Ocak 2021 Komisyon Raporları

1 Ocak 20210
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz tarafından Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesinin 2020/143 E. sayılı (eski Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahk. 2013/499 E. sayılı dosyası)  dosyası ile açılan davadan Feragat edilmesi ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 1420 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınan görüşe istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanunu’ n 18/h maddesi gereğince, Belediyemiz tarafından Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesinin 2020/143 E. sayılı (eski Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahk. 2013/499 E. sayılı dosyası)  dosyası ile açılan davadan, müspet sonuç alınamayacağı ön görüldüğünden; yeni yargılama masrafları yapılmamışken; aynı konuda aleyhe sonuçlanan emsal davalar mevcutken yeni yargılama masraflarına ve nafile emek ve mesaiye sebebiyet vermemek için, Feragat edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.01.2021              

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 14.12.2020 tarih ve 331 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5393 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince “meclis başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenecektir.” denmekte olduğundan; denetim komisyonu üyelerine bürüt 252.88 TL günlük huzur hakkı ödenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.01.2021  

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 'İzmit Belediyesi Görev, Yetki ve Sorumluluk Hakkında Yönetmelik' kapsamında Müdürlüğümüze ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin görüşülmesi teklifi ile ilgili Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 17.12.2020 tarih ve 96 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                                         

T.C. İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

Bu Yönetmeliğin amacı, Halkla İlişkiler Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2

Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3

5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye: İzmit Belediyesi'ni,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanı'nı,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığı’nı,

ç) Başkan Yardımcısı: İzmit Belediye Başkan Yardımcısı'nı,

d) Meclis: İzmit Belediye Meclisi’ni,

e) Müdürlük: Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü,

f) Müdür: Halkla İlişkiler Müdürü'nü,

g) Personel: Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü,

ğ) Yönetmelik: Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlük Teşkilat Yapısı

Kuruluş

MADDE 5

İzmit Belediye Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine binaen kurulmuştur.

İzmit Belediye Meclisinin 2020 dönemi 1. Birleşiminin 1. Oturumu 07.07.2020 Salı günü yaptığı Meclis toplantısında alınan 2020-28 sayılı karar suretidir.

Müdürlük yapısı

MADDE 6

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

  1. Müdür,
  2. Birim Sorumlusu,

1) Koordinasyon Merkezi

2) Çağrı Merkezi

3) Vatandaş Karşılama

4) Son Arama Memnuniyet Ekibi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7

Mavi Masa

a)Vatandaşların her türlü talep, şikayet ve önerileri sözlü veya yazılı alınır. Sistem üzerinden kayıt edilir ve işlem başlatılır.

b)Vatandaşlar taleplerini ve şikayetlerini Çağrı Merkezi, sosyal medya, Whatsapp, 153, Cimer, Açık Kapı, E-Devlet gibi İnternet platformları üzerinden ilettiklerinde, değerlendirmek ve çözüm bulmak üzere ilgili müdürlüklere gönderilir. Sonuçlandırılınca vatandaş bilgilendirilir.

c)Kan Bilgi Bankası ile ilgili Sistem kurulmasını ve güncellenmesi sağlanır.

ç)Belediyemizin hizmet binasında vatandaşların karşılanmasını ve yönlendirilmesi organize edilir.

d)Belediye ile ilgili gelişmeler takip edilir. Başkan ve Başkan yardımcılarına Raporlama yapılır.

e)Başkanın katılacağı mahalle gezilerinde ön rapor hazırlanır ve tespit edilen sorunların çözülmesini temin etmek üzere ilgili müdürlüklerle iletişim kurulur.

f) Belediye’nin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetleri alınır ve Belediye’nin hizmetleri hakkında vatandaşlar bilgilendirilir.

g) Kişilerin talep, şikâyetleri ve çözüme yönelik yapılan işlemler haftalık ve aylık periyotlar halinde Başkanlık Makamına sunulur.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 8

a) Halkla İlişkiler Müdürü, Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar. 

b) Müdürlüğün her türlü çalışmalarının uyum içinde sürdürülmesini sağlar.

c) Halkla İlişkiler Müdürlüğünün harcama yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.

ç) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağlama yetkisine haizdir.

d) Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, etkin ve verimli yürütülmesini sağlar.

e) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri mevzuata uygun yapar.

f) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler.

İdari ve Mali İşler

MADDE 9

a) Gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

b) Genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

c) Personelin özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

ç) Müdürlük bünyesinde çalışan personelin maaş ve puantajını hazırlamak,

d) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

e) Harcama birimi olarak Müdürlüğün mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

f) Sarf malzemelerin teminini sağlayıp, dağıtımını yapmak,

g) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

ğ)Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile Yönetim hesaplarının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

h) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Evrak kayıt ve arşivleme

MADDE 10-(1)

a)Müdürlüğe gelen ve giden evrak, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak izlenir.

b)Kaydı yapılan evrak, dilekçe kabul ve CİMER evrakları ve benzeri evraklar ilgilisine havale edilir.

c)Yazışmalar standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine uygun korunur.

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11

a)Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar.

b)Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.

c)Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.

ç)Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.

Planlama, Koordinasyon ve Uygulama

MADDE 12

Planlama

Müdürlükteki iş ve işlemler, Stratejik Plana bağlı kalınarak yıllık plan doğrultusunda yürütülür.

MADDE 13

Koordinasyon

a) Personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

b)Müdürlüğün yazışmaları Başkanın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları Müdürün imzası ile de yürütülür. İmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır.

Mavi Masa Vatandaş Karşılama ve Koordinasyon Merkezi

MADDE 14

Görev yetki ve sorumlulukları

a) CİMER- Doğrudan Cumhurbaşkanlığı konulu 2006/3 numaralı Genelgeye dair esas ve usuller gereği, müdürlük bünyesinde CİMER yetkilisi görevlendirerek; CİMER’ den gelen şikayetlere cevap vermek,

b) Vatandaşlardan gelen bilgi edinme müracaatlarına gerekli geri bildirimi sağlamak.

c) Stratejik plan ve performans programına ilişkin Müdürlüğümüz görev alanı ile ilgili çalışmaları yapmak.

ç) Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu başkan yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

d)Alınan başvuruları ilgili müdürlüklere iletmek,

e) Planlama ve gecikmedeki başvuruların takibini sağlamak, Müdürlüklere ve vatandaşa gerekli bilgilendirmeleri yapmak,

f) Web ve internet üzerinden gelen başvuruları sisteme kaydetmek,

g) Görevleri ile ilgili evrakları korumak ve saklamak,

ğ) Belediyeye gelen vatandaşları karşılamak, iş ve işlemleri ile ilgili ön bilgi sağlamak, doğru ve etkili bir biçimde birimlere yönlendirmek

h) Program dahilinde ziyaret edilen mahallelerde; broşür, Hijyen malzemesi oyuncak gibi idarenin belirlediği malzemelerin dağıtımının sağlanmasını yürütmek ve denetlemek.

Çağrı Merkezi Birimi görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 15

a) 7/24 vatandaşlardan gelen çağrıları, çağrı cevaplama kriterlerine uygun bir şekilde ve zamanında yanıtlamak,

b) Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetleri; talepleri eksiksiz alıp sisteme kaydetmek ve vatandaşı doğru bir şekilde bilgilendirmek,

c) Gelen duyuru, bildirim ve Müdürlüklerin mevzuat değişiklikleriyle ilgili bilgilendirmeleri güncel bir şekilde takip etmek,

Son Arama Memnuniyet Ekibi

MADDE 16

a)Sonuçlanan başvurularla ilgili, vatandaşa öncelikli olarak telefonla veya alındığı kanaldan e-posta, sms ve sosyal medya yoluyla başvuru sonucu hakkında bilgi vermek,

b)Cevaplanan taleplerin olumlu veya olumsuz geri dönüşlerini yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük MADDE 17

a) Bu Yönetmelik hükümleri, Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

b) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 Yürütme MADDE 18

Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Şeklinde, “Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında yönetmelik” kapsamında Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklarının, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.01.2021 

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                      Dilek YALÇIN     

Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Belediyemizde Norm kadro Standartları Cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı ve Genel İdare Hizmetler Sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretler; ilgi kanunun 49. maddesinin 3. paragrafında; “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi Kararıyla belirlenir.” denildiğinden ekli listede belirtilen unvan ve derecelerde görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2021 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 09.12.2020 tarih ve 3070 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen unvan ve derecede görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2021 tarihinden itibaren mevcut sözleşmeli personel maaşlarının üzerine olan %7,33 memur zam oranı ilave edilerek ödenmesi oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.01.2021

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Karaabdülbaki Mahallesi 0/709 park alanında yapımı tamamlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 17.12.2020 tarih ve 2233 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Karaabdülbaki Mahallesi 0/709 park alanında yapımı tamamlanan parka Gazi Osman ONBAŞI isminin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.01.2021

 

 

 

Şener İNCE                                                      Halil İNCİEL                       Çağlayan DUMAN

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme                     Bşk. Vekili                                      Üye

Kom.Bşk.                                                                                   

 

Süleyman ŞEN                                             Mehmet ÇETİN                                                                                                                                    

     Üye                                                                 Üye

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz