01.08.2017 Tarihli Meclis Kararları

1 Ağustos 20170
Metni Sesli Dinle

                  KARAR

KARAR 57– Belediyemiz ve TİKA işbirliğinde Makedonya'daki kardeş şehirlerimizde; “Makedonya Üsküp Çayır Belediyesi Parkı İnşaatı” ve “Merkez Jupa Belediyesi Pralenik Köyü Okul Binası İnşaatı ve Donanımı” projeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan her iki çalışmanın açılış organizasyonları 22-23-24 Eylül 2017 tarihlerini kapsayacak şekilde planlanmıştır.  Ekli listede kimlik bilgileri yer alan ve kurumumuzu temsil edecek heyetin  tüm yol, konaklama, yeme içme masraflarının belediyemiz bütçesinden karşılanması kaydıyla,  yurt dışına çıkış işlemlerinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.07.2017 tarih ve 1581 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz ve TİKA işbirliğinde Makedonya'daki kardeş şehirlerimizde; “Makedonya Üsküp Çayır Belediyesi Parkı İnşaatı” ve “Merkez Jupa Belediyesi Pralenik Köyü Okul Binası İnşaatı ve Donanımı” projeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan her iki çalışmanın açılış organizasyonları 22-23-24 Eylül 2017 tarihlerini kapsayacak şekilde planlanmıştır. Ekli listede belirtilen Doksan bir (91) kişi, ayrıca,  Belediye meclis üyeleri,  Yusuf Sami ÇINAR, Hüseyin POLATTİMUR, Aykut BOZKURT, Aliye Hale MERİÇ, Uğur KOŞTUR, Hamit İlker ULUSOY’dan oluşan   toplam Doksan yedi  (97) kişilik  kurumumuzu temsil edecek heyetin  tüm yol, konaklama, yeme içme masraflarının belediyemiz bütçesinden karşılanması kaydıyla,  yurt dışına çıkış işlemlerinin  yapılabilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                             Güzin TAŞTEKİN                             Ersin ALPASLAN

   İzmit Belediye Başkanı                                 Katip                                                  Katip

 

    KARAR

KARAR 58–  İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası 1742 ada 84 nolu parselde, Doğan Mahallesi (tapuda Hatipköy)  G23b.23c.1d Uygulama İmar Planı paftası 2105 ada 12 nolu parselde, Gündoğdu Mahallesi 807 ada 1 nolu parselde ve Yenidoğan Mahallesi 997 ada 144 nolu parselde planlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.07.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası 1742 ada 84 nolu parselin E:2.00, H:4 Kat yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Kültür ve Sağlık Tesisi Alanı”, Doğan Mahallesi (tapuda Hatipköy),  G23b.23c.1d Uygulama İmar Planı paftası 2105 ada 12 nolu parselin E:1.00, H:3 Kat yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı”, Gündoğdu Mahallesi 807 ada 1 nolu parselin “Park Alanı”, Yenidoğan Mahallesi 997 ada 144 nolu parselin ise “Ağaçlandırılacak Alan” olarak planlandığı belirlenmiştir.
Bu doğrultuda; İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası E:2.00, H:4 Kat yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Kültür ve Sağlık Tesisi Alanı” kullanımındaki 1742 ada 84 nolu parsel ile Doğan Mahallesi (tapuda Hatipköy),  G23b.23c.1d Uygulama İmar Planı paftası “Belediye Hizmet Alanı” kullanımındaki E:1.00, H:3 Kat yapılaşma koşuluna sahip 2105 ada 12 nolu parsellerin yapılaşma koşulları değiştirilmeksizin “İkincil Ticaret Alanı (T3)”, kaldırılan donatı alanlarının ise Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26/3-b maddesinde yer alan “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir….” hükmüne istinaden Gündoğdu Mahallesi “Park Alanı” kullanımındaki 807 ada 1 nolu parselin güneyinde bir kısım alanın tüm cephelerden 5mt yapı yaklaşma mesafesi verilerek E:0.60, H:2 Kat yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” ve “Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi ile kaldırılan park alanının Yenidoğan Mahallesi “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip 997 ada 144 nolu parselde planlanmasını içeren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084-163 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde “Belediye Hizmet Alanı” ve “Kültürel Tesis Alanı” için belirlenen yapılaşma koşullarının kamusal alanlardaki hizmet çeşitliliğinin arttırılması amacıyla E:0.85, H:3 Kat olarak değiştirilmesi şeklinde tadilen uygun  görülmekle kabulüne  (Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR,  İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un muhalif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,   Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Yaşar KESKİN,  Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,   Hayrettin ÜNLÜ,  Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

     Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

   İzmit Belediye Başkanı                                 Katip                                             Katip

 

 

                                                                          KARAR

KARAR 59– Mülkiyeti Belediyemize ait olan 23 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.07.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

SATIŞ TALEBİ MECLİSE SUNULACAK TAŞINMAZLAR

SIRA

MAHALLE

ADA NO

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE ORANI

İMAR DURUMU

1

KABAOĞLU

202

14

524.7

TAM

KONUT ALANI

2

KABAOĞLU

279

3

806.12

TAM

KONUT ALANI

3

KABAOĞLU

280

2

4401.79

TAM

KONUT ALANI

4

KABAOĞLU

345

3

428.56

TAM

KONUT ALANI   

5

KABAOĞLU

184

4

352

284/352

KONUT ALANI      

6

ÇAYIRKÖY

203

4

2628.64

1389.26

KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

7

KARAABDÜLBAKİ

 

801

466

TAM

KONUT ALANI

8

DURHASAN

806

1

2460

TAM

TİCARET ALANI

9

BULDUK

 

1489

1184

TAM

KÖY YERLEŞİK ALANI

10

GÜNDOĞDU

721

19

159

TAM

KONUT ALANI  

11

GÜNDOĞDU

707

1

414.8

TAM

KONUT ALANI

12

GÜNDOĞDU

707

2

253

TAM

KONUT ALANI

13

GÜNDOĞDU

707

3

424

TAM

KONUT ALANI

14

GÜNDOĞDU

311

9

41

TAM

KONUT ALANI

15

DERETEPE

131

29

106

TAM

KONUT ALANI

16

DERETEPE

131

30

117

TAM

KONUT ALANI

17

DERETEPE

131

31

50.67

TAM

KONUT ALANI

18

DERETEPE

131

32

151

TAM

KONUT ALANI

19

DERETEPE

131

33

111

TAM

KONUT ALANI

20

YENİMAHALLE

1817

5

3100

3023/3100

KONUT ALANI

21

DURHASAN

4985

2

2659.3

TAM

TİCARET ALANI

22

KÖRFEZ

3425

4

2426.73

TAM

TİCARET ALANI

23

KÖRFEZ

4836

12

1042.72

TAM

TİCARET ALANI

               

Yukarıda belirtilen 23 adet  taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi (Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR,  İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un muhalif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,   Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Yaşar KESKİN,  Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,   Hayrettin ÜNLÜ,  Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ:

İzmit Belediyesinin elindeki değerleri; finans kaynaklarımızı arttırdık söylemi ve satmak üzerine kurdukları politika anlayışı tamamen yerel yöneticilik anlamında sınıfta kaldığının göstergesidir.

Gayrimenkul satışlarının belediyeye daha fazla gelir sağlaması açısından değer anlamında doğru zamanın beklenerek satışların gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki sat-kurtul mantığının yanlış bir politika olduğunu tekrar ifade etmek isteriz.

Arsa satışları konusunda muhalefet şerhimiz şöyledir ;

1- İzmit belediyesi yönetimi, borçlanma ve yatırım kalemlerinde kontrolsüz bir şekilde uzun zamandır kan kaybetmektedir. Belediye arazilerinin değerini belirlerken  yapılaşma emsalleri dikkate alınmadan bedel  belirlendiği,

2- Arsa satışlarında belirlenen bazı m2 birim fiyatları piyasada rayic bedelin altında seyrettiği gözlenmektedir.

3- Söz konusu arsaların İzmit’in gelişen bölgelerinde bulunması, bir kısmının imara yeni açılan pozisyonlarda yer alması bir kısmının ise gerek şehir hastanesi gerek Alikahya bölgesinde yeni yapılan şehir stadına yakın olması gerekse İzmit’in yapılaşma kapsamında büyüyen coğrafyasının içinde olması orta ve uzun vadede mevcut değerlerin çok daha üzerinde değerler ile satılabileceği gerçeği ortadadır.

4- Bahse konu arsa satışı listesinde bulunan işgalli arsalar hususunda görüşümüzün vatandaşın lehine olduğunu ifade eder işgalli arsaların çözümü noktasında grubumuzun  desteği halkımızdan yanadır.

Mülkiyeti belediyemize ait arsaların satışı konusunda ret oyu veriyor, muhalefet şerhi koyuyoruz.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

 İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

                                                                          KARAR

                                  

KARAR 60- Kocaeli İli İzmit İlçesi, Körfez mahallesi 658 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili 06.08.1999 tarih ve 99 sayılı meclis kararı alınarak sundurma projelerinin (Tip-1, Tip-2,Tip-3) onay verilmiştir. Söz konusu bölge ile ilgili alınan meclis kararının güncellenmesi, sundurma ölçülerinin yeniden belirlenmesi ve harç miktarlarının tekrar revize edilerek düzenlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.07.2017 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 
Kocaeli İli İzmit İlçesi, Körfez mahallesi 658 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili 06.08.1999 tarih ve 99 sayılı meclis kararı alınarak sundurma projelerinin (Tip-1, Tip-2,Tip-3) onay verilmiştir. Söz konusu bölge ile ilgili alınan meclis kararının güncellenmesi, sundurma ölçülerinin ve yapım koşullarının yeniden belirlenmesi ve harç miktarlarının tekrar revize edilerek 2018 Yılı Tarife Cetveline eklenerek tekrar değerlendirilmesi için  evrakın müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulune oybirliği ile karar verildi.

 

    Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

    İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

                                                                           KARAR

KARAR 61– Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan Durhasan Mahallesi 124 ada 4 parsel, Kadıköy Mahallesi 3643 ada 7 parsel, Kadıköy Mahallesi 577 ada 222 parsel, Ömerağa Mahallesi 301 ada 67 parsel, Turgut Mahallesi 4268 ada 16 parsel ve Çayırköy Mahallesi 158 ada 12 nolu parseller üzerinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne ait trafolar bulunmaktadır.


Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ’nin 30.05.2017 tarihli yazılarında; Durhasan Mahallesi 124 ada 4 parsel nolu 252,70 m2’lik taşınmazın 107,34 m2’lik kısmının, Kadıköy Mahallesi 3643 ada 7 parsel nolu 203,00 m2’lik taşınmazın tamamının, Kadıköy Mahallesi 577 ada 222 parsel nolu 49,53 m2’lik taşınmazın tamamının, Ömerağa Mahallesi 301 ada 67 parsel nolu 72.20 m2’lik taşınmazın tamamının, Turgut Mahallesi 4268 ada 16 parsel nolu 320,00 m2’lik taşınmazın tamamının ve Çayırköy Mahallesi 158 ada 12 parsel nolu taşınmazın 184,44 m2’lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine göre TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.07.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


 Durhasan Mahallesi 124 ada 4 parsel nolu 252,70 m2’lik taşınmazın 107,34 m2’lik kısmının, Kadıköy Mahallesi 3643 ada 7 parsel nolu 203,00 m2’lik taşınmazın tamamının, Kadıköy Mahallesi 577 ada 222 parsel nolu 49,53 m2’lik taşınmazın tamamının, Ömerağa Mahallesi 301 ada 67 parsel nolu 72.20 m2’lik taşınmazın tamamının, Turgut Mahallesi 4268 ada 16 parsel nolu 320,00 m2’lik taşınmazın tamamının ve Çayırköy Mahallesi 158 ada 12 parsel nolu taşınmazın 184,44 m2’lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre devredilmesi için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi  uygun görülmekle  kabulüne oybirliği karar verildi.

 

    Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

    İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                             Katip

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz