04.08.2015 Tarihli Meclis Kararları

4 Ağustos 20150
Metni Sesli Dinle

                                                                —————-

                                                                      

 

KARAR 77-  III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  27.07.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

 

 

  Yukarıdaki tabloda belirtilen   III Sayılı Dolu Kadro değişikliği cetveli Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

                                                                           KARAR

–  İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2d uygulama imar planı paftaları, 4324 ada 24 parselde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 26.05.2015 tarih ve 2015 sayılı kararı doğrultusunda sur duvarının yeniden tespit edildiği karar eki haritada çizildiği şekliyle imar planı üzerine aktarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 09.07.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2d uygulama imar planı paftaları, 4324 ada 24 parselde Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu´nun 19/07/1985 tarih ve 1299 sayılı kararı ile “Sur Kalıntısı” olarak tescil edilen, Kocaeli KVKBK´nın 11/02/2014 tarih ve 1364 sayılı kararı ile “Koruma Alanı Sınırı” belirlenen ve Kocaeli KVKBK´nın 06/05/2014 tarih ve 1500 sayılı kararı ile tescilli sur duvarının etrafında 10 metrelik yapı yasağı uygulanacak alanın İzmit Belediye Meclisi´nin 02.12.2014 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 15.01.2015 tarih ve 53 sayılı kararı ile onaylanarak imar planı üzerine aktarıldığı belirlenmiştir.

Ancak söz konusu kararın imar planı üzerine aktarılması aşamasında sur duvarından 10mt yapı yasağı uygulanmasının alanda yer alan parsel maliklerinin mağduriyetine neden olacağı gerekçesiyle Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 06.05.2014 tarih ve 1500 sayılı kararına yönelik Belediyemizce yüksek kurula yapılan itiraz sonucunda; Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu´nun 26.03.2015 tarih ve 410 sayılı kararı ile “Kocaeli KVKBK´nın 06.05.2014 tarih ve 1500 sayılı kararının uygun olduğu, ancak sur duvarı koruma alanı sınırları ile bu sur duvarlarının güneyinde yer alan tespiti yapılmamış sur duvarı kalıntılarına ilişkin konunun ise, Kocaeli KVKBKM´nin uzmanlarınca alanda yeniden incelenmesinden sonra Kocaeli KVKBK´nda değerlendirilmesi” kararı verilmiş ve bu doğrultuda Kocaeli KVKBK Müdürlüğü´nün alanda yeniden yaptığı çalışmalar neticesinde Kocaeli KVKBK´nın 26.05.2015 tarih ve 2015 sayılı kararı ile koruma alanı sınırı içerisinde yer alan sur duvarı ve yapı yasağı uygulanacak alanın yeniden tespit edildiği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda; Kocaeli, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 26.05.2015 tarih ve 2015 sayılı kararı ile yeniden belirlenen İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2d uygulama imar planı paftaları, 4324 ada 24 parselde yer alan sur duvarı ve 10mt yapı yasağı uygulanacak alanın koruma alanı sınırı değiştirilmeksizin imar planı üzerine aktarılması şeklinde hazırlanan   Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği´nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,51 PİN   (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 4324 ada 23, 25, 26 parseller, 4321 ada 8 parsel, 4316 ada 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 parseller, 4314 ada 2 parsel, 4323 ada 8, 9 ve 10 nolu parsel maliklerinin mağduriyetini giderici nitelikte olması sebebiyle uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.                                                                            KARAR

KARAR 79-  İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24c.1a, G23b.24d.2b, G23b.24a.3c, G23b.24b.4d uygulama imar planı paftaları, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 11.02.2014 tarih ve 1363 sayılı kararı ile Nicomedia Sur Duvarlarının “Koruma Alanı Sınırı” ile duvarın kuzeyinden ve güneyinden 10mt yapı yaklaşma mesafesi verilmesi suretiyle yapı yasağı uygulanmasına ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.05.2015 tarih ve 278 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  ile ilgili imar komisyonunun 15.07.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 İzmit-Orhan Mahallesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10.11.1979 tarih ve 11612 sayılı kararı ile tescil edilen Nicomedia Sur Duvarı ile ilgili Kocaeli KTVKBK´nın 22.09.2010 tarih ve 1604 sayılı kararı ile 3481 ve 3469 nolu adaların güneyinde yer alan Tescilli Nicomedia Dış Sur Duvarının kuzeyinden ve güneyinden 10´ar metre çekilerek koruma alanı belirlenmesine, Kocaeli KTVKBK´nın 27.11.2012 tarih ve 690-691 sayılı kararları ile sur kalıntılarının çevresindeki 324 ada 34 nolu parsel, 984 ada 1 nolu parsel, 3482 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 nolu parseller tescilli sur duvarının koruma alanı olarak belirlenmesine karar verilmiş iken Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 11.02.2014 tarih ve 1363 sayılı kararı ile de 3469 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller, 3481 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller, 3482 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nolu parseller, 3485 ada 8, 9, 10, 11 nolu parseller, 3486 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 988 ada 45, 46, 47 nolu parseller, 3490 ada 6, 7, 8, 9 nolu parseller, 3492 ada 1, 2, 3 nolu parseller, 3493 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller, 325 ada 1 nolu parsel, 984 ada 1,2 nolu parseller ve 324 ada 44 nolu parsellerin tamamı Nicomedia Dış Sur Duvarlarının Koruma Alanı olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Ancak, plana konu sur duvarının doğusunda yer alan diğer sur duvarı için yalnızca 20.00´şer metrelik mesafe bırakılarak “Sit Alanı” ilan edilmişken, herhangi bir bilimsel çalışma yapılmadan genişletildiği düşünülen koruma alanının, daha önceki koruma alanı sınırından kuzey ve güney doğrultuda çok daha geniş bir alanı kapsadığı ve sınır içerisine alınan bazı parsellerin “Dış Sur Duvarı” ile komşuluk dahi göstermediği (3469 ada 8, 9, 10 nolu parseller, 3482 ada 12, 13 nolu parseller, 3485 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 nolu parseller, 3486 ada 1, 6 nolu parseller, 3493 ada 1, 2 nolu parseller gibi) belirlenmiştir.

Ayrıca söz konusu koruma alanı içerisinde yapılacak olan plan ve projelerin Kocaeli KVKBK´nın onayı ile uygulamaya geçileceği düşünüldüğünde, 11.02.2014 tarih ve 1363 sayılı kararda belirtilen; Dış Sur Duvarının kuzeyinden ve güneyinden 10mt yapı yasağı uygulanıp bu alanın kamulaştırmaya konu edilmesinin hem kamuya gereksiz yük oluşturacağı hem de ilgili parsel maliklerinin mağduriyetine neden olduğu tespit edildiğinden tarafımızca uygun mütalaa edilmemekle beraber, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 11.02.2014 tarih ve 1363 sayılı kararı ile ilgili mevzuatın getirdiği zorunluluk gereği, karar  ekindeki haritada çizildiği şekliyle Nicomedia Sur Duvarlarının Koruma Alanı sınırının plan üzerine aktarılmasını içeren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği´nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,52 PİN   (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının kerhen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

          

 

                                                                          

 

 

 

                                                                            KARAR

                                                                         —————-                                                                      

KARAR 80-

 “İzmit- Kabaoğlu (İ-6), Sarıcalar (İ-7) ve Üçtepeler (İ-8) Gelişme Konut Alanlarına ait yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 3194 sayılı imar kanunun 18.madde uygulaması (şuyulandırma) çalışmalarının başlatıldığı, ancak İl Kadastro Müdürlüğü´nün 12.01.2015 tarih ve 172 sayılı yazısıyla onaylanan mülkiyet verileri ile mevcut mülkiyetler arasında farklılıklar bulunduğu ve söz konusu alanda Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 2014/163 Esas sayılı dava dosyası üzerinden 2015/187 nolu “İmar Planının İptali” kararı olduğu belirlenmiştir.

Bu bağlamda; Kocaeli 2. İdare mahkemesinin 2014/163 esas sayılı dava dosyası 2015/187 nolu “imar planının iptali” kararı doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin 14.07.2015 tarih ve 405 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına istinaden imar planı kullanım kararlarına müdahale edilmeksizin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile birlikte; 

        

 

 

 

 

 

 

 

 İzmit- Kabaoğlu (İ-6), Sarıcalar (İ-7) ve Üçtepeler (İ-8) Gelişme Konut Alanlarında, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 3194 sayılı imar kanunun 18.madde uygulaması (şuyulandırma) çalışmaları sonucunda İl Kadastro Müdürlüğü´nce onaylanan güncel mülkiyet verileri doğrultusunda “Orman Alanları ve Üniversite Alanı” fonksiyon alan sınırlarının yeniden düzenlenmesi,

?         İzmit-Kabaoğlu, G23b.19c.1c-1d-4b uygulama imar planı paftaları, 499, 500 ve 581 nolu parsellerin doğusundaki “Orman Alanları”nın Orman Genel Müdürlüğü, İzmit Orman İşletme Müdürlüğü´nün 15.04.2015 tarih ve 791401 sayılı kurum görüşü doğrultusunda kaldırılarak Park Alanı olarak düzenlenmesi, şeklinde yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği´nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP-13658 PİN(Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun  görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.             

 

   Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                      Katip                                                           Katip

 

 

 

                                                                                                                                

 

                                                                         KARAR

                                                                     —————-

                                                                      

KARAR 81İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejandı” çalışmasında önceki planlara oranla kamuya terk edilecek alanların yüzölçümleri toplamının, ihdas alanlarının yüzölçümünden daha fazla olduğu anlaşıldığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) olarak terk edilen alanların İzmit Belediyesi adına ihdas edilerek tapu siciline tescil edilmesi konularının 3194 sayılı İmar Kanununun 17, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´nün 24.06.2015 tarih ve 4142 sayılı yazısına istinaden görüşülmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 22.07.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 İzmit Belediyesi sınırları genelinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2014 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylanan ” İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejandı ”  çalışması kapsamında kamu alanlarından (yol ve yeşil alan vb.) tescile konu ihdas alanları ve tescilli alanlardan kamu alanlarına (yol ve yeşil alan vb.) terk alanlarının oluşturulduğu anlaşılmıştır.

            5747 sayılı yasa kapsamında kapatılan belde belediyelerin planlarının bütünleştirilmesi amacıyla hazırlanıp onaylanan bahse konu imar planı revizyonunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.06.2015 tarih 3447 sayılı yazılarında da önceki planlara göre uygulama görmüş alanlarda kamuya terk edilmesi gereken alanların arttırıldığı belirtilmektedir.

Bu doğrultuda; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.03.2014 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylanan “İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejandı” çalışmasında önceki planlara oranla kamuya terk edilecek alanların yüzölçümleri toplamının, ihdas alanlarının yüzölçümünden daha fazla olduğu anlaşıldığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) olarak terk edilen alanların İzmit Belediyesi adına ihdas edilerek tapu siciline tescil edilmesi konusunun  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip

 

                                                                            KARAR

                                                                       —————-

                                                                       

KARAR 82-  

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                            Katip

 

 

 

                                                                       KARAR

                                                                    —————-

                                                                    

KARAR 83Ayazma Kültür merkezinde bulunan nikah salonu ve fuaye alanında yapılacak olan etkinliklerde alınacak ücretlerin belirlenerek, nikah salonları 2015 yılı Evlendirme Birimi Gelir Tarifesine eklenmesi teklifi ile  ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.07.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EVLENDİRME BİRİMİ

Ayazma Kültür Merkezi Tarifesi:

 

2015

 

   a) Hafta içi mesai saatlerinde bir saat nikah

 

250,00

 

   b) Cumartesi ve Pazar günleri iki saat nikah

 

350,00

 

   c) Mesai saatleri dışında iki saat nikah

 

350,00

 

   d) Hafta içi mesai saatlerinde gündüz dört saat düğün ve özel toplantı

 

350,00

 

   e) Hafta içi gece dört saat düğün ve özel toplantı

 

450,00

 

   f)  Cumartesi ve Pazar gündüz dört saat düğün ve özel toplantı:

 

450,00

 

   g) Cumartesi ve Pazar gece dört saat düğün ve özel toplantı

 

550,00

 

  h) Kokteyl yapmak isteyenlerden salon kirasına ek olarak 450,00 TL ilave salon ücreti alınır.

ukarıda belirtilen , Ayazma Kültür merkezinde bulunan nikah salonu ve fuaye alanında yapılacak olan etkinliklerde alınacak ücretin, Alikahya, Kuruçeşme, Necati Gençoğlu Kültür merkezlerinde  uygulanan 2015 yılı  tarifesinin aynı şekilde, Ayazma Kültür Merkezindede uygulanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        KARAR

                                                                    —————-

                                                                       

 

KARAR 84-   

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                             Katip

 

 

 

                                                                               KARAR

                                                                          —————-

                                                                      

KARAR 85-    

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          KARAR

                                                                       —————-

                                                                      

KARAR 86  

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                     Katip                                                            Katip

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                —————-

                                                                      

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                —————-

                                                                       

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                —————-

                                                                       

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                —————-

                                                                       

 

 

 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                —————-

                                                                      

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                —————-

                                                                      

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                —————-

                                                                      

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                —————-

                                                                      

 

 

 

 

          

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                —————-

                                                                      

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip

 

 

 

                                                                    KARAR

                                                                —————-

                                                                      

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                           Katip

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz