10.02.2023 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

23 Şubat 2023
Metni Sesli Dinle

10.02.2023 TARİH VE 14 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 14- Kabaoğlu mahallesi Neslihan Sokak No:38 0/1586 ada-parsel üzerine haftanın Pazar günleri Tüysüzler Pazarı kurulmuş olup; 2023 yılı tarife cetveline dahil edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 18.01.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Tüysüzler pazarı 2023 yılı tezgah fiyatı 901.-TL (dokuzyüzbirtürklirası) olarak 2023 yılı tarife cetveline dahil edilmesi şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

       Çetin SARICA                         Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

    Belediye Başkan V.                           Katip                                  Katip

 

 

 

10.02.2023 TARİH VE 15 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 15- Belediyemizde Norm kadro Standartları Cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı ve Genel İdare Hizmetler Sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretler; ilgi kanunun 49. maddesinin 3. paragrafında; “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi Kararıyla belirlenir.” denildiğinden listede belirtilen unvan ve derecelerde görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2023 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun  20.01.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yukarıdaki tabloda belirtilen unvan ve derecede görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2023 tarihinden itibaren mevcut sözleşmeli personel maaşlarının üzerine %30 memur zam oranı ilave edilmiş ve %30 ilave edildiği halde tabanın altında kalan ücretlerin tabana çekilerek ödenmesi şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

      Çetin SARICA                           Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

  Belediye Başkan V.                              Katip                                  Katip

 

 

 

10.02.2023 TARİH VE 16 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 16- Ortaburun mahallesi 132 ada 107 nolu 332,78 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine istinaden, satışının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 31.01.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Ortaburun mahallesi 132 ada 107 nolu 332,78 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.e maddesine istinaden, satışının yapılması şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

     Çetin SARICA                             Vedat YOLDAŞ                    Engin DUYMAZ

Belediye Başkan V.                                 Katip                                     Katip

 

 

 

10.02.2023 TARİH VE 17 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 17- Halk Ekmek Tesisi ve Yeni Mahalle Çınar Çocuk Evi yapılabilmesi amacı ile, Körfez Mahallesi 7195 ada 1 nolu 3.095,40 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komsiyonu’nun 31.01.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Halk Ekmek Tesisi ve Yeni Mahalle Çınar Çocuk Evi yapılabilmesi amacı ile, Körfez mahallesi 7195 ada 1 nolu 3.095,40 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması uygun görülmekle kabulüne mevcudun  oy birliği ile karar verildi.

 

      Çetin SARICA                               Vedat YOLDAŞ                    Engin DUYMAZ

  Belediye Başkan V.                                   Katip                                    Katip

 

 

 

10.02.2023 TARİH VE 18 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 18- 2023 yılı tarife cetveli içerisinde yer alan “Planlama Birimi Hizmet Bedelleri” tablosuna bazı maddelerin eklenmesini içeren ücret tarifesi değişikliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 31.01.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün tablodaki  2023 yılı tarife cetveli revizesi şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

     Çetin SARICA                                  Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

 Belediye Başkan V.                                     Katip                                  Katip

 

 

 

10.02.2023 TARİH VE 19 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 19- 2023 Yılı Tarife Cetveli A- İnşaat Malzemeleri Satış Bedelleri bölümünde bulunan asfalt 1 tonu 479,66 Tl + KDV olarak karar alınmış olup; ancak maliyetler arttığından dolayı asfalt 1 tonu 750,00TL + KDV olarak tekrar revize edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisypnu’nun 18.01.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2023 yılı tarife cetvelinin asfalt 1 tonu 750,00TL + KDV olarak revize edilmesi şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Çetin SARICA                                       Vedat YOLDAŞ                 Engin DUYMAZ

Belediye Başkan V.                                        Katip                                    Katip

 

 

 

10.02.2023 TARİH VE 20 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 20- Ş.Deretepe Mahallesi 237 ada 1 nolu 4.958,00 m2 yüzölçümlü parseldeki 4/2479 (8,00 m2) Belediye hissesinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devir edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19.01.2023 tarih ve 3151778 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Ş.Deretepe Mahallesi 237 ada 1 nolu 4.958,00 m2 yüzölçümlü parselin 4/2479 (8,00 m2) hissesi Belediyemize ait olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sosyo-Kültürel Tesis Alanında kalmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 16.01.2023 tarih 2572605 sayılı yazılarında; söz konusu parselin imar planlarında Sosyo-Kültürel Tesis Alanında kalması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 04.05.2016 tarih 1137 nolu kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği belirtilerek, mülkiyeti Belediyemize ait olan 4/2479 (8,00 m2) hissenin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine istinaden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi talep edilmektedir. Ş.Deretepe Mahallesi 237 ada 1 nolu 4.958,00 m2 yüzölçümlü parseldeki Belediyemiz ait 4/2479 (8,00 m2) hissenin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30.maddesine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.d maddesine göre uygun görülmekle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

       Çetin SARICA                                Vedat YOLDAŞ                     Engin DUYMAZ

   Belediye Başkan V.                                   Katip                                      Katip

 

 

 

10.02.2023 TARİH VE 21 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 21- Mehmet Ali Paşa Mahallesi 1744 adada bulunan Yenişehir Mahalle Konağı’nın zemin katının bir bölümünün, bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.02.2023 tarih ve 3161593 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, idari mahalle Yenişehir tapuda Mehmet Ali Paşa Mahallesi 1744 adada bulunan Yenişehir Mahalle Konağı’nın zemin katının bir bölümü 02.05.2017 tarih 33 sayılı Meclis Kararı ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak 5 (beş) yıl süre ile Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olup tahsis süresi sona ermiştir. Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 18.01.2023 tarih E.94039430-769-207367257 sayılı yazılarında, söz konusu yerin kullanımına devam edileceğinden tahsisin en az 3 (üç) yıl devam etmesini talep etmektedir. İdari mahalle Yenişehir, tapuda Mehmet Ali Paşa Mahallesi 1744 adada bulunan Yenişehir Mahalle Konağı’nın zemin katının bir bölümünün, İzmit 10 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.d maddesine göre tahsis edilmesi  uygun görülmekle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

      Çetin SARICA                               Vedat YOLDAŞ                    Engin DUYMAZ

  Belediye Başkan V.                                  Katip                                    Katip

 

 

 

10.02.2023 TARİH VE 22 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 22-  Yeni Cuma Parkı içerisindeki çeşme isminin Gazeteci – Öğretmen Mehmet Hilmi Bey değil, Gazeteci – Öğretmen Mehmet Hilmi olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili Park ve Bahçeleri Müdürlüğü’nün 17.01.2023 tarih ve 3149023 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Yeni Cuma Parkı içerisindeki çeşme isminin Gazeteci – Öğretmen Mehmet Hilmi Bey değil, Gazeteci –Öğretmen Mehmet Hilmi olarak değiştirilmesi uygun görülmekle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

       Çetin SARICA                                 Vedat YOLDAŞ                     Engin DUYMAZ

    Belediye Başkan V.                                    Katip                                     Katip

 

 

 

10.02.2023 TARİH VE 23 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 23-   Belediyemize kurumumuz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere sıfır şartsız (ivazsız) olarak bağışlanmak istenilen 1 adet 1833D şasi araç üzerine çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 03.02.2023 tarih ve 3160807 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

ERDEĞER isimli firma tarafından Belediyemize kurumumuz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere sıfır şartsız (ivazsız) olarak bağışlanmak istenilen 1 adet 1833D şasi araç üzerine çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracının; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38 (l), 85 ile 15. maddesinin (i) bendi ve 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesinin 2. fıkrası “.. Ancak İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” hükmü gereği Belediyemiz tarafından şartsız bağış olarak kabul edilmesi uygun görülmekle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

      Çetin SARICA                              Vedat YOLDAŞ                    Engin DUYMAZ

  Belediye Başkan V.                                 Katip                                      Katip

 

 

 

10.02.2023 TARİH VE 24 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 24- İzmit Belediyesi’nin Şubat ayı Meclis Huzur Haklarının bağışlanması ile ilgili meclis üyeleri Necat ÇAKIR, Muharrem TUTUŞ ve Engin DUYMAZ’ın 10.02.2023 tarihli önergesi okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinden dolayı İzmit Belediyesi’nin Şubat ayı Meclis toplantısı Huzur Haklarının deprem bölgesindeki yaraların sarılması amacıyla AFAD’a bağışlanması uygun görülmekle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

      Çetin SARICA                                Vedat YOLDAŞ                      Engin DUYMAZ

  Belediye Başkan V.                                   Katip                                        Katip