Ekim 2021 Komisyon Raporları

1 Ekim 20210
Metni Sesli Dinle

Bütçe Komisyon Raporu

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.10.2021 tarih ve gündemin 22. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  2022 yılı tarife cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.08.2021 tarih ve 3203 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konu ile ilgili görüşmeler devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 19.10.2021

 

      Hayrettin ÜNLÜ                             Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                     Üye

 

 

                            Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                     Üye                                                   Üye

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.10.2021 tarih ve gündemin 20. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  Mülkiyeti belediyemize ait olan Sarışeyh Mahallesi, 2022 no’lu parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 12.07.2021 tarih ve 3491 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Yerinde yapılan incelemeler sonucunda Sarışeyh Mahallesi, 2022 no’lu parselin 6360 sayılı kanun uyarınca Belediyemiz adına devrolan köy tüzel kişiliğine ait parsellerden olduğu, 16.10.2000 tarihli İhtiyar Heyeti Kararı ile Kenan AKBAŞ ve Ergün AKBAŞ’a satıldığı ve İzmit Kaymakamlığı’nın 24.02.2000 Pazartesi günü toplanan alt komisyonu tarafından parselin devir yükümlülüğünün İzmit Belediyesine devrine karar verildiği anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 21.10.2021 tarih ve 1736 sayılı görüş yazısına, 16.10.2000 tarihli İhtiyar Heyeti Kararına ve İzmit Kaymakamlığı’nın 24.02.2000 Pazartesi günü toplanan alt komisyonu raporuna istinaden Sarışeyh Mahallesi, 2022 no’lu parselin Kenan AKBAŞ ve Ergün AKBAŞ’a bedelsiz olarak devredilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.10.2021

 

      Hayrettin ÜNLÜ                          Çağlayan DUMAN                       Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                     Üye

                                                          

 

                            Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                     Üye                                                    Üye

                                                                                       

                                                                      

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.10.2021 tarih ve gündemin 21. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  Mülkiyeti belediyemize ait olan Sapakpınar Mahallesi, 102 ada, 3 no’lu ve 103 ada 3 no’lu parseller ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.08.2021 tarih ve 3724 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Sapakpınar Mahallesi, 102 ada, 3 no’lu ve 103 ada 3 no’lu parsellerin ileriki günlerde Belediyemiz tarafından değerlendirilebileceği düşüncesiyle evrakın müdürlüğüne iade edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.10.2021

 

      Hayrettin ÜNLÜ                             Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                       Başkan Vekili                                    Üye

                                                                    

 

                            Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                     Üye                                                    Üye

                                                                                 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.10.2021 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; İzmit Belediyesi Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Yönetmeliği’nin görüşülmesi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 28.09.2021 tarih ve 1262 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Şeklindeki İzmit Belediyesi Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Yönetmeliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.10.2021

 

      Hayrettin ÜNLÜ                             Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                     Üye

                                                                    

 

                            Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                     Üye                                                   Üye

                                                                                 

 

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.10.2021 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Cedit Mahallesi Eski Taş Ocağı Sokak 4150/Park alanında yapımı devam eden parka, isim verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 21.09.2021 tarih ve 2155 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Cedit Mahallesi Eski Taş Ocağı Sokak 4150/Park alanında yapımı devam eden parka “TAŞOCAĞI AKKAYA PARKI” isminin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.10.2021

 

           Şener İNCE                                   Halil İNCİEL                            Mehmet ÇETİN                                                                                 

Kır. Hiz. ve İsim. Kom.Bşk.                    Bşk. Vekili                                       Üye

                                                                 (KATILMADI)

                                                                     

 

                   Çağlayan DUMAN                           Süleyman ŞEN

                              Üye                                                  Üye

                  

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU, ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU İLE İMAR KOMİSYONU RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.10.2021 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Oto Yıkama ve Halı Yıkama yerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları için 01.01.2022 tarihine kadar süre verilmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 28.09.2021 tarih ve 1062 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Oto Yıkama ve Halı Yıkama işletme sahiplerine bir kereye mahsus olmak üzere Yönerge ile ilgili alınmış olan 02.03.2021 tarih ve 22 sayılı meclis kararı öncesindeki şartlara göre İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları için 01.01.2022 tarihine kadar süre verilmesi komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.10.2021

 

      Hayrettin ÜNLÜ                             Dr. Mustafa ZENGİN                     Güzin TAŞTEKİN

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.               Çevre ve Sağlık Kom. Bşk.                İmar Kom. Bşk.

 

 

     Çağlayan DUMAN                       Dr. E. Ayhan ARPACI                       Dr. C. Arsal ARISAL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.V.        Çevre ve Sağlık Kom. Bşk.V.                 İmar Kom. Bşk. V.

 

 

         Necat ÇAKIR                               N.Serra DEMİRKOL                        Engin DUYMAZ

Plan ve Bütçe Kom. Üyesi            Çevre ve Sağlık Kom. Üyesi               İmar Kom. Üyesi

 

 

        Vedat YOLDAŞ                                   Çetin SARICA                          Ünal ÖZMURAL

Plan ve Bütçe Kom. Üyesi             Çevre ve Sağlık Kom. Üyesi              İmar Kom. Üyesi

 

 

          Dilek YALÇIN                                Ersin ALPASLAN                           Fatih ÖZCAN

Plan ve Bütçe Kom. Üyesi             Çevre ve Sağlık Kom. Üyesi              İmar Kom. Üyesi

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.10.2021 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; 2022 Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 21.09.2021 tarih ve 180 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Şeklindeki 2022 Yılı Performans Programı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.10.2021

 

      Hayrettin ÜNLÜ                             Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                       Başkan Vekili                                     Üye

                                                                    

 

                            Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                    Üye                                                     Üye

                                                                                 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 05.10.2021 tarih ve gündemin 27. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin görüşülmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.09.2021 tarih ve 3387 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konu ile ilgili görüşmeler devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.10.2021

 

      Hayrettin ÜNLÜ                         Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                       Üye

                                                                    

 

                            Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                    Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz