2013 Ağustos Ayı Komisyon Raporları

1 Ağustos 20130
Metni Sesli Dinle

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmitBelediye Meclisinin 06.08.2013 tarih ve gündemin 16. maddesi olarakkomisyonumuza havale edilen, Birleşen Bekirpaşa Belediyesinde Akçakoca Konutları 4455/1 Ada Parsel, A-3 Blok 29. No. lu daireye ilişkin 28.02.2010tarihli 47,452,32 TL bakiye tutarıbulunan Murat ÇAKIR (T.C No:34172218222) aleyhinde Kocaeli  4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/485 E. Sy. dosyaile dava açılmıştır.

        5393Sayılı Belediye Kanunu´nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesi(h) bendinde; “Vergi, resim ve harçlar dışındakalan ve miktarı beşbin YTL´den fazla dava konusu olan belediyeuyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.”şeklinde tanınmış yetki uyarınca, yukarıda isim ve borç tutarları belirtilenşahsın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan borcunun davaya konu olması,şahsın 21.06.2013 tarihli uzlaşma talepli dilekçesi ve izah edilen nedenlerleuyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün28.06.2013 tarih ve 3941 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    Murat ÇAKIR´ın AkçakocaKonutları üyeliğinden kaynaklanan borcunun davaya konu olması, şahsın21.06.2013 tarihli uzlaşma talepli dilekçesi ve izah edilen nedenlerle uyuşmazlığınanlaşmayla çözümü ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalartamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi  Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor;Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.08.2013

 

 

 

HasanKIRLI                                       İsmail GÜNDAŞ                               Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 06.08.2013tarih ve gündemin  15. maddesi olarakkomisyonumuza havale edilen, Birleşen Bekirpaşa Belediyesinde Akçakoca Konutları 4455/1 Ada Parsel, A-4 Blok 20. No. lu daireye ilişkin 28.02.2010tarihli 50.111,80 TL bakiye tutarıbulunan MİKDAT ÇAKIR (T.C No:34196217430) aleyhinde Kocaeli  4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/487 E. Sy. dosyaile dava açılmıştır.

      5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun “MeclisinGörev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesi (h) bendinde; “Vergi,resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL´den fazla dava konusu olanbelediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.”şeklinde tanınmış yetki uyarınca, yukarıda isim ve borç tutarları belirtilenşahsın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan borcunun davaya konu olması,şahsın 21.06.2013 tarihli uzlaşma talepli dilekçesi izah edilen nedenlerleuyuşmazlığın anlaşmayla çözümü   ile ilgili Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 28.06.2013 tarih ve 3940  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

  MİKDAT ÇAKIR´ınAkçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan borcunun davaya konu olması, şahsın21.06.2013 tarihli uzlaşma talepli dilekçesi ve izah edilen nedenlerleuyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile ilgili çalışmalar devam ettiğindençalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi  Komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imzaedilmiştir. 27.08.2013

 

 

HasanKIRLI                                       İsmail GÜNDAŞ                               Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 06.08.2013tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveliteklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 15.07.2013 tarih ve1060 sayılı  yazısı okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

 İlişik listedeki IIsayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli konusu Müdürlüğünden geldiği şekli ilekomisyonumuzca uygun  görülmekleişbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imzaedilmiştir. 22.08.2013

 

 

HasanKIRLI                                       İsmail GÜNDAŞ                               Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

       İzmitBelediye Meclisinin 06.08.2013 tarih ve gündemin 7. maddesi olarakkomisyonumuza havale edilen Kadıköy Mahallesi,1300 konutluk AkçakocaEvleri, 4465 ada,1  Nolu parseldebulunan konutlardan B Blok, 11 Noludairenin tapusunun Belediyemize olan borçlarını ödeyen Zekiye NAMLI adınaçıkartılması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.07.2013 tarih ve4456 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    Kadıköy Mahallesi,1300konutluk Akçakoca Evleri, 4465 ada,1  Noluparselde bulunan  konutlardan B Blok, 11 Noludairenin tapusunun Belediyemize olan borçlarını ödeyen Zekiye NAMLI adınaçıkartılması, komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor;Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.08.2013

 

 

HasanKIRLI                                       İsmail GÜNDAŞ                               Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 06.08.2013tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz  Etüd Proje Müdürlüğünce, Turan Güneş Caddesi,Zincirlikuyu Caddesi ve Şefkat sokakta bulunan 30 adet binanın cephe çizimleriyapılarak” Üç yol Meydanı Cephe İyileştirme Projesi hazırlanmıştır.

      Hazırlanan proje 6306 sayılı kanunun 17.Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik DaireBaşkanlığı, Tarihi mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü EstetikKurulunun 11.07.2013 tarihli ve 209sayılı kararı ile onaylanmıştır.

      6306 sayılı kanunun 17.  Maddesi ile 5393  sayılı Belediye kanununun 73. Maddesineeklenen fıkraya istinaden,  İl veİlçelerde Belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ilemasraflarının tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla,kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenilemeyapılabildiğinden “Üç Yol Meydanı Cephe İyileştirme Projesi” nin yaptırılmasıteklifi ile ilgili Etüd ve Proje Müdürlüğünün 12.07.2013 tarih ve 173 sayılıyazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      Şahıs binalarına isabet eden masrafın %50´sinin bina şahıslarından tahsisi ile projenin yapılması komisyonumuzca  uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imzaedilmiştir. 22.08.2013

 

 

 

 

HasanKIRLI                                       İsmail GÜNDAŞ                               Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                      Üye

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 06.08.2013tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Arızlı, 246 ada, 1 nolu 3522,00 m2.lik parselin mülkiyetiBelediyemize ait olan 1146,00 m2.lik kısmının bedelsiz olarak Gençlik ve SporBakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü adına bedelsizolarak devir edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün22.07.2013 tarih ve 4600 sayılı yazısı. okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

      Arızlı,246 ada, 1 nolu 3522,00 m2.lik parselin mülkiyeti Belediyemize ait olan 1146,00m2.lik kısmının  Gençlik ve SporBakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne öğrenciyurdu olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak “ŞARTLI BAĞIŞ” yapılmasıkomisyonumuzca uygungörülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzeretarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.08.2013

 

 

 

 

HasanKIRLI                                       İsmail GÜNDAŞ                               Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRLÜİŞLER KOMİSYON RAPORU

 

         İzmit Belediye Meclisinin 06.08.2013tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiztarafından  3 nolu düzenleme bölgesiolarak şuyulandırma çalışması tamamlanan Gündoğdu mahallesinde 38 adet isimsizsokak oluşmuştur Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 02.07.2013 tarih  98358/2  sayılı yazıları ile isimsiz sokaklara isiönerilmesi teklifi ile ilgili  Emlak veİstimlak Müdürlüğünün  26.07.2013 tarihve 4633  sayılı yazısı okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

     Gündoğdu mahallesinde 38 adet isimsizsokağa isim verilmesi teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalartamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi Komisyonumuzcauygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdantanzim ve imza edilmiştir. 26.08.2013

 

 

 Emine OKANALP                              Günay ATUN                                      Ali YILMAZ

Türlüİşler Kom.Bşk.                            Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GülümserAYHAN                          Erkan AKSOY

       Üye                                                     Üye

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz