02.02.2016 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

2 Şubat 20160
Metni Sesli Dinle

 

İzmit Belediye Meclisinin 2016 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 02.02.2016 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim BULUT azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER,  İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ,  Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

05.01.2016 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

05.01.2016 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 3-) İzmit-Sarışeyh Mahallesi, G24a.12a.2a Uygulama İmar Planı paftası, 1978 nolu parselin Kocaeli Valiliği, İl İdare Kurulunun 08.07.1998 tarih ve 1123 sayılı kararı ile onaylı  mevzi imar planında  “E:0.20” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olan kullanımının “E:0.25, Hmax:7.00 kat” yapılanma koşuluna sahip “Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve plan notları teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.01.2016 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) İzmit-Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında 5/A-3/3, 0.30/0.90 yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olan 140 ada 1 nolu parsel, 141 ada 1 nolu parsel ve 142 ada 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla bahse konu imar adaları arasında kalan 12mt ve 10mt genişliğindeki imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile yapılaşma koşullarının “E:0.90, H:6 kat” olacak şekilde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.01.2016 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) İzmit-Yeni Mahalle (tapuda Yenidoğan), G23b.23c.2d Uygulama İmar Planı paftası, 146 ada 5, 10 ve 11 nolu parsellerin mevcut imar planında “Karayolları–Yol Kenarı Koruma Kuşağı” olan kullanımının “E:0.30, Hmax:7.00mt” yapılaşma koşuluna sahip “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.01.2016 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 7- (Madde 6-) İzmit-Alikahya, Atatürk Mahallesi, G24.a.4 ve G24a.21b nazım imar planı paftaları, G24a.21b.1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftaları, 502086-503571 yatay, 4517430-4516357 dikey koordinatları arasında kalan alanda TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü’nün teşekkülleri yatırım programı çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanan “Teknik Altyapı Alanı (Trafo)” , “Enerji Nakil Hattı” ve bağlantı yolu planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 21.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 8- (Madde 7-) 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 9- (Madde 😎 III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 10- (Madde 9-) Sözleşmeli personel ücretleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 11- (Madde 10-) 6360 Sayılı Kanun uyarınca Belediyeye devri gerçekleştirilen tarla vasfındaki alanların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ortak Hizmet Projeleri yapmak üzere Belediye Başkanına protokol yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 12- (Madde 11-) Alikahya – Atatürk Mahallesi, tapuda Durhasan Mahallesi, 806 ada 1 nolu 2460,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda &frac1; oranında ( 1230,00m2) hissemiz bulunmaktadır. Belediyemiz tarafından diğer hissedar aleyhine ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup mahkemece yapılacak satış ihalesine katılım ve 806 ada 1 nolu parseldeki kalan &frac1; oranındaki hissenin satın alınması ile ilgili Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 13- (Madde 12) İzmit Emirhan Mahallesi 1707 nolu parselle, mülkiyeti Belediyemize ait Emirhan Mahallesi 255 nolu parselin ve Emirhan Mahallesi 1711 nolu parselle, mülkiyeti Belediyemize ait Emirhan Mahallesi 1950 nolu parselin, kamulaştırma bedellerine karşılık trampa edilmeleri konusunun 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 8.maddesi ve 5393 sayılı kanunun 15/h maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye Meclis Üyeleri (Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)'un muhalif oylarına karşı ( Belediye Başkan Vekili İbrahim BULUT Belediye Meclis Üyeleri ( Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 14- (Madde 13-) Katı Atık Entegre Tesisinin özel bir işletmeci / yatırımcı aracılığıyla kurulabilmesi hususunun araştırılarak İmtiyaz sözleşmesinin imzalanması hususunda yetki alınması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ile Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(MADDE 14- ) Çevre Güzelleştirme – Görsel Cephe İyileştirme konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 20.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun  yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 15-) İzmit Belediyemizin şu ana kadar kentimizin Turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyelinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 27.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun  yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 15- (Madde 16-) Topçular Mahallesi, Aytaç sokak 4142/PARK parselde yeni yapılmakta olan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 20.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 17-) Sanayi kenti olan İzmit’te 15-18 yaş grubundaki Genç Çalışan diye tanımlanan genç kesimin eğitim, öğretim gereksinimlerinin neler olduğu ve çözüm aşamasında mahallelerimizdeki Gençlik Merkezlerinde yapılabilecek faaliyetler konusunun incelenmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunun 26.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun  yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik ve Spor  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Emine ZEYBEK’ in mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Emine ZEYBEK, izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Hasan AYAZ tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Emine ZEYBEK’ in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 02.02.2016 Salı günü saat 15.00’da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 08.03.2016 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

İbrahim BULUT                           Güzin TAŞTEKİN                        Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkan V.                      Katip                                                 Katip                

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz