Kasım 2016 Komisyon Raporları

1 Kasım 20160
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve gündemin 11. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11’inci maddesinde Belediyelerin Meclisleri tarafından belirlenecek tarifeye göre, atık su toplama, arıtma ve bertaraf ücreti ile katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınması düzenlenmiştir. Atıksu ve katı atık ücret tarifelerinin belirlenmesi usulü, hizmet sözleşmelerinin yapılması, faturalandırma ve tahsil, çevre temizlik vergisi ve kanalizasyon harcamalarına katılım payının mahsubu ile diğer hususlar 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’de yer almıştır.

Bununla birlikte; 30.12.2015 tarih ve 19578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin”,“Uyum Süreci” başlıklı geçici 1. Maddesinde; “26.10.2011 tarihi itibarıyla bu yönetmeliğe, tarife belirleme abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31.12.2016 tarihine kadar bu yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda; anılan yönetmelik çerçevesinde tarafımızca yapılan atık toplama ve taşıma ücretlerine dair maliyetler ve tarife belirleme çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” doğrultusunda hazırlanarak yazımız ekinde sunularak, atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesi’nce alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretlerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 18.10.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz doğrultusunda hazırlanarak, atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesi’nce alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretlerinin belirlenmesi konusunun, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından daha detaylı bir şekilde alt yapısının oluşturulması ve gerekli çalışmalar tamamlanınca tekrar konunun değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.11.2016

 

       Hayrettin ÜNLÜ                      Engin UZTÜRK               Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                 Başkan Vekili                          Üye

 

    Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK     

          Üye                                                   Üye

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen 6306 sayılı kanunun 17. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “Başaran Caddesi Cephe İyileştirme Projesi”nin yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğü’nün 13.10.2016 tarih ve 1676 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü’nce, “Başaran Caddesi Cephe İyileştirme Projesi”nin yaptırılması 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekânlar Ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu’nun 28.11.2013 tarihli ve 232 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  6306 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, İl ve İlçelerde Belediye Meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “Başaran Caddesi Cephe İyileştirme Projesi”konusu ile ilgili cephe iyileştirmelerin tümünün belediyeden karşılanmak sureti ile yapılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.22.11.2016

 

      Hayrettin ÜNLÜ                            Engin UZTÜRK                 Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk                     Başkan Vekili                                 Üye

 

Ersin ALBAYRAK                         Birol SAĞLAM

        Üye                                            Üye

 

 

 

 

ÇEVRE SAĞLIK İLE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve gündemin G1. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İlçemiz sınırları içinde çalışmaları devam eden Tramvay projesi dahilinde mağduriyet yaşayan esnaflarımızın müşterek ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve meclisimiz tarafından araştırma komisyonu kurularak bu konu hususunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclisi tarafından 01.11.2016 tarihinde verilen sözlü ve yazılı müşterek önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlçemiz sınırları içinde çalışmaları devam eden Tramvay projesi dahilinde mağduriyet yaşayan esnaflarımızın müşterek ihtiyaçlarının tespit edilmesi teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.25.11.2016

 

      Emine OKANALP                  Hayrettin ÜNLÜ                 Aliye Hale MERİÇ                Engin UZTÜRK

  Çev. Sağ. Kom. Bşk         Plan ve Bütçe  Kom.Bşk         Çev. Sağ. Kom. Bşk.V.        Plan ve Büt. Kom.Bşk.V.

 

 

Yusuf Sami ÇINAR            Ersin ALBAYRAK               Nevzat TEKİNSAV             Birol SAĞLAM    

            Üye                               Üye                                     Üye                               Üye

 

 

Cemil KANPARA                  Abdullah KOÇ

         Üye                                    Üye

 

 

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Mardin İline bağlı Yeşilli Belediyesi 30.09.2016 tarih ve 708 sayılı yazısı ve yazıya ek olan meclis kararında ifade ettiği üzere (Belediye Başkanımız Dr. Nevzat DOĞAN’ın ilçeye yapmış olduğu ziyaret esnasında gündeme gelen) iki kentin kültürel değerlerini güçlendirecek bir köprü oluşturmak amacıyla, Yeşilli Belediye Meclisinin 19 Eylül tarihinde almış olduğu bir kararla İzmit Belediyesi ile “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulması konusunda ilk adımın atılmasını sağlamıştır. Sürecin devamı adına, Mardin ili Yeşilli Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olabilmemiz ve bunun yapılacak protokolle resmileştirilebilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 21.10.2016 tarih ve 2352 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mardin iline bağlı Yeşilli Belediye meclisiiki kentin kültürel değerlerini güçlendirecek bir köprü oluşturmak amacıyla, 19 Eylül tarihinde almış olduğu bir kararla İzmit Belediyesi ile “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulması konusunda ilk adımın atılmasını sağlamıştır. Sürecin devamı adına, Mardin ili Yeşilli Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olabilmemiz ve bunun yapılacak protokolle resmileştirilebilmesikomisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.23.11.2016

 

        Hasan AYAZ                           İbrahim ELGİN                    Haluk AKGÜN

Kültür Turizm ve Sanat                    Başkan Vekili                             Üye

           Kom.Bşk.

 

Birol SAĞLAM                                         Özcan ÖZER

         Üye                                                     Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz