01.09.2015 Tarihli Meclis Kararları

1 Eylül 20150
Metni Sesli Dinle

 KARAR

                                                                —————-

                                                                      

 

KARAR – 87-  Belediyemiz personeline yönelik olarak hizmet içi eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantısı, eğitim semineri, görevde yükselme eğitim Programı, sempozyum ve benzeri eğitici nitelikteki diğer etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla, üyesi bulunduğumuz Marmara Belediyeler Birliği ile protokol imzalamak üzere, 5393 sayılı belediye kanununda  belediye Başkanının görev ve yetkilerini belirleyen 38. Maddenin (g) bendi ” Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmü gereği, Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.08.2015 tarih ve 1200 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                   5393 sayılı Belediye Kanununun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75'nci Maddesinin (a) bendi “Belediye, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev v sorumluluk alanlarına giren konularda; Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli ve bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmü gereğince, Belediyemiz personeline yönelik olarak hizmet içi eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantısı, eğitim semineri, görevde yükselme eğitim programı, sempozyum ve benzeri eğitici nitelikteki diğer etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla, üyesi bulunduğumuz Marmara Belediyeler Birliği ile protokol imzalamak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununda Belediye Başkanının görev ve yetkilerini belirleyen 38'nci maddenin (g) bendi “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmü gereği, Belediye Başkanına yetki verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

        

İbrahim BULUT                                     Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                             Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                    KARAR

                                                            —————-

                                                                      

 

KARAR 88–  11-15 Ekim 2015 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek çalışma ziyaretine Rabia BİLEN'nin  kurumumuz adına görevlendirmesinin yapılması ve kendisine hizmet pasaportu verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 10.08.2015 tarih ve 1564 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eurodesk üzerinden tarafımıza ulaşan GSM-Gençlik Servisleri Merkezi Derneği tarafından Lunaria ortaklığında yürütülen; “Hep Birlikte Bir katılım ” projesi etkinliklerinden olan,11-15  Ekim 2015 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek  çalışma ziyaretine Rabia BİLEN'nin  kurumumuz adına görevlendirmesinin yapılması ve kendisine hizmet pasaportu verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

        

İbrahim BULUT                                     Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                             Katip                                                           Katip

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              KARAR

                                                            —————-

                                                                      

KARAR 89-   6360  Sayılı Kanunla Belediyemize devredilen Şahinler mahallesi, 42,00m2 alanlı 3653 nolu parselde, Emirhan Mahallesi, 406,00m2 alanlı 984 parselde, Kaynarca Mahallesi 4175,00m2 alanlı 3077 nolu parselde merkez mevkii no 7 adresinde Deretepe Mahallesi 720,00m2 alanlı 586 nolu parselde ve Karaabdülbaki Mahallesi 712 nolu parselin (1500/3880) 1500,00m2 'lik kısmı üzerinde bulunan konutların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 75/d maddelerine göre Kocaeli Valiliği İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 11.08.2015 tarih ve 5316 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticcesinde:

        6360  Sayılı Kanunla Belediyemize devredilen Şahinler mahallesi, 42,00m2 alanlı 3653 nolu parselde, Emirhan Mahallesi, 406,00m2 alanlı 984 parselde, Kaynarca Mahallesi 4175,00m2 alanlı 3077 nolu parselde merkez mevkii no 7 adresinde Deretepe Mahallesi 720,00m2 alanlı 586 nolu parselde ve Karaabdülbaki Mahallesi 712 nolu parselin (1500/3880) 1500,00m2 'lik kısmı üzerinde bulunan konutların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 75/d maddelerine göre Kocaeli Valiliği İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.   

 

 

 

 

İbrahim BULUT                                     Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                             Katip                                                          Katip                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              KARAR

                                                            —————-

                                                                      

 

KARAR 90-  Kıbrıs Yeniboğaziçi Belediyesi, İzmit Belediyesi ile kardeş belediye olması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.08.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kıbrıs Yeniboğaziçi Belediyesi, İzmit Belediyesi ile  belediyemiz arasında oluşan dostane ilişkilerin daha yapıcı ve kalıcı hale dönüşmesi, karşılıklı ilgi ve alakanın devamı sağlamak amacıyla, Kıbrıs Yeniboğaziçi Belediyesi  ile belediyemizin  kardeş şehir olması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

        

İbrahim BULUT                                     Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                             Katip                                                          Katip                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              KARAR

                                                            —————-

                                                                      

 

KARAR 91-   Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Kozluk Mahallesi 183 ada 8 nolu ve 200 ada 11 nolu parsellerin Belediyemiz tarafından alınması karşılığında Kocaeli Valiliği'nce uygun görülen yerlere 2 adet okul yapılması ve mülkiyeti Belediyemize ait olan imar planlarında “Ortaöğretim Tesis Alanı”nda kalan, Cedit Mahallesi 4062 ada 6 nolu parseldeki 2183 m2 hissemizin verilmesi ve bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  27.08.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Kozluk Mahallesi 183 ada 8 nolu ve 200 ada 11 nolu parsellerin Belediyemiz tarafından alınması karşılığında Kocaeli Valiliği'nce uygun görülen yerlere 2 adet okul yapılması ve mülkiyeti Belediyemize ait olan imar planlarında “Ortaöğretim Tesis Alanı”nda kalan, Cedit Mahallesi 4062 ada 6 nolu parseldeki 2183 m2 hissemizin verilmesi ve bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere, 5393 sayılı belediye kanununun 15/h ve 18/ e maddesine göre  Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

       

İbrahim BULUT                                     Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                             Katip                                                           Katip                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                              KARAR

                                                            —————-

                                                                      

 

KARAR 92-   Atık toplama ve taşıma maliyetlerin azaltılması ve daha verimli hale getirilmesi, görsel kirliliğin en aza indirgenmesi,  atık toplama noktalarının tek bir yerde oluşturulması ve konteynır yoğunluğunun azaltılması, kaynağında ayrı toplanma işleminin daha düzenli yapılması amacı ile ilgili yönetmeliğe izafen sınırlarımız dahilinde yeni yapılacak olan en az 2 blok ve 30 haneden oluşan site veya toplu konutlarda atık toplama noktası (ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık pil ve e-atıklar için) oluşturulmasının ruhsat verilirken şart olarak aranması teklifi ile ilgili İmar komisyonu ile Çevre ve sağlık komisyonlarının 17.08.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         Söz konusu talebin pratikte yapılacak uygulamalar sırasında çıkacak problemler sonrasında yeniden çalışma yapılması amacıyla müdürlüğü'ne iadesine ve yeni yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında bahse konu hususların göz önünde bulundurularak uygun noktalarda yeterli büyüklükte alanların ayrılmasının tavsiyesine  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

        

 

 

 

İbrahim BULUT                                     Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                             Katip                                                          Katip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              KARAR

                                                            —————-

                                                                      

 

KARAR 93-  İzmit Kent Konseyi Başkanlığının belediye başkanlığımıza verdiği dilekçe üzerine; Kent Konseyi Yönetmeliğinin mali yapısı başlıklı 16/A maddesinde belirtilen Belediyeler kent konseylerine bütçelerinden ödenek ayırmak sureti ile ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar denildiğinden İzmit Kent Konseyinin Yönetmeliğine ve görev tanımlarına uygun projelerinde kullanılmak üzere Belediye bütçesinden nakdi yardım aktarılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 13.08.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            İzmit Kent Konseyi Başkanlığının belediye başkanlığımıza verdiği dilekçe üzerine; Kent Konseyi Yönetmeliğinin mali yapısı başlıklı 16/A maddesinde belirtilen Belediyeler kent konseylerine bütçelerinden ödenek ayırmak sureti ile ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar denildiğinden İzmit Kent Konseyinin Yönetmeliğine ve görev tanımlarına uygun projelerinde kullanılmak üzere belediye bütçesinden 250.000,00 TL nakdi yardım aktarılması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

 

        

İbrahim BULUT                                     Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                             Katip                                                         Katip                                                      

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 94-  Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların satılması konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.08.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

        Mülkiyeti Belediyemize ait  yukarıda belirtilen  taşınmazların satılması ve kamulaştırma, satın alma işlemlerinde trampa edilmesi konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

        

İbrahim BULUT                                     Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                             Katip                                                             Katip                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              KARAR

                                                            —————-

                                                                      

 

KARAR 95–  Doğu Marmara Kalkınma Ajansının ortağı olduğu “Karadeniz Bölgesi Turizm Yolları projesi” kapsamında 25-27 Eylül 2015 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenecek; ''Burgaz Geleneksel Ürünler Festivali''  için ilçemizi temsilen ürünlerin tanıtımını yapmak üzere, ekli listede isimleri yer alan üreticilerin oluşturduğu kafilenin kendileriyle birlikte geziye iştirak edebilecek belediye meclis üyesi ya da belediye yönetiminden  … kişinin de konaklama, yeme içme vb. yapılacak harcamalarını karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri ve gri pasaport çıkartabilmeleri için gerekli iznin verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.08.2015 tarih ve 1695 sayılı yazısı okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

      Doğu Marmara Kalkınma Ajansının ortağı olduğu “Karadeniz Bölgesi Turizm Yolları projesi” kapsamında 25-27 Eylül 2015 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenecek; ''Burgaz Geleneksel Ürünler Festivali''  için ilçemizi temsilen ürünlerin tanıtımını yapmak üzere, ekli listede isimleri yer alan üreticilerin oluşturduğu altı (6) kişiden oluşan  kafilenin   konaklama, yeme içme vb. yapılacak harcamalarını kendileri  karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri ve hizmet  pasaportu çıkartabilmeleri için gerekli iznin verilmesi ( Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyesi Hamit İlker ULUSOY'un mualif oyuna karşı) oyçokluğu ile karar verildi.       

                

 

        

İbrahim BULUT                                     Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                             Katip                                                          Katip                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              KARAR

                                                            —————-

                                                                      

 

KARAR 96-  İzmit Mehmet Alipaşa Halk Oyunları Spor Kulübü Derneği,25-30 Eylül 2015 tarihlerinde Makedonya Üsküp'te bulunan Stüdyo Folklör kulübü tarafından davet edilmiştir.. Bu ziyaret ile Belediyemizi, şehrimizi ve ülkemizi temsil etmek istediklerini dilekçelerinde beyan etmişlerdir. İzmit MAP. HOYTAG Derneğinin anılan tarihlerde ekli davetli listesinde bulunan kafilenin kendileriyle birlikte geziye iştirak edebilecek Belediye meclis üyesi yada  Belediye yönetimininden iki (2) kişinin de konaklama , yeme, içme vb yapılacak harcamalarını karşılamak koşulu ile katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.08.2015 tarih ve 1693 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Mehmet Alipaşa Halk Oyunları Spor Kulübü Derneği, 25-30 Eylül 2015 tarihlerinde Makedonya Üsküp kentine  Belediyemizi, şehrimizi ve ülkemizi temsil etmek üzere   ekli davetli listesinde bulunan yirmisekiz  (28)  kişi, ayrıca, kendileriyle birlikte geziye iştirak edecek Belediye meclis üyesileri, Cemil KANPARA ve Cengiz KAVŞUT' tan ( meclis üyelerinin konaklama, yeme, içme vb yapılacak harcamalarının dernek tarafından karşılanması koşuluyla ), oluşan  toplam otuz (30) kişilik  kafilenin  konaklama , yeme, içme vb yapılacak harcamalarını kendileri karşılamak  suretiyle görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

 

        

İbrahim BULUT                                     Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                             Katip                                                           Katip                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              KARAR

                                                           —————-

                                                                      

 

KARAR 97-  2015 yılı bütçe ve yatırım programlarımızın dahilinde ihalesini yaptığımız alanların dışında kalan bölgelerde yoğunlaşan taleplerden yapım zarureti olanların karşılanması için kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarı belirtilen yol yapım malzemelerinin kurumumuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince müşterek olarak teminine ihtiyaç duyulmuştur. İş bu çerçevede yapılacak olan protokolün imza altına alınması teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 31.08.2015 tarih ve 5101 sayılı yazısı okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

2015 yılı bütçe ve yatırım programlarımızın dahilinde ihalesini yaptığımız alanların dışında kalan bölgelerde yoğunlaşan taleplerden yapım zarureti olanların karşılanması için kullanılmak üzere 30.000 ton asfalt, 10.000m2 parke yol yapım malzemelerinin müşterek teminini sağlamak üzere İzmit Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında  protokol yapmak için  Belediye Başkanına yetki verilmesinin  uygun görülmekle kabulune oybirliği ile karar verildi.

 

 

        

İbrahim BULUT                                     Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                             Katip                                                              Katip                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 KARAR

                                                              —————-

                                                                      

 

KARAR 98-  Eylül-Ekim aylarında İzmit Kent Konseyinin düzenleyeceği Yunanistan ve Bulgaristan ile kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, tarihi kültürel ve turistik yerlerin yerinde incelenmesi, ayrıca ülkelerin karşılıklı olarak daha iyi tanıtılması için düzenlenecek yurtdışı etkinliğine katılacak ekli listede adları yazılı olan Belediye Meclis Üyeleri, Muhtar Dernek Başkanları, Muhtarlar ile Belediye Personeli için hizmet pasaportu düzenlenmesi teklifi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 31.08.2015 tarih ve  20 sayılı  yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 Eylül- Ekim aylarında İzmit Kent Konseyinin düzenleyeceği Yunanistan ve Bulgaristan ile kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, tarihi kültürel ve turistik yerlerin yerinde incelenmesi, ayrıca ülkelerin karşılıklı olarak daha iyi tanıtılması için düzenlenecek yurtdışı etkinliğine katılmak üzere  ekli listede adları yazılı olan,  Muhtar Dernek Başkanları, Muhtarlar,  Belediye Personeli, Belediye meclis üyeleri ( İbrahim ELGİN, Mehmet ÇETİN ve Ersin ALBAYRAK) 'tan oluşan kafilenin  görevlendirilmeleri uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

        

İbrahim BULUT                                     Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkan V.                             Katip                                                              Katip          

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz