07.03.2017 Tarihli Meclis Kararları

7 Mart 20170
Metni Sesli Dinle

                                                                     KARAR

                                                                 ———————           

 

 

KARAR 14-  İzmit-Çayırköy Mahallesi 158 ada 12 nolu parsel, Kullar Mahallesi 233 ada 3 nolu parsel ve Kabaoğlu Mahallesi sınırları içerisinde 219 ada 1 nolu parselin güneyindeki otopark alanın bir kısmının “Trafo Alanı” planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 21.02.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19.01.2017 tarih ve E:386 sayılı yazısı doğrultusunda halihazırda trafo yapısı olduğu tespit edilen İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.20c.3d uygulama imar planı paftası “Park Alanı” kullanımındaki 158 ada 12 nolu parselin bir kısmı ve Kullar Mahallesi, G23b.25d.3a uygulama imar planı paftası “Park Alanı ve İmar Yolu ”kullanımındaki 233 ada 3 nolu parselin bir kısmı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar sonucunda üzerinde Sakarya Elektrik A.Ş.’ne ait trafo bulunduğu tespit edilen Kabaoğlu Mahallesi G23b.19b.4d uygulama imar planı paftası 219 ada 1 nolu parselin güneyindeki otopark alanının bir kısmının “Trafo Alanı” olarak planlanması gündeme gelmiştir.Bu doğrultuda, İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.20c.3d uygulama imar planı paftası “Park Alanı” kullanımındaki 158 ada 12 nolu parselin bir kısmı ve Kullar Mahallesi, G23b.25d.3a uygulama imar planı paftası “Park Alanı ve İmar Yolu ”kullanımındaki 233 ada 3 nolu parselin bir kısmı ile birlikte halihazırda trafo olduğu tespit edilen Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19b.4d uygulama imar planı paftası 219 ada 1 nolu parselin güneyindeki otopark alanın bir kısmının “Trafo Alanı” olarak planlanmasını içeren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084-127 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip

 

                                                                   

                                                                       KARAR

                                                                 ———————           

 

KARAR 15- İzmit-Yahyakaptan ve Karadeniz Mahalleleri sınırları dahilinde G23b.25b.3a-G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftaları, 4985 ve 4983 nolu adalar arasında kalan  tescil harici alanlar ve 190 ada 1,2,3, I2 nolu parsellerin tamamı ile 190  ada  4  ve  11  nolu  parsellerin  bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde  yapılan  itiraz ile ilgli İmar komisyonunun 21.02.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında “Otopark Alanı” kullanımına sahip 4985 ve 4983  nolu adalar arasında kalan tescil harici alanın “Ticaret Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan otopark alanının Karadenizliler Mahallesi(tapuda Durhasan), G23b.25b.3a Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip İzmit Belediyesi mülkiyetindeki 190 ada 1,2 ,3, 12 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında “Park Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan ” UİP- 1084,109 Plan İşlem No'lu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” değişikliği teklifinin İzmit Belediye Meclisi'nin 04.10.2016 tarih ve 74 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.11.2016 tarih ve 628 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.


Bu doğrultuda, 3I94 sayılı İmar Kanununun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33.maddesi gereğince 13.12.2016-13.01.2017 tarihleri arasında 30 gün süresince askıya çıkarılan söz konusu imar planı değişikliğine Erhan UYSAL imzalı 27.12.2016 tarihli dilekçe ile yapılan itirazda; Kaldırılan otopark alanının konumu itibari ile etkin bir şekilde kamuya açık genel otopark alanı olarak kullanılamayacağı gerekçesinin teknik ve bilimsel gerekçelerle açıklanmadığı,


Yine kaldırılan otopark alanına eşdeğer ayrılan alanın konum özellikleri ile çok farklı bir bölgeye taşınması sebebiyle 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine aykırılık teşkil ettiği gerekçeleriyle iptal edilmesi ve değişiklik öncesi duruma geri dönülmesi talep edilmiştir.

Ancak,  Mekansal  Planlar  Yapım  Yönetmeliği'nin  İmar  Planı  Değişiklikleri  bölümü 26.maddesinin 1. bendinde yer alan “İmar planı değişikliği; plan ana  kararlarını,  sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı,

teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır” hükmü çerçevesinde

yapılan  plan  değişikliği  ile 4985  ve 4983 nolu adalar arasında tescil harici alanda yer alan otopark alanının “TEM Otoyolu  ve Kandıra  Devlet  Yolu gibi güçlü ulaşım bağlantıları arasında sıkışıp kalması ve alanın konumu itibari ile ağırlıklı ticaret alanı olarak kullanılacağı sebebiyle yerleşik nüfus barındırmayacağı ve alanda yer alacak ticari yapıların kullanım türüne göre oluşacak otopark ihtiyacı ilgili yönetmelikler gereği kendi parseli ve binası içerisinde çözümleneceğinden itiraza konu edilen otopark alanının kamuya açık genel otopark  alanı olarak etkin kullanılamayacağı” ve “kaldırılan otopark alanına eşdeğer olarak önerilen park alanın da kuş uçuşu mesafe ölçümlerine göre değil hizmet edeceği konut bölgesindeki ihtiyaç/ara binaen ayrılması” sebebiyle alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine yapılan itirazın 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.


 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip

 

 

 

     

                                                                     KARAR

                                                               ———————           

 

KARAR 16-  Belediyemiz sınırları dahilinde yürürlükteki mevcut imar planlarında “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımında kalan alanların plan onama sınırları dışına çıkarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 21.02.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nca İzmit İlçesi dahil olmak üzere ilimiz sınırları içerisinde yer alan tüm ilçelerin meskun alanları içerisinde meri imar planında “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımında kalan alanların “yeterince çalışma yapılmadan ya da planların yapıldığı dönemdeki genel planlama anlayışından dolayı ağaçlandırılacak alan olarak planlandığı”, dolayısıyla söz konusu alanlarda “daha kapsamlı (kurum görüşü, etüt vb.) çalışmaların yapılması ve alanların bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle yapılacak planlama çalışmaları kapsamında kurum görüşleri alınıncaya ve alanda ayrıntılı etütler  (jeolojik ve jeoteknik etütler vb.) yapılıp yeni kullanım kararları getirilinceye kadar” mevcut imar planlarında “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımlarının herhangi bir yanlış anlaşılmaya yol açmaması adına 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında “Diğer Tarım Alanı” olarak düzenlendiği, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise plan onama sınırı dışında çıkarıldığı ve bahse konu plan değişikliklerinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda; İzmit Belediyesi plan yapım ve onama yetkisi dışındaki 6306 sayılı kanun kapsamında 15.06.2015 tarih ve 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen “Cedit Mahallesi-Riskli Alanı”, 10.10.2011 tarih ve 2011-2316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen “Erenler-Cedit Mahallesi-Kentsel Dönüşüm Alanı” ve 25.07.2012 tarih ve 2012-3502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen “Yenimahalle-Kentsel Dönüşüm Alanı” ile Yenidoğan Mahallesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.07.2006 tarih ve 143 sayılı kararı ile onaylı “3° Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı” sınırları içerisinde yer alan alanlar hariç “İzmit İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” plan onama sınırları içerisinde kalan tüm “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımlarının üst ölçekli plan kararları doğrultusunda plan onama sınırları dışına çıkarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile; Yürürlükteki imar planlarında ağaçlandırılacak alan kullanımında olan fakat yerinde eski mezarlık olduğu tespit edilen;

           – Kabaoğlu Mahallesi, 206 ve 2193 nolu parsellerin tamamı ile 1523 nolu parselin bir kısmı,
– Kabaoğlu Mahallesi,Üçtepeler Mezarlığının batısında yer alan1060, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1073, 2188, 2189, 2190 ve 2195 nolu parsellerin tamamı ile 1070, 1071, 1072, 2097, 2098, 2111 nolu parsellerin bir kısmı,


– Hatipköy Mahallesi 832 nolu parselin bir kısmı ile güneyindeki tescil harici alanın bir kısmı,

– Tavşantepe Mahallesi, 411 ada 1 nolu parselin bir kısmı,

– Alikahya-Fatih Mahallesi, 492 ada 4 nolu parselin bir kısmının  “Eski Mezarlık Alanı” olarak planlanması ile söz konusu alanlar dışındaki tüm ağaçlandırılacak alanların plan onama sınırı dışına çıkarılması ve plan onama sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile onama sınırı dışında bırakılan alanlarda imar planı üzerinde yer alan zemin uygunluk gösterimleri ve “Jeolojik-Jeoteknik nedenlerle yerleşime uygun olmayan alan” ve “Ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alan” taramalarının kaldırılması şeklinde hazırlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,129 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

 

                                                                     KARAR

                                                                ———————           

 

KARAR 17-  İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, 3484 ada 12 nolu parselde (11 ve12 nolu parseller tevhiden 16) hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 23.02.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.İnş.San. ve Tic.Ltd,Şti.’ne hazırlatılan İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, 3484 ada 12 nolu parselin (11 ve 12 nolu parseller tevhiden 16) mevcut imar planında 5/A-3/3 , 0.30/0.90 yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olduğu ancak “söz konusu parselin güneybatısındaki bir kısım alanın yerleşim açısından “Uygun Olmayan Alan (UOA)” formasyonunda kalması nedeniyle parsel içerindeki yerleşimin düzgün yapılamadığı” gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce 06.09.2016 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu doğrultusunda parsel üzerinde “Uygun Olmayan Alan(UOA)” formasyonunda kalan kısmın “Önlemli Alan (ÖA-2,1)” olarak düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin hazırlandığı belirlenmiştir.


Bu doğrultuda söz konusu teklife ilişkin komisyonumuzca yapılan görüşmeler sırasında 3484 ada 12 nolu (11 ve12 nolu parseller tevhiden 16) parsel malikinin 02.02.2017 tarihli dilekçesi ile “plan değişikliği talebinden vazgeçildiği belirtilerek, dosyalarının iade edilmesinin istenmesi” sebebiyle evrakın karar alınmaksızın dairesine iadesinin uygun olduğuna, ancak komisyon toplantıları boyunca gerek ilgili kurum görüşleri gerekse yapılan incelemelerde, söz konusu parselin imar izni olan kısmında yapılacak bina inşaatı aşamasında zemin etüdü raporunda belirtilen kriterlere uyulması ve parselin batısındaki kanal tarafında yapılacak istinat duvarının taban ve temelinin İSU Genel Müdürlüğü’nden alınacak dere tabanı seviyesinden başlatılması, güneyde yapılacak istinat duvarının ise sağlam zemine oturtulması ve istinat duvarlarının don seviyesi altındaki zemine oturtulması, duvarlar arkasındaki zeminden gelen suların duvarın temeline sızmadan dışarıya akıtılabilmesi için duvar kalınlığınca barbakan adı verilen kanallar bırakılarak, duvarlar arkası drenajın sağlanması ve suyun bina temeline inmesinin engellenmesi kaydıyla inşaat izni verilmesi hususlarının göz önünde bulundurulmasının tavsiye edilmesi kanaatine varılmıştır.

Sonuç olarak; İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3484 ada 12 parselde (11 ve 12 nolu parseller tevhiden 16) hazırlanan ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,125 PİN (Plan İşlem Numarası) almış plan değişikliği teklifinin dairesine iade edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip

 

                                                                     KARAR

                                                                 ———————           

 

KARAR 18–  Belediyemizde hizmetin gereği olarak mevcut bulunan müdürlük kadrolarından  listede ismi bulunan kadro ünvanlarının kadro  ünvan değişikliği ile ilgili hazırlanan III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.02.2017 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

a) Personelin müktesebi

b)Personelin öğrenim düzeyi

c) Personelin Hizmet süresi

d)Dolu Kadro Değişiklik gerekçesi

11150

G.İ.H.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü

1

1

10625

G.İ.H.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü

1

1

Hizmet gereği

                     
                     
                     

 

Yukarıda tabloda belirtilen III Sayılı  Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip

 

       

                                                                    KARAR

                                                                 ———————           

 

 

KARAR 19-  6306 sayılı kanunun 17. maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “Kültür Tepesi Cephe İyileştirme Projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.02.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, İzmit İlçesi Kemalpaşa mahallesi Saray Yokuşu sokak İnönü Caddesi ve İmaret Yokuşu sokaklarda buluna binaların Cephe İyileştirme Projesi” nin yaptırılması, 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu’nun 28.11.2013 tarihli ve 232 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  6306 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden,  İl ve İlçelerde Belediye Meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak,  alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla,  kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden,  “Kültür Tepesi Cephe İyileştirme Projesi” konusu ile ilgili cephe iyileştirmelerin % 60’ının belediye bütçesinden % 40’ının mülk sahiplerinden karşılanmak sureti ile yapılması,

 

 ( Belediye meclis üyeleri, Aliye Hale Meriç, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,  Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,  Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un muhalif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ,  Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)' un kabul oylarıyla,  oyçokluğu ile karar verildi.

 

MUHALEFET ŞERHİ:

Kültür Tepesi Projesiyle ilgili olarak Plan Bütçe komisyonuna gelen Cephe İyileştirme Projesi 6306 Sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden “İl ve İlçelerde Belediye Meclislerinin salt çoğunluğunun alacağı karar ile masraflarının tamamı ve ya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanır.”

Akçakoca Mahallesi, Kapanca sokak ve Kültür Tepesi Projesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde projenin tamamında uygulama yönünden farklılıklar yaşanmaması, vatandaş ile kurumumuz arasında yaşanılabilecek anlaşmazlıklar göz önüne alındığında projenin hedeflenen tarihte bitirilmesi adına Kültür Tepesi Cephe İyileştirme ile ilgili Cephe İyileştirmelerinin tümünün belediye tarafından karşılanmak sureti ile yapılması uygundur. Bu gerekçeler doğrultusunda komisyon kararına muhalefet şerhi koyuyoruz.

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                              Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      KARAR

                                                                 ———————           

 

KARAR 20- Gerede Belediyesi Başkanlığından tarafımıza gelen hibe araç talebinde mali yetersizlik nedeni ile İlçenin yeşil alanlarının bakımı ve sulama işlerinde kullanılabilecek yeterli araçlarının olmadığı beyan edilmekte olup, araç envanterimizde bulunan,  41 LC 436 plakalı Mercedes marka su tankerinin, hibe edilmesi konusunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 06.03.2017 tarih ve 95 sayılı yazısı  okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Gerede Belediyesi Başkanlığından tarafımıza gelen hibe araç talebinde mali yetersizlik nedeni ile İlçenin yeşil alanlarının bakımı ve sulama işlerinde kullanılabilecek yeterli araçlarının olmadığı beyan edilmekte olup, araç envanterimizde bulunan,  41 LC 436 plakalı Mercedes marka su tankerinin hibe edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                              Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz