06.09.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

14 Eylül 2022
Metni Sesli Dinle

06.09.2022 TARİH VE 74 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 74- Mahalle Mutfakları’nda vatandaşa 3 (Üç) çeşitten oluşan bir kişilik yemeğin satış bedelinin KDV dahil 5 (Beş) TL olarak İzmit Belediyesi 2022 yılı tarife cetveline eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit ilçesinde bulunan yaşlı, engelli, sosyal izolasyona maruz kalan veya türlü sebeplerle (ameliyat, geçici hastalık durumu, taşınma vb.) sıcak yemek ihtiyacını karşılayamayan vatandaşların temel beslenme hakkına erişimini sağlamak ve günlük sıcak yemek ihtiyacına destek olmak amacıyla 15.04.2022 tarihinde Sosyal Destek Hizmetleri Bünyesinde “İzmit Belediyesi Aşevi” (Ayazma Mah. 17 Ağustos Bulvarı No: 112 Ayazma Mah. Kültür Merkezi Binası İçi) faaliyete geçirilmiştir. Aşevi’ nin faaliyete geçirilmesiyle birlikte ilçemizin dezavantajlı bölgelerinde ikamet eden ve sosyo-ekonomik açıdan alt orta veya düşük gelir sınıfına dahil olan ihtiyaç sahibi ailelerimizin çoğunlukta bulunduğu yerlerde “Mahalle Mutfağı” isimli projenin vatandaşlarımızın hizmetine sunulması planlanmış olup; Mahalle Mutfağı projesi ile gelir düzeyi sebebiyle sıcak yemeğe erişimde güçlük yaşayan vatandaşlara düşük maliyetli sıcak yemek temini sağlamak amacıyla Aşevi’ nde üretilecek olan yemeklerin paketlenerek mahallede belirlenmiş olan muhtelif noktalarda satışa sunulması uygun görülmesi ile Mahalle Mutfakları’nda vatandaşa 3 (Üç) çeşitten oluşan bir kişilik yemeğin satış bedelinin KDV dahil 5 (Beş) TL olarak İzmit Belediyesi 2022 yılı tarife cetveline eklenmesi;

YEMEK -1 (Bir) Kişilik TARİFE ÜCRETİ (KDV DAHİL) – 2022 Yılı
3 Çeşit Yemek (Çorba, Ana Yemek, Yardımcı Yemek) 5 (Beş) TL

Şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Muhalefet Şerhi: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesinde” Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu süresin sonunda meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karar bağlanır” yine; Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinde de “ihtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.” denmektedir.

Bu hükümler çerçevesinde, 5393 sayılı kanunda zorunlu olarak kurulması gereken komisyonlarla ilgili konuların bu komisyonlara havale edilmek suretiyle öncelikli komisyonlarda görüşülmesi, gelecek ayki toplantıda ise komisyon raporlarına dayanılarak mecliste görüşülmesi gerekmektedir.

Komisyon kararının içeriğine itirazımız olmamakla birlikte, Meclis gündemi oluşturmadan önce raporlar karara bağlanmış olması gerekirken, ne yazık ki sürekli olarak çalışma yönetmeliğine aykırı hareket edilmektedir. Yukarıda açıklanan kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilerek  Plan ve Bütçe Komisyon çalışmalarını zamanında tamamlamamakta,  raporlarını meclis günü  meclise 2 saat kala ya da meclisten bir gün önce ve bunu da uzun zamandır uygulama haline getirerek yaptığından, AKP li ve MHP li  meclis üyeleri meclis çalışmalarını engellemeye yönelik bilinçli olarak hareket etmektedirler. Bu nedenle yine son güne bırakılan bu  rapora  içeriği kabul etmekle birlikte  çalışma şekline şerh koyuyor bundan sonraki süreçte bu tür çalışmalara katılmayacağımızı bildiriyoruz. Belediye Meclis Üyeleri Dilek YALÇIN ve Tuncay AŞKIN

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                    Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                     Katip                                   Katip

 

 

 

06.09.2022 TARİH VE 75 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 75- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c bendine göre Türk Kadınlar Birliği ile Emzirme ve Bebek Kabinleri iş birliği protokolü yapılması kapsamında aynı kanunun 38/g bendi gereğince Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisinin verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komsiyonu’nun 06.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlçemizde yaşayan kadınların kamusal alanları kullanımını arttırma, bebek bakımı ve emzirme konusunda destek mekanizmaları oluşturma bu sayede anne ve bebeklerinin iyilik halinin sağlanmasına katkıda bulunma hedefleriyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c bendine göre Türk Kadınlar Birliği ile Emzirme ve Bebek Kabinleri iş birliği protokolü 10 yıl süre ile yapılması kapsamında Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisinin verilmesi şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Muhalefet Şerhi: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesinde” Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu süresin sonunda meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karar bağlanır” yine; Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinde de “ihtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.” denmektedir.

Bu hükümler çerçevesinde, 5393 sayılı kanunda zorunlu olarak kurulması gereken komisyonlarla ilgili konuların bu komisyonlara havale edilmek suretiyle öncelikli komisyonlarda görüşülmesi, gelecek ayki toplantıda ise komisyon raporlarına dayanılarak mecliste görüşülmesi gerekmektedir.

Komisyon kararının içeriğine itirazımız olmamakla birlikte, Meclis gündemi oluşturmadan önce raporlar karara bağlanmış olması gerekirken, ne yazık ki sürekli olarak çalışma yönetmeliğine aykırı hareket edilmektedir. Yukarıda açıklanan kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilerek  Plan ve Bütçe Komisyon çalışmalarını zamanında tamamlamamakta,  raporlarını meclis günü  meclise 2 saat kala ya da meclisten bir gün önce ve bunu da uzun zamandır uygulama haline getirerek yaptığından, AKP li ve MHP li  meclis üyeleri meclis çalışmalarını engellemeye yönelik bilinçli olarak hareket etmektedirler. Bu nedenle yine son güne bırakılan bu  rapora  içeriği kabul etmekle birlikte  çalışma şekline şerh koyuyor bundan sonraki süreçte bu tür çalışmalara katılmayacağımızı bildiriyoruz. Belediye Meclis Üyeleri Dilek YALÇIN ve Tuncay AŞKIN

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                    Katip                                   Katip

 

 

 

06.09.2022 TARİH VE 76 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 76- İzmit- Karaabdülbaki Mahallesi, G42a.23b.3d-4c Uygulama İmar Planı Paftaları, 123 ada 20 parsel ile 21 parselin tevhit edilmesiyle oluşan 123 ada 145 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 31.08.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Zeray Makina Mühendislik İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. tarafından Aladağ İmar Planlama Ltd.Şti.’ne hazırlatılan Belediyemiz, Karaabdülbaki Mahallesi, G42a.23b.3d-4c Uygulama İmar Planı Paftaları,  “E:0.40, Hmax:6.50mt” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olan 123 ada 20 parsel ile “5/A-2/3; 0,20/0,40” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olan 123 ada 21 parselin tevhit edilmesiyle oluşan 123 ada 145 nolu parselde yer alan onaylı Mevzi İmar Planlarına ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 15.06.2022 tarih ve 850444 sayılı yazısı doğrultusunda kamulaştırma hattının kaldırılarak parselin 15 mt genişliğindeki imar yolundan 10 metre, diğer imar yolu ve komşu mülkiyetlerden ise 5 metre olacak şekilde yapı yaklaşma mesafesi verilerek düzenlenmesi ve “5/A-2/3; 0,20/0,40” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin hazırlandığı tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; Belediyemiz, Karaabdülbaki Mahallesi, G42a.23b.3d-4c Uygulama İmar Planı Paftaları,  Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2004 tarih ve 228 sayılı kararı ile onaylanan mevzi imar planında “E:0.40, Hmax:6.50mt” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olan 123 ada 20 parsel ile İl İdare Kurulu’nun 09.08.2000 tarih ve 3063 sayılı kararı ile onaylanan mevzi imar planında “5/A-2/3; 0,20/0,40” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olan 123 ada 21 parselin tevhit edilmesiyle oluşan 123 ada 145 nolu parselin “5/A-2/3; 0,20/0,40” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanması ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 15.06.2022 tarih ve 850444 sayılı yazısı doğrultusunda kamulaştırma hattının kaldırılarak parselin 15 mt genişliğindeki imar yolundan 10 metre, diğer imar yolu ve komşu mülkiyetlerden ise 5 metre olacak şekilde yapı yaklaşma mesafesi verilerek söz konusu bölgede imar planlarının tevhide uygun revize edilmesi ve karayolu istimlak hattının alınan kurum görüşü doğrultusunda kaldırılması amacıyla hazırlanan yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP-41654451 PİN(Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmasının uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

       Belediye Başkanı                                    Katip                                   Katip