Şubat 2021 Komisyon Raporları

1 Şubat 20210
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla '' İzmit Belediyesi Görev, Yetki ve Sorumluluk Hakkında Yönetmelik '' kapsamında Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 27.01.2021 tarih ve 9 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 43 sayılı kararı ile kurulmuş olan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne ait bu Yönetmelik; 03.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b, 75 inci ve 48 inci maddeleri,  10.07.2004 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7 inci maddesi, 18.04.2006 tarih 5488 sayılı Tarım Kanunu, 24.04.1969 tarih ve1163 sayılı Kooperatifler kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Belediye: İzmit Belediyesi’ni,

c) Başkan: İzmit Belediye Başkanı’nı,

ç) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığı’nı,

d) Meclis: İzmit Belediye Meclisi’ni,

e) Müdürlük: Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nü,

f) Müdür: Kırsal Hizmetler Müdürü’nü,

g) Birim: Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

h) Yönetmelik: Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ı) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

i) Tarımsal üretim: Toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile birlikte tarımsal girdiler kullanılarak yapılan bitkisel, hayvansal, su ürünleri, mikroorganizma ve enerji üretimini,

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, mühendis, büro görevlisi, memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi ve diğer personelden oluşur.

(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Belediyenin sınırları içinde tarımsal üretim ile ilgili her türlü faaliyet ve hizmeti yapmak/yaptırmak, desteklemek.

b) Başkanlık Makamının belirlediği politikalara uyumlu olarak; tarımsal üretim ile ilgili projeler yapmak/yaptırmak.

c) Belediye sınırları içinde, mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile tarımsal üretim ile ilgili projeler yapmak/yaptırmak.

ç) Belediye sınırları içinde, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07.06.2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek, protokol yapmak.

d) Belediye sınırları içinde tarımsal üretim ile ilgili her türlü, kongre, sempozyum, panel, çalıştay yapmak, tanıtım stantları kurmak.

e) Belediyemiz sınırlarında tarımsal üretim faaliyetinde bulunan çiftçilerimize yurt içi ve yurt dışı teknik gezi düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak.

f) Belediyemize ait tarım arazilerinde tarımsal üretim faaliyetleri yapmak /yaptırmak. Elde edilen ürünleri sosyal sorumluluk projesinde değerlendirmek.

g) Tarımsal üretim ile ilgili her türlü demostrasyon ve destekleme çalışmaları yapmak/yaptırmak.

ğ) Yerel tohum mirasımızın korunması, yaşatılması ve tanıtımı için her türlü faaliyet yapmak/yaptırmak ve desteklemek.

h) Tarımsal üretim ile ilgili her türlü konuda eğitim yapmak/yaptırmak.

ı) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde örgütlenmesini teşvik etmek, desteklemek ve bu hususlarda eğitimler vermek.

i) Tarımsal üretim faaliyetleri ile ilgili saha ziyaretleri gerçekleştirmek, teknik destek vermek/verdirmek.

j) Belediyemiz sınırları içinde üretilen ve yetiştirilen tarımsal ürünlerin tanıtılması amacıyla etkinlikler, festivaller yapmak/yaptırmak.

İdari ve Koordinasyon Birimi

MADDE 7 – (1) İdari ve Koordinasyon Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Bu yönetmeliğin Müdürlüğün Görevleri başlıklı 6 ıncı maddesinde belirtilen faaliyetleri yapmak.

b) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını stratejik hedeflere uygun olarak hazırlamak. Stratejik planda belirlenen performans göstergelerinin izlenmesini sağlamak, sonuçları analiz etmek ve iyileştirme kararları almak.

c) Müdürlüğün sekreterlik/evrak akışı faaliyetini yapmak.

ç) İlçe sakinlerinden ve koordinasyon merkezi kanalı ile gelen (telefon, istek öneri, dilekçe vb.) taleplerin ilgili birimlere değerlendirilmesi için sistem (Elden/Elektronik Belge Yönetim Sistemi programından) üzerinden gönderilmesini, talep sahibine geri bildirimde bulunulmasını, evrakların ilgili birimlere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

d) Müdürlüğümüzde yapılan çalışmaları haftalık, aylık raporlanmak ve aylık sunumları hazırlanmak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 8 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Şeklinde, “Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklarının, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.02.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                        Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

      Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

İMAR KOMİSYONU İLE ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Oto ve Halı Yıkama yerleri hakkındaki Yönergenin görüşülmesi teklifi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.01.2021 tarih ve 107 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

OTO VE HALI YIKAMA YERLERİ İLE İLGİLİ YÖNERGE

AMAÇ:

Madde 1-)Bu yönergenin amacı; İzmit Belediye Başkanlığı yetki ve sorumluluk alanı içerisinde faaliyet göstermek isteyen Oto yıkama ve Halı yıkama işyerlerinin mevcut hükümlere göre yapılmasını sağlamak, şehir estetiği açısından uygun bir şekilde konumlandırmak, toplum ve çevre sağlığı yönünden kurallara uygun bir şekilde oluşumlarını sağlamak için uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM:

Madde 2-) Bu yönerge 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin İkinci ve Üçüncü Gayri Sıhhi Müesseseler başlıklı;

. İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler (1)

Madde 23- (Değişik: 19.03.2007 – 2007/11882 K.)

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; işin özelliğine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder.

Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır.

Maddesine istinaden Belediyemiz sınırları içinde açılacak, oto yıkama ve halı yıkama yerleri ile ilgili verilecek İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları için hazırlanmıştır.

DAYANAK:

Madde 3-) Bu yönerge 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b) bendi ve 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği’nin 23. Maddesi:(Değişik:19.03.2007–2007/11882K.) ve 3194 sayılı İmar Kanununa ve İlgili Yönetmelikleri ile sözkonusu işyerinin bulunduğu binanın imar planı koşullarına dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Madde 4-) Bu yönergede geçen;

Belediye: İzmit Belediye Başkanlığını;

Oto Yıkama: Araçların yıkanıp temizlendiği işletmeleri ifade eder.

Halı yıkama: Halı yıkanıp temizlenen işletmeleri ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

(Başvuru Usulü ve İstenilecek Belgeler)

BAŞVURU USULÜ:

Madde 5-) Yapılacak olan oto yıkama ve halı yıkamalarla ilgili başvuruların kabulü, bütün denetimleri Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yapılacak olup; oto yıkama ve halı yıkama yapılacak yerin, imar yönünden uygunluğu, fenni ve sıhhi şartların yerine getirilip getirilmediği, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü “İnceleme Komisyonu” tarafından belirlenecektir.

İSTENİLECEK BELGELER:

Madde 6-)Bu yönerge kapsamında oto yıkama veya halı yıkama faaliyetinde bulunmak için başvuranlardan istenilecek belgeler;

a-) Başvuru dilekçesi

b-) İlgili yere ait Tapu ,

c-)  Yapı Kullanma İzin Belgesi ,

d-) Kira sözleşmesi (Kiracı ise)

e-) Kat mülkiyetine tabi yerlerde kurulacak yapılar için Kat Mülkiyeti Kanununun 42. Maddesine uygun olarak alınmış kat malikleri kurulu kararı,

f-) Kamuya ait mülkler söz konusu olduğunda izin/tahsis, kira kontratı veya 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. Maddeye dayanılarak hazırlanan 06/06/ 2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ’e istinaden alınmış Yapı Kayıt Belgesi.

g-) İlgili yere ait ölçülü ve ölçekli vaziyet planı,

h-) İlgili yere ait yerleşim projesi ,

ı-) İSU’ dan alınacak atık su belgesi , deşarj izni,

i-) Talebin uygun bulunması halinde belirlenen ücretin başvuru sahibince Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına dair alınan makbuz.

j-) 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğin Eki olan Örnek2 ( Gayrı sıhhi işyeri açma ruhsatı başvuru/beyan Formu)’ un doldurulup formdaki eklerin alınması.

GENEL ESASLAR:

Madde 7-) Oto veya halı yıkama işletmeleri ile ilgili olarak çalışma ruhsatı düzenlenebilmesi için öncelikle aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

a-) İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte aranan ortak hükümlere ve fiziki şartlara uyulacaktır.

b-) Mevcut bir konutun altı Oto yıkama veya Halı yıkama işyeri için kullanılamayacaktır. İşyerleri; konut alanlarında kalsa dahi bağımsız yapılan müstakil binalarda,  ticari binada, İş merkezi altlarında, Benzin İstasyonu ve Kapalı Otoparklardaki bağımsız dükkanda ve sanayi bölgelerinde yapılabilir.

c-) Oto yıkama veya halı yıkama yapılacak yer İmar planlarında Sanayi, Ticaret, Ticaret Konut lejantında veya niteliği ticari ve oto yıkama olarak kayıt altına alınmış Yapı Kayıt Belgesi alınmış müstakil yapı olacaktır.

ç-) Faaliyetine izin verilen oto ve halı yıkama işyerlerinin Açılış Kapanış saatleri; sabah saat: 07,30, akşam saat: 20.00’ da faaliyeti durdurularak kapatılacaktır.

d-) Oto yıkama yapılacak olan işyeri içindeki ofis ve wc alanları dâhil toplam alanı asgari 100 m2 den az olmamak üzere kapalı alan ve etrafında en az 3 araç yeri olacak şekilde parklanma yerinin olması gerekmektedir. Park yerinin ortak alanda olması durumunda kat maliklerinin tamamının izninin alınması gerekmektedir.

e) Halı yıkama faaliyeti yapılacak işyerleri ise asgari 250 m2 alana sahip yerlerde yapılması,

f-) Oto yıkama yerlerinde yıkama alanı haricinde müşteri bekletme salonu olacaktır.

g) Oto yıkama yerlerinde araçlarla ilgili yıkama/temizleme dışında yağ değiştirme vb. işlemler yapılmayacaktır.

ğ-)Mevcut Oto veya halı yıkama işyerinin İş Merkezinde veya meskun mahal bitişiğinde olması halinde, tamamı kapalı olacak ve gürültü izolasyonu yapılacaktır. Kullanılan kompresörler ve diğer gürültülü çalışan makineler kabin ya da kapalı alan içerisine alınacak. Kompresörün yer ile temasını izole edecek (ayıracak) ve bu sayede oluşacak titreşimi sönümleyecek sert kauçuk malzeme döşenecek.

h-) Suyun akım eğimi ızgaraya verilecek ve çevreye sular akıtılmayacaktır.

ı-) Yukarıda anılan yönerge şartlarını yerine getirmeyen işletmelere devir hakkı verilmeyecektir.

Madde 8 –)  Bu yönergede yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şeklindeki Oto ve Halı Yıkama yerleri ile ilgili yönergenin kabulü komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.02.2021  

 

 

 

                                             Güzin TAŞTEKİN                        Dr.Mustafa ZENGİN

                                         İmar Kom. Bşk.                      Çevre Sağlık Kom. Bşk.

 

Dr. C. Arsal ARISAL                       Dr. E. Ayhan ARPACI                             Engin DUYMAZ             

İmar Kom. Bşk.V.                          Çev.  Sağ. Kom. Bşk. V.                                  Üye

    (Katılmadı)

 

N. Serra DEMİRKOL                     Ünal ÖZMURAL                                Ersin ALPASLAN

           Üye                                                Üye                                                      Üye

 

Çetin SARICA                                  Fatih ÖZCAN

        Üye                                                  Üye

 

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7254 sayılı kanunun 10. Maddesi ile başvuru yapmak şartı ile köy statüsü değiştirilmiş olup; İlçemizdeki mahallelerin kaybetmiş oldukları hakları kazanabilmeleri için gerekli araştırmaların yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:                          

Tüm köylerimiz ve Muhtarlarımızın görüşlerinin alınması için meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.02.2021  

 

 

 

  Şener İNCE                                                      Halil İNCİEL                       Çağlayan DUMAN

  Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme                     Bşk. Vekili                                     Üye

  Kom.Bşk.                                                                                    

 

     Süleyman ŞEN                                             Mehmet ÇETİN                                                                                                                                     

            Üye                                                                 Üye

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz