02.01.2018 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

2 Ekim 20180
Metni Sesli Dinle

 

İzmit Belediye Meclisinin 2018 dönemi

1. birleşiminin 1 . Oturumu 02.01.2018 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Aliye Hale MERİÇ, Canan SOYLU, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

 

05.12.2017 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

05.12.2017 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 1- (Madde 3-)5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 08.12.2017 tarih ve 347  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


Belediye meclis üyeleri İbrahim ELGİN ve Veli BEYAZTAŞ  tarafından verilen 02.01.2018 tarihli takrir okunarak yapılan gizli  oylama neticesinde, azalardan Hayrettin ÜNLÜ 35 oy, Yusuf Sami ÇINAR 35 oy, Haluk AKGÜN 35 oy,  Birol SAĞLAM 35 oy,  Aliye Hale MERİÇ 35 oy,  almak sureti ile Denetim komisyonu üyeliğine seçilmelerinin kabulüne  oybirliği ile karar verildi. 

 

(Madde 4-) 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 08.12.2017 tarih ve 346  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen teknik Hizmetler sınıfında münhal bulunan Mühendis, Mimar, tekniker ve Ekonomist kadrolarında sözleşmeli personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücret teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.12.2017 tarih ve 2426 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) Yenimahalle 1817 ada 5 nolu 3100,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda 3023/3100 oranında (3023,00 m2) , Çubuklu Osmaniye Mahallesi  126 ada 18 nolu 4732,82 m2 yüzölçümlü taşınmazda 4/5 oranında (3786,26 m2) , Mehmetalipaşa Mahallesi 3604 ada 19 nolu 89,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda 9/89 oranında (9,00 m2) hissemiz bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazlarla ilgili ortaklığın giderilmesi davaları açılmış olup mahkemece yapılacak satış ihalelerine katılım ve Yenimahalle 1817 ada 5 nolu parseldeki kalan 77/3100 (77,00 m2) oranındaki , Çubuklu Osmaniye Mahallesi  126 ada 18 nolu parseldeki kalan 1/5 (947,00 m2) oranındaki , Mehmetalipaşa Mahallesi 3604 ada 19 nolu parseldeki kalan 80/89 (80,00 m2) oranındaki hisselerin satın alınması ile ilgili Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.12.2017 tarih ve 7881 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-) Kocaeli Valiliği İzmit Emlak Müdürlüğü’nün 28.11.2017 tarihli yazılarında, Belediyemiz tarafından yapılmış olan imar uygulamalarının İdare Mahkemelerince iptal edilmesinden dolayı Hazinenin uğradığı değer kaybının telafi edilmesi talep edilmektedir. Konunun sulh ile çözümlenmesi amacı ile , imar planında okul alanında kalan Cedit Mahallesi 4062 ada 6 parselde bulunan 2183/5528 (2183 m2) oranındaki , Orhan Mahallesi 3476 ada 3 parselde bulunan 434/5419 (434 m2) oranındaki ve 3474 ada 21 parselde bulunan oranındaki  396/8561 (396 m2) Belediyemize ait hisselerin Maliye Hazinesi adına devir edilmesi , 01.11.2017 tarih 849 sayılı Meclis Kararına konu olan ve Kadıköy Mahallesi 2837 ada 2 nolu parsele İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yapılması karşılığında arsa alınması işi ile ilgili , arada oluşacak maddi farkların ne şekilde ödeneceğini de düzenleyen sözleşme yapma yetkisini 5393 sayılı Kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.12.2017 tarih ve 7880 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 😎 İzmit-Şirintepe Mahallesi, G23b.23d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 1851 nolu parselde yer alan “5/A-3/3, 0.40/1.20” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının batı sınırının konut alanı formunun düzgün bir bina yapımına elverişli olmaması sebebiyle alan büyüklüğü değiştirilmeksizin düzeltilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.12.2017 tarih ve 5186 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 2- (Madde 9-) İzmit-Hatipköy, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 2056 ada, 11, 12, 13, 14, 22 ve 23 nolu parsellerin mevcut imar planında jeolojik açıdan“Uygun Olmayan Alan-2.3” ve “Uygun Alan-2” gösterimlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nce onaylanan 30.09.2016 tarihli “1/1000 ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Raporu” doğrultusunda “Önlemli Alan-2.1” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- (Madde 10-) İzmit-Alikâhya, Fatih Mahallesi, G23b.25b.3a-3b-3c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 890 ada 1, 2 ve 3 parseller, 891 ada 1 ve 2 parseller, 893 ada 1 ve 2 parseller ile 894 ada 1 ve 2 parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 02.08.2016 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2017 tarih ve 536 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu değişikliğine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- (Madde 11-) İzmir İli Selçuk Belediye Başkanlığının 21.11.2017 tarih ve 5159 sayılı yazısı ile avan projeleri ekte sunulan “Taziye Evi” projesinin kardeş şehir olmamız dolayısıyla bu kapsamda değerlendirilerek yapımı talep edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine istinaden, kardeş şehir Selçuk Belediyesi ile ekonomik ve sosyal ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla bütçesi belediyemizce karşılanmak üzere bina ve tesis yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.12.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 5- (Madde 12-)“I sayılı Kadro İhdası Cetveli” ile “II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.12.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 13-) 2018 yılı için alınacak katı atık bedelleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.12.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- (Madde 14-) Turgut mahallesi, İsmail Kolaylı Caddesi, Barbaros sokak, 4325/40 / Park parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonunun 22.12.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Turgut mahallesi, İsmail Kolaylı Caddesi, Barbaros sokak, 4325/40 / Park parselde yapımı devam eden parka ÇINARALTI PARKI isminin verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 15-) İzmit Belediyesi çocuk ve gençlerin zamanımızın olumsuz şartlarından etkilenmemesi için bir çok çalışma içinde bulunarak destekleyicisi de olmuştur. Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak halihazırda gelişen teknolojik şartlar ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi için alınacak tedbirlerin neler olabileceğinin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor komisyonunun 15.12.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

 

(Madde 16-) Çağdaş Belediyecilikte esas olan engelli yurttaşlarımızın, engelli hallerini hissettirmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan, Belediyelerin tüm hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla ‘ENGEL OLMAK İÇİN DEĞİL DESTEK OLMAK İÇİN’ sloganıyla İzmit’te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında sorunlarının sıkıntılarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonu 18.12.2017 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan  M.Zekeriya ÖZAK ve Hüseyin POLATTİMUR’un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, M.Zekeriya ÖZAK ve Hüseyin POLATTİMUR’un izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Emine ZEYBEK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, M.Zekeriya ÖZAK ve Hüseyin POLATTİMUR’un izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 02.01.2018 Salı  günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.02.2018 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                            Güzin TAŞTEKİN                                  Ersin  ALPASLAN  

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                            Katip                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz