07.02.2017 Tarihli Meclis Toplantısı Tutanak Özeti

7 Şubat 20170
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisi’nin 2016 Dönemi

1. Birleşiminin 1. Oturumu 07.02.2017 / Salı

Saat 15.00’da yaptığı Meclis Toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE,  İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

07.02.2017 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

07.02.2017 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G-1 Gümüşhane Belediye Başkanlığı'nın sosyal faaliyetlerde ve Belediye tarafından kurulan hasta bakım merkezlerinde kullanılmak üzere hasta nakil aracı Belediyemizden talep edilmiştir.

Bu nedenle ilgi (a) Yönetmeliğin 31. maddesinin 1. fıkrası “kayıtlara alınış tarihi itibari ile beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir” hükmü uyarınca Belediyemize ait 41 KS 690 plakalı hasta nakil aracının Gümüşhane Belediyesi’ne bedelsiz olarak devredilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 06.02.2017 tarih ve 239 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğü’nden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi

(Madde 3-) III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.01.2017 tarih ve 105 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 4-)6306 sayılı kanunun 17. maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “Kültür Tepesi Cephe İyileştirme Projesi”nin yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğü’nün 23.01.2017 tarih ve 182 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesini oybirliği ile karar verildi.

(Madde 5-) İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında “Otopark Alanı” kullanımına sahip 4985 ve 4983 nolu adalar arasında kalan alanın “Ticaret alanı” olarak planlanması ile kaldırılan otopark alanının Durhasan Mahallesi, G23b.25b.3a Uygulama İmar Planı paftası, “Konut alanı” kullanımına sahip Belediyemiz mülkiyetindeki 190 ada 1, 2, 3, 12 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında “Park alanı” olarak planlanmasını içeren “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” değişikliğine ilişkin yasal askı süresinde yapılan itirazı içerir İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesini oybirliği ile karar verildi.

(Madde 6-) İzmit-Çayırköy Mahallesi G23b.20c.3c uygulama imar planı paftası “Park alanı” kullanımındaki 158 ada 12 nolu parselin bir kısmı ve Kullar Mahallesi G23b.25d.3a uygulama imar planı paftası “Park alanı ve imar yolu” kullanımındaki 233 ada 3 nolu parselin bir kısmı ile birlikte halihazırda trafo olduğu tespit edilen Kabaoğlu Mahallesi G23b.19b.4d uygulama imar planı paftası 219 ada 1 nolu parselin güneyindeki otopark alanın bir kısmının “Trafo alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesini oybirliği ile karar verildi.

(Madde7-) Belediyemiz sınırları dahilinde yürürlükte olan mevcut imar planlarında “Ağaçlandırılacak alan” kullanımında kalan alanların Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planları doğrultusunda plan onama sınırları dışına çıkarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesini oybirliği ile karar verildi.

(Madde 😎 İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3484 ada 12 nolu parselin(11 ve 12 nolu parseller tevhiden 16) yerleşim açısından “Uygun Olmayan Alan(UOA)” kısmının “Önlemli Alan (ÖA-2,1)” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.01.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR-8 (Madde 9-) 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır” denildiğinden Denetim Komisyonu’nda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 06.01.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR-9 (Madde 10-) Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.01.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR-10 (Madde 11-) Sözleşmeli Personel ücretleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 16.01.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR-11 (Madde 12-) II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 16.01.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR -12 (Madde 13-) Arızlı 192 Ada, 36 parseldeki 69 m2’lik hissemiz ile Arızlı 193 Ada, 2 parseldeki ALİ RIZA SEVİM’in 69 m2’lik hissesinin başabaş trampa edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 10.01.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 14-) Kentimizin kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmit’imizin sembolü haline gelen tarihi yapılarımızdan Halk Eğitim Merkezi binası ile hala Acısu Vergi Dairesi tarafından kullanılmaya devam eden Fransız Mektebi Sörler Okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit belediyesine devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’nun 18.01.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR- 13 (G-1) Gümüşhane Belediye Başkanlığı’nın sosyal faaliyetlerde ve Belediye tarafından kurulan hasta bakım merkezlerinde kullanılmak üzere hasta nakil aracı belediyemizden talep edilmiştir.

Bu nedenle ilgi (a) Yönetmeliğin 31. maddesinin 1. fıkrası “kayıtlara alınış tarihi itibari ile beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir” hükmü uyarınca Belediyemize ait 41 KS 690 plakalı hasta nakil aracının Gümüşhane Belediyesi’ne bedelsiz olarak devredilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 06.02.2017 tarih ve 239 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Azalardan İbrahim KILIÇ, Yaşar KESKİN mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan; İbrahim KILIÇ, Yaşar KESKİN’in izinli sayılmasını isteyen azalardan M.Zekeriya ÖZAK ve İbrahim ELGİN tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan; İbrahim KILIÇ, Yaşar KESKİN’in izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İbrahim KILIÇ ve Yaşar KESKİN’in izinli sayılmasını isteyen azalardan M. Zekeriya ÖZAK ve İbrahim ELGİN tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan; İbrahim KILIÇ ve Yaşar KESKİN’in izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 07.02.2017 Salı günü saat 15.00’da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 07.03.2017 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

  Dr. Nevzat DOĞAN                           Güzin TAŞTEKİN                               Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                                 Katip                                                   Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz