07.07.2015 Tarihli Meclis Gündemi

7 Temmuz 20150
Metni Sesli Dinle

İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 07.07.2015 Salı  günü saat 15.00´da toplanacaktır.

           

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

Dr. Nevzat DOĞAN

İzmit Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M:

3-      Çek Cumhuriyeti´nin Başkenti Prağ´da 29 Temmuz 02 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Folklor Festivali´nde, ülkemiz ve kentimiz adına kurumumuzu temsilen İzmit Belediyesi Halk Dansları Topluluğu´nun konaklama, yeme içme ve yapacakları diğer harcamalarını kendileri karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 17.06.2015 tarih ve 1149 sayılı  yazısı.

5-      Türkiye Muhtarlar Derneği olarak Yunanistan ve Bulgaristan´la kardeşlik ve yardımlaşma ilişkilerinin geliştirilmesi, ülkelerin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin daha iyi tanıtılması, şehirlerdeki eğitim  sanayi,teknoloji, tarım alanlarında uygulanan metodların karşılıklı öğrenilmesi, ortak örf, adet, gelenek ve manevi bağların kuvvetlendirilmesi düşünülerek Ağustos- Eylül ayları içerisinde İzmit Belediye Başkanı ve ekli listede adları yazılı muhtarlar ile belediye personelinin yol ve konaklama harcamaları belediyemiz tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün  25.06.2015 tarih ve 3 sayılı yazısı.

İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejandı” çalışmasında önceki planlara oranla kamuya terk edilecek alanların yüzölçümleri toplamının, ihdas alanlarının yüzölçümünden daha fazla olduğu anlaşıldığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) olarak terk edilen alanların belediyemiz adına ihdas edilerek tapu siciline tescil edilmesi konularının 3194 sayılı İmar Kanununun 17, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.06.2015 tarih ve 4142 sayılı yazısı.

9-      6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.05.2015 tarih ve 2010 sayılı kararı gereği onaylanan Sırrı paşa Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve 10.04.2012 tarih ve 322 sayılı kararı ile onaylanan Akçakoca Meydan Düzenleme projesi kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan şahıs mülkü tescilsiz yapıların “Cephe Düzenleme projelerinin” uygulanmasının belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Etüt Proje Müdürlüğünün 22.06.2015 tarih ve 560 sayılı yazısı.

10-  Belediyemize tahsis edilen, Durhasan mahallesi, 9257 nolu parselde hayvan pazarı yapılabilmesi için, 5393 sayılı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 22.06.2015 tarih ve 561 sayılı yazısı.

11-  İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d nazım, G23b.24d.2a-2d uygulama imar planı paftaları, 4324 ada 24 parselde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu´nun 26/03/2015 tarih ve 410 sayılı kararı ile yeniden yapılan çalışmalar sonucunda sur duvarının daha doğru tespit edildiği karar eki haritada çizildiği şekliyle imar planı üzerine aktarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.06.2015 tarih ve 3524 sayılı  yazısı.

12-  İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24a.3c, G23b.24b.4d, G23b.24d.2b, G23b.24c.1a uygulama imar planı paftaları,  Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu´nun 10.11.1979 tarih ve 11612 sayılı kararı ile tescil edilen ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 11.02.2014 tarih ve 1363 sayılı kararı ile belirlenen Nicomedia sur duvarının “Koruma Alanı Sınırı” ile duvarın kuzeyinden ve güneyinden 10mt yapı yaklaşma mesafesi verilmesi suretiyle yapı yasağı uygulanması kararının imar planı üzerine aktarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.06.2015 tarih ve 3525 sayılı  yazısı.

13-  İzmit-Kabaoğlu Mevkii, G23b.19c.1a-1c-1d-2d, G23b.19d.2c-3b-3c, G23b.19c.4a-4b-4c-4d, G23b.19c.3c-3d, G23b.24b.1a-1b-1d-4a, uygulama imar planı paftaları, (İ-6) Kabaoğlu, (İ-7) Sarıcalar ve (İ-8) Üçtepeler gelişme konut alanlarında şuyulandırma çalışmalarına esas olmak üzere İl Kadastro Müdürlüğünün 12.01.2015 tarih ve 172 sayısıyla onaylanan mülkiyet verileri doğrultusunda imar planı kullanım kararlarına müdahale edilmeksizin fonksiyon alan sınırlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.06.2015 tarih ve 3526 sayılı yazısı.

 

14-  İzmit- Malta (tapuda Gündoğdu)  Mahallesi, G23b.24b.2c uygulama imar planı paftası, 539 ada 1 no´lu parselde yer alan “İbadet Yeri” alanının alan büyüklüğü azaltılmaksızın fonksiyon alanı sınırları ile yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 25.06.2015 tarihli raporu.

 

15-  İzmit- Ömerağa ve Karabaş Mahalleleri, Pertev Paşa Külliyesinin”Koruma Alanı Sınırı”nınKocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 17.06.2014 tarih ve 866 sayılı kararı doğrultusunda imar planı üzerine aktarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 11.06.2015 tarihli raporu.

 

16-  İzmit İlçemizdeki genç nüfusun iş gücü piyasasında karşılaştığı sorunlar ve bunların aşılmasında İzmit Belediye meclisi olarak sosyal Belediyecilik gereği  “Genç iş gücünün, Girişimcilik” ile ilgili bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmaları neler olabileceği konusunda araştırma yapılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor komisyonunun 26.06.2015 tarihli raporu.

 

GELEN EVRAK

  •  

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz