06.10.2015 Tarihli Meclis Gündemi

6 Ekim 20150
Metni Sesli Dinle

 İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.10. 2015  Salı  günü saat 15.00'da  toplanacaktır.

 

              Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi  Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                   

                                                                                                                                  

                                                                                                                     Dr.Nevzat DOĞAN
                                                                                                    İzmitBelediye Başkanı

            G Ü N D E  M    

1-        Yoklama

 

2-      01.09.2015 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      2015-2019 Stratejik planından alınan 2016 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.09.2015 tarih ve 4076 sayılı yazısı.

 

4-      2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.09.2015 tarih ve 4075 sayılı yazısı.

 

5-      5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2016 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.09.2015 tarihli  yazısı.

 

6-      5393 sayılı Belediye  Kanununun 67. Maddesi gereği,  memur yemek hizmet alımı işinin 36 ay süre ile ihale edilmesi konusunda  Belediye Meclisinden  yetki alınması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2015 tarihli yazısı.

 

7-      Durhasan mahallesi 670 adada (İzmit Otobüs Terminali) bulunan Belediyemiz tarafından yaptırılmış olan Turizm Danışma Bürosu'nun 10 yıl süre ile bedelsiz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi konusunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15.09.2015 tarih ve 6021 sayılı yazısı.

 

8-      6360 Sayılı Kanunla Belediyemize devredilen Şahinler Mahallesi 42,00 m2 alanlı 3653 nolu parselde , Emirhan Mahallesi 406,00 m2 alanlı 984 parselde , Kaynarca Mahallesi 4175,00 m2 alanlı  3077 nolu parselde Merkez mevkii No:7 adresinde , Deretepe Mahallesi 720,00 m2 alanlı 586 nolu parselde ve Karaabdülbaki Mahallesi 712 nolu parselin (1500/3880) 1500,00 m2'lik kısmı üzerinde  bulunan konutların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı belediye kanununun 15/h ve 75/d maddelerine göre Kocaeli Valiliği İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, Belediyemiz Meclisi'nin 01.09.2015 tarih 89 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Tahsis süresinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.09.2015 tarihli yazısı.

 

9-      İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25c.2a-2b uygulama imar planı paftaları, “Park Alanı” kullanımındaki 765 ada 207 no'lu parselin NATO Akaryakıt Boru Hattı ve kamulaştırma sınırı içerisinde kalan kısmının “Askeri Stratejik Alanlar ve Koruma Kuşağı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.09.2015 tarihli yazısı.

 

10-  İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında “T3” lejantlı 5/A-3/3, 0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımında olan 2519 ada 1 nolu parsel, “T3” lejantlı 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımında olan 2519 ada 10 ve 11 nolu parseller ile “TT3” lejantlı 5/A-4/3, 0.40/1.60 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımında olan 2519 ada 22 nolu parsellerin daha fonksiyonel bir yapı yapılabilmesi için tevhid edilebilmesi amacıyla “T3” lejantlı E:1.35, H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.09.2015 tarihli yazısı.

 

11-  İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde ilan edilen Riskli Alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tarafımıza devredilen yetkiler kapsamında ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasının (ç) bendi ve son cümlesinde yer alan hükümler ve yine aynı yasanın 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan hükümler uyarınca işbirliği ve ortak hizmet uygulamaları yapılabilmesi amacıyla; BEKAŞ Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile anlaşmalar ve işbirliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.09.2015 tarihli yazısı.

 

12-  İzmit-Yeni Mahalle (tapuda Arızlı), G23b.23c.2a Uygulama İmar Planı paftası, 147 ada 1 nolu güneyinde yer alan 14mt genişliğindeki imar yolunun hâlihazırdaki duruma göre 147 ada 1 ve 2 nolu parsellerin güneyine kaydırılarak planlanması ve 147 ada 1 nolu parselin doğusunda yer alan 7mt genişliğindeki imar yolu güzergâhının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu'nun 10.09.2015 tarihli raporu.

 

13-  İzmit- Sanayi (tapuda Körfez)  Mahallesi, G23b.25d.4a-4d uygulama imar planı paftaları, 1868 ada 24 no'lu parselde yer alan “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” kullanımı ile ilgili olarak imar planı üzerinde kesin bir açıklık olmadığından, Danıştay Ondördüncü Dairesi'nin 2013/6 Esas, 2014/4417 sayılı kararı ile verilen “Bozma Kararı” doğrultusunda imar planı üzerine “Mahalle Konağı” ifadesinin eklenmesi ve “İzmit, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu” lejandı paftasında yer alan “Kültürel Tesisler Alanı” kullanımının “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu'nun 17.09.2015 tarihli raporu.

 

14-  Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce,  Çayırköy Mahallesi,  ” Hacıoğlu Mevkii cephe iyileştirme projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.09.2015  tarihli raporu.

 

15-  Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Yassıbağ Mahalesi,  ” Kargaoğlu Mevkii cephe iyileştirme projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.09.2015 tarihli raporu.

 

16-  Zabıta Müdürlüğünün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 17.09.2015 tarihli raporu.

 

17-  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.09.2015 tarihli raporu.

 

18-  Gündoğdu Mahallesi 797 ada 1 nolu parselde bulunan Belediyemize ait Cephanelik Spor Stadyumunun, batısında yer alan 2.910,00 m2'lik kısmı hariç olmak üzere işletme hakkının Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne devir edilmesi konusunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor komisyonunun14.09.2015 tarihli raporu.

 

19-  Yeşilova Mahallesi ve Tüysüzler Mahallelerinde yapımı devam etmekte olan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 11.09.2015 tarihli raporu.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz