03.09.2013 Tarihli Tutanak Özeti

3 Eylül 20130
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2013 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu  03.09.2013 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına aittutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarakİzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN,GünayATUN, Temel YILMAZ,  Muammer BİNER, ŞabanSARIGÜLLE,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ,  Muzaffer GÜRFİDAN, Hüseyin CANIGENİŞ, HüseyinÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ,  Elif BÜLBÜL,İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN,  Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT,   Ç.DevrimYILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Mehmet DEMİRTAŞ,  Erkan AKSOY, Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve FayıkÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

06.08. 2013 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

06.08.2013  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliğiile karar verildi.

 

(Madde 3-) 5393 Sayılı Belediye kanunuve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusundadüzenlenmiş 2014 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Mali HizmetlerMüdürlüğünün 16.08.2013 tarih ve 5103 yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) İzmit Belediye ZabıtaTalimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 22.08.2013 tarihve 2783 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) İzmit- Çayırköy, Altıncıoğlu Mevkii,G23b.25a.2c-3b, G23b.25b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftaları, 4 516 510- 4517 938 dikey, 497 498- 498 869 yatay koordinatları içerisinde yer alan KentselÇalışma Alanı uygulama imar planına ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunun 18.Maddesine istinaden yapılan 13. Uygulama bölgesine ait askı süresi içinevatandaşlardan gelen ve imar planı değişikliği ile ilgili olan taleplerin08.07.2013 tarih ve 1234 sayılı Encümen Kararına istinaden değerlendirilmesiniiçeren İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.08.2013 tarih ve 3578 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24b nazım imar planıpaftası, G23b.24b.4d uygulama imar planı paftası, 3462 ada 6 ve 7 noluparseller ile 3463 ada 4 ve 8 nolu parseller arasında yer alan 6mtgenişliğindeki imar yolunun, söz konusu parsellerde toplu yapı yapılabilmesiamacıyla 3463 ada 5 ve 8 nolu parsellerin güneyine kaydırılarak “Park Alanı”olarak planlanması ile mevcut imar planındaki 5/A-3/3, 0,30/0,90 ve 5/A-4/3, 0,30/1,20 olan yapılanma koşullarının E: 1.00, Hmax:12,50mt olarak düzenlenmesişeklindeki Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 15.08.2013 tarih ve 496sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliği doğrultusundahazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgiliİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2013 tarih ve 3577 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 81– (Madde 7-)  12-17 Ekim 2013 tarihleri arasında Bosna Hersek´tedüzenlenecek, Uluslararası Folklor Festivali´nde Belediyemizi temsilen kısaadı; M.A.P HOYTAG olan İzmit Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü´nün yeralması ve ekli davetli listesindeki folklor topluluğu ve görevlilerin katılımsağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün27.08.2013 tarih ve 1355 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

  

   12-17 Ekim 2013 tarihleri arasında Bosna Hersek´te düzenlenecek, UluslararasıFolklor Festivali´nde Belediyemizi temsilen kısa adı; M.A.P HOYTAG olan İzmitMehmet Ali Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü´nün yer alması ve ekli davetlilistesindeki folklor topluluğu ve görevlilerin  katılımsağlayabilmeleri,   gidiş-geliş  bedelleri ile tüm masraflarınınkendileri tarafından karşılanmak suretiyle görevlendirilmelerinin kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 82- (Madde 😎   İzmit- Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a uygulama imarplanı paftası, 194, 199, 203, 205, 209, 211, 214 nolu imar adaları ile 195,200, 204, 206, 210, 212, 213 nolu imar adaları arasında yer alan 7 mt.genişliğindeki imar yolu güzergahının halihazırdaki açık olan (YazıcıoğluSokak) yol güzergahına göre yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekliUygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 22.08.2013tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

KARAR83 (Madde 9-)  İzmit-M.AlipaşaMahallesi, G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 3254 ada 2 no´lu parselinbir kısmındaki “İbadet Yeri” alanının formunun yeniden düzenlenmesi ve mevcutimar planında E: 1.00 olan yapılanma koşulunun E: 1.20 olarak planlanmasışeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmarPlanı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 15.08.2013 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 10-)  Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçeKurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Saraybahçe,Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme Belediyeleri ile Kullar ve YuvacıkBelediyelerinin bir kısmından oluşan “İzmitBelediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulamaİmar Planı ve Lejand”ının birleştirilmesi ile, güncellenen mülkiyetverileri, yenilenen kurum görüşleri ve onaylı Nazım İmar Planında alınankararların mevcut imar planı üzerine aktarılması sonucu ortaya çıkan sorunlarıngiderilmesine yönelik düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar PlanıRevizyonu ve Lejand teklifi ile ilgili İmarKomisyonunun 23.08.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın  İmarkomisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 84- (Madde 11-) II Sayılı Boş KadroDeğişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.08.2013tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 85- ( Madde 12-) Üçyol Meydanı Cephe İyileştirme Projesi” ninyaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.08.2013 tarihliraporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR 86- (Madde13-)Arızlı, 246 ada, 1nolu 3522,00 m2.lik parselin mülkiyeti Belediyemize ait olan 1146,00 m2.likkısmının bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi veYurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak devir edilmesi teklifi ileilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.08.2013 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 87- (Madde14- KadıköyMahallesi,1300 konutluk Akçakoca Evleri, 4465 ada,1 nolu parselde bulunan  konutlardan B Blok, 11 nolu dairenintapusunun Belediyemize olan borçlarını ödeyen Zekiye NAMLI adına çıkartılmasıteklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  27.08.2013 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliğiile karar verildi.

 

(Madde 15-) Mikdat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davayakonu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonunun 25.07.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun yeniden görüşülerekbir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonunahavalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 16-) Murat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davayakonu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümü ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonunun 25.07.2013 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerekbir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesineoybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 17-) Belediyemiz tarafından 3nolu Düzenleme Bölgesi olarak şuyulandırma çalışması tamamlanan Gündoğdumahallesinde oluşan 38 adet isimsiz sokağa Büyükşehir Belediyesine görüşbildirilmek üzere isim önerilmesi teklifi ile Türlü İşler Komisyonunun26.08.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerekbir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesineoybirliği ile karar verildi.

  

AzalardanM.Zekeriya ÖZAK, Emine ZEYBEK, Mahmut ÖZTÜRK, Olcay SANAL, Şahsuvar MARUL,Fahri ÖRENGÜL ve Cengiz ÖZCAN´nın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan M.Zekeriya ÖZAK, Emine ZEYBEK,Mahmut ÖZTÜRK, Olcay SANAL´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahimELGİN ve İsmail GÜN  tarafından verilen takrirokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan M.Zekeriya ÖZAK, Emine ZEYBEK, Mahmut ÖZTÜRK, OlcaySANAL´ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan Şahsuvar MARUL, Fahri ÖRENGÜLve Cengiz ÖZCAN´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Elif BÜLBÜL veGülümser AYHAN tarafından verilen takrirokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Şahsuvar MARUL, Fahri ÖRENGÜL ve Cengiz ÖZCAN´ın´ izinli  sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 03.09.2013 Salı günü saat 15.00´de yapılan meclistoplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 08.10.2013 Salı günü saat 15.00´de(Meclis Üyesi Hasan KIRLI´nın mualif oyuna karşı) toplanılmasına oyçokluğu ilekarar verildi.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                       Emine OKANALP                            Günay ATUN

İzmitBelediyeBaşkanı                             Katip                                               Katip         

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz