03.11.2009 Tarihli Meclis Kararları

3 Kasım 20090
Metni Sesli Dinle

KARAR 96- Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi alınması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.10.2009 tarih ve 5031 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı kanunun 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde ;

” d – Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarı aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

e- Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye meclisinin kararı yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir” denilmektedir. Ancak;

5594 sayılı kanunu´nun 2. maddesinin 3.fıkrasında “Belediye ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi konusunda 68.maddenin (d) bendinde öngörülen sınırlamaya bağlıolmaksızın İçişleri Bakanlığı´nın onayı ile boçlanma yapılabilir. Bu amaçla yapılan borçlanmalar ihbar ve kıdem tazminatı dışında hiçbir gider için kullanılamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümler çerçevesinde;Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere iller Bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi Bankalardan 4.000.000.-TL (YL/ Dörtmilyon TL) (anapara) tutarında kredi kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanı´na yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 97- 2010MaliYılıBelediyeBütçekararnamesimaddemaddeokunarakyapılanoylama neticesinde:

21 maddeden oluşan Belediye Bütçe kararnamesinin 8.maddesi Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırlı´nın sözlü önerisine istinaden değiştirilmiş olup Esame-i tayin sureti ile yapılanoylamaneticesindekararnameninkabulüne oybirliği ile karar verildi.

2010MaliYılıBelediyeGiderBütçesinin Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları90.000.000,00TLolarak Esame-i tayin sureti ileyapılanoylama neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2010MaliYılıBelediyeGelirBütçesinin Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi toplamları 87.500.000,00 TL olarak Esame-i tayin sureti ileyapılanoylama neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Finansmanın ekonomik sınıflandırılması 2.500.000,00 TL olarak Esame-i tayin sureti ile yapılanoylamaneticesinde kabulüneoybirliği ile karar verildi.

KARAR 98- Kadro derece değişikliği ve kadro iptali ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki kadro derece değişikliği ve kadro iptali uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 99 – Gündoğdu (Yeşilova) Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta bulunantaşımazınKocaeli Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz tasarrufunda bulunan Gündoğdu (Yeşilova) Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta bulunan 2 katlı öğrenci yurdu ile 1 katlı prefabrik bina, erkek öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere 4 yıllığına bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 100- Yeşilova Mahallesi (tapuda Deretepe mah.) 153 ada, 5 ve 7 nolu parsellerin sehven güneyinden geçirilen 7m.lik imar yolunun eski konumuna göre yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 15.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Belediyemiz Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı paftası, 153ada 5 ve 7 nolu parsellerin güneyinden geçen 7 metrelik imar yolunun Belediyemiz Meclisinin 03.02.2009 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanarak,Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2009 tarih ve 127 sayılı kabul edilen ” Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusuda İstanbul- Ankara TEMOtoyolunun kuzeyinde yer alan imar planlarının yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı ve Lejandı Revizyonunda ” 152,153,154 ve 155 nolu imar adalarında daha önce yapılan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.12.2004 tarih ve 230 sayılı meclis kararı ile onaylanan plan değişikliğinin iptaline yönelik alınan mahkeme kararı gereği eski durumuna göre yeniden düzenlenmesi esnasında 6 nolu parselde yer alan park alanının kuzey sınırından geçirilmesi gerekirken sehven 5 ve 7 nolu parsellerin üzerinden geçirildiği belirlenmiştir.

Bu nedenle oluşan mağduriyetin giderilmesi için G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı paftası, 153ada, 5 ve 7 nolu parsellerin güneyinden geçen 7 metrelik imar yolunun, söz konusu plan değişikliği öncesi mevcut durumuna göre 6 nolu parselde yer alan çocuk bahçesi alanının kuzey sınırından geçirilerek düzenlenmesini içeren yoğunluk artışı, alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının imar planı ana kararları ile temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirlendiğinden, teklif edildiği şekilde planlanması uygungörülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 101 -İzmit-Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, G23b.25a Nazım İmar Planı paftası, G23b.25a.1d Uygulama İmar Planı paftası, 18 kadastro pafta, 1196,1285,1333 ve 2482 nolu, 19 pafta 1216,1217 ve 1334 nolu parseller ile G23b.25a.2a Uygulama İmar Planı paftası, 9 kadastro pafta 633,618,2999,3000 ve 3256 nolu parselleri kapsayacak şekilde iki ayrı bölgede “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu” nun 01.04.2008 tarih ve 346 sayılı kararı gereği alanda su kemerleri bulunması nedeniyle ” Koruma Alan Sınırı”nın geçirilmesi ve 15 metrelik imar yolunun kuzeye kaydırılması suretiyle önerilen imar planı değişikliğiteklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 08.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

1- Belediyemiz G23b.25a Nazım İmar Planı paftası, G23b.25a.1d Uygulama imar Planı paftası, Gündoğdu Deresi üzerinde mevcut imar planlarında park alanı içinde yer alan su kemeri için 19 pafta 1216,1217 ve 1334 parseller ile 18 pafta 1196,1285,1333 ve 2482 parselleri de içine alacak şekilde plan üzerine ” Kültür Varlıklarını Ortak Koruma Alanı Sınırı”nın işlenmesi,

2- G23b.25a Nazım İmar Planı paftası, G23b.25a.2a Uygulama İmar Planı paftasında 2999 parsel üzerinde yer alan ve mevcut imar planlarında üzerinden 15 metrelik imar yolunun geçtiği Su kemerinin yeşil alan içinde bırakılacak şekilde, 15 metrelik imar yolunun kuzeye doğru kaydırılması ve 9 pafta 633,618,2999,3000 ve 3256 nolu parselleri de içine alacak şekilde ” Kültür Varlıklarını Ortak Koruma Alanı Sınırı”nın geçirilmesi,

3- 15 metrelik taşıt yolunun kuzeye kaydırılması sonrası G23b.25a.2a Uygulama İmar Planı paftası, 3256 nolu parselin inşaat alanının azalması sonucu oluşan mağduriyetin giderilmesi için E:85 olan yapılaşma koşulunun Nazım İmar Planında verilen 275 kişi/ha yoğunluk hesabı doğrultusunda E:1.00 olarak düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklif edildiği anlaşılmıştır. Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararının uygulanmasına yönelik hazırlanan ve imar planı yoğunluk kararlarına aykırı düzenlemeler içermeyen Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının imar planı ana kararları ile temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılk teşkil etmediği belirlendiğinden, teklif edildiği şekildeuygun görülmekle kabulüne oybirliğiile karar verildi.

KARAR 102- İzmit- Serdar,Akmeşe Atatürk ile Kuruçeşme Hatipköy Mahallelerinden; Kocaeli Valiliği-Kadastro Müdürlüğünün 04.09.2009 tarih ve 3445 sayılı yazılarına istinaden, Orman Kadastro Komisyonlarında,Kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 21.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli İli İzmit ilçesi, Serdar Mahallesi, Akmeşe Atatürk ile Kuruçeşme Hatipköy mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek madde 4 hükümlerince 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında Orman Kadastro Komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalleden 6 ( Altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Akmeşe Atatürk mahallesi Muhtarı, Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi Muhtarı, ve Serdar Mahallesi muhtarları ile yapılan toplantılarda her mahalleden 6 ( altı) kişi seçilen bilirkişilerin isim listeleri aşağıda belirtilmiş olup,

AKMEŞE ATATÜRK MAHALLESİN´DEN

– İbrahim İSEN,

– Asım AKÇAY,

– Sebahattin AKTOP,

– İrfan BAŞARAN,

– Süreyya ERDEM,

– Hilmi MALÇOK

KURUÇEŞME HATİPKÖY MAHALLESİN´DEN

– Rıfat SAYDAM,

– Kerim KIVANÇ,

– Ali ESER,

– Ahmet SAĞLAM,

– İbrahim ERKER,

– Hüseyin IRGIT,

SERDAR MAHALLESİN´DEN

– Hüsamettin ALTUN,

– Mithat GÖNENÇ,

– Kemal ÜZÜŞ,

– Musa GÜNEY,

– Kerim AKDAĞ,

– Mehmet YAZICI´nın bilirkişi olarak görevlendirilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 103- Halkın sağlığını ilgilendiren domuz gribi konusunda, İzmit Belediyesi olarak yapılabilecekler hususunda bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık ile Eğitim ve Gençlik Komisyonlarının 26.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit sağlık Grup başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ve İzmit Belediyesi Sağlık İşleri Birimi ile ortaklaşa okullarda, ( görsel ve yazılı medya) kullanarak seri seminer ve konferans düzenlenmesi, domuz gribinden nasıl korunacağımıza ilişkin bilgilendirme notları içeren küçük broşürlerin hazırlanarak görsel ve yazılı medya aracılığıyla kente dağıtımının yapılması. Hastalığın yayılmasını önlemek adına, okullarda sıvı sabun kullanılması, sınıfların havalandırılması, temizlikte çamaşır suyunun kullanılması ile vücut direncini arttıran beslenme yöntemlerinin anlatılması ile hazırlanan metnin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilmesinin sağlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 104– İzmit sınırlarında faaliyet gösteren ekmek fırınlarının kullandıkları yakıt cinslerinin tespiti ve çözüm önerileri konusunda çalışma yapılması ile ilgili Çevre ve Sağlıkile Eğitim ve Gençlik Komisyonlarının 27.10.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Valiliği İl Çevre Orman Müdürlüğünden Cengiz Öztürk, İl Sağlık Grup Başkanlığından Turgut Demir, Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Altınay, ve yönetim kurulu üyeleri İshak Yıldırım, Burhan Sarıoğlu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zemin biriminden Sait Yaşar, Zabıta Müdürü Ümit Fındık´ın katılımıyla yapılan toplantıda;

1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin işyerinde alınacak genel şartlar, 5.maddenin I.fıkrası C bendine göre özel şekil şartı olmayan ve ruhsat yönetmeliklerine uygun olmayan yerlere ruhsat verilmemesi.

2-ikinci üçüncü Gayri sıhhi müesseselerde aranan koşulları yerine getirmek kaydı ile.

3- Karafırın ekmeklerinin insan sağlığına zararlı olduğuna dair halka bilgilendirme yapılması bununla ilgili ( Zabıta Müdürlüğü, Fırıncılar Odası ile) bir çalışma grubu kurulması.

4- çalışma grubunun yapacağı çalışmalarla ilgili uzman kişilerle görüşülerek el broşürlerin hazırlanması okullara ve basın yolu ile halka dağıtılması,

5- Gayri sıhhi müesseseler kapsamına giren fırınların bundan sonra açılacak olanların mesken bölgelerinin dışında yer gösterilmesi ( üretim yerlerinin ) sadece satış noktalarının şehir içinde olmasının sağlanması .

6- ilimizde % 100 oranla imara uymayan tüm fırınların periyodik denetimlerinin ve baca temizliklerinin yapılması.

7-Bu konuda uzman kişilerden alınan bilgiler gereği ” fırınların yüksek sıcaklık neticesinde bina beton mukavemetini zayıflatarak tahriş ettiği deprem olması durumunda bu binaların orta veya ağır hasara girdikleri tespit edilmiştir.

8- İlimizde bulunan tüm fırın sahiplerinin karafırın sisteminden kurtulup doğalgaz sistemine geçmesi konusunda hemfikir olduklarının tespiti yapıldığından, tavsiye kararı olarak uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz