Mart 2022 Komisyon Raporları

1 Mart 2022
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 04.01.2022 tarih ve gündemin 26. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Kapanca sokakta bulunan Basın Müzesi olarak kullanılan yerin tahsis süresi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Muharrem TUTUŞ ve Nevin Serra DEMİRKOL tarafından 04.01.2022 tarihinde verilen yazılı soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın 20.11.2014 tarihli yazısına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Kozluk Mahallesi 189 ada 25 nolu parsel ve üzerindeki tescilli yapının, Belediyemiz Meclisinin 03.02.2015 tarih 14 sayılı kararı ile 6 (altı) yıl süre ile tahsisi uygun görülmüştür. Tahsis süresi sona eren bahse konu taşınmazın ve üzerindeki tescilli yapının teslim edileceği Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın 13.01.2022 tarih ve 29118 sayılı yazısı ile belediyemize bildirilmiştir. İlçe Belediyesi olarak derneklere tahsis yetkimiz olmadığından dolayı önergenin reddi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.02.2022

      Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                           Başkan Vekili                                     Üye

 

                                    Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

                                          Üye                                                     Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 01.03.2022 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Belediyemizin işçi kıdem tazminatlarının ödenmesi için kullanılmak üzere İller Bankasından veya belediye gelirleri karşılık gösterilmek suretiyle yurt içi bankalardan 10.000.000,00 TL (on milyon) anapara tutarında kredi kullanılması ve/veya gerektiğinde teminat mektubu alınması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.02.2022 tarih ve 720 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde;

  1. d) “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.”
  2. e) “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile yapabilir.” denilmektedir. Bu hüküm gereğince Belediyemizin 2021 mali yılında gerçekleşen bütçe gelirine göre borçlanma limiti :

 

2021 Yılı Bütçe Geliri                       : 338.697.687,36 TL

Yeniden Değerleme Oranı % 36,20 : 122.608.562,82 TL

461.306.250,18 TL

% 10’u 46.130.625,02 TL

olup, Belediyemizin işçi kıdem tazminatlarının ödenmesi için kullanılmak üzere İller Bankasından veya belediye gelirleri karşılık gösterilmek suretiyle yurt içi bankalardan 24 ay vadeli 10.000.000,00 TL (on milyon) anapara tutarında kredi kullanılması ve/veya gerektiğinde teminat mektubu alınması hususlarında Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.03.2022

         Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                              Başkan Vekili                                      Üye

 

                                    Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN    

                                          Üye                                                     Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 01.03.2022 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi hükmü gereğince “24 Ay” süreli Araç Kiralama Hizmeti ihalesi teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 07.02.2022 tarih ve 214 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesinde “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır, ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, altyapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” denilmektedir. İlgili kanunun hükmü gereğince “24 Ay” süreli Araç Kiralama Hizmeti ihalesinin açık ihale usulü ile yapılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.03.2022

        Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                             Başkan Vekili                                     Üye

 

                                  Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN    

                                         Üye                                                    Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 01.03.2022 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; 2022 mali yılı bütçesi için ekte gerekçeleri belirtilen gelir, gider ve Açık ve Fazlanın Finansmanı tablosu öngörülerek denklik sağlanmış olup 100.000.000,00 TL Ek Bütçe teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.02.2022 tarih ve 721 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ‘Ödenek kullanımı ve Bütçede Yapılacak Değişiklikler’ başlıklı 5. Bölümünün ‘Ek Ödenek’ başlıklı 37. Maddesinde ‘(1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.’ hükümleri bulunmaktadır. Söz konusu hükümler gereğince 2022 mali yılı bütçesi için ekte gerekçeleri belirtilen gelir, gider ve Açık ve Fazlanın Finansmanı tablosu öngörülerek denklik sağlanmış olup 100.000.000,00 TL Ek Bütçenin kabulü komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.03.2022

      Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                           Başkan Vekili                                     Üye

 

                                     Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN    

                                           Üye                                                     Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 01.03.2022 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre Sekalılar Dernekleri ile ortak proje hazırlanması ve 10 yıllık işbirliği protokolü yapılması kapsamında aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 23.02.2022 tarih ve 210 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kentimizde kurulmuş olan Sekalılar Dernekleri  kendi kültür ve geleneklerini yaşatabilmeleri, genç nesile kültürlerinin aktarılması, kültürler arası etkileşim ve iletişimi gerçekleştirebilmeleri amacıyla, İzmit Belediyesi ile ortak etkinlikler, eğitimler, söyleşiler, atölyeler gibi sanatın her yönüyle ilgili çalışmalar yapılması talep edilmektedir. 5393 sayılı Kanunu’nun 75/c maddesinde “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” dendiğinden mülki amirden izin alınmak şartıyla, Sekalılar Dernekleri ile yukarıda belirtilen konularla ilgili ortak proje hazırlanması ve 10 yıllık işbirliği protokolü yapılması kapsamında aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.03.2022

      Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                           Başkan Vekili                                     Üye

 

                                    Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN    

                                            Üye                                                     Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 01.03.2022 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Belediyemiz sınırları dâhilinde yer alan, Sanayi Mahalle muhtarının talebine bağlı olarak; Batısında İzmit Körfezi, Kuzeyinde Sarı Deresi, Doğusunda D-130 Karayolu Caddesi, Güneyinde D-130 Karayolu Caddesi ve Ömer Türkçakal Bulvarı ile kesiştiği alanı kapsayan Sanayi Mahallesinin adının Mevlana Mahallesi olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.02.2022 tarih ve 947 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mahalle isim değişikliği teklifi ile ilgili mahalle halkı ve esnaflarla yerinde inceleme yapılmış olup; farklı görüş ayrılıklarının bulunduğu tespit edilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen daha geniş bir çalışma yapılarak konsensüs oluşması için çalışmaların devamına gerek duyulmakta olup; meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.03.2022

            Şener İNCE                                      Halil İNCİEL                        Mehmet ÇETİN

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                Üye

 

                               Süleyman ŞEN                                     Çağlayan DUMAN    

                                       Üye                                                           Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 01.03.2022 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Kabaoğlu mahallesi Ali ÖRDEM caddesi ile Melek sokak kesişimi, 185 /park alanının oturma alanı olarak düzenlenmekte olup, ilgili alana isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 03.02.2022 tarih ve 251 sayılı yazsı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kabaoğlu mahallesi Ali ÖRDEM Caddesi ile Melek Sokak kesişimi, 185 /park alanının oturma alanı olarak düzenlenmekte olup, ilgili alana “Saadettin Yalım Parkı” isminin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.25.03.2022

           Şener İNCE                                                 Halil İNCİEL                        Mehmet ÇETİN

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                                Başkan Vekili                                Üye

 

                                Süleyman ŞEN                                     Çağlayan DUMAN    

                                         Üye                                                          Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 01.03.2022 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Tepeköy mahallesi Şanlı sokak 186 ada üzerinde yapımı devam eden park alanına isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 03.02.2022 tarih ve 252 sayılı yazsı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Tepeköy mahallesi Şanlı Sokak 186 ada üzerinde yapımı devam eden park alanına “Manzara Parkı” isminin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.03.2022

           Şener İNCE                                                 Halil İNCİEL                              Mehmet ÇETİN

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                                Başkan Vekili                                       Üye

 

                                    Süleyman ŞEN                                     Çağlayan DUMAN    

                                             Üye                                                         Üye

 

 

 

İMAR KOMİSYONU VE KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME ORTAK KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, hangi mahallelerin kırsal mahalle statüsüne geçmesi gerektiği hakkındaki konu komisyonumuzca incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde;

Resmi Gazetede 16.10.2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen 3. Maddede Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir..”  denilmektedir.

Kanun maddesine bağlı olarak belediyemiz sınırları dâhilinde yer alan; Arızlı, Böğürgen, Bulduk, Çağırgan, Fethiye, Gökçeören, Hakkaniye, Kaynarca, Kulfallı, Kulmahmut, Nebihoca, Sekbanlı, Süverler, Şahinler, Arpalık İhsaniye, Balören, Bayraktar, Biberoğlu, Çubuklu Osmaniye, Çubuklubala, Dağköy, Durhasan, Emirhan, Eseler, Gedikli, Kadriye, Kısalar, Kozluca, Orhaniye, Sarışeyh, Yassıbağ, Zeytinburnu, Akmeşe Sultaniye, Akmeşe Cumhuriyet ve Atatürk,  Ambarcı, Bağlıca, Çavuşoğlu, Düğmeciler, Güvercinlik, Hasancıklar, Karaabdulbaki, Kurtdere, Mecidiye, Ortaburun, Sapakpınar, Süleymaniye. Sepetçi mahallelerinin Kırsal Mahalle Statüsüne geçmesinin, Akpınar mahallesinin Küme Evler Mevkiinin, Çayırköy mahallesinin Merkez Küme Evleri Mevkiinin, Kabaoğlu mahallesindeki eski köy yerleşim alanları olan Kabaoğlu Merkez köyü, Üçtepeler köyü, Sarıcalar köyü ve Malta mevkiinin, kısmi olarak Kırsal Mahalle Statüsüne geçmesi belediyemiz meclisinin 17.05.2021 tarih 41 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Bu sebeple ilgili kanunda “Büyükşehir Belediyesi, birinci fıkra uyarınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilir ya da reddedebilir.” denildiğinden konunun büyükşehir belediyesi meclisince değerlendirilmesi ve karar alınması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur.

Konu ile ilgili olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 16.09.2021 tarih 429 sayılı kararında, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Ek 3. Maddesi çerçevesinde yapılan düzenlemelerin yönetmelikte belirtilen hususlara göre sonuçlandırılması gerektiği tespit edildiği belirtilmiştir. Ancak söz konusu kararın, Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde belirtilen hususlar olan ”Kırsal yerleşim özelliği devam edip etmemesi, Şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu imkânına tam kapasitede ulaşabilip ulaşamaması, Mevcut yapılaşma durumunun kırsal niteliğinin devam edip etmemesi, imar mevzuatı uyarınca yerleşik ve gelişme alanları içinde olup olmaması, Sosyo-ekonomik olarak, Kırsal nüfus oranının yüksek olması, yüzölçümünün önemli bir kısmını tarım, orman, mera, yaylak ve kışlak arazilerinin oluşturması, tarımsal üretimin, hayvancılık ve orman faaliyetlerinin başlıca geçim kaynağı olarak tespit edilmiş olup olmaması’‘ gibi Kırsal Mahalle Tespiti kriterleri çerçevesinde oluşturulmadığından Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmek üzere hazırlanan teklifimizin tarafımıza iadesine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.09.2021 tarih 429 sayısı ile karar verilmiştir.

Buna göre Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde teklifimizin yeniden değerlendirilmek üzere Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden bir çalışma yapılması ve kırsal mahallelerin belirlenmesi amacı ile oluşturulan Kırsal Mahalle Belirleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre konunun değerlendirilmesi ortak komisyona havale edilmiştir.

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından oluşturulan Kırsal Mahalle Belirleme Komisyonunun hazırladığı raporun uygun olduğu; Ambarcı, Arpalıkihsaniye, Bağlıca, Balören, Bayraktar, Biberoğlu, Böğürgen, Bulduk, Çağırgan, Çavuşoğlu, Çubuklubala, Çubukluosmaniye, Dağköy, Düğmeciler, Emirhan, Eseler, Fethiye, Gedikli, Gökçeören, Güvercinlik, Hakaniye, Hasancıklar, Kadriye, Karaabdülbaki, Kaynarca, Kısalar, Kozluca, Kulmahmut, Kurtdere, Mecidiye, Nebihoca, Orhaniye, Ortaburun, Sapakpınar, Sarışeyh, Sultaniye, Süleymaniye, Süverler, Şahinler, Yenice, Zeytinburnu Mahallelerinin kırsal mahalle statüsüne geçmesinin, Akmeşe Atatürk, Akmeşe Cumhuriyet, Akpınar, Arızlı, Çayırköy, Durhasan, Kulfallı, Sekbanlı, Sepetçi, Yassıbağ Mahallelerinin kısmen kırsal mahalle statüsüne geçmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  23.03.2022

        Güzin TAŞTEKİN                                               Şener İNCE

      İmar Kom. Başkanı                                Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme

                                                                                    Kom. Başkanı

 

    Dr. C.Arsal ARISAL                                                            Halil İNCİEL

   İmar Kom. Başkan V.                           Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Kom.Başkan V.

 

Engin DUYMAZ             Çağlayan DUMAN                Ünal ÖZMURAL

                   Üye                                   Üye                                      Üye

 

            Süleyman ŞEN                    Fatih ÖZCAN                    Mehmet ÇETİN

                      Üye                                     Üye                                    Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 01.02.2022 tarih ve gündemin 15. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Çavuşoğlu Mahallesi 1087 nolu 2578,00 m2’lik parselin satışının yapılması için Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 11.01.2022 tarih ve 177 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çavuşoğlu Mahallesi 1087 nolu 2578,00 m2’lik parselin içerisinde 2 adet köy çeşmesi ve su depolarının olduğu ve bunların köyün ve köy halkının hayvanlarının ihtiyacını karşıladığı tespit edildiğinden dolayı parselin satışının uygun olmadığı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.02.2022

       Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                             Başkan Vekili                                     Üye