03.09.2013 Tarihli Meclis Kararları

3 Eylül 20130
Metni Sesli Dinle

K A R A R

                                                       =============

 

KARAR 81– 12-17 Ekim 2013 tarihleriarasında Bosna Hersek´te düzenlenecek, Uluslararası Folklor Festivali´ndeBelediyemizi temsilen kısa adı; M.A.P HOYTAG olan İzmit Mehmet Ali Paşa HalkOyunları Spor Kulübü´nün yer alması ve ekli davetli listesindeki folklortopluluğu ve görevlilerin katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür veSosyal İşler Müdürlüğünün 27.08.2013 tarih ve 1355 sayılı yazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

  

    12-17 Ekim2013 tarihleri arasında Bosna Hersek´te düzenlenecek, Uluslararası FolklorFestivali´nde Belediyemizi temsilen kısa adı; M.A.P HOYTAG olan İzmit MehmetAli Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü´nün yer alması ve ekli davetli listesindekifolklor topluluğu ve görevlilerin  katılım sağlayabilmeleri,   gidiş-geliş bedelleri ile tüm masraflarının kendileri tarafından karşılanmak suretiylegörevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                               Günay ATUN                              EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                            Katip                                    Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                      =============

 

KARAR 82–  İzmit-Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 194,199, 203, 205, 209, 211, 214 nolu imar adaları ile 195, 200, 204, 206, 210,212, 213 nolu imar adaları arasında yer alan 7 mt. genişliğindeki imar yolugüzergahının halihazırdaki açık olan (Yazıcıoğlu Sokak) yol güzergahına göreyeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiteklifi ile ilgili İmar komisyonunun 22.08.2013 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

 

 İzmitBelediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından talep edilen İzmit- SerdarMahallesinde (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 193,194, 199, 203, 205, 209, 211, 214 nolu adalar ile 195, 200, 204, 206, 210, 212,213 nolu adalar arasında mevcut imar planında yer alan 7 mt. genişliğindekiimar yolunun halihazırdaki mevcut yol güzergahı ile örtüşmediği belirlenmişolup, bu nedenle söz konusu imar adaları arasında kalan 7 mt. genişliğindekiimar yolunun arazinin topografik yapısı nedeniyle yerinde açılamayacağı ve 18.madde uygulaması görmüş alanda gereksiz kamulaştırma maliyetlerine sebep olacağıgerekçesiyle halihazırdaki yol güzergahı ile mevcut yapılaşma durumu dikkatealınarak yeniden düzenlendiği belirlenmiştir.

Bu bağlamda;İzmit- Serdar Mahallesinde (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a uygulama imar planıpaftası, 194, 199, 203, 205, 209, 211, 214 nolu adalar ile 195, 200, 204, 206,210, 212, 213 nolu adalar arasında yer alan 7 mt. genişliğindeki imar yolugüzergahının halihazırdaki açık olan (Yazıcıoğlu Sokak) yol güzergahına göreyeniden düzenlenmesi ile 213 nolu adanın imar hattının şuyulandırma sonucuoluşan mülkiyet sınırı ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi şeklinde1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasının alan kaybı vedonatı eksilmesine yol açmadığı belirlendiğinden, kamu yararı, temel planlamaprensipleri ve 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesindeteklif edildiği şekilde planlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliğiile karar verildi.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                GünayATUN                               Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                 Katip                                   Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                            =============

KARAR 83-  İzmit-M.Alipaşa Mahallesi,G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 3254 ada 2 no´lu parselin birkısmındaki “İbadet Yeri” alanının formunun yeniden düzenlenmesi ve mevcut imarplanında E: 1.00 olan yapılanma koşulunun E: 1.20 olarak planlanması şeklindehazırlanan 1/1000 ölçekliUygulama İmar Planıdeğişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 15.08.2013 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 İzmit-M.AlipaşaMahallesi, G23b.25d Nazım İmar Planı paftası, G23b.25d.1d Uygulama İmar Planıpaftası, 3254 ada 2 nolu parselin mevcut nazım imar planındaki “Park veDinlenme Alanı” ve “Dini Tesis Alanı” kullanımlarının “M.Alipaşa CamiProjesi”nin gereksinimi doğrultusunda formlarının değiştirilmek suretiyleyeniden düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğininKocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 13.06.2013 tarih ve 363 sayılı kararıile onaylandığı belirlenmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğive M.Alipaşa Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği´nin talebi doğrultusunda hazırlanan değişiklik teklifiile; 3254 ada 2 nolu parselin bir kısmında yer alan E:1.00 yapılanma koşulunasahip “İbadet Yeri” alanının söz konusu alanda yapılması hedeflenen camininkıble yönü esas olmak üzere düzgün projelendirilebilmesi amacıyla formununyeniden düzenlenerek, yapı yaklaşma mesafeleri değiştirilmeksizin emsaldeğerinin eski caminin hizmet kapasitesinin altına düşülmemesi amacıyla E:1.20olacak şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

Budoğrultuda; İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası,3254 ada 2 no´lu parselin bir kısmında yer alan “İbadet Yeri” alanının formunundüzgün bir mimaride ve mevcut caminin hizmet ettiği büyüklükte bir camiyapılmasına imkân tanıyacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve tüm cephehatlarından 5mt çekme mesafesi verilerek bölgenin ihtiyacı olan otoparkalanının alanda yeraltı otoparkı düzenlenerek karşılanması ile mevcut imarplanında E: 1.00 olan yapılanma koşulunun E: 1.20 olarak planlanması şeklindehazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiyapılmasının, 3194sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde teklif edildiğişekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                 GünayATUN                                EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                 Katip                                          Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                            =============

 

KARAR 84–  II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveliteklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.08.2013 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

     İlişik listedeki II Sayılı Boş KadroDeğişikliği Cetveli konusu İnsan Kaynakları ve EğitimMüdürlüğünden geldiği şekli ile uygun görülmekle kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                 GünayATUN                               EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                 Katip                                      Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                            =============

 

KARAR  85  Üçyol Meydanı Cephe İyileştirmeProjesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun22.08.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

      Belediyemiz  Etüd Proje Müdürlüğünce,Turan Güneş Caddesi, Zincirlikuyu Caddesi ve Şefkat sokakta bulunan 30 adetbinanın cephe çizimleri yapılarak” Üç yol Meydanı Cephe İyileştirme Projesihazırlanmıştır.

      Hazırlanan proje 6306 sayılı kanunun 17.Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik DaireBaşkanlığı, Tarihi mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü EstetikKurulunun 11.07.2013 tarihli ve 209sayılı kararı ile onaylanmıştır.

      6306 sayılı kanunun 17.  Maddesi ile 5393  sayılı Belediye kanununun 73. Maddesineeklenen fıkraya istinaden,  İl veİlçelerde Belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ilemasraflarının tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla,kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenilemeyapılabildiğinden “Üç Yol Meydanı Cephe İyileştirme Projesi” ninyaptırılması; Şahıs binalarına isabet eden masrafın % 50´sinin bina sahiplerindentahsis edilmesi kaydı ile  projenin yapılması uygun görülmekle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                 GünayATUN                               Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                            Katip                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                            =============

 

KARAR86 – Arızlı, 246 ada, 1 nolu3522,00 m2.lik parselin mülkiyeti Belediyemize ait olan 1146,00 m2.likkısmının , Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve YurtlarKurumu Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak devir edilmesi teklifi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonunun 28.08.2013 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

 

     Arızlı,246 ada, 1 nolu 3522,00 m2.lik parselin mülkiyeti Belediyemize ait olan 1146,00m2.lik kısmının  Gençlik ve SporBakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne öğrenciyurdu olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak “ŞARTLI BAĞIŞ” yapılması uygungörülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                 GünayATUN                              EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                              Katip                                      Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       =============

 

KARAR87- Kadıköy Mahallesi,1300 konutluk Akçakoca Evleri, 4465 ada,1  Nolu parselde bulunan konutlardan B Blok, 11 Nolu dairenintapusunun Belediyemize olan borçlarını ödeyen Zekiye NAMLI adına çıkartılmasıteklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.08.2013 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

    Kadıköy Mahallesi,1300 konutluk AkçakocaEvleri, 4465 ada,1  Nolu parseldebulunan  konutlardan B Blok, 11 Noludairenin tapusunun Belediyemize olan borçlarını ödeyen Zekiye NAMLI adınaçıkartılması, uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                 Günay ATUN                              EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                           Katip                                          Katip

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz