01.07.2016 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

1 Temmuz 20160
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2016 dönemi

1. birleşiminin 1.   Oturumu 01.07.2016 Cuma   saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN başkanlığında  azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA,  Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER,  İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE,  İbrahim ELGİN,  Abdullah KOÇ,  İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Uğur KOŞTUR,  Emine OKANALP,  Ayhan ARSLANBOĞA,  İsmail KAMIŞ,  Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’ un mevcut oldukları anlaşıldı.

07.06.2016 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

07.06.2016 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1- Develi Belediyesi, İzmit Belediyesi ile sosyal Kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle belediyemiz ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.06.2016 tarih ve 193 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.   

 

KARAR 53- (Madde 3-) Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2015 tarih 94 sayılı kararından sonra ihdas, ifraz v.b. gibi nedenlerle Belediyemiz adına tescil olan 13 adet gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.06.2016 tarih ve 4022 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

13 adet gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi (   Belediye Meclis Üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,  Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Uğur KOŞTUR,  İsmail KAMIŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY’un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,   Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA,  Hasan AYAZ,   İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR’un kabul oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.

 

(Madde 4-) Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında konut alanı olarak ayrılan Tapuda Yenidoğan Mahallesi 4868 ada 1 nolu 26.973,92 m2 yüzölçümlü ve 4869 ada 16 nolu 30.131,15 m2 yüzölçümlü parsellerin üzerlerine yapılacak konutlar karşılığında veya  konutların satılmasından elde edilecek gelirin paylaşımı (hasılat paylaşımı) karşılığında satılması , parsellerin üzerlerine yapılıp Belediyemize kalacak konutların, Belediyemizce yapılacak kamulaştırma ve gayrimenkul satın alma işlemlerinde trampa edilmek sureti ile değerlendirilmesi ve bu konularda sözleşme yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının 5393 Sayılı Belediye kanununun 18 e ve 38 ( g ) maddelerine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.06.2016 tarih ve 4108 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) İzmit Alikahya –Fatih Mahallesi, G23b.25b.3a-3b-3c-3d uygulama imar planı paftaları, mevcut imar planında E:1.50 Hmax:12.50mt yapılaşma koşuluna sahip  “Konut Alanı” kullanımındaki 890 ada,1 parsel, 891 ada 1ve 2 parsel,893 ada 1ve 2 parsel ile 894 ada 2 nolu parselin  emsal değeri değiştirilmeksizin kat yüksekliğinin “H:6 kat olarak planlanması şeklinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.06.2016 tarih ve 2434 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) İzmit- Erenler Mahallesi, (tapuda Kadıköy), G23b.24b.3c-3d ve G23b.24c.2a-2b uygulama imar planı paftaları “Akçakoca Toplu Konut Alanı” içerisinde Belediyemiz aleyhine Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/340 sayılı esas dosyası ile açılan “kamulaştırmasız el atma davası” nedeniyle konut alanları ada formlarında alan kaybı ve yoğunluk artışı yapılmaksızın mevcut imar planındaki yolların halihazırdaki durumuna göre yeniden düzenlenmesi ile donatı alanlarının yeniden planlanmasını içeren Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarih ve 340 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanan “Akçakoca Toplu Konut Alanı”  1/1000 ölçekli  uygulama imar planı revizyonu teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.06.2016 tarih ve 2435 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-) Belediyemiz- Durhasan Mahallesi, G23b.25a Nazım İmar planı paftası,G23b.25a.3b-3c uygulama imar planı paftaları, bir kısmı “ İmar Yolu” bir kısmıda “ Park Alanı” kullanımında olan 4069 no’lu parselin tamamının “ Karayolu Kamulaştırma Sınırı “ içerisine alınması ve “ Park Alanı” olan kısmının da “ Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı”  olarak düzenlenmesi şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarih ve 339 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.06.2016 tarih ve 2436 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 54- (Madde 😎 Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d uygulama imar planı paftası, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 10/11/1979 tarih ve 11612 sayılı kararı ile tescil edilen 210 ada 7 nolu parseldeki tescilli yapının bahçesi niteliğinde olan 8 nolu parselin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.05.2016 tarih ve 2518 sayılı kararı ile “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Gösterim Teknikleri Ek-1d Uygulama İmar Planı gösterimleri” doğrultusunda mevcut imar planında “Yol ve kısmen Otopark” olan kullanımının “Korunacak Bahçe” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.06.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 9-)  (G1-) Develi Belediyesi, İzmit Belediyesi ile sosyal Kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle belediyemiz ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.06.2016 tarih ve 193 sayılı yazısı  okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyesi Uğur KOŞTUR’un muhalif oyuna karşı;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat komisyonuna havalesine oyçokluğu  ile karar verildi. 

 

Azalardan M. Zekeriya ÖZAK, Yaşar KESKİN, Emine ZEYBEK, ve Cengiz KAVŞUT’un mevcut olmadıkları  anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan M. Zekeriya ÖZAK, Yaşar KESKİN ve  Emine ZEYBEK’in izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Hasan AYAZ   tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, M. Zekeriya ÖZAK, Yaşar KESKİN ve  Emine ZEYBEK’in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Cengiz KAVŞUT’un izinli sayılmasını isteyen azalardan Emrah EFE, ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Cengiz KAVŞUT’un izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

( 01.07.2016 tarihli meclis toplantısında yapılan yoklamada neticesinde;  Belediye meclis üyeleri İbrahim GÜÇLÜ ve Barbaros AKKUŞ’un mevcut olmadığı anlaşılmıştır.)

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 01.07.2016 Cuma  günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 02.08.2016 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                           Güzin TAŞTEKİN                               Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                   Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz