04.08.2015 Tarihli Tutanak Özeti

4 Ağustos 20150
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2015 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 04.08.2015 Salı  saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN´nın  Başkanlığında azalardan Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Şaban SARIGÜLLE, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA,  İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

07.07.2015   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

07.07.2015  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KÂTİBİ:

G 1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” nin 18. Maddesinde;

“Çöpü üretenler, çöp biriktirme kaplarını, çevrenin sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza etmek ve çöp toplama işlemi sırasında yol üstünde hazır bulundurmak zorundadır.

Evsel katı atık ve evsel nitelikli endüstriyel katı atık üreten kişi ve kuruluşlar, katı atıklarını belediyelerin ve mahallin en büyük mülki amirlerinin istediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde hazır etmekle yükümlüdürler.” ifadeleri yer almaktadır.

Atık toplama ve taşıma maliyetlerin azaltılması ve daha verimli hale getirilmesi, görsel kirliliğin en aza indirilmesi, atık toplama noktalarının tek bir yerde oluşturulması ve konteynır yoğunluğunun azaltılması, kaynağında ayrı toplanma işleminin daha düzenli yapılması amacı ile ilgili yönetmeliğe izafen sınırlarımız dâhilinde yeni yapılacak olan en az 2 blok ve 30 haneden oluşan site veya toplu konutlarda atık toplama noktası (ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık pil ve e-atıklar için) oluşturulmasının ruhsat verilirken şart olarak aranması  teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 22.07.2015 tarih ve 339 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.                                                    

 

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KÂTİBİ:

G-2- İzmit Kent konseyi başkanlığının belediye başkanlığımıza verdiği dilekçe üzerine; Kent konseyi yönetmeliğinin mali yapısı başlıklı 16/A maddesinde belirtilen Belediyeler kent konseylerine bütçelerinden ödenek ayırmak sureti ile ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar denildiğinden İzmit kent konseyinin yönetmeliğine ve görev tanımlarına uygun projelerinde kullanılmak üzere belediye bütçesinden nakdi yardım aktarılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 04.08.2015 tarihli takrir  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KÂTİBİ:

Belediye meclisimizin 07.07.2015 tarihli 1. Birleşiminin 1. Oturumunda 21. Maddede verilen önerge ile “İzmit Belediyesi meclis üyeleri olarak Çek Cumhuriyeti ve Almanya´ya teknik anlamda bir gezi düzenleyerek Belediye hizmetleri ve şehircilik anlayışları ile ayrıca sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda yapılan çalışmaları yerinde inceleme gezisi” kararı alınmıştır. Söz konusu gezinin Eylül ayı ilk haftası içinde yapılması planlanmıştır.

Ancak bu süre zarfında ülkemizde yaşanan terör olayları sebebi ile her güne şehit haberleri ile uyanmaktayız ülkemizde yaşanan bu genel sorunlar nedeni ile gezinin ileri bir tarihe alınması teklifi ile ilgili  Belediye meclis üyeleri Uğur KOŞTUR ve Veli BEYAZTAŞ tarafından verilen 04.08.2015 tarihli takrir   okundu. ( Gündeme alınması oylanmadı)

 

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KÂTİBİ:

İzmit Belediyesinin yan kuruluşu olan BEKAŞ ve SARBAŞ şirketlerinin mali durumları, iştigal ettiği konular ve yönetim kurullarının kimlerden oluştuğu ile ilgili Belediye meclis üyeleri Ersin ALBAYRAK ve Birol SAĞLAM tarafından verilen  04.08.2015 tarihli yazı okundu.

 

(Madde 3-) Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede bulunan taşınmazların satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin  ( e ) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  22.07.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 77- (Madde 4- ) III Sayılı Dolu Kadro değişikliği cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.07.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 78- (Madde 5-) İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d nazım, G23b.24d.2a-2d uygulama imar planı paftaları, 4324 ada 24 parseldeKültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu´nun 26/03/2015 tarih ve 410 sayılı kararı ile yeniden yapılan çalışmalar sonucunda sur duvarının daha doğru tespit edildiği karar eki haritada çizildiği şekliyle imar planı üzerine aktarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu ile ilgili İmar komisyonu´ nun 09.07.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 79- (Madde 6-) İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24a.3c, G23b.24b.4d, G23b.24d.2b, G23b.24c.1a uygulama imar planı paftaları, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu´nun 10.11.1979 tarih ve 11612 sayılı kararı ile tescil edilen ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 11.02.2014 tarih ve 1363 sayılı kararı ile belirlenen Nicomedia sur duvarının “Koruma Alanı Sınırı” ile duvarın kuzeyinden ve güneyinden 10mt yapı yaklaşma mesafesi verilmesi suretiyle yapı yasağı uygulanması kararının imar planı üzerine aktarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu ile ilgili İmar komisyonu ´ nun 15.07. 2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

KARAR 80- (Madde 7-) İzmit-Kabaoğlu Mevkii, G23b.19c.1a-1c-1d-2d, G23b.19d.2c-3b-3c, G23b.19c.4a-4b-  4c-4d, G23b.19c.3c-3d, G23b.24b.1a-1b-1d-4a, uygulama imar planı paftaları, (İ-6) Kabaoğlu, (İ-7) Sarıcalar ve (İ-8) Üçtepeler gelişme konut alanlarında şuyulandırma çalışmalarına esas olmak üzere İl Kadastro Müdürlüğünün 12.01.2015 tarih ve 172 sayısıyla onaylanan mülkiyet verileri doğrultusunda imar planı kullanım kararlarına müdahale edilmeksizin fonksiyon alan sınırlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu ile ilgili imar komisyonu´ nun 22.07.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 81-( Madde 😎  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.03.2014 tarih 199 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan ” İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejandı ” çalışmasında önceki planlara oranla kamuya terk edilecek alanların yüzölçümleri toplamının, ihdas alanlarının yüzölçümünden daha fazla olduğu anlaşıldığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) olarak terk edilen alanların belediyemiz adına ihdas edilerek tapu siciline tescil edilmesi konularının 3194 sayılı İmar Kanununun 17, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre görüşülmesi konusu ile ilgili İmar  komisyonu ´ nun 22.07.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 82- (Madde 9-)  Türkiye Muhtarlar Derneği olarak Yunanistan ve Bulgaristan´la kardeşlik ve yardımlaşma ilişkilerinin geliştirilmesi, ülkelerin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin daha iyi tanıtılması, şehirlerdeki eğitim sanayi, teknoloji, tarım alanlarında uygulanan metodların karşılıklı öğrenilmesi, ortak örf, adet, gelenek ve manevi bağların kuvvetlendirilmesi düşünülerek Ağustos- Eylül ayları içerisinde İzmit Belediye Başkanı ve ekli listede adları yazılı muhtarlar ile belediye personelinin yol ve konaklama harcamaları belediyemiz tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  21.07.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 83- (Madde 10-) Ayazma Kültür merkezinde bulunan nikah salonu ve fuaye alanında yapılacak olan etkinliklerde alınacak ücretlerin belirlenerek, nikah salonları 2015 yılı evlendirme birimi gelir tarifesine eklenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.07.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 84- (Madde 11-) M.Alipaşa Mahallesi 3244 ada 20 nolu parselde Behlül GÜNDOĞDU´ya ait 25/85 (25 m2) oranındaki hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre Belediyemiz tarafından satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.07.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR 85- ( Madde 12-) 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.05.2015 tarih ve 2010 sayılı kararı gereği onaylanan Sırrı paşa Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve 10.04.2012 tarih ve 322 sayılı kararı ile onaylanan Akçakoca Meydan Düzenleme projesi kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan şahıs mülkü tescilsiz yapıların “Cephe Düzenleme projelerinin” uygulanmasının belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.07.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 86- ( Madde 13-) Belediyemiz Şirketi Sarbaş A.Ş´ nin , 5393 saylı belediye kanununun 18. Maddesinin ´İ´ bendi gereğince sermaye arttırımı yapabilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.07.2015 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 14- ( G 1-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” nin 18. Maddesinde;

“Çöpü üretenler, çöp biriktirme kaplarını, çevrenin sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza etmek ve çöp toplama işlemi sırasında yol üstünde hazır bulundurmak zorundadır.

Evsel katı atık ve evsel nitelikli endüstriyel katı atık üreten kişi ve kuruluşlar, katı atıklarını belediyelerin ve mahallin en büyük mülki amirlerinin istediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde hazır etmekle yükümlüdürler.” ifadeleri yer almaktadır.

Atık toplama ve taşıma maliyetlerin azaltılması ve daha verimli hale getirilmesi, görsel kirliliğin en aza indirilmesi, atık toplama noktalarının tek bir yerde oluşturulması ve konteynır yoğunluğunun azaltılması, kaynağında ayrı toplanma işleminin daha düzenli yapılması amacı ile ilgili yönetmeliğe izafen sınırlarımız dâhilinde yeni yapılacak olan en az 2 blok ve 30 haneden oluşan site veya toplu konutlarda atık toplama noktası (ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık pil ve e-atıklar için) oluşturulmasının ruhsat verilirken şart olarak aranması  teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 22.07.2015 tarih ve 339 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonu ile Çevre ve  Sağlık komisyonlarına havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KÂTİBİ:

Madde 15  (G-2-) İzmit Kent konseyi başkanlığının belediye başkanlığımıza verdiği dilekçe üzerine; Kent konseyi yönetmeliğinin mali yapısı başlıklı 16/A maddesinde belirtilen Belediyeler kent konseylerine bütçelerinden ödenek ayırmak sureti ile ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar denildiğinden İzmit kent konseyinin yönetmeliğine ve görev tanımlarına uygun projelerinde kullanılmak üzere belediye bütçesinden nakdi yardım aktarılması konusunun görüşülmek üzere meclise havale edilmesi  teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 04.08.2015 tarihli takrir  okunarak  ve gündeme alınarak yapılan  müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna  havale edilmesine  oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Azalardan  Erhan UYSAL, İbrahim GÜÇLÜ, Emrah EFE, Engin UZTÜRK, Y. Sami ÇINAR ve Ersin ALPASLAN´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazaretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, Erhan UYSAL, İbrahim GÜÇLÜ, Emrah EFE, Engin UZTÜRK, Y. Sami ÇINAR ve Ersin ALPASLAN´ın izinli sayılmaları için  verilen sözlü teklif ile;

Azalardan, Erhan UYSAL, İbrahim GÜÇLÜ, Emrah EFE, Engin UZTÜRK, Y. Sami ÇINAR ve Ersin ALPASLAN´ın izinli sayılmalarına  oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 04.08.2015 Salı  günü saat 15.00´da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 01.09.2015 Salı günü saat 15.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                     Güzin TAŞTEKİN                        Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                Katip  

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz