02.02.2016 Tarihli Meclis Kararları

2 Şubat 20160
Metni Sesli Dinle

                                                                                                                     KARAR

                                                                                                                 —————-

 

KARAR 7-  İzmit-Alikâhya, Atatürk Mahallesi, G24a.21a.2c, G24a.21b.1c-1d-3a-4a-4b uygulama imar planı paftaları, 502086-503571 yatay, 4517430-4516357 dikey koordinatları arasında kalan alanda TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü’nün teşekkülleri yatırım programı çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanan “Teknik Altyapı Alanı (Trafo)” , “Enerji Nakil Hattı” ve bağlantı yolu planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar komisyonunun 21.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

  Belediyemiz İzmit-Alikâhya, Atatürk Mahallesi, G24.a.4 ve G24a.21b nazım imar planı paftaları, G24a.21a.2c, G24a.21b.1c-1d-3a-4a-4b uygulama imar planı paftaları, 502086-503571 yatay, 4517430-4516357 dikey koordinatları arasında kalan alanda TEİAŞ Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’nün teşekkülleri yatırım programında 12.D.03.0240 proje numarasıyla yer alan takriben 18 ha büyüklüğündeki alanda TEİAŞ Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’nün 08.10.2015 tarih ve E.98350 sayılı yazısı doğrultusunda 380 kV. İzmit Trafo Merkezi yapılabilmesi amacıyla “Teknik Altyapı Alanı (Trafo)” olarak planlanması ve Enerji Nakil Hattı düzenlenmesine ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2015 tarih ve 644 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda; İzmit-Alikâhya, Atatürk Mahallesi, G24a.21a.2c, G24a.21b.1c-1d-3a-4a-4b uygulama imar planı paftaları, 502086-503571 yatay, 4517430-4516357 dikey koordinatları arasında kalan alanda TEİAŞ Genel Müdürlüğü TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü’nün teşekkülleri yatırım programı çerçevesinde 12.D.03.0240 proje numarasıyla yer alan takriben 18 ha büyüklüğündeki alanın 380 kV. İzmit Trafo Merkezi yapılabilmesi amacıyla “E:0.05” ve imar planı üzerine “Teknolojik Bina Ve Şalt Tesisleri İçin Yükseklik Ve Emsal Sınırlaması Olmayıp, Bekçi Kulübesi Kumanda Binası İçin İnşaat Yapılaşma Emsali 0.05’tir.” notu eklenerek “Teknik Altyapı Alanı (Trafo)” düzenlenmesi ve tüm cephelerden 5mt yapı yaklaşma mesafesi verilmesi ile söz konusu Trafo Merkezine erişimi sağlanması amacıyla 4514, 1821, 1822, 1823, 4759, 1825 nolu parsellerden geçecek şekilde 12mt genişliğinde imar yolu planlanması, 1826 nolu parselin bir kısmının ise “Otopark Alanı” olarak düzenlenmesi ve G24a.21a.2c, G24a.21b.1c-1d-3a-4a-4b Uygulama İmar Planı paftaları üzerine Enerji Nakil Hatlarının işlenmesi ve İzmit Belediyesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin “8. İmar Planı Üzerinde Arazi Kullanım Kararı Tanımlanmış Konut Ve Ticaret Alanı Dışındaki Fonksiyon Alanları” maddesine “8.25.Alikâhya, Atatürk Mahallesi, G24.a.4 ve G24a.21b nazım imar planı paftaları, G24a.21a.2c, G24a.21b.1c-1d-3a-4a-4b uygulama imar planı paftaları, 502086-503571 yatay, 4517430-4516357 dikey koordinatları arasında kalan Teknik Altyapı Alanı’ndateknolojik bina ve şalt tesisleri için yükseklik ve emsal sınırlaması olmayıp, bekçi kulübesi kumanda binası için inşaat yapılaşma emsali 0.05’tir. Yapı yaklaşma sınırı dışında sadece (nizamiye) giriş kulübesi ve gözetleme kulesi gibi güvenlik amaçlı yapılar yapılabilir. Ancak bu tip yapılar da hiçbir şekilde imar imar parsel sınırına 5m’den daha yakın inşa edilemez. Tesisin inşaat ve işletmesinde elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğine uyulacak ve çevrenin kirlenmemesi için gerekli tedbirler TEİAŞ tarafından alınacak olup, çevre kanunu ile ilgili yönetmeliklere uyulacaktır. plan hükmünün eklenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notu ilavesi yapılmasının uygun olacağı, ancak İzmit Belediyesi,  Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin uygulamada karşılaşılan sorunlar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirlenmiştir.

Sonuç olarak; bahse konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notu ilavesinin yanı sıra İzmit Belediyesi,  Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 10.Yapılaşmaya İlişkin Hükümler bölümündeki 10.2.2., 10.2.5., 10.2.19.5.,10.2.19.6., 10.2.55. maddelerinin ;

10.2.2. İmar planlarında 12 m ve daha az genişliğe sahip yollara cepheli konut alanlarında veya 12 m'den fazla genişliğe sahip yollara cepheli ticaret alanlarında ticaretin gelişme durumuna bakılarak zemin katın ticari veya konut amaçlı kullanıp kullanılmamasına karar vermeye belediyesi yetkilidir. Ancak 8.00 m. nin altında ki yollara cepheli konut alanlarında ticari amaçlı kullanıma hiçbir şekilde izin verilemez.

            10.2.5. Asma Kat: İç yüksekliği en az 5.50 m. ve en fazla 6.50 m. olan, ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlanan kattır. Asma katlar, iç yüksekliği 2.40 m. den az olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler. İmar planlarında 10m. ve altında yollarda konut alanı olarak gösterilen yerlerde aynı yol güzergahındaki mevcut yapılaşmaya bakılarak asma kat yapılıp yapılamayacağına karar vermeye Belediye yetkilidir.

            10.2.19.5. Tabii zemin ortalaması alınarak kotlandırılacak yola göre yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu, o parseller için bordür seviyesinden verilecek kotu (3.00) m’ den fazla geçemez. Ancak yapılaşmanın büyük oranda teşekkül ettiği yapı adalarında uygulanacak şekle belediye yetkilidir.

Bir yola cepheli veya birden fazla yola cepheli olup, üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün olan parsellerde kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Ancak, yola nazaran (3.00) m’ den yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu  belediyenin imar birimince yapı adasının tamamının bu madde hükümleri çerçevesinde etüdü sonucu belirlenir.

Köşe başı parsellerde herhangi bir yoldan 8.00 m  ve üstü çekilerek tabi zemin ortasından kot verilebilmesine belediyesi yetkilidir.

10.2.19.6. Üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün olan parsellerde her bina için kotlandırma maddelerinin hangisinin uygulanacağına belediye yetkilidir.

            10.2.55. Zemin kata bağlı piyes olarak kullanılan bodrum katlar hariç, iskan edilen bodrum katlar ile birlikte kat adedi 5 ve daha fazla olan umumi binalar dışındaki yapılarda, bodrumdan başlayan ve giriş dahil tüm katlara hizmet veren asansör yapılması zorunludur. Asansör yapılması zorunlu olan kat adedi dışında kat adedine sahip yapılarda ayrıca asansör boşluğu bırakılması gerekmemektedir. Binalarda tesis edilecek asansörlerde TSE standartlarına uyulması zorunludur.

Tek asansörlü olup asansör yapılması zorunlu olan binalarda; asansör boşluğu dar kenarı (1,60) m. ve alanı (3,00) m2  den, kapı genişliği ise (0,80) m den az olamaz. Verilen ölçüler min. ölçü olup binaların kullanım amacına göre TSE STANDARTLARINA uyularak ölçülendirme yapılacaktır.Asansör kapısının açıldığı sahanlıkların genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az (1,20) m., asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az (1,50) m. olmalıdır. Birden fazla asansör bulunan binalarda, asansör sayısının yarısı kadar asansörün bu fıkrada belirtilen ölçülerde yapılması şarttır.

           Türk Standartları Enstitüsü standartlarının yukarıdaki ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir. Asansör yapılması zorunlu olmayan binalarda asansör ölçüleri bu madde hükümlerine tabii değildir. Engelli ve servis amaçlı yapılan taşıyıcı liftlerde asansör ölçülerinin standartlara uygunluğu aranmaz. Ancak, yapılacak mekanik tasarım ile ilgili kendi ölçüleri aranır.şeklinde düzenlenmesinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,75 PİN(Plan İşlem Numarası) almış Plan değişikliğ 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

         İbrahim BULUT                       Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

 İzmit Belediye Başkan V.                       Katip                                               Katip

 

 

                                                                                       KARAR

                                                                                    —————-

KARAR 8-  5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 11.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      5393 sayılı kanunun 25. maddesinin 3. fıkrasındaki gösterge tutarlarına uygulanacak memur maaş katsayısı çarpımıyla bulunacak tutar kadar ücret  ödenmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

         İbrahim BULUT                       Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                       Katip                                                 Katip

 

 

                                                                                   KARAR

                                                                               —————-

KARAR 9-  III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli Plan ve Bütçe komisyonunun 11.01.2016 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

Yukarıda tabloda belirtilen III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

         İbrahim BULUT                       Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                        Katip                                                Katip

 

 

                                                                                     KARAR

                                                                                 —————-

KARAR 10-  Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretle ilgili kanunun 49. Maddesinin 3. Pragrafında; “ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye meclisi kararıyla belirlenir .” denildiğinden ekli listede belirtilen unvan ve derecelerde görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2016 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 13.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Yukarıda tabloda belirtilen unvan ve derecelerde görev yapan sözleşmeli personele 01.01.2016 tarihinden itibaren ödenmek üzere mevcut sözleşmeli personel maaşlarının üzerine  % 6.90 zam ilave edilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

        İbrahim BULUT                       Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                       Katip                                                  Katip

 

 

                                                                                    KARAR

                                                                                —————-

KARAR 11-  6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Belediyemize devri gerçekleştirilen tarla vasfındaki alanların, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesi (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7) “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler” hükmü ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi (Değişik: 12/11/2012-6360/19) “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” hükümleri doğrultusunda;

Tarıma elverişli ve uygun alanlarda, ‘’Tarım ve Hayvancılığı Desteklemek Amacıyla’’ kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri yapmak ve devamında oluşturulacak protokol için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN’a yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 13.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       6360 Sayılı Kanun uyarınca Tarıma elverişli ve uygun alanlarda, ‘’Tarım ve Hayvancılığı Desteklemek Amacıyla’’ kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri yapmak ve devamında oluşturulacak protokol için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi  konusunun müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

         İbrahim BULUT                       Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                        Katip                                                Katip

 

 

                                                                                                  KARAR

                                                                                              —————-

 

KARAR 12-  Alikahya – Atatürk Mahallesi, tapuda Durhasan Mahallesi, 806 ada 1 nolu 2460,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda &frac1; oranında ( 1230,00m2) hissemiz bulunmaktadır. Belediyemiz tarafından diğer hissedar aleyhine ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup mahkemece yapılacak satış ihalesine katılım ve 806 ada 1 nolu parseldeki kalan &frac1; oranındaki hissenin satın alınması ile ilgili Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 13.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            Alikahya – Atatürk Mahallesi, tapuda Durhasan Mahallesi, 806 ada 1 nolu 2460,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda &frac1; oranında ( 1230,00m2) hissenin Belediyemiz tarafından diğer hissedar aleyhine ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup mahkemece yapılacak satış ihalesine katılım ve 806 ada 1 nolu parseldeki kalan &frac1; oranındaki hissenin satın alınması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

         İbrahim BULUT                              Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                               Katip                                                  Katip

 

 

                                                                                   KARAR

                                                                               —————-

 

KARAR 13- İzmit – Emirhan Mahallesi 1707 ve 1711 nolu parsellerin, 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre Biyogaz Tesisi yapmak üzere kamulaştırılması için kamu yararı kararı alınması 26.08.2015 tarih 805 sayılı encümen kararı ile uygun görülmüş olup karar İzmit Kaymakamlığının 04.09.2015 tarihli oluru ile de onaylanmıştır. Emirhan Mahallesi 1707 ve 1711 nolu parsellerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerince kamulaştırılmasına 14.09.2015 tarih 840 sayılı encümen kararı ile karar verilmiştir. Uzlaşma görüşmelerinde parsel malikleri kamulaştırılacak parsellerine karşılık yer verilmesini kamulaştırma kanununun 8.maddesine göre talep etmişlerdir.

   İzmit Emirhan Mahallesi 1707 nolu parselle, mülkiyeti Belediyemize ait Emirhan Mahallesi 255 nolu parselin ve Emirhan Mahallesi 1711 nolu parselle, mülkiyeti Belediyemize ait Emirhan Mahallesi 1950 noluparselin , kamulaştırma bedellerine karşılık trampa edilmeleri konusunun 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 8.maddesi ve 5393 sayılı kanunun 15/h maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.01.2016 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

           İzmit Emirhan Mahallesi 1707 nolu parselle, mülkiyeti Belediyemize ait Emirhan Mahallesi 255 nolu parselin ve Emirhan Mahallesi 1711 nolu parselle, mülkiyeti Belediyemize ait Emirhan Mahallesi 1950 noluparselin , kamulaştırma bedellerine karşılık 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 8.maddesi ve 5393 sayılı kanunun 15/h maddesine göre trampa edilmesi Belediye meclis üyeleri ( Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)'un muhalif oylarına karşı ( Belediye Başkan Vekili İbrahim BULUT Belediye Meclis Üyeleri , Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

 

         İbrahim BULUT                             Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                             Katip                                               Katip

 

 

                                                                                  KARAR

                                                                               —————-

 

KARAR 14-  İzmit İlçe Belediyesi sınırları içerisinde günlük ortalama 350 ton çöp toplanmaktadır. Yapılan atık karakterizasyön çalışmalarında ilçemizde toplanan evsel katı atığın % 49’unun organik atık % 30’unun ise ambalaj atığı olduğu tespit edilmiştir.

Günümüzde ekonomik değeri olan organik atıklar ile ambalaj atıklarını (belediyemizde ki oran % 79) ekonomiye tekrar kazandırabilen “Katı Atık Entegre Tesisleri” mevcuttur. Ancak söz konusu tesis maliyetleri oldukça yüksek olup ilçe belediyelerin bahse konu tesisleri kurmaları pek mümkün görülmemekle birlikte bu yatırımı yapabilecek özel yatırımcılar mevcuttur.

5393 sayılı belediye kanunun 15. Maddesi (g) bendinde belirtilen

“Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak” hükmünde belirtilen hizmetler imtiyaz sözleşmesi yapmak suretiyle özel işletmeciye/yatırımcıya yaptırma imkânı tanımaktadır.

Bu sebeple “Katı Atık Entegre Tesisinin özel bir işletmeci/yatırımcı aracılığıyla kurulabilmesi teklifi ile ilgili  Çevre Sağlık ile  Plan ve  Bütçe komisyonlarının 07.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     “Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak” hükmünde belirtilen hizmetler imtiyaz sözleşmesi yapmak suretiyle özel işletmeciye/yatırımcıya yaptırma imkânı tanımaktadır. Bu sebeple “Katı Atık Entegre Tesisinin özel bir işletmeci/yatırımcı aracılığıyla kurulabilmesi,  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

          İbrahim BULUT                       Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                         Katip                                                   Katip

 

 

                                                                                     KARAR

                                                                                —————-

KARAR 15-  Topçular Mahallesi, Aytaç sokak 4142 PARK  parselde yeni yapılmakta olan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 20.01.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

        Topçular Mahallesi, Aytaç sokak 4142 PARK  parselde yeni yapılmakta olan parka BİRLİK PARKI isminin verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

            İbrahim BULUT                            Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

  İzmit Belediye Başkan V.                              Katip                                                Katip

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz