Aralık 2020 Komisyon Raporları

1 Aralık 20200
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve gündemin 17. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununda ve mer-i mevzuat hükümleri dairesinde belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesi, seyyar satıcıların denetlenebilmesi ve gerek vatandaşlar gerekse seyyar satıcılar nezdinde yaşanılabilir bir ortam oluşturulabilmesi ile birlikte sabit esnafların işyeri önündeki kaldırımları bir standart çerçevesinde işgal etmeleri amacı ile hazırlanmış olup, İZMİT BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ” nin atıfta bulunulan ilgili maddelerine ilaveten hazırlanan REVİZE taslağının görüşülmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.08.2020 tarih ve 1774 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün yapılması istenilen revizyonla ilgili olarak, bu revizyondan istifade edecek kişilerin adedinin ve kullanacakları yerlerin belirli olmaması, ayrıca revizyondan direkt etkilenecek olan vergi mükellefi esnafların kayıtlı oldukları Ticaret Odası, Esnaf Odaları ve İKM (İzmit Kent Konseyi) ticari dayanışma derneğinin görüşleri yazılı olarak alınması ve tespit edilecek yerlerin yakınında ki esnaflarında görüşlerine başvurulması sonrası konunun tekrar değerlendirilmesi için evrakın müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.12.2020   

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendi “Bütçe içi İşletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmasına, sermaye arttırımı ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.” hükmü gereğince; Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda olan kafe, büfe, çay bahçesi ve benzeri yerlerin sermayesinin %100’ü belediyeye ait olan şirketimiz SARBAŞ İnşaat Bilişim Akaryakıt Gıda turizm ve Sanayi A.Ş tarafından işletilmesi planlandığından, şirket sermayesinin arttırılması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2020 tarih ve 3123 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili mecliste görüşülerek karar verilmesi, komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.12.2020  

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve gündemin 23. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, “Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği” tarafından sunulan projeye (Avrupa Mirası için Keşfedilmemiş Kültürel ve Tarihi Değer) başlıklı projeye kuruluşumuzun katılması ve temsil ve ilzama Belediye başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET’in yetkilendirilmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve 31 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı (CCH-II) kapsamında “Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği’’tarafından sunulan “Nicomedia: Unexplored Cultural and Historical Value for European Heritage” başlıklı ve CCH-II/204 referans numaralı projeye kuruluşumuzun eş-başvuran olarak katılmasına ve projenin hibe almaya hak kazanması durumunda uygulanmasına karar verilmiş; bahsi geçen proje kapsamında kuruluşumuzu temsil ve ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya, Fatma KAPLAN HÜRRİYET'in yetkilendirilmesi oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.12.2020  

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                      Dilek YALÇIN

       Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve gündemin 23. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Belediyesinin- ICLEI (Uluslararası Yerel çevre Girişimleri Konseyi / Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimlere) üye olması ve üyelik aidatının Belediyemiz bütçesinden karşılanması teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 23.11.2020 tarih ve 29 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives/Local Governments for Sustainability-Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi/Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler) 100'ün üstünde ülkede 1750'den fazla yerel ve bölgesel yönetimden oluşan ve sürdürülebilir kentsel kalkınmayı amaçlayan bir kuruluştur. ICLEI kentleşme, iklim değişikliği, ekosistem bozulması, kentsel eşitsizlik gibi konularda yerel ve bölgesel yönetimlerle birlikte çalışmaktadır. Bu çerçevede Belediyemizin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek, dünya kentleriyle çevre, sürdürülebilir kalkınma ve ilgili alanlarda işbirliğini geliştirerek karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 74.Maddesi gereği, İzmit Belediyesinin ICLEI Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimlere üye olması ve üyelik aidatının Belediyemiz bütçesinden karşılanması oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.12.2020  

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İLE İMAR KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve gündemin 18. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Merkezinde bir Teleferik Hattının Planlanarak Belediyemiz kaynakları ile projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması ve Büyükşehir Belediyesinden 5216 sayılı yasanın 27. Maddesinin 5. Fıkrasında belirtildiği şekilde ortak proje kapsamında yetki alınması teklifi ile ilgili Etüt Proje Müdürlüğünün 07.07.2020 tarih ve 353 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye Başkanının kurumu her türlü temsil yetkisi olduğundan, meclis kararı olmaksızın anılan konu ile ilgili olarak gerekli çalışmaları yapmasının uygun olduğu kanaati ile evrakın müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.12.2020  

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                                       Güzin TAŞTEKİN

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                                          İmar Kom. Bşk.                                       

 

Çağlayan DUMAN              Dr. C. Arsal ARISAL               Necat ÇAKIR           Engin DUYMAZ                           

      Bşk. Vekili                            Bşk. Vekili                              Üye                                Üye

 

Dilek YALÇIN                      Fatih ÖZCAN                  Vedat YOLDAŞ            Ünal ÖZMURAL

       Üye                                        Üye                                 Üye                                 Üye

 

 

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Belediye Meclisinin 42 sayılı meclis kararı ile seçilen bilirkişilerin, İl Kadastro Müdürlüğünün yazısına istinaden yeniden belirlenmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 23.11.2020 tarih ve 6118 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli İli İzmit İlçesi Bağlıca, Düğmeciler, Çağırgan, Yenice, Süleymaniye Mahallelerinde (Kadastro  ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere, her mahalleden yeniden belirlenen bilirkişilerin isimleri aşağıda belirtilmiş olup;

MAHALLEYE AİT BİLİRKİŞİ LİSTESİ

1.BAĞLICA MAHALLESİ

Dursun ŞENDUR

2.DÜĞMECİLER MAHALLESİ

Mehmet KARATAY

3. ÇAĞIRGAN MAHALLESİ

Mustafa ORCAN

4.YENİCE MAHALLESİ

Mustafa AKTÜRK

5. SÜLEYMANİYE MAHALLESİ

Bahtiyar DUMAN’ın bilirkişi olarak görevlendirilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 18.12.2020

 

 

                Şener İNCE                                       Halil İNCİEL                         Çağlayan DUMAN

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme                    Bşk. Vekili                                      Üye

Kom.Bşk.                                                                                   

 

              Süleyman ŞEN                                  Mehmet ÇETİN                                                                                                                                    

                     Üye                                                      Üye

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz