01.10.2014 Tarihli Tutanak Özeti

1 Ekim 20140
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2014 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu  01.10.2014 Çarşamba günü saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER,  İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK,  İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ,  İbrahim KILIÇ,   Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ,   Mehmet ÇETİN, Erkan AKSOY,  Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ,  Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR,   Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

09.09.2014   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

09.09.2014  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G-1- Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme Belediyeleri ile Kullar ve Yuvacık Belediyelerinin bir kısmından oluşan İzmit Belediyesi imar planlarının güncellenen mülkiyet verileri, yenilenen kurum görüşleri ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında alınan kararların mevcut imar planı üzerine aktarılması sonucu ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik tarafımızca hazırlanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejantı”na ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazları içeren talepler  ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 4537 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G-2-  İzmit Belediyesi sınırları içinde Uygulama İmar Planı olan alanlarda uygulama imar planı üzerindeki gösterim sembolleri ile ifade edilemeyen konuları açıklayarak ; plan üzerinde genel olarak ifade edilen ancak özellikli alanlarda uygulamayı zorlaştıran yada engelleyen noktalarda çözüm geliştirmek , uygulama sırasında ortaya çıkabilecek plan bütünlüğünü ve planın istenilen sorunlara çözüm üretmesini engelleyecek sorunları ortadan kaldırarak yoruma açık ve net olmayan konularda kesin yargıya varılmasını sağlamayı amaçlayan imar planı uygulama hükümleri ( plan notları ) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2014 tarih,  138 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

           Ancak uygulama hükümlerinin yapılaşma taleplerinin değerlendirilmesi sırasında kullanılması aşamasında; söz konusu plan uygulama hükümlerinin imar planı koşullarını tamamlayıcı ifadelerinde belirlenen eksiklikler ve bu kapsamda yer alması gereken ancak plan notları içeriğinde yer almayan tamamlayıcı açıklamalar gerektirdiği belirlenmesi üzerine uygulama imar planı notlarının (plan uygulama hükümleri) revize edilmesi teklifi ilgili imar ve şehircilik müdürlüğünün 01.10.201 tarih ve 4542 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

G-3 –İzmit İlçesinde bulunan Amatör spor kulüplerinin belediyemizden istekde bulundukları taleplerin karşılanmasında bizlere yol gösterecek bir çalışma talimatnamesinin hazırlanabilmesi teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Erhan UYSAL, Veli BEYAZTAŞ ve Uğur KOŞTUR tarafından verilen 01.10.2014 tarihli takrir  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un kabul oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,  Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ,  Mehmet  ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un mualif oylarıyla, evrakın gündeme alınmamasına  oyçokluğu ile karar verildi

 

G 4- İzmit Belediyemizin yurtiçinde kültürel faaliyetler amacıyla dernek ve bunun gibi kuruluşlara yardımcı olabilmesi amacıyla yol gösterecek bir çalışma yönetmeliği hazırlanabilmesi teklifi ile ilgili  Erhan UYSAL, Veli BEYAZTAŞ ve Uğur KOŞTUR tarafından verilen 01.10.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un kabul oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ,  Mehmet  ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un Mualif oylarıyla, evrakın gündeme alınmamasına  oyçokluğu ile karar verildi

 

G 5- Sosyal Belediyecilik gereği gençlerin başarısını arttıracak unsurlardan en önemlisi olan aile içi iletişimi olumlu yönde etkileyen kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması için alınacak tedbirlerin neler olabileceği araştırılması teklifi ile ilgili Yusuf Sami ÇINAR ve Uğur KOŞTUR tarafından verilen 01.10.2014 tarihli takrir  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 73 -Madde 3– II Sayılı Boş Kadro değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 15.09.2014 tarih ve 1215 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde 4– 2015-2019 Stratejik planından alınan 2015 yılı performans  programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2014 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Madde 5-2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 6- 5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2015 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.09.2014 tarih ve 6496 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 7- Alikahya Atatürk Mahallesi, Güneysu Caddesi, tapuda Durhasan Mahallesi, 822, 823 ve 824 adaların güneyinde bulunan tescil harici park alanlarında yapılacak büfe, çay ocağı, sentetik çim halı sahası tesislerinin, park alanının da projesine uygun olarak tanzim edilmesi şartı ile 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.09.2014 tarihli yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 8- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 135 ada 3 nolu parselin (402,00 m2), 149 ada 9 nolu  parselin (706,00m2), 154 ada 20 parselin (428,00 m2), 155 ada 3 parselin (281,00 m2), 155 ada 4 nolu parselin (411,00 m2), 155 ada 7 nolu parselin  (455,00 m2),  163 ada 11 nolu parselin (534,00 m2), 164 ada 4 nolu parselin (312,00 m2) satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin   ( e ) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.09.2014 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 9- İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 199 ada 2 noluparselde 5/A-3/3 ve 0.35/1.05 yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” kullanımındaki alanın E:1.60, Hmax: 4 Kat yapılanma koşullarına sahip “Özel Yurt Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.09.2014 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 74- (Madde 10-) İzmit-Mehmet Ali Paşa Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25c.3a uygulama imar planı paftası, “Sanayi Alanı” kullanımına sahip 765 ada, 235 nolu parselin güneydoğusunda “Otopark Alanı” planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun  16.09.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 75- (Madde 11-)- İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.4b uygulama imar paftası, 619 ada, 157 nolu parselde 5/A-2/3 ve 0.40/0.80 yapılaşma koşullarına sahip “Ticaret Alanı” kullanımındaki alanın E:1.20, Hmax: 3 Kat yapılanma koşullarına sahip “Özel Yurt Alanı” olarak düzenlenmesi ile parselin doğusundaki tescil harici alanın “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.09.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı, Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ,  Mehmet  ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 76-( Madde 12-) 4455 ada, 4 parselde bulunan A-3 Blok 10 nolu daireden kaynaklanan  ve davaya konu olan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.09.2014  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ,  Mehmet  ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR 77- (Madde 13-) Yüksekova Dağlıca/ HAKKARİ bölgesinde şehit olan Şehit P. Ütğm. Murat HASIRCIOĞLU, isminin yeni yapılan parklardan birine verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun  24.09.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 78-(Madde 14-) Gençlerin topluma kazandırılması, sosyalleştirilmesi ve yeni etkinliklerin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik komisyonunun 22.09.2014  tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G-1- (Madde 15-) Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme Belediyeleri ile Kullar ve Yuvacık Belediyelerinin bir kısmından oluşan İzmit Belediyesi imar planlarının güncellenen mülkiyet verileri, yenilenen kurum görüşleri ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında alınan kararların mevcut imar planı üzerine aktarılması sonucu ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik tarafımızca hazırlanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejantı”na ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazları  içeren talepler  ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 4537 sayılı yazısı okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G-2- ( Madde 16-) İzmit Belediyesi sınırları içinde Uygulama İmar Planı olan alanlarda  uygulama imar planı üzerindeki gösterim sembolleri ile ifade edilemeyen konuları açıklayarak ; plan üzerinde genel olarak ifade edilen ancak özellikli alanlarda uygulamayı zorlaştıran yada engelleyen noktalarda çözüm geliştirmek , uygulama sırasında ortaya çıkabilecek plan bütünlüğünü ve planın istenilen sorunlara çözüm üretmesini engelleyecek sorunları ortadan kaldırarak yoruma açık ve net olmayan konularda kesin yargıya varılmasını sağlamayı amaçlayan imar planı uygulama hükümleri ( plan notları ) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2014 tarih,  138 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

           Ancak uygulama hükümlerinin yapılaşma taleplerinin değerlendirilmesi sırasında kullanılması aşamasında; söz konusu plan uygulama hükümlerinin imar planı koşullarını tamamlayıcı ifadelerinde belirlenen eksiklikler ve bu kapsamda yer alması gereken ancak plan notları içeriğinde yer almayan tamamlayıcı açıklamalar gerektirdiği belirlenmesi üzerine uygulama imar planı notlarının (plan uygulama hükümleri) revize edilmesi teklifi ilgili imar ve şehircilik müdürlüğünün 01.10.2014 tarih ve 4542 sayılı yazısı okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

G 5-  ( Madde 17-) Sosyal Belediyecilik gereği gençlerin başarısını arttıracak unsurlardan en önemlisi olan aile içi iletişimi olumlu yönde etkileyen kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması için alınacak tedbirlerin neler olabileceği araştırılması teklifi ile ilgili Yusuf Sami ÇINAR ve Uğur KOŞTUR tarafından verilen 01.10.2014 tarihli takrir  okunarak   ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim ve Gençlik komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

 

Azalardan Emrah EFE Cengiz KAVŞUT Hasan AYAZ, Güzin TAŞTEKİN´in mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Emrah EFE ve Cengiz KAVŞUT´un izinli sayılmalarına isteyen azalardan Erhan UYSAL ve Veli BEYAZTAŞ  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Emrah EFE ve Cengiz KAVŞUT´un izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hasan AYAZ ve Güzin TAŞTEKİN´in izinli sayılmalarına isteyen azalardan  İbrahim ELGİN ve Aykut BOZKURT  tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Hasan AYAZ ve Güzin TAŞTEKİN´in izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 01.10.2014 Çarşamba günü saat 15.00´da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 04.11.2014 Salı günü saat 15.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                              Birol SAĞLAM                      Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                          Katip 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz