07.04.2015 Tarihli Meclis Gündemi

7 Nisan 20150
Metni Sesli Dinle

  İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 07.04.2015 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

                     

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.                     

                                                                                                                                    Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                         İzmit Belediye Başkanı

            G Ü N D E  M    

3-      5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin a bendine göre ( İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000´in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye denildiğinden,) encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.03.2015 tarih ve 89 sayılı yazısı.

 

4-      5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi a bendi gereği, belediye meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir dendiğinden;

 

Plan ve Bütçe Komisyonu

İmar Komisyonu

Çevre ve Sağlık Komisyonu

Eğitim, Gençlik ve Spor  Komisyonu

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu

Sosyal Hizmetler Komisyonu

Türlü İşler Komisyonu

5-      II Sayılı Boş Kadro Değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 407 sayılı yazısı.

 

6-      Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü´nün  “Muhtarlıklar Müdürlüğü” adıyla  yeniden tahsisi amacıyla  İlgi (a) yönetmelik gereği hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 09.03.2015 tarih ve 366 sayılı yazısı.

 

 

  

8-      Tüysüzler (Kabaoğlu ) Mahallesi 211 ada 1 parsel üzerinde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağının sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının , Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan Gündoğdu Mahallesi Konağının sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının , Karadenizliler (Alikahya) Mahallesi 53 pafta 8271 parsel üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2. Katının tamamının ve Durhasan Mahallesi 4295 nolu parseldeki  yapının sağlık evi olarak kullanılan bir odasının Kocaeli Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 1278 sayılı yazısı.

 

10-  Turgut Mahallesi, İsmail Gaspralı Caddesi,3438 ada,2 parselde yapımına başlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 396 sayılı yazısı.

 

bitişik nizam, 4 kat)” yapılanma koşuluna sahip ticaret alanı kullanımının “E:1.60 ve H:4 kat” yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 18.03.2015 tarihli raporu.

 

20-  Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu Mahallesi 180 ada 10 nolu 1927,00 m2´lik taşınmaz imar planında ” Bakım , Akaryakıt ve LPG İstasyonu ” alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin plan amacında kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  24.03.2015 tarihli raporu.

 

21-  Durhasan 162 ada 2 nolu parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.03.2015  tarihli raporu

 

22-  4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesi hükümlerinde belirtilen şartlara haiz, İzmit İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yönetiminin 5 asil ve 5 yedek üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun  23.03.2015 tarihli raporu.

 

23-  İzmit Belediyesinin Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunumu.

 

24-  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince İzmit Belediyesinin 01.01.2014-31.12.2014 Mali Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün  19.03.2015 tarihli yazısı.

 

GELEN EVRAK

  •  

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz