveli değiştirilerek,  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 14.09.2017

 

 

 

 

 

   Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

         

  

    Birol SAĞLAM                            Ercan UMUTLU    

          Üye                                                   Üye

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

            İzmit Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz tarafından yapılan ve 01.09.2005 tarih 8650 nolu yevmiye ile tapuya tescil olan M.Alipaşa Mahallesi 37 nolu uygulama bölgesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 701 ada 2 nolu parselin 372.41 m2 lik kısmı bedele dönüştürülmüştür. İzmit Milli Emlak Müdürlüğü bedele dönüşen hisse nedeni ile Hazinenin zarara uğradığını beyan ederek, zarar karşılığında bedel veya arsa verilmesini talep etmişlerdir.

Maliye Hazinesine ait M.Alipaşa Mahallesi 701 ada 2 nolu parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile bedele dönüşen 372.41 m2’sine karşılık İmar Planında okul alanında kalan Orhan Mahallesi 3479 ada 1 nolu parseldeki belediyemize ait 619 m2 hissemizin Maliye Hazinesi ile trampa edilmesi konusunun 5393 sayılı kanunun 18/e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.08.2017 tarih ve 5048 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

           Belediyemiz tarafından yapılan ve 01.09.2005 tarih 8650 nolu yevmiye ile tapuya tescil olan M.Alipaşa Mahallesi 37 nolu uygulama bölgesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 701 ada 2 nolu parselin 372.41 m2 lik kısmı bedele dönüştürülmüştür. İzmit Milli Emlak Müdürlüğü bedele dönüşen hisse nedeni ile Hazinenin zarara uğradığını beyan ederek, zarar karşılığında bedel veya arsa verilmesini talep etmişlerdir.

Maliye Hazinesine ait M.Alipaşa Mahallesi 701 ada 2 nolu parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile bedele dönüşen 372.41 m2’sine karşılık İmar Planında okul alanında kalan Orhan Mahallesi 3479 ada 1 nolu parseldeki belediyemize ait 619 m2 hissemizin 5393 sayılı kanunun 18/e maddesine göre Maliye Hazinesi ile trampa edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 14.09.2017

 

 

 

 

   Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

         

  

    Birol SAĞLAM                            Ercan UMUTLU    

          Üye                                                   Üye

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON  RAPORU

 

 

          İzmit Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve gündemin … maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun ….2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 15.09.2017

 

 

Ayhan ARSLANBOĞA                    Mehmet ÇETİN                       Aliye Hale MERİÇ                    

Kırsal Hiz. ve İsimlendirme               Başkan Vekili                                   Üye

Komisyon Başkanı                  

 

 

Sabri YILDIZ                                     Ersin ALBAYRAK

     Üye                                                        Üye

 

                  

                SOSYAL HİZMETLER KOMİSYON  RAPORU

 

 

          İzmit Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemizin mahallelerimizde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek beş mahalleden başlanması kaydıyla yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılması teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunun 25.08.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         Komisyonumuzca yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli resmi kurumlarla görüşmeler yapılarak (Mahalle Muhtarları, Türkiye İstatistik Kurumu, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İzmit İlçe Sosyal Yardım Müdürlüğü) bu mahallelere yapılacak belediye hizmetlerinin şimdiye kadar olduğu gibi mahalle halkına sorularak yapılmasına devam edilmesi hem o mahalle halkını daha yakından tanımak hem de yapılacak hizmetlerin daha verimli ve daha işlevsel olması açısından önemli bir faktördür. Hazırlanan bu raporun neticesinde bundan sonra yapılacak  belediye hizmetlerinde rehber olması açısından aşağıda maddeler halinde belirtmek gerekirse;

 

·          Komisyonumuzca belirlenen bu beş pilot mahallede ( Yenidoğan mahallesi , Serdar mahallesi, Topçular mahallesi, Terzibayır mahallesi, Cedit mahallesi) öncelikle okuma yazma kursları açarak vatandaşın ilkokul diplomalarının alınmasının sağlanması

 

·         Bu beş mahallemizde de genç nüfus oranının fazla olması nedeni ile spor alanları, çocuk parklarının yapılmasına ağırlık verilmesi ayrıca bu mahallelerimizdeki mahalle konaklarında gençlere ve çocuklara yönelik eğitim ve aktivite programlarına ağırlık verilmesine  (çocuk bakım evi açılması için çalışmalar başlatılabilir)

 

·         Bu beş mahallemizde de Kaymakamlık Sosyal Yardım  müdürlüğü ile Belediyemizin Sosyal yardımlarından faydalanan aile sayısının fazlalığı nedeni ile bu mahallelerde ki genç nüfusa yönelik meslek edindirme kurslarının açılarak meslek sahibi yapılması neticesinde  belirli iş sahalarında istihdam edilmeleri sağlanması

 

·         Cedit mahallemiz ile başlayan kentsel dönüşümün bilhassa Serdar, Yenidoğan ve Terzi bayırı mahallelerinde de uygulanması için bir program yapılmasına, tavsiye kararı olarak komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.09.2017

 

 

               Haluk AKGÜN                                İsmail KAMIŞ                       Sabri YILDIZ

        Sosyal Hizmetler Kom. Bşk                   Başkan  Vekili                               Üye

 

            Emrah EFE                                        İbrahim KILIÇ

                 Üye                                                      Üye

 

  KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

 

 

        İzmit Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Ukrayna Kherson Belediye Başkanı Vladimir MIKOLAYENKO imzalı ekteki yazıya istinaden iki ülke ve şehirlerimiz arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılabilecek işbirliği çalışmaları kapsamında Kherson Belediyesi ve İzmit Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisinin kurulması ve çalışmaların başlatılması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.08.2017 tarih ve 1878 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

      Ukrayna Kherson Belediye Başkanı Vladimir MIKOLAYENKO imzalı yazıya istinaden iki ülke ve şehirlerimiz arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılabilecek işbirliği çalışmaları kapsamında Kherson Belediyesi ve İzmit Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisinin kurulması ve çalışmaların başlatılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.09.2017

İbrahim ELGİN                                Birol SAĞLAM                    Haluk AKGÜN                   

Kültür Turizm  ve Sanat                   Başkan  Vekili                              Üye

Kom.Bşk.

Hasan AYAZ                                       Özcan ÖZER

    Üye                                                          Üye

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz