07.02.2017 Tarihli Meclis Gündemi

7 Şubat 20170
Metni Sesli Dinle

             İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 07.02.2017/Salı günü saat 15.00’da toplanacaktır.

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat Meclis Salonuna teşrifleri rica olunur.

 

                                                         Dr. Nevzat DOĞAN

                                                               İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M      :

   1-        Yoklama

2-      03.01.2017 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.01.2017 tarih ve 105 sayılı yazısı.

4-      6306 sayılı kanunun 17. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesine eklenen fıkraya istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “Kültür Tepesi Cephe İyileştirme Projesi”nin yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğü’nün 23.01.2017 tarih ve 182 sayılı yazısı.

5-      İzmit – Yahyakaptan Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında “otopark alanı” kullanımına sahip 4985 ve 4983 nolu adalar arasında kalan alanın “ticaret alanı” olarak planlanması ile kaldırılan otopark alanının Durhasan Mahallesi, G23b.25b.3a Uygulama İmar Planı paftası, “konut alanı” kullanımına sahip Belediyemiz mülkiyetindeki 190 ada 1, 2, 3, 12 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında “park alanı” olarak planlanmasını içeren “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” değişikliğine ilişkin yasal askı süresinde yapılan itirazı içerir İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı.

6-      İzmit – Çayırköy Mahallesi G23b.20c.3c uygulama imar planı paftası “park alanı” kullanımındaki 158 ada 12 nolu parselin bir kısmı ve Kullar Mahallesi G23b.25d.3a uygulama imar planı paftası “park alanı ve imar yolu” kullanımındaki 233 ada 3 nolu parselin bir kısmı ile birlikte hali hazırda trafo olduğu tespit edilen Kabaoğlu Mahallesi G23b.19b.4d uygulama imar planı paftası 219 ada 1 nolu parselin güneyindeki otopark alanın bir kısmının “trafo alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı.

7-      Belediyemiz sınırları dahilinde yürürlükte olan mevcut imar planlarında “ağaçlandırılacak alan” kullanımında kalan alanların Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planları doğrultusunda plan onama sınırları dışına çıkarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı.

8-      İzmit – Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3484 ada 12 nolu parselin (11 ve 12 nolu parseller tevhiden 16) yerleşim açısından “Uygun Olmayan Alan (UOA)” kısmının “Önlemli Alan (ÖA-2,1)” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.01.2017 tarihli raporu.

9-      5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır” denildiğinden Denetim Komisyonu’nda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2017 tarihli raporu.

10-  Zabıta personelinin maktu mesai ücretinin tespiti ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2017 tarihli raporu.

11-  Sözleşmeli personel ücretleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 16.01.2017 tarihli raporu.

12-  II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 16.01.2017 tarihli raporu.

13-  Arızlı 192 Ada,36 parseldeki 69 m2’lik hissemiz ile Arızlı 193 Ada, 2 parseldeki ALİ RIZA SEVİM’in 69 m2’ lik hissesinin başabaş trampa edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 10.01.2017 tarihli raporu.

14-  Kentimizin kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmit’imizin sembolü haline gelen tarihi yapılarımızdan Halk Eğitim Merkezi binası ile hala Acısu Vergi Dairesi tarafından kullanılmaya devam eden Fransız Mektebi Sörler Okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit Belediyesine devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’nun 18.01.2017 tarihli raporu.

 

GELEN EVRAK   :

—————————-

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz