Ekim 2015 Komisyon Raporları

1 Ekim 20150
Metni Sesli Dinle

                                        

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

          

 İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve gündemin 5. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2016 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.09.2015 tarih ve 4135 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

           5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2016 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 19.10.2015

 

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 
 
                 

                 İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2016 Mali Yılı Bütçe teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.09.2015 tarih ve 4075 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

 
 
                 
                 
                 

A-GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

 
                 
                 
     

Encümen

Meclis

       

01-Vergi Gelirleri

 

68.900.000,00

67.900.000,00

       

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

 

10.100.000,00

10.100.000,00

       

04-Alınan Bağış ve Yardımlar

 

6.200.000,00

4.200.000,00

       

05-Diğer Gelirler

 

82.000.000,00

80.500.000,00

       

06-Sermaye Gelirleri

 

3.000.000,00

2.500.000,00

       
                 

TOPLAM

 

170.200.000,00

165.200.000,00

       
                 

09-Red ve İadeler ( – )

 

200.000,00

200.000,00

       
                 

TOPLAM

 

170.000.000,00

165.000.000,00

       
                 
                 
                 
                 
                 

B-AÇIK VE FAZLANIN FİNANSMANI TABLOSUNUN  İNCELENMESİNDE;

   
                 
     

Encümen

Meclis

       

01-İç Borçlanma

 

0,00

0,00

       

02-Dış Borçlanma

 

0,00

0,00

       

03-Likidite Amaçlı Tutulan Nakit , Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler

 

15.000.000,00

15.000.000,00

       

04-Net Borçlanma

 

0,00

0,00

       

05-Net Finansman

 

0,00

0,00

       
                 

TOPLAM

 

15.000.000,00

15.000.000,00

       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
                 

C-GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

   
                 
                 

1-GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN I.DÜZEYİNDE

     
                 
                 
     

Encümen

Meclis

       

01-Personel Giderleri

 

28.155.500,00

28.155.500,00

       

02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi

 

5.247.000,00

5.247.000,00

       

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

 

85.281.500,00

83.181.500,00

       

04-Faiz Giderleri

 

175.000,00

75.000,00

       

05-Cari Transferler

 

9.695.000,00

9.545.000,00

       

06-Sermaye Giderleri

 

47.146.000,00

44.746.000,00

       

07-Sermaye Transferleri

 

50.000,00

50.000,00

       

09-Yedek Ödenekler

 

9.250.000,00

9.000.000,00

       
                 

TOPLAM

 

185.000.000,00

180.000.000,00

       
                 
                 
                 

2-GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV.DÜZEYİNDE

     
                 
     

Encümen

Meclis

       

46 41 15 02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.700.000,00

1.700.000,00

       

05

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

19.900.000,00

19.900.000,00

       

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

1.300.000,00

1.400.000,00

       

13

Destek Hiz. Müdürlüğü

700.000,00

700.000,00

       

20

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

350.000,00

350.000,00

       

23

Mali Hizmetler Müdürlüğü

17.150.000,00

16.350.000,00

       

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

750.000,00

750.000,00

       

25

Basın Yayın ve Halk İliş.Müdürlüğü

2.000.000,00

2.000.000,00

       

30

Çevre Kor.ve Kontr.Müdürlüğü

1.100.000,00

1.100.000,00

       

31

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

8.500.000,00

7.000.000,00

       

32

Etüd Proje  Müdürlüğü  

30.000.000,00

30.000.000,00

       

33

Fen İşleri  Müdürlüğü   

22.000.000,00

22.000.000,00

       

35

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2.600.000,00

2.600.000,00

       

36

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

200.000,00

200.000,00

       

37

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

12.500.000,00

12.500.000,00

       

38

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

6.300.000,00

5.200.000,00

       

39

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

950.000,00

950.000,00

       

40

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

3.100.000,00

3.100.000,00

       

41

Temizlik İşleri Müdürlüğü

34.000.000,00

32.300.000,00

       

42

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

9.700.000,00

9.700.000,00

       

43

Yapı Kontrol Müdürlüğü         

1.300.000,00

1.300.000,00

       

44

Yazı İşleri Müdürlüğü

2.200.000,00

2.200.000,00

       

45

Zabıta Müdürlüğü                    

5.550.000,00

5.550.000,00

       

46

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

850.000,00

850.000,00

       

47

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

300.000,00

300.000,00

       
                 

TOPLAM

185.000.000,00

180.000.000,00

       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 14.09.2015 tarih ve 836 sayılı Encümen inceleme raporu ile 06/10/2015 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 185.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2016 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde 5.000.000,00 TL eksiltilerek Gider Bütçesi 180.000.000,00 TL  ,Gelir Bütçesi  165.000.000,00 TL ve Açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000 ,00 TL ile denkleştirilmiştir.

 
 
 
 
 
                 

                  Bütçe Kararnamesi’nin toplam 13 maddesi ve 2016 Mali yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği “ hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemi esasına göre; Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, Gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, Gelir Bütçesi 165.000.000,00 TL  , Gider Bütçesi 180.000.000,00 TL  ve Açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000,00 TL ile denk  olan Bütçe (Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri Ersin LABYRAK ve Birol SAĞLAM'ın muhalif oyuna karşın, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Hayrettin ÜNLÜ,  Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri İbrahim ELGİN ve Engin UZTÜRK'ün kabul oyları ile) komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmekle işbu rapor; Meclis’in tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.10.2015

 
 
 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                  Hayrettin ÜNLÜ                                             İbrahim ELGİN                                                     Engin UZTÜRK

 

     Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı                                   Başkan Vekili                                                                 Üye

 
                 
                 
                 

                                               Birol SAĞLAM                                                                    Ersin ALBAYRAK

 

                                                         Üye                                                                                           Üye

   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUHALEFET ŞERHİ

 

        1- Gider bütçesi yılsonu itibari ile 123 milyon civarında gerçekleşecektir. Dolayısı ile bu gerçekleşme oranı %76’lar düzeyinde olacaktır.

         2- Gelir bütçesinin yılsonu olarak 125 milyon gibi gerçekleşmesi beklenebilir. Gerçekleşme oranı ise %78 civarı gibi olacaktır.

          3- Bu verilere bakıldığında 2015 yılı için konulan 160 milyon hedefinin çok gerilerinde kalacağı açıktır. Buna rağmen 2016 yılı bütçesinin 180 milyon gibi düşünülmesi gerçekçi olmayan bir bütçedir. 180 milyon bütçe düşünmek için yılsonu itibari ile %95-98 gibi oranların gerçekleşmesi gerekirdi. Bu oranları artık göremiyoruz. %75’ler düzeyinde bütçe gerçekleşmesine karşı sürekli artan bir bütçe önermek, bütçe disiplini ve ciddiyetten uzaklaşmak anlamına gelmektedir.

            Belediyenin amacı bankalarda nakit para tutmak değildir.15 milyon nakit para tutmak demek, bu tutarın sağlayacağı toplumsal faydadan halkı yoksun bırakmak demektir. Hele hele bütçeden yatırımlara %20’ler gibi pay ayıran Belediye için bunun vebali daha ağırdır.

            Bütçe taslağına bakıldığında bu bütçe tamamen harcama bütçesidir. 55 milyon TL hizmet alımı içermektedir. Basın yayınından, ulaşıma kadar bütün müdürlüklerde hizmet alımı yapılmaktadır. Sadece araç kirası için ödenecek para 2.600.000 TL’dir.

            Sosyal Hizmet ve Kültür Hizmetleri altında toplam 14 milyon kaynak kullanılmaktadır. Bunların çok önemli kısımları cari transfer adı altında hane halkına yardımlar olarak geçmektedir.

            55 milyon hizmet alımı, 14 milyon bu tür harcamalara karşın yatırımcı müdürlük olan Fen İşlerine ayrılan kaynak sadece 20 milyon TL’dir.

            Bu bakımdan bu rakamlar bütçe ile ilgili özeti zaten veriyor. Korkarız ki 2016 yılı da, 2014 ve 2015 yılı gibi yatırımlar açısından kayıp bir yıl olacağını düşünmekteyiz. Bu sebepten dolayı komisyon raporuna muhalefet şerhi koyuyoruz.   

 

 

            Ersin ALBAYRAK                                                              Birol SAĞLAM

  Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi                                         Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

    PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

          

            İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve gündemin 3. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 2015- 2019 Stratejik Planından alınan 2016 Yılı Performans programı  teklifi ile ilgili  yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     

      İlişik listedeki 2015 -2019 stratejik planından alınan 2016 yılı performans Programı müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 2310.2015

 

 

 

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

          

            İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve gündemin G-1. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Akçakoca Mahallesi, Kapanca sokak No: 26 adresinde, tapuda Kozluk mahallesi 190 ada 55 parsel üzerinde bulunan tescilli yapının “ konaklama tesisi” olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.10.2015 tarih ve 6293 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      

            Akçakoca Mahallesi, Kapanca sokak No: 26 adresinde, tapuda Kozluk mahallesi 190 ada 55 parsel üzerinde bulunan tescilli yapının “ konaklama tesisi” olarak kullanılmak üzere  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre 10 yıl süre ile kiraya verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 14.10.2015

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

              

   İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve gündemin 4. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 12.6 hektarlık alan 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilmiştir.Söz konusu alanda gerçekleştirilecek Proje ve çalışmalarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İzmit Belediye Başkanlığı yetkilendirilmiştir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasının (ç) bendinde: Bakanlık; “Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dahil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya arsa paylarını belirlemeye yetkilidir.”

Ayrıca 5. Fıkranın son cümlesinde yer alan;

(ç) bendinde belirtilen uygulamalar 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idareler ile iş birliği içinde veya gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile özel hukuka tabi anlaşmalar çerçevesinde de yapılabilir.” hükümleri ile söz konusu kanunun 8. Maddesinin 2. Fıkrasında; “Bakanlık, TOKİ ve idare; danışmanlık, yazılım, araştırma her tür ve ölçekte, harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planı çalışmalarını her tür ve ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması işlerini ve dönüşüm uygulamalarını, 4734 sayılı kanun kapsamındaki idareler ile aktedecekleri protokoller çerçevesinde 4734 sayılı kanuna tabi olmaksızın ortak hizmet uygulamaları suretiyle de gerçekleştirebilirler.” hükümleri bulunmaktadır.

 

İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde ilan edilen Riskli Alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tarafımıza devredilen yetkiler kapsamında ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasının (ç) bendi ve son cümlesinde yer alan hükümler ve yine aynı yasanın 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan hükümler uyarınca işbirliği ve ortak hizmet uygulamaları yapılabilmesi amacıyla; BEKAŞ Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile anlaşmalar ve işbirliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.09.2015 tarihli yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde ilan edilen Riskli Alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tarafımıza devredilen yetkiler kapsamında ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasının (ç) bendi ve son cümlesinde yer alan hükümler ve yine aynı yasanın 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan hükümler uyarınca işbirliği ve ortak hizmet uygulamaları yapılabilmesi amacıyla; BEKAŞ Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile anlaşmalar ve işbirliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi  (Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri Ersin ALBAYRAK ve Birol SAĞLAM’ın muhalif oyuna karşı, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Hayrettin ÜNLÜ,  Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri İbrahim ELGİN ve Engin UZTÜRK’ün  kabul oyları ile) komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.10.2015  

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                           Başkan Vekili                                                    Üye

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                     Üye

                                         

 

MUHALEFET ŞERHİ

           

            Belediye şirketlerinin meclis denetimine tabi olmadığından, şirketlerle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

           

            Bilgi sahibi olmadığımız, denetleyemediğimiz şirket yetkilendirmesine olumsuz oy vererek muhalefet şerhi koyuyoruz.

 

 

 

            Ersin ALBAYRAK                                                Birol SAĞLAM

  Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi                           Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Birol SAĞLAM                                                                       Ersin ALBAYRAK     

                 Üye                                                                                                        Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 
 
                 

                 İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2016 Mali Yılı Bütçe teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.09.2015 tarih ve 4075 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

 
 
                 
                 
                 

A-GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

 
                 
                 
     

Encümen

Meclis

       

01-Vergi Gelirleri

 

68.900.000,00

67.900.000,00

       

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

 

10.100.000,00

10.100.000,00

       

04-Alınan Bağış ve Yardımlar

 

6.200.000,00

4.200.000,00

       

05-Diğer Gelirler

 

82.000.000,00

80.500.000,00

       

06-Sermaye Gelirleri

 

3.000.000,00

2.500.000,00

       
                 

TOPLAM

 

170.200.000,00

165.200.000,00

       
                 

09-Red ve İadeler ( – )

 

200.000,00

200.000,00

       
                 

TOPLAM

 

170.000.000,00

165.000.000,00

       
                 
                 
                 
                 
                 

B-AÇIK VE FAZLANIN FİNANSMANI TABLOSUNUN  İNCELENMESİNDE;

   
                 
     

Encümen

Meclis

       

01-İç Borçlanma

 

0,00

0,00

       

02-Dış Borçlanma

 

0,00

0,00

       

03-Likidite Amaçlı Tutulan Nakit , Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler

 

15.000.000,00

15.000.000,00

       

04-Net Borçlanma

 

0,00

0,00

       

05-Net Finansman

 

0,00

0,00

       
                 

TOPLAM

 

15.000.000,00

15.000.000,00

       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

C-GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

   
                 
                 

1-GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN I.DÜZEYİNDE

     
                 
                 
     

Encümen

Meclis

       

01-Personel Giderleri

 

28.155.500,00

28.155.500,00

       

02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi

 

5.247.000,00

5.247.000,00

       

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

 

85.281.500,00

83.181.500,00

       

04-Faiz Giderleri

 

175.000,00

75.000,00

       

05-Cari Transferler

 

9.695.000,00

9.545.000,00

       

06-Sermaye Giderleri

 

47.146.000,00

44.746.000,00

       

07-Sermaye Transferleri

 

50.000,00

50.000,00

       

09-Yedek Ödenekler

 

9.250.000,00

9.000.000,00

       
                 

TOPLAM

 

185.000.000,00

180.000.000,00

       
                 
                 
                 

2-GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV.DÜZEYİNDE

     
                 
     

Encümen

Meclis

       

46 41 15 02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.700.000,00

1.700.000,00

       

05

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

19.900.000,00

19.900.000,00

       

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

1.300.000,00

1.400.000,00

       

13

Destek Hiz. Müdürlüğü

700.000,00

700.000,00

       

20

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

350.000,00

350.000,00

       

23

Mali Hizmetler Müdürlüğü

17.150.000,00

16.350.000,00

       

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

750.000,00

750.000,00

       

25

Basın Yayın ve Halk İliş.Müdürlüğü

2.000.000,00

2.000.000,00

       

30

Çevre Kor.ve Kontr.Müdürlüğü

1.100.000,00

1.100.000,00

       

31

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

8.500.000,00

7.000.000,00

       

32

Etüd Proje  Müdürlüğü  

30.000.000,00

30.000.000,00

       

33

Fen İşleri  Müdürlüğü   

22.000.000,00

22.000.000,00

       

35

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2.600.000,00

2.600.000,00

       

36

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

200.000,00

200.000,00

       

37

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

12.500.000,00

12.500.000,00

       

38

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

6.300.000,00

5.200.000,00

       

39

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

950.000,00

950.000,00

       

40

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

3.100.000,00

3.100.000,00

       

41

Temizlik İşleri Müdürlüğü

34.000.000,00

32.300.000,00

       

42

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

9.700.000,00

9.700.000,00

       

43

Yapı Kontrol Müdürlüğü         

1.300.000,00

1.300.000,00

       

44

Yazı İşleri Müdürlüğü

2.200.000,00

2.200.000,00

       

45

Zabıta Müdürlüğü                    

5.550.000,00

5.550.000,00

       

46

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

850.000,00

850.000,00

       

47

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

300.000,00

300.000,00

       
                 

TOPLAM

185.000.000,00

180.000.000,00

       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 14.09.2015 tarih ve 836 sayılı Encümen inceleme raporu ile 06/10/2015 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 185.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2016 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde 5.000.000,00 TL eksiltilerek Gider Bütçesi 180.000.000,00 TL  ,Gelir Bütçesi  165.000.000,00 TL ve Açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000 ,00 TL ile denkleştirilmiştir.

 
 
 
 
 
                 

                  Bütçe Kararnamesi’nin toplam 13 maddesi ve 2016 Mali yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği “ hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemi esasına göre; Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, Gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, Gelir Bütçesi 165.000.000,00 TL  , Gider Bütçesi 180.000.000,00 TL  ve Açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000,00 TL ile denk  olan Bütçe (Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri Ersin LABYRAK ve Birol SAĞLAM'ın muhalif oyuna karşın, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Hayrettin ÜNLÜ,  Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri İbrahim ELGİN ve Engin UZTÜRK'ün kabul oyları ile) komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmeklr işbu rapor; Meclis’in tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.10.2015

 
 
 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                  Hayrettin ÜNLÜ                                                       İbrahim ELGİN                                                     Engin UZTÜRK

 

     Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı                                   Başkan Vekili                                                                 Üye

 
                 
                 
                 

                                               Birol SAĞLAM                                                                    Ersin ALBAYRAK

 

                                                         Üye                                                                                           Üye

   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz