07.03.2017 Tarihli Meclis Gündemi

7 Mart 20170
Metni Sesli Dinle

 İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 07.03.2017  Salı  günü saat 15.00’da  toplanacaktır.

 

              Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi  Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                            İzmit Belediye Başkanı

            G Ü N D E  M    

1-        Yoklama

 

2-      07.02.2017 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti İhalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün  27.02.2017 tarihli yazısı.

 

4-      5393 sayılı Belediye kanununun 75. Maddesi (a) bendi hükümlerine göre Belediyemiz ve Dilovası belediyesi ile ortak proje olarak yapılması planlanan semt konağı için  Dilovası Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması konusunda belediye başkanımıza yetki verilmesi ve Belediyemiz bütçesinde ödenek aktarılması konularının görüşülmesi teklifi ile ilgili Etüd  Proje  Müdürlüğünün 27.02.2017 tarihli yazısı.

 

5-      6306 sayılı  kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye kanununun 73 maddesine eklenen fıkraya istinaden, İl ve İlçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “ Bakırcılar sokak Cephe İyileştirme Projesi”nin  yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 364 sayılı yazısı. 

 

6-      İzmit- Körfez Mahallesi, G23b.25d.4a-4b-4c uygulama imar planı paftaları, E:1.00, Hmax:7.00mt yapılaşma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki 1858 ada 2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile 1863 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parsellerin kat yüksekliğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 17.02.2017 tarihinde onaylanan “1/1000 ölçekli Revize İmar Planına esas  Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu” doğrultusunda “H:4 kat” olarak düzenlenmesi ile Körfez Mahallesi, G23b.24c.2c uygulama imar planı paftası, A-5 yapılaşma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki 3209 ada 10,11,14,18,19,20,21,22,25,26,27 nolu parsellerin eski imar planındaki “Merkezi Ticaret Alanı (MİA-1)” kullanım kararının sehven “İkincil Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi sebebiyle yeniden “Merkezi Ticaret Alanı (T1)” olarak düzenlenmesi ve “T1” sembolünün imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  27.02.2017 tarihli yazısı.

 

7-      İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, büyük bir kısmı “Konut Alanı” ve “Otopark Alanı”, diğer kısımları ise “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” ve “İmar Yolu” olarak planlanan 783 nolu parselin kuzeyinde sehven “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak planlanan kısmının mülkiyet sınırı ile örtüştürülerek konut alanı ve otopark alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2017 tarihli yazısı.

 

8-      İzmit-Çayırköy Mahallesi G23b.20c.3d uygulama imar planı paftası “Park Alanı” kullanımındaki 158 ada 12 nolu parselin bir kısmı ve Kullar Mahallesi G23b.25d.3a uygulama imar planı paftası “Park Alanı ve İmar Yolu ”kullanımındaki 233 ada 3 nolu parselin bir kısmı ile birlikte halihazırda trafo olduğu tespit edilen Kabaoğlu Mahallesi G23b.19b.4d uygulama imar planı paftası 219 ada 1 nolu parselin güneyindeki otopark alanın bir kısmının “Trafo Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.02.2017 tarihli raporu.

 

9-      İzmit-Yahyakaptan Mahallesi(tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası,  mevcut imar planında “Otopark Alanı” kullanımına sahip 4985 ve 4983 nolu adalar arasında kalan alanın “Ticaret Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan otopark alanının Durhasan Mahallesi, G23b.25b.3a Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip Belediyemiz mülkiyetindeki 190 ada 1,2,3,12 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” değişikliğine ilişkin yasal askı süresinde yapılan itirazı içerir İmar Komisyonu’nun 21.02.2017 tarihli raporu.

 

10-  Belediyemiz sınırları dahilinde yürürlükte olan mevcut imar planlarında “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımında kalan alanların Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planları doğrultusunda plan onama sınırları dışına çıkarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.02.2017 tarihli raporu.

 

11-  İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3484 ada 12 nolu parselin (11 ve 12 nolu parseller tevhiden 16) yerleşim açısından “Uygun Olmayan Alan (UOA)” kısmının “Önlemli Alan (ÖA-2,1)” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.02.2017 tarihli raporu.

 

12-  III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/02/2017 tarihli raporu.

 

13-  6306 sayılı kanunun 17. maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “Kültür Tepesi Cephe İyileştirme Projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 24.02.2017 tarihli raporu.

 

14-  Kentimizin kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmit’imizin sembolü haline gelen tarihi yapılarımızdan halk eğitim merkezi binası ile hala Acısu vergi dairesi tarafından kullanılmaya devam eden Fransız mektebi sörler okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit belediyesine devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun  22.02.2017  tarihli  raporu.

GELEN EVRAK

—————————-

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz