01.08.2017 Tarihli Meclis Toplantısı Tutanak Özeti

1 Ağustos 20170
Metni Sesli Dinle

 

İzmit Belediye Meclisinin 2017 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 01.08.2017 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

04.07.2017 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.07.2017 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 3-) Tapuda Çayırköy Mahallesi idari Sepetçi Mahallesi Bıçkıdere Göleti’nde bulunan yaklaşık 60.000 m2’lik su kayağı tesislerinin işletmesinin 6 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.07.2017 tarih ve 4363 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 57- (Madde 4-) Belediyemiz ve TİKA işbirliğinde Makedonya'daki kardeş şehirlerimizde; “Makedonya Üsküp Çayır Belediyesi Parkı İnşaatı” ve “Merkez Jupa Belediyesi Pralenik Köyü Okul Binası İnşaatı ve Donanımı” projeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan her iki çalışmanın açılış organizasyonları 22-23-24 Eylül 2017 tarihlerini kapsayacak şekilde planlanmıştır.  Ekli listede kimlik bilgileri yer alan ve kurumumuzu temsil edecek heyetin  tüm yol, konaklama, yeme içme masraflarının belediyemiz bütçesinden karşılanması kaydıyla,  yurt dışına çıkış işlemlerinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.07.2017 tarih ve 1581 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz ve TİKA işbirliğinde Makedonya'daki kardeş şehirlerimizde; “Makedonya Üsküp Çayır Belediyesi Parkı İnşaatı” ve “Merkez Jupa Belediyesi Pralenik Köyü Okul Binası İnşaatı ve Donanımı” projeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan her iki çalışmanın açılış organizasyonları 22-23-24 Eylül 2017 tarihlerini kapsayacak şekilde planlanmıştır. ekli listede belirtilen Doksan bir (91) kişi, ayrıca Belediye meclis üyeleri, Yusuf Sami ÇINAR, Hüseyin POLATTİMUR, Aykut BOZKURT, Aliye Hale MERİÇ, Uğur KOŞTUR, Hamit İlker UKUSOY’dan oluşan   toplam Doksan yedi (97) kişilik kurumumuzu temsil edecek heyetin  tüm yol, konaklama, yeme içme masraflarının belediyemiz bütçesinden karşılanması kaydıyla,  yurt dışına çıkış işlemlerinin  yapılabilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 (MADDE 5-) İzmit-Serdar Mahallesi, G23b.23c.2c Uygulama İmar Planında, bir kısmı 3327 ada 1 nolu parselde kalan, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 18.04.2017 tarih ve 2937 sayılı kararı ile tescillenen 5 adet Roma Dönemi Lahit Mezar ve Platform Duvarları için belirlenen “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması ve söz konusu kalıntılara 116A envanter numarası verilerek, parselin bir kısmında Müze Müdürlüğünce koordinatları belirlenen tescil kararının imar planı üzerinde gösterilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar

 

Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.07.2017 tarih ve 3208 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) İzmit-Tavşantape Mahallesi, G23b.25a.3d Uygulama İmar Planı paftası, 230 ada 9, 13 ve 14 nolu parsellerde yer alan İstanbul 2 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.09.1995 tarih ve 3848 sayılı kararı ile tescilli Osmanlı Kireç Ocakları taş duvarına bitişik 230 ada 6, 7, 8, 12 ve 15 (10 ve 11 nolu parsellerin tevhidiyle oluşan) nolu parsellerde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.03.2017 tarih ve 2890 sayılı kararı ile belirlenen “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.07.2017 tarih ve 3206 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 7-) 5393 Sayılı Kanunun 75. maddesine göre Kocaeli Üniveristesi ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticeisnde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 😎 İzmit Belediyesi ile İzmir Selçuk Belediyesinin  kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 58- (Madde 9-) İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası “Belediye Hizmet Kültür ve Sağlık Tesisi Alanı” kullanımındaki 1742 ada 84 nolu parsel ile Doğan Mahallesi (tapuda Hatipköy),  G23b.23c.1d Uygulama İmar Planı paftası “Belediye Hizmet Alanı” kullanımındaki 2105 ada 12 nolu parsellerin “İkincil Ticaret Alanı (T3)”, kaldırılan donatı alanlarının ise Gündoğdu Mahallesi “Park Alanı” kullanımındaki 807 ada 1 nolu parselin güneyinde “Belediye Hizmet Alanı” ve “Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi ile kaldırılan park alanının Yenidoğan Mahallesi “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip 997 ada 144 nolu parselde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.07.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

(Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR,  İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un muhalif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,   Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Yaşar KESKİN,  Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,   Hayrettin ÜNLÜ,  Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

KARAR 59- (Madde 10-) Mülkiyeti Belediyemize ait olan  23 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/ e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.07.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

(Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR,  İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un muhalif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,   Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Yaşar KESKİN,  Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,   Hayrettin ÜNLÜ,  Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 60- ( Madde 11-) Kocaeli İli İzmit İlçesi, Körfez mahallesi 658 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili 06.08.1999 tarih ve 99 sayılı meclis kararı alınarak sundurma projelerinin (Tip-1, Tip-2,Tip-3) onay verilmiştir. Söz konusu bölge ile ilgili alınan meclis kararının güncellenmesi, sundurma ölçülerinin yeniden belirlenmesi ve harç miktarlarının tekrar revize edilerek düzenlenmesi teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.07.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile müdürlüğüne iade edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 61- ( Madde 12-) Belediyemiz hüküm ve tasarrufundaki üzerlerinde trafo bulunan 6 adet taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devir edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.07.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 13-) Belediyemizin mahallelerimizde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları  ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek beş mahalleden başlanması kaydıyla yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılması teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunun 24.07.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 14-) Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 21.07.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Azalardan Emine OKANALP, Y. Sami ÇINAR, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Cengiz KAVŞUT, Barboros AKKUŞ’un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, Emine OKANALP, Y. Sami ÇINAR,’ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim ELGİN, Erdoğan ÇAKIR tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Emine OKANALP, Y. Sami ÇINAR,’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Cengiz KAVŞUT, Barboros AKKUŞ’un izinli sayılmalarını isteyen azalardan,Veli BEYAZTAŞ ve H. İlker ULUSOY tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan,Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Cengiz KAVŞUT, Barboros AKKUŞ’un izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 01.08.2017 Salı  günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.09.2017 Çarşamba günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                            Güzin TAŞTEKİN                                  Ersin  ALPASLAN  

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                            Katip                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz