02.07.2013 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

2 Temmuz 20130
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2013 dönemi

 

1. birleşiminin 1. Oturumu  02.07.2013 Salı günü saat

 

15.00 de yaptığı meclis toplantısına aittutanak özetidir.

 

—————————————————————————-

 

Gündem gereğince yoklama yapılarakİzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL,Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN,Emine ZEYBEK, Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ,  Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN,İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Haspi KÖSEMEN,İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ,Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve FayıkÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

04.06. 2013 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

 

04.06.2013  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliğiile karar verildi.

 

 

 

G1– Belediyemiz sınırlarıiçerisinde özel mülkiyete ait olup, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce kiralamaişlemleri tamamlanan Yuvam Akarca Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde tapudaM. Alipaşa Mahallesi 3346 ada,1 parsel olarak kayıtlı olan alanda ZabıtaMüdürlüğünün 11.04.2013 tarih 1214 sayılı yazısı ile mevcut otopark olarakkullanılan kısmın Belediye meclisinin 02.04.2013 tarih 38 sayılı kararınaistinaden ve ekteki kira sözleşmesine uygun olarak üstünün kapatılarakkullanıma uygun sosyal tesislerin yapılması istenmektedir. Belediyemizce 10 yılsüre ile kiralanan söz konusu alan ile ilgili, kira sözleşmesi ve kiraşartnamesine uygun olarak projelerin hazırlatılarak uygulanabilmesi konusundagerekli yatırım izninin verilmesi, konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerekkarara bağlanması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 26.06.2013 tarihve 154 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Evrakın Gündeme alınmasına oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

G2-Polonya´nın Grodzisk kentinde 16-18 Ağustos 2013tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Grodzisk  Gronolia Halkoyunları ve Orkestraları Festivali´nde belediyemizi temsilen masraflarıkendileri karşılamak suretiyle İzmit Belediyesi Halk Dansları Topluluğu´nun yeralması ve ekli davetli listesinde bulunan dansçı, eğitimci, müzisyen,koreoğraf, kostümcü, makyöz, sağlıkçı ve iki adet şoförün katılımsağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün02.07.2013 tarih ve 1083 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi  neticesinde:

 

Evrakın Gündeme alınmasına oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

G3– Birleşen Bekirpaşa Belediyesinde Akçakoca Konutları 4455/1 Ada Parsel, A-4 Blok 20. No. lu daireye ilişkin 28.02.2010tarihli 50.111,80 TL bakiye tutarı bulunan MİKDAT ÇAKIR (T.C No: 34196217430) aleyhindeKocaeli  4.  AsliyeHukuk Mahkemesi 2013/487 E. Sy. dosya ile davaaçılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun “Meclisin Görev ve Yetkileri”başlıklı 18. maddesi (h) bendinde;  “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL´den fazladava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul veferagate karar vermek.”şeklinde tanınmışyetki uyarınca, yukarıda isim ve borç tutarları belirtilen şahsın AkçakocaKonutları üyeliğinden kaynaklanan borcunun davaya konu olması, şahsın21.06.2013 tarihli uzlaşma talepli dilekçesi izah edilen nedenlerleuyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün28.06.2013 tarih ve 3940 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Evrakın Gündeme alınmasına oybirliği ile kararverildi.

 

                 

 

G4- Birleşen Bekirpaşa Belediyesinde Akçakoca Konutları 4455/1 Ada Parsel, A-3 Blok 29. No. lu daireye ilişkin 28.02.2010tarihli 47,452,32 TL bakiye tutarı bulunan Murat ÇAKIR (T.C No:34172218222) aleyhindeKocaeli  4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/485 E. Sy. dosyaile dava açılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun “Meclisin Görev veYetkileri” başlıklı 18. maddesi (h) bendinde; “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan vemiktarı beşbin YTL´den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulhile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.” şeklinde tanınmış yetki uyarınca, yukarıda isim ve borç tutarlarıbelirtilen şahsın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan borcunun davayakonu olması, şahsın 21.06.2013 tarihli uzlaşma talepli dilekçesi ve izah edilennedenlerle uyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile ilgili Mali HizmetlerMüdürlüğünün 28.06.2013 tarih ve 3941 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

 

Evrakın Gündeme alınmasına oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

(Madde 3-) Belediyemiz tarafından yeniyapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve BahçelerMüdürlüğünün 20.06.2013 tarih ve 1042 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

KARAR63- (Madde 4-) Şirintepe mahallesi sınırlarıiçerisinde yer alan Günaydın Sokak No 17 adresinde bulunan TubaApartmanının ve   tüm sokağın Cumhuriyet mahallesine bağlanması teklifiile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.06.2013 tarih ve 3822 sayılıyazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

 Konunun daha ayrıntılı, bütünsel ele alınmasıve  ileride yapılacak genel çalışmalar sırasındadeğerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünüldüğünden, evrakın Müdürlüğüneiadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 64-  (Madde 5-) Yuvam Akarca Konutları Toplu Yapı Yönetimi TemsilcilerKurulu tarafından Alikahya Cumhuriyet, Akarca ve Fevzi Çakmak Mahallelerinbirleştirilerek tek mahalle olması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlakMüdürlüğünün 04.06.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Konunundaha ayrıntılı, bütünsel ele alınması ve ileride yapılacakgenel çalışmalar sırasında değerlendirilmesinin daha uygun olacağıdüşünüldüğünden, evrakın Müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliğiile karar verildi.

 

 

 

(Madde 6-) Köylere YapılacakHizmetlerle ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 25.06.2013 tarih ve 211sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

(Madde 7-) Belediyemiz Meclisinin 02.04.2013 tarih ve 31 sayılıkararı ile uygun görülen ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun04.06.2013 tarih ve 1015 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan İzmit- MaltaMahallesi (tapuda Kabaoğlu) G23b.24b.4a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1nolu parsel üzerinde yer alan E=0.30, Hmax:5.50 mt. yapılaşma koşuluna sahip”Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı” kullanımının doğu cephesinde 25 mt. olan yapıyaklaşma mesafesinin 5 mt. olarak düzenlenmesini içeren Koruma Amaçlı İmarPlanı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.06.2013tarihli yazısı okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

(Madde 😎  İzmit- Durhasan Mahallesi, G23b.25b.3a-3b Uygulama İmar Planıpaftaları, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155 nolu parseller üzerinde yer alan parkalanı ile 5190 ve 5191 nolu parseller üzerindeki park alanının bütüncül halegetirilmesi amacıyla söz konusu park alanlarının arasından geçen 7mtgenişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanı olarak planlanmasını içeren1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar veŞehircilik Müdürlüğünün 20.06.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

(Madde 9-)  İzmit-Gündoğdu Mevkii, G23b.20d.4c uygulama imar planı paftası, “KonutAlanı” kullanımına sahip 3399 no´lu parselin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda toplu yapı yapılabilmesiamacıyla imar planı üzerine “ÖHB” (Özel Hüküm Bölgesi) tanımının eklenmesisuretiyle önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıdeğişikliği teklifi ile ilgili İmar ve ŞehircilikMüdürlüğünün 24.06.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

(Madde 10-)  Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve BazıKanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya,Kuruçeşme Belediyeleri ile Kullar ve Yuvacık Belediyelerinin bir kısmındanoluşan “İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı veLejand”ının birleştirilmesi ile, güncellenen mülkiyet verileri, yenilenenkurum görüşleri ve onaylı Nazım İmar Planında alınan kararların mevcut imarplanı üzerine aktarılması sonucu ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelikdüzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Lejandteklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün14.06.2013 tarihli yazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

KARAR 65- ( Madde 11-)  İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1a uygulama imarplanı paftası 348 ada 3 ve 83 nolu parsellerin tamamı, 2,4,84 ve 121(tevhiden122) nolu parsellerin bir kısmı ve 699 ada 84(tevhiden 86)  nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/1000ölçekli Uygulama İmar Planı ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisindeyapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonunun 06.06.2013 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 66- (Madde 12-)5747sayılı yasa ile Saraybahçe Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme ve AkmeşeBelediyelerinin birleşmeleri sonucu oluşan İzmit İlçe Belediyesinin; birleşmesibelediyelerin imar planlarının ve uygulama hükümlerinin bütünleştirilmesi, aynıbaşlık altında tanımlanması ve ifadelendirilmesi çalışması kapsamındahazırlanan uygulama hükümlerinin (plan notları ) yeniden düzenlenmesi ileilgili İmar Komisyonunun 24.06.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Raporun,   Belediye Başkanı  Dr. Nevzat Doğan,   Meclisüyeleri   ( Muammer BİNER,    M. Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  EmineZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ,   İbrahimELGİN,   İsmail GÜN,   FahriMEYDAN,   İbrahim BULUT,   MahmutÖZTÜRK,  Zafer YILMAZ,  Erkan AKSOY,    Ali YILMAZ )    ´ın kabul oylarına  

 

Karşı ( Belediye Meclisüyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, ŞabanSARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL,Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN, Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, OrhanKARADAĞ,  Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oyları ileuygun görülmemekle reddine  oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 67-( Madde 13-)- İzmit-ÖmerağaMahallesi, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, “Ticaret Alanı” kullanımınasahip 273 ada 115 ve 154 no´lu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulamaİmar Planı değişikliğine ile ilgiliİmar Komisyonunun13.06.2013 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

 

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 68-( Madde 14-) Terzibayırı Mahallesi tapuda Çukurbağ mahallesi4185 ada,7 parselde bulunan prefabrik mescidin bedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığıİlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun18.06.2013 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

 

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 69-(Madde15-) AlikahyaAtatürk Mahallesi, tapuda Durhasan Mahallesi 125 ada,1 parselde bulunan 2 katlıbinanın Polis Merkezi amirliği olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak İzmitKaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Planve Bütçe Komisyonunun 18.06.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 70-(Madde16-) Gümüşhane ŞiranBelediyesi, Belediyemiz ile kardeş Belediye olması  teklifi ile Plan ve BütçeKomisyonunun 20.06.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR71-(Madde 17-) Hakkari ŞemdinliDerecik Belediyesi Belediyemiz ile kardeş Belediye olması teklifi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonunun 20.06.2013 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

 

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 72-(Madde18-) Belediyemiz tarafından yeniyapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşlerKomisyonunun  24.06.2013 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 G1– Belediyemiz sınırları içerisinde özel mülkiyeteait olup, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce kiralama işlemleri tamamlanan YuvamAkarca Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde tapuda M. Alipaşa Mahallesi 3346ada,1 parsel olarak kayıtlı olan alanda Zabıta Müdürlüğünün 11.04.2013 tarih1214 sayılı yazısı ile mevcut otopark olarak kullanılan kısmın Belediyemeclisinin 02.04.2013 tarih 38 sayılı kararına istinaden ve ekteki kirasözleşmesine uygun olarak üstünün kapatılarak kullanıma uygun sosyal tesislerinyapılması istenmektedir. Belediyemizce 10 yıl süre ile kiralanan söz konusualan ile ilgili, kira sözleşmesi ve kira şartnamesine uygun olarak projelerinhazırlatılarak uygulanabilmesi konusunda gerekli yatırım izninin verilmesi,konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklifi ileilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 26.06.2013 tarih ve 154 sayılı yazısı okunarakve gündeme alınarak  yapılan müzakeresineticesinde:

 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

KARAR 73 (G-2-) Polonya´nınGrodzisk kentinde 16-18 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenecekUluslararası Grodzisk  Gronolia Halk oyunları ve OrkestralarıFestivali´nde belediyemizi temsilen masrafları kendileri karşılamak suretiyleİzmit Belediyesi Halk Dansları Topluluğu´nun yer alması ve ekli davetlilistesinde bulunan dansçı, eğitimci, müzisyen, koreoğraf, kostümcü, makyöz,sağlıkçı ve iki adet şoförün katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültürve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02.07.2013 tarih ve 1083 sayılı yazısı okunarak vegündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

 

   Polonya´nın Grodzisk kentinde 16-18 Ağustos 2013 tarihleri arasındadüzenlenecek Uluslararası Grodzisk  Gronolia Halk oyunları veOrkestraları Festivali´nde belediyemizi temsilen masrafları kendilerikarşılamak suretiyle İzmit Belediyesi Halk Dansları Topluluğu´nun yer alması veekli davetli listesinde bulunan dansçı, eğitimci, müzisyen, koreoğraf,kostümcü, makyöz, sağlıkçı ve iki adet şoförün görevlendirilmeleri uygungörülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

G3– Birleşen Bekirpaşa Belediyesinde Akçakoca Konutları 4455/1 Ada Parsel, A-4 Blok 20. No. lu daireye ilişkin 28.02.2010tarihli 50.111,80 TL bakiye tutarı bulunan MİKDAT ÇAKIR (T.C No: 34196217430) aleyhindeKocaeli  4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/487 E. Sy. dosyaile dava açılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun “Meclisin Görev veYetkileri” başlıklı 18. maddesi (h) bendinde; “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan vemiktarı beşbin YTL´den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulhile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.” şeklinde tanınmış yetki uyarınca, yukarıda isim ve borç tutarlarıbelirtilen şahsın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan borcunun davayakonu olması, şahsın 21.06.2013 tarihli uzlaşma talepli dilekçesi izah edilennedenlerle uyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile ilgili Mali HizmetlerMüdürlüğünün 28.06.2013 tarih ve 3940 sayılı yazısı okunarak ve gündemealınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ilekarar verildi.

 

            

 

G4- Birleşen Bekirpaşa Belediyesinde Akçakoca Konutları 4455/1 Ada Parsel, A-3 Blok 29. No. lu daireye ilişkin 28.02.2010tarihli 47,452,32 TL bakiye tutarı bulunan Murat ÇAKIR (T.C No:34172218222) aleyhindeKocaeli  4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/485 E. Sy. dosyaile dava açılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun “Meclisin Görev veYetkileri” başlıklı 18. maddesi (h) bendinde; “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan vemiktarı beşbin YTL´den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulhile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.” şeklinde tanınmış yetki uyarınca, yukarıda isim ve borç tutarları belirtilenşahsın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan borcunun davaya konu olması,şahsın 21.06.2013 tarihli uzlaşma talepli dilekçesi ve izah edilen nedenlerleuyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün28.06.2013 tarih ve 3941 sayılı yazısı okunarak ve gündeme  alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ilekarar verildi.

 

 

 

Azalardanİsmail GÜNDAŞ, Hüseyin CANIGENİŞ, Kani BAŞTÜRK, Emine OKANALP, Olcay SANAL´ınmevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan İsmail GÜNDAŞ, HüseyinCANIGENİŞ, Kani BAŞTÜRK, Emine OKANALP, Olcay SANAL´ın izinlisayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Hüseyin ÜZÜLMEZ  tarafından verilen takrir okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

 

Azalardan İsmail GÜNDAŞ, Hüseyin CANIGENİŞ, Kani BAŞTÜRK, EmineOKANALP, Olcay SANAL´ın  izinli  sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 02.07.2013 Salı günü saat 15.00´de yapılan meclistoplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.08.2013 Salı günü saat 15.00´de(Meclis Üyesi Hasan KIRLI´nın mualif oyuna karşı) toplanılmasına oyçokluğu ilekarar verildi.

 

Dr.Nevzat DOĞAN      Emine ZEYBEK          Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı       Katip                          Katip  

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz