Eylül 2021 Komisyon Raporları

1 Eylül 20210
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve gündemin 10.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çağırgan Mahallesi 1430 nolu 4497 m2’lik parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.06.2021 tarih ve 3190 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çağırgan Mahallesi 1430 nolu 4497 m2’lik parselin ileriki günlerde Belediyemiz tarafından değerlendirilebileceği düşüncesiyle evrakın müdürlüğüne iade edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.09.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                      Üye

 

                            Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                   Üye                                                      Üye

                                                                                        (KATILMADI)

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve gündemin 3.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  Mülkiyeti belediyemize ait olan Sarışeyh Mahallesi, 2022 no’lu parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 12.07.2021 tarih ve 3491 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konu ile ilgili incelemeler devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.09.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                      Üye

                                                                (KATILMADI)

 

                            Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                   Üye                                                     Üye

                                                                                        (KATILMADI)

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  Mülkiyeti belediyemize ait olan Sapakpınar Mahallesi, 102 ada, 3 no’lu ve 103 ada 3 no’lu parseller ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.08.2021 tarih ve 3724 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konu ile ilgili incelemeler devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.09.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                      Üye

                                                                (KATILMADI)

 

 

                            Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                    Üye                                                     Üye

                                                                                        (KATILMADI)

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve gündemin 6.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; 2020-2024 Stratejik Planının Güncellenmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 20.08.2021 tarih ve 146 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Şeklindeki 2020-2024 Stratejik Planının Güncellenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.09.2021

 

 

   Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                     Üye

                                                                  (KATILMADI)

 

 

                            Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                    Üye                                                    Üye

                                                                                        (KATILMADI)

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve gündemin 16.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Telekomünikasyon Geçiş Hakları tarifelerinin belirlenmesi, sözleşme hazırlanması ve yürütülmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün 05.09.2021 tarih ve 2480 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Yasal olarak belirlenmiş olan Telekomünikasyon Geçiş Hakları Tarifelerinin 2021 Yılı Tarife Cetveline eklenmesi ve sözleşme hazırlanması ve yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.09.2021

 

 

   Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                     Üye

                                                                  (KATILMADI)

 

 

                            Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                   Üye                                                      Üye

                                                                                        (KATILMADI)

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve gündemin 18.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Balkan Türkleri Dernekleri ile ortak proje hazırlanması ve 10 yıllık işbirliği protokolü yapılması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 06.09.2021 tarih ve 843 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Kentimizde kurulmuş olan Balkan Türkleri Dernekleri, kendi kültür ve geleneklerini yaşatabilmeleri, genç nesle kültürlerin aktarılması, kültürler arası etkileşim ve iletişimi gerçekleştirebilmeleri amacıyla, İzmit Belediyesi ile ortak etkinlikler, eğitimler, söyleşiler, atölyeler gibi sanatın her yönüyle ilgili çalışmalar yapılmasını talep etmekte olup, 5393 sayılı kanunun 75/c maddesinde Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” Dendiğinden ve Balkan Türkleri Dernekleri ile yukarıda belirtilen konularla ilgili ortak proje hazırlanması ve 10 yıllık işbirliği protokolü yapılması kapsamında aynı kanunun 38/g maddesine (Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.) göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.09.2021

 

 

   Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                      Üye

                                                                  (KATILMADI)

 

                            Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                   Üye                                                     Üye

                                                                                        (KATILMADI)

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve gündemin 5.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  2022 yılı tarife cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.08.2021 tarih ve 3203 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konu ile ilgili görüşmeler devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.09.2021

 

 

   Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                      Üye

 

                            Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                   Üye                                                     Üye

                                                                                        (KATILMADI)

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve gündemin 17.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  Çınar Çocuk Evleri tarifesinin 2021 Yılı Tarife Cetvellerine eklenmesi ile ilgili Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 07.09.2021 tarih ve 679 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 14.09.2021 tarih ve 113 sayılı yazısı ve talebine istinaden evrakın müdürlüğüne iade edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.09.2021

 

 

   Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                       Üye

 

                            Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                   Üye                                                     Üye

                                                                                        (KATILMADI)

 

 

 

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Çubuklu Bala Mahallesi, 104/22 parsel alanına yapılan parka isim verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 27.07.2021 tarih ve 1622 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konu ile ilgili köy halkı, muhtar ve ihtiyar heyetinin, köyün spor kulübü kurucusu, çocuklar ve gençler üzerinde çok emeği olan 1 yıl önce genç yaşta kalp krizi sonucu vefat eden Nusrettin KARAMAK’ın ismi üzerinde mutabakatta olduğu görülmüş olup, Çubuklu Bala Mahallesi, 104/22 parsel alanına yapılan parka “Nusrettin Karamak Gençlik Parkı” isminin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.09.2021

 

 

  Şener İNCE                                             Halil İNCİEL                       Mehmet ÇETİN                                                                                 

Kır. Hiz. ve İsim. Kom.Bşk.                     Bşk. Vekili                                   Üye

 

 

                        Çağlayan DUMAN                           Süleyman ŞEN

                                     Üye                                                Üye

                             (KATILMADI)

                  

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz