06.10.2015 Tarihli Meclis Kararları

6 Ekim 20150
Metni Sesli Dinle

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

KARAR 99-  5393 sayılı Belediye  Kanununun 67. Maddesi gereği,  memur yemek hizmet alımı işinin 36 ay süre ile ihale edilmesi konusunda  Belediye Meclisinden  yetki alınması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

               657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 212.nci maddesi ve 19.11.1986 tarih ve 11220 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yardımı Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereği Belediyemizde görev yapan memur ve sözleşmeli memur personele ilişkin öğle yemeği hizmet alım ihalesinin;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri” başlıklı 67.nci maddesi; “ Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” hükmü kapsamında 36 (otuzaltı) ay süre ile “Memur Yemek Hizmet Alım İhalesi”nin yapılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

 

 

 

KARAR 100-  Durhasan mahallesi 670 adada (İzmit Otobüs Terminali) bulunan Belediyemiz tarafından yaptırılmış olan Turizm Danışma Bürosu’nun 10 yıl süre ile bedelsiz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ve bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15.09.2015 tarih ve 6021 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Durhasan mahallesi 670 adada (İzmit Otobüs Terminali) bulunan Belediyemiz tarafından yaptırılmış olan Turizm Danışma Bürosu’nun 10 yıl süre ile bedelsiz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ve bu konuda protokol yapmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 18.e maddesine göre  Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

 

KARAR 101-  6360 Sayılı Kanunla Belediyemize devredilen Şahinler Mahallesi 42,00 m2 alanlı 3653 nolu parselde , Emirhan Mahallesi 406,00 m2 alanlı 984 parselde , Kaynarca Mahallesi 4175,00 m2 alanlı  3077 nolu parselde Merkez mevkii No:7 adresinde , Deretepe Mahallesi 720,00 m2 alanlı 586 nolu parselde ve Karaabdülbaki Mahallesi 712 nolu parselin (1500/3880) 1500,00 m2’lik kısmı üzerinde  bulunan konutların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı belediye kanununun 15/h ve 75/d maddelerine göre Kocaeli Valiliği İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2015 tarih 89 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Tahsis süresinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.09.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

6360 Sayılı Kanunla Belediyemize devredilen Şahinler Mahallesi 42,00 m2 alanlı 3653 nolu parselde , Emirhan Mahallesi 406,00 m2 alanlı 984 parselde , Kaynarca Mahallesi 4175,00 m2 alanlı  3077 nolu parselde Merkez mevkii No:7 adresinde , Deretepe Mahallesi 720,00 m2 alanlı 586 nolu parselde ve Karaabdülbaki Mahallesi 712 nolu parselin (1500/3880) 1500,00 m2’lik kısmı üzerinde  bulunan konutların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı belediye kanununun 15/h ve 75/d maddelerine göre Kocaeli Valiliği İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2015 tarih 89 sayılı kararı ile uygun görülmüş olan,  söz konusu yerlerin 10 yıl süreyle  Kocaeli Valiliği İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

 

KARAR 102-  İzmit-Yeni Mahalle (tapuda Arızlı), G23b.23c.2a uygulama imar planı paftası, 147 ada 1 nolu parselin güneyinde altyapısı tamamlanmış ve hâlihazırda parsel sınırları içerisinden geçirilen 14mt genişliğindeki imar yolunun imar planında geçtiği güzergâha göre kaydırılarak düzenlenmesi sonucu yüksek maliyetler çıkacağı gerekçesiyle hâlihazırdaki duruma göre 147 ada 1 ve 2 nolu parsellere doğru kaydırılarak planlanması ve 147 ada 1 nolu parselin doğusunda yer alan 7mt genişliğindeki imar yolunun oluşan mağduriyetin giderilebilmesi adına güzergâhının yeniden düzenlenmesine ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2015 tarih ve 406 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 10.09.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

. İzmit-Yeni Mahalle (tapuda Arızlı), G23b.23c.2a uygulama imar planı paftası, 147 ada 1 ve 2 nolu parsellerin güneyinde yer alan imar yolunun meri imar planından farklı olarak hâlihazırda söz konusu parseller içerisine girdiği ve hâlihazırda görünen yolun imar planındaki yerine çekilmesi durumunda ise büyük ölçülerde istinat duvarı yapımı ve altyapının deplasesi sonucu yüksek maliyetler çıkacağı dolayısıyla 147 ada 1 ve 2 nolu parsellere doğru kaydırılarak yeniden düzenlenmesi ve 147 ada 1 nolu parselin doğusunda yer alan 7mt genişliğindeki imar yolunun da güzergâhının daha düz bir hat oluşturacak şekilde yeniden planlanması şeklinde hazırlanan yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,61 PİN   (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

 

KARAR 103- İzmit- Körfez Mahallesi, G23b.25d.4a-4d uygulama imar planı paftaları, 1868 ada 24 no’lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 17.09.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.09.2010 tarih ve 507 sayılı kararı ile İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.4a-4d uygulama imar planı paftaları, 1868 ada 24 no’lu parselin “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olması ile doğu cephesinden 10 mt diğer cephelerinden ise 5 mt yapı yaklaşma mesafesi verilmesi şeklinde planlanarak onaylandığı ancak Danıştay Ondördüncü Dairesi’nin 2013/6 Esas, 2014/4417 sayılı kararında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanan söz konusu taşınmazın hangi kullanıma tahsis edileceği hususunda kesin bir açıklık olmadığından, “Bozma Kararı” alındığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; alınan mahkeme kararı gereği, İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.4a-4d uygulama imar planı paftaları, 1868 ada 24 no’lu parselin kullanım kararına müdahale edilmeksizin yeniden “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanması ve imar planı üzerine “Mahalle Konağı” ifadesinin eklenmesi ile “İzmit, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” lejandı paftasında yer alan “Kültürel Tesisler Alanı” kullanımının “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi şeklinde alan kaybı ve yoğunluk artışına yol açmayan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,60 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve lajandı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

 

 

 

KARAR 104-  Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce,  Çayırköy Mahallesi,  “ Hacıoğlu Mevkii cephe iyileştirme projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.09.2015  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu Mevki üzerinde bulunan 47 adet binanın cephe çizimleri yapılarak   ‘Hacıoğlu Mevki Cephe İyileştirme Projesi’   hazırlanmıştır.

Hazırlanan proje 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekânlar Ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu’nun 06.08.2015 tarihli ve 336 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

          6306 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden,  İl ve İlçelerde Belediye Meclislerinin alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden ‘Hacıoğlu Mevki Cephe İyileştirme Projesi ’nin yaptırılması ve tamamının Belediye bütçesi tarafından karşılanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

 

 

KARAR 105-  Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Yassıbağ Mahalesi,  “ Kargaoğlu Mevkii cephe iyileştirme projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.09.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Etüd Proje Müdürlüğünce, Yassıbağ Mahallesi Kargaoğlu Mevki üzerinde bulunan 27 adet binanın cephe çizimleri yapılarak   ‘Kargaoğlu Mevki Cephe İyileştirme Projesi’    hazırlanmıştır.

Hazırlanan proje 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekânlar Ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu’nun 06.08.2015 tarihli ve 336 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

       6306 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden,  İl ve İlçelerde Belediye Meclislerinin alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla,  kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden ‘Kargaoğlu Mevki Cephe İyileştirme Projesi ’nin  yaptırılması ve tamamının Belediye bütçesi tarafından karşılanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

 

KARAR 106-  Zabıta Müdürlüğünün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 17.09.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5.9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

5.9.1 Zabıta Müdürünün Niteliği

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümlerinde ön görülen nitelikler ve 5393 sayılı kanunun 51.maddesi hükümlerine istinaden İçişleri Bakanlığı’nca düzenlenip yürürlüğe konan Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmeliklerde öngörülen niteliklerdir.

5.9.2 Zabıta Müdürlüğünün Bağlılığı

Zabıta Müdürlüğünün bağlı olduğu emir ve komuta zinciri aşağıda olduğu gibidir.

                  a) Belediye Zabıta Teşkilatı doğrudan Belediye Başkanının emri altındadır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına devredebilir.

                  b) Mahalli Mülki Amir, Belediye Zabıtasının da amiridir. Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde, mahallin en büyük Mülki İdari Amiri, zabıta personelini görevlendirebilir. Bu durumlarda, bağlı bulunduğu belediye başkanına en seri şekilde bilgi verilir.

                 c) Belediyenin diğer müdürlükleri emrinde ihtiyaç duyulan zabıta hizmetleri için kurulan zabıta amirlikleri, görev, görevlendirme ve hizmet içi idari işlemlerden bizzat emrine görevlendirildiği müdürün, disiplin, özlük işlemleri ve nakilleri yönünden de bağlı olunan zabıta müdürünün yetki ve sorumluluğunda görevi icra eder.

5.9.3 Belediye Zabıtasının Görev ve Yetki Alanları

5393 Belediye Kanunu, diğer kanun ve yönetmelikler,  zabıtanın görev, yetki ve sorumlulukları ile yetki alanlarını belirler.

5.9.4 Zabıta Müdürlüğünün Tanımı, Kuruluşu, Unvanları ve Kadrosu

5.9.4.1 Tanımı

Belediye zabıta müdürlüğü, kanun, K.H.K., tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, İzmit Belediye sınırları içinde beldenin ve belde halkının esenlik, sağlık, huzur ve düzeninin sağlanması ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarını takip ve araştırmakla yükümlü “Özel Kolluk  Kuvveti’dir.

 

 

5.9.4.2 Kuruluşu

(1) 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde düzenlenen yönetmelikle kurulmuştur.

(2) Zabıta Müdürlüğünde, hizmet gereklerine göre zabıta birim amirlikleri, belediye zabıta müdürünün teklifi, Belediye başkanının onayı ve oluru ile kurulur.

(3)Zabıta birim amirliklerinde karakol kurulması veya mevcut karakollardan birinin veya bütünün kaldırılması zabıta müdürünün teklifi, bağlı olunan başkan yardımcısının oluru ve Belediye Başkanının onayı ile olur.

(4) Zabıta birim amirliklerinde hizmetin nokta, yaya devriye veya motorize ekip olarak yürütülmesi ve hizmetin yürütülmesinde çalışacak zabıta personelinin sivil ya da resmi üniformalı çalışıp çalışmayacağı zabıta müdürünün teklifi, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının onayı ile olur.

5.9.4.3 Ünvanları ve Kadrosu

Zabıta Müdürlüğü kadroları norm kadro ilke ve esasları doğrultusunda düzenlenir, norm kadro içerisinde yer almayan ancak var olan zabıta rütbelerinde bulunanlardan durumları uyanlar, uygun norm kadroya atanacak, durumları uygun olmayanların ise hakları emeklilik sürelerine kadar korunacaktır. Emekliliği dolanların yerine norm kadroda yer almayan kadrolara atama yapılmayacak, terfi süreleri dolan personel ise norm kadro esasına göre bir üst rütbeye terfi ettirilecektir. Buna göre şu anki zabıta müdürlüğünün kadrosu aşağıda sıralandığı gibidir.

a)   Zabıta Müdürü

b)   Zabıta Amiri

c)   Zabıta Komiseri

d)   Zabıta Komiser Yardımcısı

e)   Zabıta Memuru

5.9.5 Zabıta Müdürlüğünün

5.9.5.1 Görevi

Zabıta Müdürlüğü, personelini, kanun, nizamname, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre görevlendirmek, hizmet ve personelin planlama ve koordinesini yapmak, özlük işlerini takip etmek, disiplini sağlamak, denetim yapmak ve yaptırmak, hizmetin kusursuz ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

5.9.5.2 Yetkisi

Zabıta Müdürlüğü, kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men, yıktırma ve bilumum men ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını Belediye Başkanı adına uygulamakla yetkilidir.

5.9.5.3 Sorumluluğu

Zabıta müdürlüğü tüm ekibi ile birlikte görevlerinden dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.

5.9.6 Zabıta Müdürlüğüne Bağlı Birimler

Zabıta müdürlüğü, zabıtayı ilgilendiren konularda gerekli tedbirleri almak, denetimleri yapmak ve sonucunda gerekli yasal işlemleri başlatmak ve takip etmek ile görevlidir. Hizmetlerini aşağıdaki amirlikleri vasıtası ile yürütür.

a) Merkez Zabıta Amirliği

b) I. Bölge Zabıta Amirliği (Saraybahçe, Kuruçeşme)

c) II. Bölge Zabıta Amirliği (Bekirpaşa, Alikahya, Akmeşe)

d) Sahipsiz hayvanları toplama ekibi

e) Gece Ekibi Zabıta  Amirliği

f) Güvenlik Amirliği

g) Pazar Ekibi Zabıta Amirliği

h) Zabıta Kalem Amirliği

5.9.7 Zabıta Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

b) İlgili Mevzuat, Bakanlık, İlgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, Genelge, Bildiri, Prensip Kararlar ve Talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanarak Zabıta Müdürlüğünü yönetmek,

c) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve maiyetine iletmek, duyurmak,

d) Müdürlüğün görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, müdürlük birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığından prensip kararlar alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek,

e)  Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak, araştırma raporu, faaliyet raporu, birifıng raporu hazırlatmak ve zabıta faaliyetlerinde uygulanmasını sağlamak,

f) Üst kademe tarafından istenilen bilgileri temin için birimlerinde iş bölümü gerçekleştirmek,

g) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak,

ğ) Üst makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, verilen talimatları almak ve alınan talimatların uygulanmasını sağlamak,

h) Müdürlüğünde yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak,

ı) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,

i) Kanun, K.H.K, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak,

j) Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis, Encümen ve belediyenin karar organlarının aldığı kararlar uygulamak,

k) Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, maaş ve rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varakalarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,

1) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarını geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek,

m) Belediyenin yetkisi dâhilinde kamuya açık olan yerlerin temizliğini, düzenini ve sağlık koşullarım denetlemek, gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemleri almak ve aldırmak,

n) Yasalara göre adli ve idari yargı organlarınca hükme bağlanması gerekli ve takibi Belediye yetkisi içinde bulunan suçları takip ettirerek, suçluları adli organlara sevk ettirmek,

o) Gerektiğinde, denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanlarını, gerekli gördüğünde kendi takip ve kontrolünde zabıta amirlerine devretmek. (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi, zabıta amirlerine bırakılamaz.) Zabıta amirleri tarafından yürütülecek birimlerin, görevlerinin ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkararak saptamak,

p) Üst yönetimce ilgili mevzuata göre belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yıllık plan, program çerçevesinde taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak, yatırım program taslaklarını hazırlamak, üst yönetimin onayına sunmak, kesinleşmiş yatırım programlarının uygulanması sırasında takip ve kontrolü sağlamak,

r) Müdürlük faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, sorun ve sapmalar karşısında gerekli önlemleri almak veya alınması için üst yönetime bilgi vermek.

s) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda bağlı bulunduğu başkan yardımcısına bilgi vermek,

ş) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve mer-i mevzuatın zabıtaya verdiği görev ve yetkileri kullanmak,

t) Müdürlük çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve koordine etmek, personelinin çalışmalarını denetlemek ve gerekli yaptırımı uygulamak,

u) Son teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini ve takviye edilmesini sağlamak için bağlı bulunduğu başkan yardımcısına ve Belediye Başkanlığı'na talepte bulunmak,

ü) Müdürlüğe ilişkin görevlerin, Belediye Başkanlığı'nca uygun görülen programlara göre, yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisini kullanmak,

v) Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

y) Müdürlük yazışmalarında 1 nci derece imza yetkisini kullanmak,

z) Müdürlük görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, bağlı birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerini izleyerek, işlemlerde uygulanmasını sağlamak,

aa) Disiplin Amiri olarak memur disiplin suçu işleyen personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek,

bb) Müdürlüğüne ait faaliyet birimlerinin çalışmalarını yönlendirmek, yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak, koordine etmek, birimler arası entegrasyonu sağlamak, izleme, kontrol etmek, oluşan aksaklıklara çözümler bulmak, görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak,

cc) Deprem, su baskını, toprak kayması, volkan patlaması vb. afetlerde Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse diğer, il, ilçe, belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunmak, afetzedelere yardımcı olmak, ilave zabıta önlemlerini bilmek ve gerektiğinde uygulanmasını sağlamak,

çç) Müdürlükte görev yapan personelle ilgili olarak mazeretlerine binaen iki günü geçmemek kaydıyla idari izin vermek, bunların ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu başkan yardımcısına önerilerde bulunmak, personelin yıllık izin kullanış zamanlarını planlayıp izin vermek,

dd) Sorumluluğuna verilen iş gücü ve diğer kaynaklan gereği gibi verimli ve etkili kullanmak, bunu sağlamak için gerekli denetim ve nezaret çalışmalarını yapmak, yaptırmak.

ee) Kesintisiz ve verimli bir çalışmanın ve iş programının gerçekleştirilebilmesi için müdürlüğün araç-gereç malzeme ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için girişimde bulunmak,

ff) Öncelikle Müdürlük içinde olmak üzere, gerektiğinde diğer birimlerle etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,

gg) Faaliyetler için ihtiyaç duyulabilecek mevzuat bilgilerinin (Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Bildiri, Vb.) her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak bulundurulmasını sağlamak,

ğğ) Müdürlüğe gelen-giden evrakla ilgilenmek, ilgililere havalesini yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

hh) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili tüm belgelerin dosyalanmasını, saklanmasını, gizliliğinin korunmasını ve arşivlenmesini temin etmek, ettirmek, takip etmek, denetlemek,

ıı)Kurumun faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içindeki dış gelişmeleri, yayınları izlemek, ilgililere bilgi vermek, gerektiğinde personeline konu kapsamında açıklama yapmak,

ii) Personelin iş başında yetiştirilmesini sağlamak üzere, işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgileri astlarına açıklamak,

jj)Üst makamlar tarafından ani veya periyodik olarak istenen raporların hazırlanmasını sağlamak, görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekalet etmek, kendiside dahil olmak üzere her hangi bir nedenle iş yerinden kısa süreli olarak bir personelin ayrılması halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yapılacağını belirlemek, görevlendirildiği komisyon, kurul ve çalışma gruplarında yer almak, rapor veya proje hazırlamak, hazırlatmak, encümen üyesi olduğu takdirde periyodik toplantılara katılmak,

kk) Devletin teşkilat yapısı ile yasama, yürütme ve yargı alanlarındaki temel görevlerini, belediyenin teşkilat yapısını ve her birimin teşkilat içerisindeki yerini veya görevlerini bilmek,

ll) Zabıta ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren meslek örgütlerini ve sivil toplum kuruluşlarını tanımak ve gerektiğinde iş birliği yapmak, bunlarla toplantılar yapmak üzere başkanlık makamının onayı alınmak suretiyle yurt içi ve yurt dışı toplantılara katılmak,

mm) Müdürlüğün faaliyetlerinin halka yönelik tanıtımında afiş, bildiri bülten, mektup, el ilanı vb. iletişim araçlarının gerektiğinde kullanılmasını sağlamak,

nn) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, Belediye Başkanına karşı sorumludur.

5.9.8 Belediye Zabıta Amirinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Zabıta müdürlüğü bünyesi içerisinde zabıta müdürü tarafından kendisine sorumluluğu verilen amirliğin iş ve işlemlerinden, Zabıta müdürüne karşı sorumludur.

a) Zabıta Amiri; zabıta hizmeti veren zabıta müdürlüğü içerisinde kurulmuş bulunan ve sorumluluğu kendisine verilen birimin başıdır. Birimin sevk ve idaresinden, disiplininden, her türlü hal ve hareketinden sorumludur,

b) Amiri olduğu birimin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle, Belediye Başkanlığı ve üst mercilerin vermiş olduğu emirleri, yetkileri dâhilinde icra etmek ve ettirmekten sorumludur,

c) Biriminin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri almak, planlamasını yapmak, bağlı olduğu müdürlüğüne sunup, icra etmek ve ettirmek,

ç) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlayarak emrinde bulunduğu Müdürlük Makamı'na sunar,

d) Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumluluğu belirlenen birimlerden, sorumluluğunda bulunan amirliğin görevlerini öncelikle icra etmek, işlerin birlik ve beraberlik içerisinde yapılması için gerekli düzenlemeyi yapmak yaptırmak,

e) Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri mevcut yasa, tüzük, yönetmelik, tamim, bildiri, meclis kararı, encümen kararı vb. hukuki prosedürü göre takip etmek, ettirmek ve sonuçlandırmak ve bilgi vermek,

f)Araştırma, Planlama, Organizasyon, Koordinasyon, Hizmet İçi Eğitim, Personel, İdare Hukuku, Rapor hazırlama, Toplantı Düzenleme, Grup Çalışması, İş Planlaması vb. beledi-i konuları ilgilendiren diğer mevzuat yöntem ve teknikleri bilmek ve gerektiğinde uygulamak veya uygulanmasını takip etmek,

g)  Belediye emir ve yasaklarının önlenmesini gerektiren, yasa, tüzük, yönetmelik, belediye meclisi ve belediye encümeni kararlarını uygulamaktan, sonucunu izlemekten ve müdürlüğüne bilgi vermekten sorumludur.

5.9.9 Belediye Zabıta Komiserinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Zabıta müdürlüğü bünyesi içerisinde bağlı bulunduğu amiri tarafından kendisine sorumluluğu verilen ekiplerin-karakolun-büronun iş ve işlemlerinden üstlerine karşı sorumlu olup;

 a) Zabıta birim amirinin verdiği görevi yürütmek,

 b) İhtiyaca binaen birim amiri olarak görevlendirildiğinde zabıta amirinin görev yetki ve sorumluluklarını bilmek ve kullanmak,

c) Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren mevzuatla belediye zabıtasına verilen görevleri ve üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesini sağlamak,

ç) Emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur,

d)  Büro amiri ve büro şefi olarak görevlendirildiğinde, hizmetle ilgili olarak büroya başvuran kişilerin merci ve muhatabıdır. Bürodaki iş ve işlemlerin, iş akımına uygun olarak, süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur. Bürodaki personelin görev dağılımında geçici olarak değişiklikler yapabilir. Büro içinde koordinasyonu sağlar. Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire yazılı ve sözlü bilgi verir.

e) Birimindeki görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi, tecziyesi hakkında amirlerine görüş ve teklif sunar.

5.9.10 Belediye Zabıta Komiser Yardımcısının Görev Yetki ve Sorumlulukları

Zabıta müdürlüğü bünyesi içerisinde bağlı bulunduğu amiri tarafından kendisine sorumluluğu verilen ekiplerin-karakolun-büronun iş ve işlemlerinden üstlerine karşı sorumlu olup;

a) Üstlerinin verdiği görevi yürütmek,

b) İhtiyaca binaen birim amiri olarak görevlendirildiğinde zabıta amirinin görev yetki ve sorumluluklarını bilmek ve kullanmak,

c) Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren mevzuatla belediye zabıtasına verilen görevleri ve üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesini sağlamak,

ç) Emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur,

d)  Büro amiri ve büro şefi olarak görevlendirildiğinde, hizmetle ilgili olarak büroya başvuran kişilerin merci ve muhatabıdır. Bürodaki iş ve işlemlerin, iş akımına uygun olarak, süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur. Bürodaki personelin görev dağılımında geçici olarak değişiklikler yapabilir. Büro içinde koordinasyonu sağlar. Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire yazılı ve sözlü bilgi verir.

e) Birimindeki görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi, tecziyesi hakkında amirlerine görüş ve teklif sunar.

5.9.11 Belediye Zabıta Memuru Görev Yetki ve Sorumlulukları

Belediye zabıta memurları, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediye zabıta memuruna verilen görevlerin ve üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesini sağlarlar. Ayrıca bu görevlerin yanında;

a) İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun hareket etmek,

b) Görevini yerine getirirken kendisine görevde kullanmak üzere verilen veya teslim edilen her türlü alet-edevat ve araç-gereç gibi malzemeleri amacı dışında kullanmamak ve zarar vermemek,

Belediye zabıtalarının başlıca görevleri arasındadır.

5.9.12 Sahipsiz hayvanları toplama ekibinin Sorumlulukları

Rutin çalışmalarda veya vatandaştan gelen talep üzerine ilgili yere en kısa sürede intikal etmek.

             a)Uygun ekipmanlar yardımı ile sahipsiz hayvanları yakalamak.

  b)Görevini yerine getirirken kendisine görevde kullanmak üzere verilen veya teslim edilen her türlü alet-edevat ve araç-gereç gibi malzemeleri amacı dışında kullanmamak ve zarar vermemek.

  c) Sahipsiz hayvanları toplama aracı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili merkezlerine nakletmek.

              d) Yapılan çalışmaları Sahipsiz Hayvanları Toplama İstek Ve Şikâyet Formuna kaydetmek,

               başlıca görevleri arasındadır.

5.9.13 Merkez Zabıta Amirliği

Zabıta Müdürlüğünün koordinasyon işlemleri, müdürlüğün ikmal, ayniyat ve bütçe işlemleri ve personel işlemleri ile ilgili çalışır.

a)  Kuruluşu:

Merkez Zabıta Amirliği: Birim zabıta amiri, büro komiseri, haber merkezi, evrak kayıt ve dosyalama memuru, raportör, mevzuat ve basın takip memuru ârşiv ve dosyalama , (fotoğraf ve video kayıt memuru) teknik donanım memuru, evrak zimmet memuru, evrak takip ve dağıtım memuru, İkmal iaşe masası ve memurları, personel işlemleri masası ve memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği yeni masalar kurulabilir.

b)  Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1- Zabıta müdürünün emir ve direktifleri doğrultusunda bağlı birimlerin iş ve işlemlerinde birlik ve beraberliği gerektiren koordinasyonu sağlamak.

2- Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Başkanlık makamına arz etmek üzere müdürün onayına sunmak,

3- Belirlenen görev ve yetkiler dışında, zabıta hizmetleri ile ilgili görülen hususlarda ilgili makamlarla yazma yapmak ve Başkanlık emirlerini öncelikle uygulamak,

4- Müdürlük içerisinde kurulması-kaldırılması kararlaştırılan amirlik veya karakol ile ilgili resmi yazışmalar yapmak ve takip etmek,

5- Çalışan ve emekli personelin hastalık, ölüm, evlilik gibi önemli olayları takip ederek, Zabıta müdürünü ve teşkilatı bilgilendirmek,

6- Müdürlük tahmini bütçesini hazırlamak,

7- Araç, gereç ve telsiz zimmetlerinin tutulması,

8- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Belediye Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

Ayrıca Merkez Zabıta Amirliğine bağlı 2 masa bulunur;

5.9.13.1. Planlama Ve Koordinasyon Masası

a-İşlemlerde kullanılan form tutanak belgelerin amaca uygunluk bakımından geliştirilmesi için araştırma yapmak.

b-Son teknolojik gelişmeleri inceleyerek buna göre müdürlüğün araç gereç donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesi ve takviye edilmesi için rapor hazırlamak.

c-Amirliklerin görevleri ile ilgili yaşadıkları sorunlarda benzer uygulamalarla ilgili araştırma yaparak sorunun çözümü için katkı sağlamak.

d-Haftalık, Aylık, Yıllık Planlar ve Öngörüler düzenlemek.Aylık SWOT Analizi yapmak. Bu planların uygulamasını denetlemek. Planların dışına çıkıldığı durumlarda sebep- sonuç raporları düzenlemek.

e-Topluma örnek olacak davranışlarla ilgili öncülük yaparak aylık planlar arasında bunlara yer vermek ile bu organizasyonların basında yayınlanmasını ve takibini sağlamak

f-Müdürlük içinde personelin iş doyumunu ve örgüt kültürünü geliştirmek üzere sosyal aktiviteler planlamak.

g-Toplumda zabıta algısını değiştirme amaçlı huzurevi çocuk esirgeme kurumu kadın sığınma evi gibi sosyal kurumları ziyaret edilmesi için plan ve program yapmak

h-Personelin rutin görevlendirilmesi dışında kalan ayrıca görevlendirmelerde personele kısa brifingler hazırlayarak görevini yetirmesinde kanuni dayanaklar yönünden eğitimler düzenlemek.

ı-Okullarda konusu zabıtayı ilgilendiren ve toplum bilincini amaçlayan eğitimler düzenlemek.

j-Göreve yeni başlayan personele zaman kaybetmeden adaptasyonunu sağlamak amacıyla kanun ve yönetmeliklerle düzenlenen görev ve haklarını anlatan ve kurumu tanıtan oryantasyon eğitimleri düzenlemek.

k-Müdürlük içinde amirlikler arası, gerektiğinde de diğer kurumlar ve birimlerle etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini koordine etmek.

l-Vatandaşlardan sistem üzerinden veya dilekçe ile gelen müracaatların takip ve koordinasyonunu sağlamak ve sonucun kontrolünü yapmak.

5.9.13.2. Personel Masası

a-Müdürlüğe bağlı personelin gölge dosyasını tutmak,

b-Müdürlüğe bağlı personelin senelik izni, istirahat, mazeret izni, ücretsiz izin işlemlerini takip ve yürütmek,

c-Personel ile ilgili şikâyetlerde gerekli araştırma, soruşturma ve inceleme yapmak,

d-Birimlerden gelen aylık puantajları  (senelik izin, istirahat, mazeret izni v.s.) kontrol etmek,

e-Personel arşivini düzenlemek,

f-Göreve gelmeyen personelin, araştırma, soruşturma ve incelemesini yaparak müdürlük  ve başkanlık makamına bilgi arz etmek,

gBirimlerdeki zabıta amirliklerinin personel kayıtlarını denetlemek,

h-Zabıta amirliklerinin günlük, aylık çalışma programlarını denetlemek ve müdürlük ve başkanlığa arz etmek.

 5.9.14 I.Bölge Zabıta Amirliği (Saraybahçe, Kuruçeşme )

Zabıta müdürlüğüne bağlı I.Bölge Zabıta Amirliğinin kuruluş, görev ve yetkileri aşağıda sıralandığı gibidir.

a)  Kuruluş:

1)  I.Bölge Zabıta Amirliğinin asli görev bölgesi; Gazanfer Bilge Bulvarından başlayarak ilçenin batısında kalan kısmıdır.

Görevin gereği durumunda diğer amirlikler ile ortak çalışmalara da katılabilir.

2)  Birim zabıta komiseri, ekip komiseri,  evrak yazım kayıt dosyalama ve arşivleme memuru, gezici ve sabit ekip memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği ekipler kurulabilir.

b) Görev Yetki ve Sorumluluklar:

1-  Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5393, 5216 ve 5360 Sayılı Kanunlarla Belediyeleri ilgilendiren diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,

2- Meydan, bulvar, ana cadde ve yollarda yapılan her türlü kazıları denetlemek, ruhsatsız olanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

3-  Belediyenin mülkü olan gayrimenkullerle, park ve bahçelerin işgallerine mani olmak, buralarda nizam ve intizamı temin etmek,

4-  Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik Müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,

5- İtfaiye çalışmalarında emniyet ve yol güvenliği açısından gerekli önlemleri almak. Belediyece çıkarılan yangından korunma yönetmeliğindeki zabıta hizmetlerini yerine getirmek,

6- Yangın, zelzele, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. gibi afet halinde, görevli ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak,

7- Çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında tutanak düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak veya Kabahatler Kanununa göre işlem uygulamak.

8- İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre aykırı konulan reklam tabelalarını ve afişlerini kaldırarak koyanlar hakkında kanuni işlem başlatmak,

9- 5326, 1608 ve 2872 Sayılı Kanunlara göre işlem yapmak, Belediye Başkanının yetki verdiği kişilerce uygulanan sanat ve ticaretten men kararlarını infaz etmek, ayrıca mevzuat ile belediye zabıtasına verilen diğer görevleri yerine getirmek.

10- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Belediye Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

5.9.15 II. Bölge Zabıta Amirliği (Bekirpaşa, Alikahya, Akmeşe )

Zabıta müdürlüğüne bağlı II. Bölge Zabıta Amirliğinin kuruluş, görev ve yetkileri aşağıda sıralandığı gibidir.

a)  Kuruluş:

1)  II. Bölge Zabıta Amirliğinin asli görev bölgesi; İlçenin doğu tarafında kalan kısmı olup Gazanfer bilge bulvarından başlayarak Akmeşe’ ye kadar olan kısımdır, Amirlik Bekirdere de bulunan Mevlana kültür merkezindeki büroda hizmet vermekte olup amirliğe bağlı Alikahya irtibat bürosu ve Akmeşe irtibat bürosu vardır.

Görevin gereği durumunda diğer amirlikler ile ortak çalışmalara da katılabilir.

2)  Birim zabıta amiri,ekip amiri,  evrak yazım kayıt dosyalama ve arşivleme memuru, gezici ve sabit ekip memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği ekipler kurulabilir.

b) Görev Yetki ve Sorumluluklar:

1-  Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5393, 5216 ve 5360 Sayılı Kanunlarla Belediyeleri ilgilendiren diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,

2- Meydan, bulvar, ana cadde ve yollarda yapılan her türlü kazıları denetlemek, ruhsatsız olanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

3-  Belediyenin mülkü olan gayrimenkullerle, park ve bahçelerin işgallerine mani olmak, buralarda nizam ve intizamı temin etmek,

4-  Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,

5- İtfaiye çalışmalarında emniyet ve yol güvenliği açısından gerekli önlemleri almak. Belediyece çıkarılan yangından korunma yönetmeliğindeki zabıta hizmetlerini yerine getirmek,

6- Yangın, zelzele, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. gibi afet halinde, görevli ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak,

7- Çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında tutanak düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak veya Kabahatler Kanununa göre işlem uygulamak.

8- İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre aykırı konulan reklam tabelalarını ve afişlerini kaldırarak koyanlar hakkında kanuni işlem başlatmak,

9- 5326, 1608 ve 2872 Sayılı Kanunlara göre işlem yapmak, Belediye Başkanının yetki verdiği kişilerce uygulanan sanat ve ticaretten men kararlarını infaz etmek, ayrıca mevzuat ile belediye zabıtasına verilen diğer görevleri yerine getirmek.

10- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Belediye Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

5.9.16 Gece Ekibi Zabıta Amirliği

a) Kuruluş:

Gece Ekibi Zabıta Amirliği sorumluluk alanı 1. ve 2. Bölgenin tamamını kapsamakla beraber çalışma saatleri 16:00 – 08:00’ dir.

b) Görev Yetki ve Sorumluluklar:

1-16:00-08:00 saatleri arası  yapılan şikayet ve müracaatları değerlendirir,

2-Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni işlem yapmak,

3-Gündüz Ekiplerinden kalan ve gece de takibi gereken işleri yapmak,

4- Başkanlık Makamının gece verdiği emirleri yerine getirmek,

5- Belediyenin diğer müdürlüklerinden yapılacak denetimlerde ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olmak,

6- Yangın, sel v.s. gibi felaketlerde görevlilerin almış oldukları tedbirlere yardımcı olmak,

7- Gece Mühürlü olan yerleri kontrol etmek,

8- Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,

9-Yetkili makamlardan izin alınmadan faaliyet gösteren Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetlerine son vermek ve haklarında yasal işlem yapmak,

10- Meydan, bulvar, ana cadde ve yollarda yapılan her türlü kazıları denetlemek, ruhsatsız olanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

11-  Belediyenin mülkü olan gayrimenkullerle, park ve bahçelerin işgallerine mani olmak, buralarda nizam ve intizamı temin etmek,

12-  Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,

13- İtfaiye çalışmalarında emniyet ve yol güvenliği açısından gerekli önlemleri almak. Belediyece çıkarılan yangından korunma yönetmeliğindeki zabıta hizmetlerini yerine getirmek,

14- Yangın, zelzele, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. gibi afet halinde, görevli ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak,

15- Çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında tutanak düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak veya Kabahatler Kanununa göre işlem uygulamak.

16- İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre aykırı konulan reklam tabelalarını ve afişlerini kaldırarak koyanlar hakkında kanuni işlem başlatmak,

17- 5326, 1608 ve 2872 Sayılı Kanunlara göre işlem yapmak, Belediye Başkanının yetki verdiği kişilerce uygulanan sanat ve ticaretten men kararlarını infaz etmek, ayrıca mevzuat ile belediye zabıtasına verilen diğer görevleri yerine getirmek.

18- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Belediye Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

 5.9.17 Güvenlik Amirliği

Güvenlik Amirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

a)Görev Yetki ve Sorumluluklar:

1- İzmit Belediye Başkanlığı ve Bağlı yerlerini (mahalle konağı, şantiye, kurs merkezi, kültür merkezi, ek hizmet binası vb.) Sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak.

2- Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal Genel Kolluk Kuvvetlerine bildirmekle beraber, Genel Kolluk Kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve göz altına almak. “5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun Madde:7” kapsamında

3- İzmit Belediye Başkanlığı ve Bağlı yerlerde meydana gelen suç ve delillerini muhafaza etmek.

4- Genel Kolluk Kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek onlara yardımcı olacaklardır.

5- Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak.

6- Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak.

7- İzmit Belediye Başkanlığının, Özel Güvenlik izin Belgesi bulunan Güvenlik noktalarına giriş ve çıkışlarda Kimlik Kontrolü yapmak bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesi engellemek görev alanı içinde vukuu bulan her türlü kazada gerekli tedbir ve önlemleri almak.

8- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Belediye Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

5.9.18 Pazar Ekibi Zabıta Amirliği

Zabıta Pazar  Amirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

a)Görev Yetki ve Sorumluluklar:

1- Hizmet bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,

2- Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,

3- Pazar kurulan sokaklar ve çevresinde her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak,

4- Tezgâh kurma belgesi olmayanların faaliyetine engel olmak, Pazarcı esnaflarına tahsis edilen tezgâhları kontrol etmek,

5- Pazaryeri içinde yüksek sesle satış yapan esnaflar ile Pazar kurulan sokaklardaki bina, kapı ve pencerelere ip bağlayan esnaflara engel olmak,

6- Pazar tezgâhında satışı yasak olan(cd, kitap, canlı hayvan vs.)ürünlerin satışına engel  olmak ve yasal işlem yapmak,

7- Belediye gelirleri açısından tezgâh kurma ücretlerini yatırmayan esnafları tespit ederek  faaliyetlerine mani olmak,

8- Gıda maddelerinin açıkta satışını engellemek, hijyen şartlarını oluşturacak şekilde gerekli önlemleri almak,

9- Vatandaşların yapmış olduğu alış-verişlerde tartıların standartlara uygun olup olmadıklarını  denetlemek,

10- Tezgâhlarda bulunan yanıltıcı fiyat etiketlerinin bulunmasına mani olmak,

11- Pazarlar ilgili nizam ve intizamı sağlamak,

12- 5957 sayılı kanun ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğe göre işlem yapmak.

13- Pazar yerleri ile ilgili kayıtları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğe göre sisteme girmek

14- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Belediye Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

5.9.19 Zabıta Kalem Amirliği

Kalem Amirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1- Zabıta müdürlüğüne gelen bütün evrakların kaydının tutularak ilgili birimlere havale edilmek üzere müdürlük makamına sunulmasını sağlamak.

2- Zabıta müdürlüğüne gelen evrakların birden fazla amirliği ilgilendiren evrakların cevaplarını ilgili amirliklerden alarak müdürlük adına tek elden cevap yazısı yazmak.

3- Müdürlük arşivini tutmak ve süresi dolan evrakların, imhası için, evrakları Başkanlık Merkez Arşivine göndermek.

4- Müdürlük demirbaş ve tüketim malları ile ilgili satın alma müdürlüğünden talepte bulunmak, bu malzemelerin amirliklerine dağıtımı ve takibini sağlamak,

5- Kıymetli evrak niteliğinde olan her türlü evrakın teminin sağlamak, zimmetle dağıtmak,(peşin para ceza makbuzları ve Kabahatler Kanunu ile ilgili evrakların alımı, dağıtımı,takibi ve tahsilâtı ile ciltlerinin iadesi-takibi ve koçanların iadesi),

6- Sarf malzemelerinin (büro malzemeleri dâhil) temini sağlayıp, dağıtımını yapmak,

7- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Belediye Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

8- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Belediye Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

5.9.20 Hizmetin sürekliliği ve süresi aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:

a)  Hizmetlerin Sürekliliği:

 Belediye Zabıtası hizmeti, günün yirmi dört saatinde devam eden hizmet olup, Belediye Zabıta Müdürlüğü'nün genel ve günlük çalışma programı yirmi dört saat hizmet verecek şekilde yapılır.

b) Günlük Hizmet Süresi:

1- Belediye Zabıtası hizmeti, karakol, devriye, motorize ekip, büro hizmetleri ve diğer hizmetler olarak sınıflandırılır. Belediye zabıtasının üst amiri olan bağlı bulunduğu başkan yardımcısı personelini 12 saat iş 24 saat istirahat, 24 saat iş 48 saat istirahat veya hizmetin aksamayacağı şekilde haftalık 48 saati geçmemek üzere gün içerisinde görevlendirme yapabilir, olağanüstü hallerde görev süresi müdürlükçe belirlenir, bu süre haftalık 60 saati geçemez. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

2- Karakol ve devriye görevlerinde yaya olarak görev yapan personele, her iki saatte bir yarım saat ve öğlen yemeği için de 1 saat istirahat verilir. İstirahatlarda telsiz irtibatı kesilmeden ve mevki belirtilerek istirahat yapılır.

3-  Birim amirleri görevin yoğunluğuna göre izin gününde veya bayram ve resmi tatil günlerinde çalıştırdıkları personelin izinlerini daha sonra tespit edecekleri uygun bir zamanda bu personele kullandırırlar ve görev defterinde bu durum ilgili amir imzası ve açıklaması ile belirtilir.

4- Gece nöbetleri günlük, haftalık ve aylık olarak personele periyodik olarak tutturulur.

5.9.21 Büroların Kuruluşu

Zabıta Müdürlüğü birimleri büro hizmeti kadrosu, büro komiseri, evrak kayıt ve dosyalama memuru, evrak yazım memuru, evrak takip memuru ve diğer memurlardan oluşur.

5.9.22 Bürolarda Tutulacak Defterler ve Dosyalama

Büro hizmetlerinin görülmesinde gerekli olan ekiplerin görevleri aşağıda sıralanmıştır.

a)  Kayıt Masası:

1- Zabıta Müdürlüğü ve birimleri hizmetlerine göre tutulması zorunlu olan defterler ile zimmet, ceza kayıt defteri, görev icmal ve hizmet defteri, nöbet defteri vb. kayıtların tutulduğu masadır.

2- Zabıta Müdürlüğü veya birimlere gelen yazılar bu masadan geçer. Zabıta Müdürlüğü ve birimleri dışarıdan kendi adlarına yazılı emir ya da yazı kabul edemezler ve kurum dışına kendi adlarına yazı gönderemezler. (Görevin aciliyet gerektirdiği durumlar hariç).

3- Evrak kayıtlarını belediye genel evrak masasındaki kayıtlara benzer biçimde tutarlar.

4-  Kayıt defterlerinin (bilgisayar çıktılarında olabilir) her sayfa birleşim yerleri, takvim yılının ilk iş gününde, müdürlükçe mühürlenir, en son sayfalarına kaç sayfadan ibaret olduğu yazıldıktan sonra yine müdürlükçe onaylama mahiyetinde olmak üzere mühürlenmiş ve imzalanmış olması gerekir.

b)    Ceza Masası:

î- Ceza masası, ceza işlerinin yürütüldüğü masadır. Ceza masasında, Müdürlüğün 1608, 5326 ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda tutulan ceza zabıtları ile ceza kararlarının kaydedildiği defter ve diğer kanunlara göre verilen cezaların kaydedildiği defterler tutulur.

2-  Belediye zabıtasınca düzenlenerek ceza masasına gönderilen ceza zabıtları, daha önce kaydedildiği belediye cezaları defterinde kendi bölümlerine düzenleme tarihi, tebliğ tarihi, giriş tarihi, suçlunun adı soyadı, yaşı, baba adı, işi, T.C. kimlik numarası, vergi numarası, oturduğu yer, suçun yeri, suçun nevi yazılarak işlenir.

3-  Ceza kararları için süresi içinde adli mercie itiraz edilmişse, ilgili mahkemenin isteği üzerine ceza dosyası mahkemeye gönderilerek ceza infazı mahkeme sonuna kadar durdurularak durum defterin (mahkemeye gönderme tarihi ve numarası) bölümlerine işlenir. Karar, mahkemece onaylanırsa, ceza uygulaması ve tahsil işlemleri yürütülür. Karar iptal edilmişse, iptal gerekçesine göre işlem yapılır ya da kayıt defterine kayıt tarih ve numarası yazılarak dosya işlemden kaldırılır. Mahkemece bir karara bağlanması geciken dosyaların durumu mahkemeden sorulur.

4- Müdürlük dışından gelen kesinleşmiş öteki ceza kararları, genel evrak masasında gelen evrak gibi kaydedilir ve gereği yapılmak üzere ceza masası tarafından ilgili yere gönderilir.

5- Esnafın sicil ve değerlendirilmesi için, bilgisayarlı kartoteks sistemi ihdas edilir.

c) Müteferrik İşler Masası:

Zabıta Amirlikleri hizmetlerinin gereğine göre iş yeri denetimleri ve işlemleri masası, personel işlemleri masası, ikmal işlemleri masası, şikâyet masası ve diğer işlemler gibi masalar oluşturularak iş bölümünü sağlarlar. İhtiyaca göre yeni masalar oluşturulabilir.

5.9.23 Bürolarda Tutulması Gereken Kayıtlar

(1) Bürolarda belediyenin bilgi işlem merkezi tarafından geliştirilen evrak kayıt programı üzerinde bilgisayar ortamında evrak kaydı yapılır (bilgisayar bulunmayan bürolarda normal evrak kayıt defteri tutulur) ve gelen giden evraklar kayıt altına alınarak evrakla ilgili yapılan her türlü işlem bu programa kaydedilir. Günlük kayıtlar gelen-giden olarak bilgisayar çıktısı şeklinde alınır ve mühürlenip büro amiri tarafından imzalanarak büro arşivine alınır. Evraklar evrak kayıt merkezine geldiği anda kayıt altına alınır birim müdürü tarafından havalesi yapılarak ilgili birime yollanır. Evrak işlem gördükten sonra bilgisayar kayıtlarından gereği yapılarak cevap verilmesi gereken yere yollanır.

(2) İşlem gördükten sonra gönderilecek olan evrak, sıra numarası, nevi, eki, verilen yer, tarihi, evrakı alanın ismi imzası bölümlerinden oluşan zimmet defteri ile evrak kuryesi memur tarafından deftere işlenerek, evrak ilgili kuryeye teslim edilir.

(3) Bürolarda ayrıca, özel olarak basılmış görev hizmet vesikaları yer alır ve bu vesikalar dış görevde çalışan ekipler tarafından günlük olarak yapılan göreve göre doldurulur ve görev dönüşü büroya teslim edilir. Bu vesikalar, görev vesikaları dosyasında ayrı ayrı ekip klasörlerinde dosyalanır.

5.9.24 Evraka Yapılan İşlem

(1) Zabıta Müdürlüğüne gelen ve birimlerince muamele gören evraklara yapılacak işlemler şunlardır;

 a)Umumi evrak, bilgisayar ortamında kaydolunur ve numaralanır,

b) Evrak,”Umumi Evrak Bürosunca” değerlendirilip, işlem yapacak bölüm evrak üzerinde belirlenir,

c)Havaleye hazır hale gelen evrak, Zabıta Müdürü tarafından havale edilir,

ç)Evrak bürosu kaydolan ve havale olan evrakı işlem için acil olarak, alakalı şubeye zimmetle teslim eder,

 d)Gelen-giden evrak kaydından, her evrakın sonuçlandırılıp, sonuçlandırılmadığı kontrol edilerek her ay sonunda açık görülen evrakların müdürlük yazısıyla sonucu ilgili birimlerden istenir.

Zabıta amirliklerine gelen evraklar bilgisayara kaydolup, numara verilir, daha sonra birim müdür yardımcısı veya birim amiri tarafından icrayı yapacak ekip amirine zimmetle verilir, evrakın gereği yapılır, cezalandırma gerekiyorsa, ceza zaptı veya peşin para tanzim edilir, evrak muamelesi, üst makamların kararını icap ettiriyorsa gerekli rapor, zabıt, tespit zaptı yapılarak kanuni işlemin başlaması sağlanır, üst makamlara ve evrakın geldiği makama yapılan işlemin bildirilmesi için cevap hazırlanır, imzaya çıkarılır. Gelen evrak, genelge, prensip emri, disiplin emri gibi birçok üniteleri alakadar eden evraksa merkez zabıta amirliği tarafından hazırlanarak ilgililere dağıtılmak üzere imzaya çıkarılır,

Bakanlık ve Valilik evrakları öncelikli ve acil olarak değerlendirilip, en geç onbeş gün içinde, şikâyetler en geç iki ay içinde, diğer evraklar aciliyet ve önceliğine göre cevap verilir.

5.9.25 Arşivleme

(1) Zabıta müdürlüğü ve amirlikleri güncelliğini kaybetmemiş olan dosya ve evraklar önce birim arşivlerinde saklanır. Güncelliğini kaybeden evraklar kurum arşiv yönetmeliğine göre listeleri hazırlanarak belediye merkez arşivine gönderilir,

(2) Kişiye özel ve gizli evrakların arşivi personel masasınca yapılır ve Arşiv Yönetmeliği uyarınca saklanır,

(3)  Sivil savunma ve sabotajlara karşı korunma dosyası birimlerin en kolay ulaşılabilir ve görülebilir bir bölümünde muhafaza edilir.

(4)  Kapatılan birimlerin Zabıta Müdürlüğünce tüm dosya ve klasörleri müdürlük arşivine intikal ettirilir.

5.9.26 İşyeri Mühürlemeleri ve Tebligatlar

5.9.26.1 Faaliyetten Men ile Sanat ve Ticaretten Men Kararının Uygulanması

(1)  Belediye Başkanlığınca verilen faaliyetten men ile yetkili mercilerce verilen san'at ve ticaretten men kararı belediye zabıtası tarafından işyerinde mühürleme yapmak suretiyle uygulanır. İnfazın tarih ve saati faaliyetten men kararı veren merci veya Zabıta Müdürü tarafından tayin edilir.

(2) Belediyenin faaliyetten men ile sanat ve ticaretten men ettiği iş yerlerinin kontrolü belediye zabıtasınca yapılarak, karara uymayıp faaliyet gösterenler tespit edildiğinde, tekrar işyeri mühür altına alınıp, mühür fekk-i zabtı tanzim edilerek, tanzim edilen bu tutanak ilgili amirliğe teslim edilir ve ilgili birim bu tutanağa bir üst yazı yazarak ilgili yerin savcılığına suç duyurusunda bulunur, bu evraklar zabıta müdürü tarafından imzalanır.

5.9.26.2 Belediye Zabıtası Tarafından Yapılacak Tebligatlar

Belediye zabıtası yapmış olduğu iş ve işlemler ile ilgili olarak tebligatları bizzat kendileri Tebligat Kanunu hükümlerine göre yaparlar. Bunun dışında diğer birimler tarafından posta yolu ile tebligatları yapılmış ancak ilgilisine ulaşılamamış olan evrakların tebliği istendiğinde bu evraklar ilgilisine teslim edilir. Ancak acele ve gecikmesinde zarar görüldüğü yazı ile bildirilen tebliğ evrakları gecikmesine mahal verilmeden yerine getirilir.

5.9.27 Hizmetin Planlanması ve Yürütülmesi

5.9.27.1 Hizmetin Planlanması

(1) Hizmetin planlanması personel gücünü iş hacmine göre tanzimi şeklinde olacaktır. Bu bakımdan mevcut personelin senelik izin, haftalık izin gibi durumları dikkate alınarak personelin aylık çalışma planı düzenlenecektir. Bayram tatili ve hafta tatili günleri içeren çalışma planlarının tanziminde birimlerde görevi aksatmayacak sayıda yeteri kadar görevli tefrik edilecektir. Aylık çalışma planında tayin ve hastalık gibi sebeplerle husule gelecek değişiklikleri hizmetin aksamaması yönünden yapılacak personel planlaması ve diğer tedbirlerle giderilecektir.

(2) Günlük hizmetler bir gün önce bizzat amirler tarafından belirlenecek, bir program tanzim edilecektir.

(3) Günlük hizmetlerin tanziminde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir,

a) Her memura günlük mesaisini boş geçirmeyecek şekilde görev verilecek,

b) İskele, meydan, ana cadde ve diğer toplumun kullanımına açık yerlerin kontrolü ön planda tutulacak,

c) Acele ve günlü evraklar ile halkın şikâyetleri öncelikle takibi yapılacak ve değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.

ç) Hizmet görevlendirilmeleri bir gün önceden yazılarak hazırlanacak, ertesi günü hizmetin başlama saatinde herhangi bir gecikmeye meydan verilmeyecektir,

d) Evraklar, amirler tarafından birer birer incelenecek, acelelik ve ehemmiyet derecelerine göre tahkikat günleri tayin edilecek, her evrakın üzerine memurun yapacağı işi açıklayacak kısa not halinde talimatlar eklenecektir.

e) Personelin zamanını boşa harcamaması, yollarda vakit israfına meydan vermemesi için zaruret olmadıkça birbirine uzak bölgelerdeki işler aynı ekibe verilmeyecektir.

5.9.28.2 Hizmetin Yürütülmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Hizmetin yürütülmesinde personelin göreve gönderilmesi, vazifenin alınması, görevin yapılması, işbirliği ve koordinasyon, emrin personele duyurulması ve hizmet yönünden bölgenin değerlendirilmesi yapılacak işte verimin artmasına neden olacaktır.

Bu amaç ile

a) Ekiplerin göreve gönderilmesi:

1- Ekiplere görev bizzat amir tarafından, amir izinli iken yardımcısı durumundaki rütbeli tarafından verilecektir,

2- Hizmete çıkarılmadan önce bütün personelin kıyafeti kontrol edilecektir

3-  Hizmet vesikalarında yazılı görevler şifahen de tekrar edilecek, izahına lüzum görülen hususlarda gerekli açıklamalar yapılacaktır,

4-  Hizmete çıkarılan ekipte hizmeti noksansız yapabilmeleri için kâğıt, kalem, karbon kâğıdı, ceza tutanakları ve Belediye Zabıta El Kitabı gibi lüzumlu araç ve gereçlerin mevcut olup olmadığı araştırılacaktır,

5-  Müessese kontrollerinde memurlara kolaylık sağlamak için, esnafa uymaya mecbur olduğu belediye emir ve yasaklarını öğretmek, yapılan kontrollerin noksansız ve etkili olmasını temin maksadıyla sual şeklinde hazırlanmış olan teftiş defterlerinin, defter kapaklarında yazılı talimata uygun olarak yapılması doldurulması sağlanacaktır,

6-  Evrakların takibi ile görevlendirilen personele o gün acilen yapılması gereken evraklar hizmet vesikasına numaralan yazılmak suretiyle verilecektir,

7- Ekiplerin vazife dönüşlerinde, vukuatları amir tarafından alınacaktır. Her ekip yaptığı işleri teker teker amirine izah edecek, tanzim ettiği rapor, zabıt varakası ve evrakları teslim edecektir. Ekiplerin vukuat olarak bildirdikleri günlük hizmetlerinin, hizmet saatiyle mütenasip olup olmadığı değerlendirilecek, vaktini israf etmiş olanlar ikaz edilecek, bu hataların tekerrür etmemesi sağlanacaktır.

b) Vazifenin Alınması (Kabulü):

1- Belediye zabıta amir ve memurları kanun, nizamname, yönetmelikler, talimatların kendisine doğrudan doğuya görev verdiği durumlarda hiçbir merciden emir almadan görevini yerine getirir. Zabıta amir ve memurları, belediye suçlarını kovuşturmak ve araştırmakla yükümlüdürler.

2-  Üst makamların kararlarını icap ettiren durumlarda konu derhal durumu tespit eden ekip tarafından zabıtla amirliğine bildirilerek üst makamdan yazılı karar ve emir alınarak görev yerine getirilir,

3- Emirler şifahi ve yazılı olarak alınabilir. Şifahi emirlerle görev kabulü telsiz, telefon veya yüz yüze olabilir.

4- Bu emirler daha sonra emri veren makamın onayı ile yazılı hale getirilir,

5-Yazılı emirler, üst makamlar,  zabıta müdürü veya yetki verdiği Zabıta amirleri tarafından verilir. Yazılı emrin alınması görevin kabulüdür,

6-Yazılı ve sözlü emir ve şikâyet alınması ile vazife kabulü olunmuş olur.

c) Görevin Yürütülmesi:

1- Alınan, planlanan ve koordine edilen vazife, görevlendirilen zabıta amir ve memurları tarafından icra edilir.

2- Görev, yerine getirildikten sonra üst makama tekmil ve şikayetçiye malumat verilir.

3- Görevlendirilen ekip, gittiği görevde görevin icrasına mani olan unsurlar olması halinde ve görevi kendi kuvveti ile icra edemeyeceği durumunu tespit ile üst makamdan yardım talep edebilir. Görevin yerine getirilmesi sakınca doğuracağı durumlarda, durum ekip tarafından rapor edilir ve ekip çalışanları tarafından imza altına alınarak görev yerinden ayrılınır. Bu görevin ifa edilmesi önem arz ediyor ise amirlik tarafından gerekli tüm tedbirler alınarak daha sonra görev ifa edilir.

4- Kanunsuz emir hakkında Anayasa ve Devlet Memurları Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.

ç) İşbirliği ve Koordinasyon:

1-  Müdürlük birimleri arasındaki koordinasyon için haftalık ve acil durumlarda görevle ilgili toplantılar Zabıta Müdürü tarafından düzenlenir,

 2-  Müdürlük Koordinatörlüğünü icap ettirmeyen acil ve üst karar gerekmeyen durumlarda birim amirleri kendi aralarında işbirliği yapabilirler,

3- Zabıta Amirliklerinin görevlerinde personel, takviye ve işbirliğini icap ettiren hallerde görevin durumuna göre, Zabıta Müdürü işbirliğini sağlar,

4- Birimler arası koordinatörlüğü icap ettirmeyen acil ve üst karar gerekmeyen durumlarda birim amirleri doğrudan doğruya diğer birimlerden yardım isteyebilirler,

5-  Görevin kapasitesi ve büyüklüğü araç, gereç, üst düzeyde teknik eleman ve sağlık personeli takviyesini öngörüyorsa, bizzat Zabıta Müdürü işbirliğini sağlar,

6-  Belediye Başkanlığının koordinatörlüğünü icap ettirmeyen, acil ve üst karar gerektirmeyen görevde Zabıta Müdürü, belediyenin diğer müdürlükleri ile doğrudan işbirliği yapar,

7-  Her an çöküp etrafı tehlikeye sokacak durumda olan yapılar için zabıtanın her ünitesi doğrudan doğruya belediyenin ilgili müdürlüklerine müracaat ederek gerekli teknik elemanı göreve acilen davet eder.

d)  Emrin Personele Duyurulması

1- Verilen emirler Zabıta Birim Amirlerine, amirler de kendilerine bağlı tüm personele duyuracaktır,

2- Emrin tüm personele duyurulduğuna dair alınacak imza listesi zabıta müdürlüğüne oradan da daire başkanlığına gönderilecektir,

3-Emirlerin bir nüshası amirliklerdeki emir panosuna asılacaktır,

4-  Tüm memurlar amirliklerindeki emirler panosunda asılı bulunan yazıları göreve geldiklerinde ve mesai bitiminde okumak ve takip etmekten sorumludur,

5-  Bu panoya asılan yazılar, memurlara ilanen tebliğ edilmiş sayılır ve asılan emirleri bilmemek, okumamak mazeret sayılmaz.

e)Hizmet Yönünden Bölgenin Değerlendirilmesi:

1- Hizmetin planlı olarak yürütülebilmesi için ilk esas, yapılması gereken işin ne olduğunun tam ve doğru olarak değerlendirilmesidir.

2-  Şehrimizde her ilçenin, ilçelerde de her bölgenin belediye hizmetleri yönünden ayrı ayrı özellikleri mevcuttur. Meydan, ana cadde, İskele, çarşı ve pazar yerleri gibi halkın kesif olarak gelip geçtiği ve alışveriş ettiği yerler ilk planda tutulacak, bu gibi yerlerde temizlik, intizam ve halkın huzurunu temin edecek tedbirler öncelikle alınacaktır.

5.9.29 Disiplin, Yeddi emine Alma, Hizmet Araçlarının Kullanımı

5.9.29.1 Disiplin

Belediyemizin üniformalı bir teşkilatı olması sebebiyle, her davranışı ile halkımıza karşı Belediyemizi temsil eden Zabıta Amir ve memuru kıyafet, disiplin, selamlaşma, müracaat usulleri, esnafa muamele tarzı ve benzeri gibi konularda İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Belediye Zabıtası Personel, Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ndeki kurallara uymak zorundadır.

5.9.29.2 Yeddi emin’e Alma

Belediye zabıtalarının çalışmalarında karşılaştıkları en önemli durumların başında, seyyar satıcılar ile işportacılara yönelik yapılan çalışmalarda elde edilen malzemelere uygulanacak işlemler gelmektedir.

Bu hususta öncelikli olarak;

a)  1608 Sayılı Kanun veya 5326 sayılı Kanun gereğince, hakkında cezai işlem tatbik edilecek seyyar satıcı ve işportacılardan kimlik bilgileri istenir, kimlik bilgilerini vermeye yanaşmıyorsa emniyetten yardım talep edilir ve kimlik tespiti yapılır. Bu tespite istinaden elindeki malzemeler sayılarak yeddi emine alınıp, bir suret yeddi emin tutanağı ilgili kişiye verilir ve malzemeler müdürlük deposunda muhafazaya alınır.İlgilisine en kısa zamanda müdürlük deposuna gelerek cezasını ödedikten sonra malını teslim alacağı bildirilir. Müdürlük deposunda bu kişilerle ilgili bilgisayar kayıtları tutulur ve arşiv oluşturulur. Daha sonra ilgili kişi söz konusu malzemelerin faturasını ve yediemin tutanağını depo görevlisine ibraz etmek şartı ile cezasını ve depolama ücretini ödeyerek malzemesini teslim alabilir.

b)  Belediye zabıtalarının en sık karşılaştığı olaylardan biriside seyyar satıcıların direnişleridir. Bu konuda yapılan çalışmalar esnasında belediye zabıtası direniş ile karşılaştığında ve malzemelerin yediemine alınmasının güçleştiği durumda derhal malzemelere el konur ve bu malzemeler depoya teslim edilirken hangi tarih, hangi saatte, hangi bölgede yapılan çalışmada ve hangi ekip tarafından alındığı, içeriğindeki malzemelerde rapor edilerek müdürlük deposuna teslim edilir. Daha sonra ilgilisi bu malzemelerin faturasını ve kendisine ait olduğunu ispatlar ise malzemeleri kendisine cezası ve depo ücretini ödemek şartı ile teslim edilir. Mümkün ise bu teslimat olayı depo görevlileri tarafından fotoğraflanır.

c) Bazen sahipsiz seyyar satıcı ve işportacı malları ele geçtiğinde, bu gibi mallar ilgili memurlarca derhal sayılır ve yeddi emin tutanağına kaydedilerek muhafaza edilmek üzere depoya konulur. Bu malzemeler hakkında 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/m bendi gereği işlem yapılır.

ç) Mallar depolarda muntazam yerleştirilecek ve kanuni müddeti içinde sahipleri ortaya çıkarsa, ilgilisi hakkında cezai işlem yapılıp depolama ücreti alındıktan sonra malları geri verilecektir.

5.9.29.3 Hizmet Araçlarının Kullanımı

Başlıca görevi şehirde temizliğin ve intizamın temini olan belediye zabıtası teşkilatının, çalıştığı binaların da her hali ile vatandaşa örnek bir daire hüviyetinde bulundurulması şarttır.

Bu maksatla:

a)Binaların giriş kısımları daima temiz ve intizamlı bulundurulacak,

b)Vatandaşların kolaylıkla görebilmeleri için tabelalar en müsait yere asılacak,

c)Binanın bütün kısımları temiz, badanalı ve boyalı bulundurulacaktır,

ç)Demirbaş eşyaların muhafazasına itina gösterilecek, kırılmalarına ve çizilmelerine meydan verilmeyecektir,

d)Daktilo bilgisayar ve diğer yazıcıların kullanılmadığı zamanlarda üzerleri örtülü bulundurulacak, ilgili memurdan başkalarının makineleri kullanmaları önlenecektir,

e)Telefon ve telsizler resmi hizmet dışında kullanılmayacaktır. Dışarıdan arayanlar bekletilmemesi için konuşmalar çok kısa olacaktır. Zaruri haller müstesna resmi telefonlarla şehirlerarası konuşma yapmak yasaktır.

f)Yangın malzemesi muntazam ve daima kullanmaya hazır şeklinde bulundurulacaktır,

g)Personelin elbiselerini asmak için muntazam askı tertibatı yapılacak, duvarlara rastgele çiviler çakılmayacaktır.

    Şeklindeki yönetmeliğin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

 

 

KARAR 107 – Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.09.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ruhsat Denetim Müdürlüğü

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2–(1) Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.

Dayanak

MADDE 3-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Başkanlık Makamının 05.08.2015 tarih ve 315 sayılı olurları ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye :İzmit  Belediyesi'ni,

b) Başkan :İzmit Belediye Başkanı'nı,

c) Başkanlık :İzmit Belediye Başkanlığı’nı,

d) Encümen :İzmit Belediye Encümenini,

e) Meclis :İzmit Belediye Meclisini,

f) Başkan Yardımcısı :İzmit Belediye Başkan Yardımcısı'nı,

g) Müdürlük :Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü' nü,

h) Müdür :Ruhsat ve Denetim Müdürü' nü,

i) Personel :Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü,

j) Yönetmelik :Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE:5 Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a.     Müdür,

b.    Kalem Şefliği

c.     1 nci Bölge Ruhsat ve Denetim Şefliği,

d.    2 nci Bölge Ruhsat ve Denetim Şefliği,

e.     Zabıta Denetim Amirliği,

      1-Denetim Birimi

      2-Ölçü Ayar Birimi

Bağlılık

 MADDE-6- (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki , Sorumluk ve Nitelikler

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 7-(1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

(2) Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi, umuma açık eğlence ve dinlenme amaçlı işyerleri ve gayrisıhhî işyerlerine ruhsat verilmesi , işyerlerinin denetlenmesi; Belediye Encümenince cezai işlem uygulanmasının sağlanması, Ruhsat belgesinde belirtilen faaliyetin dışına çıkan işyerlerine gerekli uyarılar neticesinde ruhsat belgesinin iptal edilerek faaliyetten men edilmesini sağlamak.

(3) Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi, umuma açık eğlence amaçlı işyerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî işyerlerine ruhsat vermek.

(4) Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine Belediye Encümenince cezai işlem uygulanmasını sağlamak.

(5) Ruhsat belgesinde belirtilen faaliyetin dışına çıkan işyerlerine gerekli uyarılar neticesinde ruhsat belgesini iptal ederek faaliyetten men edilmesini sağlamak.

(6) Mesul müdürlük belgesinin verilmesi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

(7) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunan işyerlerine talep olması durumunda ve uygun görülmesi halinde Hafta Tatili Çalışma ruhsatı vermek.

(8) Gerek denetimlerdeki tespitlerde, gerekse müdürlüğe gelen şikayetler neticesinde; İnsan sağlığına zarar veren, Çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranan işyerlerine gerekli ikazları yapmak, neticesinde olumsuzlukların giderilmemesi durumunda faaliyetten men etmek

(9) Belediyedeki diğer müdürlüklerden; Kaymakamlık Makamından ve diğer kuruluşlardan ve meslek odalarından gelen yazılara görüş bildirmek ve cevabi yazılar hazırlamak.

(10) Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içerisinde bitirilmesini sağlamak.

(11) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

(12) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.

(13) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.

(14) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

Müdürlüğe bağlı birimlerin görevleri

Kalem Şefliğinin Görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE :8 (1) Başkanlık veya müdürlük adına gelen tüm resmi evrakları teslim almak ve ilgili yerlere ve bilgisayara kaydını yapmak.

(2) Sıhhi, Gayrisıhhî ve Umuma Açık istirahat ve eğlence yerlerinden gelen ruhsat müracaatlarını almak.

(3) Gelen/Giden evrakların takibini yapmak, Müdürlük organizasyonlarını, toplantılarını ve şeflik ve Zabıta Amirliği arasındaki koordinasyonu sağlamak.

 (4) Müdürü tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları; resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak yazmak. Ruhsatların yazılma işlemini yürütmek.

(5) Müdürlüğe gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak.

 (6) Evrakın başka birimlere gitmesi gerekli ise, evrakın ilgili yere/yerlere ulaşmasını sağlamak.

(7) Birimine gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakar/bakılmasını ve ilgililerine aktarır/aktarılmasını sağlamak.

(8) Gelen-giden evrak ve dosyaların havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek.

(9) Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak.

(10) Mesai saatlerine riayet etmek ve müdürün kanunlara uygun olarak verdiği emir ve talimatları zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

(11) Müdürün kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmaktan sorumludur.

(12) Şefin nitelikleri; 657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

 1 nci ve 2 nci Bölge Ruhsat ve Denetim Şefliğinin görevleri

MADDE 9: Ruhsat ve Denetim müdürlüğüne bağlı 1 nci ve 2 nci bölge Ruhsat ve Denetim Şefliğinin kuruluş, görev ve yetkileri aşağıda sıralandığı gibidir.

a)  Kuruluş

1) 1 nci Bölge Ruhsat ve Denetim Şefliğinin Sorumluluk sahası: Ömer Türkçakal Bulvarı ile Gazanfer Bilge Bulvarının Batısında kalan İzmit Belediyesi Mülki sınırlarına kadar olan bölgeyi kapsar.

 2) 2 nci bölge Ruhsat ve Denetim Şefliğinin Sorumluluk sahası: Ömer Türkçakal Bulvarı ile Gazanfer Bilge Bulvarının Doğusunda kalan ;İzmit Belediyesi Mülki sınırlarına kadar olan bölgeyi kapsar.

Görevin gereği durumunda diğer amirlikler ile ortak çalışmalara da katılabilir.

 Birim şefi,  evrak yazım kayıt dosyalama ve arşivleme memuru, tetkik ve denetim ekipleri memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği ekipler kurulabilir.

b) Görev Yetki ve Sorumluluklar

MADDE: 10 (1) Sıhhi, Gayrisıhhî ve Umuma Açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat müracaat işlemlerinin takibini yapmak.

(2) İşyerlerinin denetim ve kontrolünü organize etmek.

(3) Diğer ilgili birimlerle koordineli çalışarak ruhsatsız işyerlerini denetlemek ve faaliyetten men ettirmek.

(4) İnsan sağlığına aykırı faaliyette bulunan işyerleri hakkında gerekli tüm idari yaptırımları yerine getirmek, önlemek ve gerektiğinde insan sağlığına aykırılığı giderinceye kadar faaliyetten men ettirmek.

(5) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

(6) Yeni çıkan kanun ve yönetmeliklerle ilgili sorumlu olduğu personeline karşı bilgi alış verişinde bulunmak ve uyulması konusunda takiplerini yapmak.

(7) Senelik izin programını müdüründe görüşünü alarak hazırlamak.

(8) İmza aşamasına gelen dosyaları son bir kez daha kontrol etmek onaylamak ve üst makama sunmak.

(9) İşlem yapılan dosyaları arşivlenmesini ve arşiv kontrolünü yerine getirmek .

(10) Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

(11) Ruhsat Komisyonlarında görev almak.

(12) Şef, Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

Denetim Zabıta Amirliği

MADDE 11: Ruhsat ve Denetim müdürlüğüne bağlı Denetim Zabıta Amirliğinin kuruluş, görev ve yetkileri aşağıda sıralandığı gibidir.

a)  Kuruluş

1)  Denetim Zabıta Amirliğinin asli görev bölgesi; ilçe sınırlarını kapsar. Görevin gereği olarak 1 nci ve 2 nci bölge şeflikleriyle koordineli olarak çalışmalara birlikte çalışmalara katılır.

2)  Birim zabıta amiri,  Ölçü Ayar Memuru, evrak yazım, kayıt, dosyalama ve arşivleme memuru, tetkik ve denetim ekipleri, memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği ekipler kurulabilir.

b) Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1- Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5393 ve  6502 Sayılı Kanunlarla birlikte Belediyeleri ilgilendiren diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen denetim hizmetlerini yürütmek,

2- Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerde rutin olarak denetim yapmak, olumsuzluğa rastlanılan işyerlerinde tutanak düzenleyerek Kanuni işlem başlatmak.

3- Sıhhi ve Gayri sıhhi müesseselerle ilgili faaliyetten men kararlarını uygulamak, tebligatları yapmak, mühür kontrollerini yapmak ve diğer işlemleri takip etmek,

4-  Sıhhi ve Gayri sıhhi müesseselerle ilgili şikâyetleri değerlendirmek ve belediye suçu görülen hususlarda tutanak düzenleyerek kanuni işlem başlatmak,

5-  5326, 1608, 6502, 4207, 5996 ve 2872 Sayılı Kanunlara göre işlem yapmak,

6- Çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında tutanak düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak veya kabahatler kanununa göre işlem yapmak.

7- Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak, ayrıca mevzuat ile belediye zabıtasına verilen diğer görevleri yerine getirmek.

8- İzmit Belediyesi sınırları içerisinde kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikâyet muayenesi ve stok muayenesi işlemleri ve damgalanma işlemlerini yürütmek

(9) Muayene ile ilgili olarak kendisine başvuranların kayıtlarını Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne göndermek, tasdik ettirmek ve muayenelerine başlamak.

(10) Yapılan ölçüm ve incelemeler sonucunda kullanım özelliğini kaybeden, hatalı çalışan, ayarı bozuk ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını iptal etmek ayarları yapılıncaya kadar kullanımlarını önleyici işlemler uygulamak, muayene sonunda uygun olduğunu tespit edilen ölçü ve tartı aletlerini damgalamak.

(11) Yaptığı çalışmalarla ilgili her hafta ve düzenli olarak müdürlüğe rapor sunmak.

(12) Belirlenen tarifeler üzerinden muayene ve damga ücretlerini düzenlemek.

(13) Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

(14)Amir Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

 

 

 

Müdürlüğün yetkisi

MADDE 12- (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 13 – (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Müdür'ün Görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 14- (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü temsil etmek.

(2) Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

(3) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.

(4) Müdürlüğe gelen her türlü genelge ve yazılar ile vatandaşların yazılı talep ve isteklerinin kaydının yapılarak ilgili personele sevkini sağlamak.

(5) Belediye Başkanlığınca Meclis ve Encümene sevk edilen evrakların takibini ve alınan kararların yazdırılarak gönderilmesini sağlamak.

(6) Belediye Başkan Yardımcısı veya Belediye Başkanından alacağı emirleri mahiyetindeki sorumlulara veya memurlara iletmek ve işlerin sonuçlanmasını takip etmek.

(7) Çalışmaların eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak, problemler karşısında çözüm aramak, gerek görülürse başkanlığa rapor sunarak çözüm önerisinde bulunmak.

(8) Birimin bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığa sunmak.

(9) İşyerleri denetimleri ile ilgili personel görevlendirmek.

(10) Stratejik plana uygun performans programını düzenleyip uygulamak.

(11) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek.

(12) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince; Yıllık Performans Programlarını ve müdürlüğün bütçesini oluşturmak, harcama yetkilisi olarak giderlerin tahakkukunu imzalamak ve gerçekleştirmek.

(13) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

(14) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

(15) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak.

(16) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının verecekleri emirleri yerine getirmek.

(17) Emri altında görev yapan ve ita amiri bulunduğu bütün personelin denetimini ve gözetimini yapmak.

(18) Müdürlük içindeki hizmetleri usule uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

(19) Müdürlük bütçesinin hazırlanmasında bütçeye göre sarf işlemlerini ve ayniyat işlemlerini yapmak.

(20) Müdürlük personelinin kişisel ve özlük sicillerini düzenlemek; her türlü sosyal haklarını takip etmek.

21) Birim Şefliklerinin plan ve programlı şekilde çalışmalarını düzenlemek, personel arasında uyumlu şekilde işbirliğinin kurulmasını sağlamak.

(22) Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekalet vermek ve görevlerini taksim etmek.

(23) Ölçü ve tartı aletlerinin denetim ve kontrol işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

(24) Müdürlük harcamaları ile ilgili personel görevlendirmek.

(25) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapmak.

(26) Müdür, Başkanlık Makamınca yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde temsil yeteneğine sahip, bilgili, tecrübeli ve başarılı memur personeller arasından atama veya görevlendirme suretiyle belirlenir.

(27) Ruhsat ve Denetim Müdürü, personelinin birinci derecede disiplin amiridir. Birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yaparak yürütülmesini sağlar. Görevini yerine getirirken yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

(28) Müdürün mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde müdürlük görevi diğer müdürlerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından Başkanlık Makamı onayı ile vekâleten yürütülür.

(29) Müdürün nitelikleri şunlardır;

a) Müdür kadrosuna atanabilmesi için; 657 sayılı Devlet memurları kanunu ile Görevde Yükselme Yönetmeliği ve diğer yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak.

b) Yöneticilik bilgi ve tecrübesi ile temsil yeteneğine sahip olmak,

c) Belediye ve müdürlüğü ile ilgili mevzuata hâkim olmak.

Şef ve Zabıta Amirinin görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 15: (1) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapmak veya yaptırmak.

(2) İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlamak.

(3) Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak.

(4) Personelin durumunu takip ve kontrol ederek denetim altında bulundurmak.

(5) İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak.

(6) Şefliğinden veya Amirliğinden ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin, zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir tutanak ile teslimini sağlamak.

(7) Şefliğine gelen evrakın gereği için ilgili personele talimat vererek yaptırmak, takip etmek ve evrakın gerekli sürede çıkışını sağlamak

(8) Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol etmek, aksaklık varsa Müdürüne bildirmek

(9) Resmi yazıları hazırlamak ve genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koymak.

(10) Müdür tarafından verilen diğer görevleri müdür adına yürütmek

(11) Şef veya Zabıta Amiri, birimine ait tüm iş ve işlemlerden müdürüne karşı sorumludur

(12) Birim Müdürüne bağlı olarak çalışır, kendine bağlı olan personellerin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden, Müdürlük işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesinden, izinli veya raporlu olan diğer birim şeflerinin işlerini de yürütmekten müdürüne karşı sorumludur. (13) Şef –Zabıta Amiri bilgili, tecrübeli ve başarılı memur personeller arasından müdürün teklifi ve Başkanlık Makamı onayı ile atama veya görevlendirme suretiyle belirlenir.

(14) Şefin veya Zabıta Amirinin mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde şeflik görevi diğer şeflerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından vekâleten yürütülür.

(15) Şefin nitelikleri şunlardır;

Şef kadrosuna atanabilmesi için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Görevde Yükselme Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak.

Zabıta Amiri kadrosuna atanabilmesi için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Görevde Yükselme Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuatta belirtilen şartları ile Zabıta Yönetmeliğindeki şartları taşımak.

Zabıta Memurunun görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

 MADDE 16: (1) Sıhhi, Gayrisıhhî ve Umuma Açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat müracaat işlemlerini takibini yapmak.

 (3) Şikâyetlerin takibini yapmak.

(4) İnsan sağlığına aykırı faaliyette bulunan işyerlerini faaliyetten men ettirmek.

(5) Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

(6) Müdür veya şef’in kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla yükümlüdür.

(7) Zabıta memurunun nitelikleri;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

Memurun görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE :(17) müdürlük ve şeflik-amirlik tarafından kendisine verilen görevleri yapmak.

 (2) Sıhhi, Gayrisıhhî ve Umuma Açık istirahat ve eğlence yerlerinden gelen ruhsat müracaatlarını almak.

(3) Kendisine verilen evrakların takibini ve gereğini  yapmak.

(4) Ruhsat komisyonlarında görev almak.

 (5) Birimine gelen evrakları , tutanakları, şikayetleri vb.teslim almak, sınıflandırmak ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak ve  gereğini yapmak

 (6) Gelen-giden evrak ve dosyaların havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek.

(7) Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak.

(8) Mesai saatlerine riayet etmek ve müdür, şef ile diğer amirlerinin verdiği emir ve talimatları zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

(9) Müdür veya şef’in kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmaktan sorumludur.

(10) Memurun nitelikleri;

657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

Taşınır mal ve kontrol görevlisi mutemet ve ayniyat demirbaş memurunun görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 18- (1) Memurlar arasından müdür tarafından görevlendirilir.

(2) Müdürlük ile ilgili yıllık bütçeyi düzenlemek.

(3) Gerektiğinde acil ödemeler için avans çekmek ve işlem sonucu ile fatura ve benzeri belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndererek avans kapama işlemlerini yürütmek.

(4) Demirbaş eşya, ayniyat işleri, devir teslim ve imha işleri ilgili defter ve kayıt cetvellerini düzenli bir şekilde tutup muhafaza etmek.

(5) Hurdaya ayrılan, terkini veya sarfı gereken malzeme var ise; takip ve terkin işlemlerini yapmak.

(6) Taşınır mal ve kontrol görevlisi, maaş ve harcırah mutemetliği yanında, sağlık, tedavi ve ödenek işlemleri, ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin araç, gerecin alımından, onarımından ve muhafaza edilmesinden de amirlerine ve müdürüne karşı sorumludur.

(7) Taşınır mal ve kontrol görevlisi, müdür veya şef’in kendisine tevdi ettiği diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak ve zamanında yapmaktan sorumludur.

(8) Taşınır mal ve kontrol görevlisi mutemet ve ayniyat demirbaş memurunun nitelikleri;

657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

Arşiv Görevlisinin görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 19- (1) Arşive giren ve çıkan tüm dosyaları numaralandırmak, tasnif etmek.

(2) Arşiv ile ilgili dosyaların zimmet karşılığı ilgilisine verilmesini ve alınmasını, ilgisi ve yetkisi olmayan, kişilere dosya ve evrak verilmemesini sağlamak.

(3) Tüm işlerinde, birim amirleri ile müdüre bilgi vermek ve bu çalışmalarının yanında şefin ve müdürün vereceği diğer görevleri de yapmak.

(4) Arşiv Görevlisi, müdürlük arşivine giren, çıkan ve arşivde bulunan tüm dosyaların düzenli bir şekilde arşivlenmesi ve muhafazasından sorumludur.

(5) Arşiv Görevlisinin nitelikleri;

657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

Yardımcı Hizmetler Personeli işçi ve şoförlerin görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 20 –(1) Büro ve çevresinin periyodik temizlik işlerini yapmak.

(2) Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek ve evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak.

(3) Çalıştığı birimin personeline yardımcı olmak.

(4) Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.

(5) Şoför ise;

a) Sorumluluğunda bulunan motorlu taşıt araçlarını verilen talimat doğrultusunda ve hizmet amaçları ile teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak

b) Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yapmak, her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak ve taşıtların yükleme ve boşaltılmasına yardım ve nezaret etmek.

(6) Yardımcı Hizmetler Personelinin nitelikleri;

657 sayılı DMK’na tabi memur veya 4857 İş Kanununa tabi olması ile birlikte şoför ise, gerekli sürücü belgesine de sahip olmak.

Sözleşmeli ve diğer birim personelinin görev yetki, sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 21-(1) Müdürlükte çalışan sözleşmeli, vekil veya diğer tüm personel, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tüm işlerini yerine getirmekle yükümlü olup; hiyerarşik yapıya uygun olarak, sıralı disiplin amirlerine karşı sorumlu oldukları gibi müdüre ve Belediye Başkanına karşı da doğrudan sorumludur.

(2) Sözleşmeli ve diğer birim personelinin nitelikleri

Sözleşmeli ve diğer birim personeli, 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49. Maddesi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuatın öngördüğü niteliklere göre istihdam edilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin Planlanması ve Yürütülmesi

Görev ve hizmetlerin planlanması

MADDE-22- (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür ve Şef tarafından düzenlenen plan dâhilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.

 

Görev ve hizmetlerin yürütülmesi

MADDE-23- (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, gereken özen ve süratle yerine getirmekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlüğün birimleri arasında işbirliği:

MADDE 24- (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

 (2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevdi eder. Ek işlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

 (4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin, her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

(5)Devir-Teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

Diğer müdürlük, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon: MADDE 23- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Kurum dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar; Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.

(3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Evrak ve Arşiv İşlemleri

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlemler:

MADDE 25- (1) Müdürlüğe gelen evraklar müdür tarafından ilgili personele havale edilerek işlemlerinin, takibi ve sonuçlandırılması sağlanır.

(2) İlgili personel, evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür

(3) Evraklar, ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.

(4) Gelen ve giden evraklar, ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

(5) Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri, yazı ile veya gerekli altyapının hazırlanması ve yetki verilmesi durumunda elektronik ortamda yapılır. (7) Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir.

(8) Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanıp mühürlenmek suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Birim arşivi hizmetleri

MADDE 26-(1) Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği defter ve dosyaların Birim arşivinde muhafazası sağlanır.

(2) Bu defterlerin dijital olarak bilgisayar ortamında tutulması halinde ilgili personel tarafından dijital yedekleme sistemiyle birlikte her sayfanın birer örneği yazılı olarak çıktı alınıp gerekli mühür, onay ve imza işlemlerinden sonra dosyalanıp birim arşivinde muhafaza edilir.

(3) Müdürlükte tutulan ve muhafazası gereken tüm evrak ve dosyalar, arşiv memuru tarafından veya müdürün görevlendireceği personel ile diğer ilgilileri tarafından Kurum Arşiv Yönetmeliği doğrultusunda müdürlük birim arşivinde muhafaza edilir ve süresi dolanlar kurum arşivine devredilir.

(4) Arşiv ve arşivleme ile arşivdeki demirbaş eşya ve evrakın muhafazasından birim personelleri, amirlerine karşı sorumludur.

Faaliyetten Men ile Sanat ve Ticaretten Men Kararının Uygulanması

MADDE 27: (1)  Belediye Başkanlığınca verilen faaliyetten men ile yetkili mercilerce verilen san'at ve ticaretten men kararı Ruhsat ve Denetim Mdürülüğü tarafından işyerinde mühürleme yapmak suretiyle uygulanır. İnfazın tarih ve saati faaliyetten men kararı veren merci veya Ruhsat ve Denetim  Müdürü tarafından tayin edilir.

(2) Belediyenin faaliyetten men ile sanat ve ticaretten men ettiği iş yerlerinin kontrolü belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünce yapılarak, karara uymayıp faaliyet gösterenler tespit edildiğinde, tekrar işyeri mühür altına alınıp, mühür fekk-i zabtı tanzim edilerek, tanzim edilen bu tutanak ilgili amirliğe teslim edilir ve ilgili birim bu tutanağa bir üst yazı yazarak ilgili yerin savcılığına suç duyurusunda bulunur, bu evraklar Ruhsat ve Denetim müdürü tarafından imzalanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

MADDE- 28- (1) Müdürlüğün bütün iş ve işlemleri başkanlık makamı ve müdürün denetiminde yürütülür. Ayrıca teftiş ve denetim görevlileri tarafından da her zaman denetim yapılabilir.

(2) Bu tür teftiş ve denetimlerde, denetimcilere yardımcı olunması esastır .

(3) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin ve ödül işlemleri, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 29– (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önceki yürürlükte olan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

MADDE 30- (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük:

 MADDE 29- (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye yasasının 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme:

MADDE 30- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Şeklindeki yönetmeliğin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

 

KARAR 108-   Gündoğdu Mahallesi 797 ada 1 nolu parselde bulunan Belediyemize ait Cephanelik Spor Stadyumunun, batısında yer alan 2.910,00 m2’lik kısmı hariç olmak üzere işletme hakkının Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne devir edilmesi konusunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor komisyonunun 14.09.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Komisyonumuz İzmit Belediyesi Cephanelik Spor tesislerinde fiili gözlem ve incelemelerde bulunmuştur. Ayrıca tesisin yapı maliyeti, işletme giderleri yıllık bazda titizlikle incelenmiştir. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile yapılan görüşme ve istişarelerde tesisten soyunma odası olarak bölgenin 16 takımının istifade etmekte olduğu ve mevcut bu durumun aynen devam etmesi doğrultusunda fikir birliğine varılmıştır.

     Gündoğdu Mahallesi 797 ada 1 nolu parselde bulunan Belediyemize ait Cephanelik Spor Stadyumunun, batısında yer alan 2.910,00 m2’lik kısmı hariç olmak üzere işletme hakkının Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne devir edilmesi konusunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

 

 

KARAR 109- Yeşilova mahallesi ve Tüysüzler mahallelerinde yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 11.09.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yeşilova mahalesindeki parka, DAĞ ÇİÇEĞİ PARKI, Tüysüzler mahallesindeki parka ÇETİN PARKI, isimlerinin verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

 

 

 

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                 —————-

                                                                      

 

 

 

 

 

        

Dr. Nevzat DOĞAN                                Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz