06.08.2019 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

6 Ağustos 20190
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2019 dönemi

1. birleşiminin 1 . Oturumu 06.08.2019 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET başkanlığında azalardan Nevin Serra DEMİRKOL, Engin UÇAR, Ersin ALPASLAN, Mustafa SOYDABAŞ, Ünal ÖZMURAL, Güzin TAŞTEKİN, Nurettin BULUT, Aykut ÇAĞLAYAN, Hakan TANTA, Fikret HOCAOĞLU, Necat ÇAKIR, Eşref Ayhan ARPACI, Cahit Arsal ARISAL, Hayrettin ÜNLÜ, Yaşar KARDAŞ, İbrahim KILIÇ, Çetin SARICA, Çağlayan DUMAN, Mehmet BAŞTÜRK, Vedat YOLDAŞ, Tuncay AŞKIN, Fatih ÖZCAN, Mehmet BAŞTAN, Mehmet İlker KAZAN, Devrim BAL, Erol ÇALIŞKAN, Halil İNCİEL, Muharrem TUTUŞ, Ertuğrul MALÇOK, Erkan AKSOY, Süleyman ŞEN, Mehmet ÇETİN, Dilek YALÇIN, Aysel DEMİRTAŞ, Mustafa ZENGİN, Engin DUYMAZ’ın mevcut oldukları anlaşıldı.

 

02.07.2019 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

02.07.2019 tarihli tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 42- (Madde 3-) Belediyelerin çocuklar, kadınlar, gençler ve engelliler gibi grupların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak amacıyla, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu  ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği” uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadrosu ile ilgili hazırlanan “II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” teklifi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.07.2019 tarih ve 1737 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Teklifin 17 kabul oya karşı 19 ret oyu alarak oyçokluğu ile reddine karar verildi.

KARAR 43- (Madde 4-) 6360 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan köylerin mahalle olarak Belediyemiz hizmet alanlarına dahil olması ve belediye hizmet alanlarının genişlemesinden dolayı, daha etkin ve hızlı hizmet üretmek düşüncesiyle “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği” uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadrosu ile ilgili hazırlanan “II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli”  teklifi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.07.2019 tarih ve 1738 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Teklifin 17 kabul oya karşı 19 ret oyu alarak oyçokluğu ile reddine karar verildi.

 

(Madde 5-) Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün görev tanımı ile yapılan işlerin birbirine uyuşmamasından dolayı mevcut kadro ünvanının unvan değişikliği yapılarak yeni oluşturulan müdürlük (Koordinasyon İşleri Müdürü) adı altında daha etkin ve hızlı hizmet üretmek düşüncesiyle, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği” uyarınca kadro unvanının unvan değişikliği ile ilgili hazırlanan  “III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” teklifi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.07.2019 tarih ve 1739 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Madde 6-) Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla; mevcut bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü adı altında yürütülen hizmetlerin iki birim altında yürütülmesi düşünüldüğünden, yeni oluşturulan müdürlüklerin “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği” uyarınca ihdas edilmesi gereken memur kadroları ile ilgili hazırlanan “II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” ile “III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” teklifi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.07.2019 tarih ve 1765 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-)  4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Kanunun 4. maddesi hükümlerinde belirtilen şartlara haiz İzmit İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yönetiminin oluşturulması için 5 asil ve 5 yedek üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 30.07.2019 tarih ve 92 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 😎 Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında ilimiz sınırları içerisindeki muhtelif satış noktalarında halk ekmek satışı yapılmak üzere protokol yapılması için; Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.07.2019 tarih ve 2019/278 sayılı kararı ile yetki alındığını belirtmiştir. Ekmek satışı ile ilgili yapılacak protokol çalışmalarında değerlendirmek üzere bu protokole dahil olup olunmayacağı, olunacak ise Belediyemiz Meclisinden alınacak karar ile yer tespit komisyonunda görev alacak bir üyenin belirlenmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.07.2019 tarih ve 4108 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 9-) Kurulan Pazar Yerlerinde düzenlemeler yapılması teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 31.07.2019 tarihli ve 1303 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 10-) 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre Kocaelispor Kulübü Derneği ile ortak proje hazırlanması ve bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Spor İşleri Müdürlüğünün 01.08.2019 tarihli ve 28 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR 44- (Madde 11-) İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.1b Uygulama İmar Planı paftası, 772 ada 7 nolu parselde temel kazısı sırasında tespit edilen temel kalıntılarının Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.12.2017 tarih ve 3290 sayılı kararı ile tesciline, yapı koruma grubunun “2.Grup”, koruma alan sınırının ise parsel sınırı olarak belirlenmesine ve söz konusu parsele “145envanter numarasının verilerek tescil kararının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 12/07/2019 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 45- (Madde 12-) Belediyemiz sınırları dahilinde yer alan Kabaoğlu ve Tüysüzler Mahallerini kapsayan sınır değişikliği ile ilgili olarak ilgi dilekçe ile kuzeyinde Fatih Caddesi, güneyinde İstanbul-Ankara Otoyolu, doğusunda Prof Baki Komsuoğlu Bulvarı, batısında Örnek Sokak, Çam Sokak, Çiftçiler Sokak ve Şehit Metin Kaya Caddesi arasında kalan kısmın Tüysüzler Mahallesine bağlanması teklifi ile ilgili İmar ve Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonlarının 29.07.2019 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 46- (Madde 13-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti İhalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 31.07.2019 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 47- (Madde 14-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2019 yılı tarife cetvelinde Yazı İşleri Müdürlüğünün Evlendirme Birimi Gelir Tarifesinin (ı) bendinde yapılacak olan düzenlemeler ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 31.07.2019 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 48- (Madde 15-) Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur personele en çok üyeye sahip yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere 5393 sayılı kanunun 38 inci maddesinin (g) bendinde “yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” denildiğinden Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.07.2019 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 49- (Madde 16-) İzmit Turgut mahallesi sınırlarında bulunan huzur evi konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.07.2019 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

 

 

 

KARAR 50- (Madde 17-) Kocaeli ilinin ve İzmit İlçesinin kan ve kan ürünleri ihtiyacının karşılanması  için  İzmit Belediyesi ve Kızılay İşbirliği ile düzenli olarak kan bağışı sağlayacak donörler bulunarak kan bağışçısı bankası oluşturulması teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 31.07.2019 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 51- (Madde 18-) İzmit ilçesi sınırları içerisinde trafikte can ve mal güvenliğinin alınması ve gerekli çalışmaların yürütülmesi teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 31.07.2019 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 52- (Madde 19-) İlçemiz gençlerinin spora teşvik edilmesi ve mahalleler arasındaki birliğin artması açısından spor turnuvaları düzenlenmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunun 31.07.2019  tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

Madde 20- (Soru Önergesi 1-) İlçemiz sınırları içerisinde engelli çocuklarımızın kullanımına uygun “engelsiz park “ porjesi adı altında parkların yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Mehmet İLKER KAZAN ve Engin DUYMAZ tarafından  06.08.2019 tarihinde verilen yazılı soru önergesi okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Soru Önergesi 2-) İlçemizde yaşayan dar gelirli, özürlü, yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığı konusu ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Mehmet İLKER KAZAN ve Engin DUYMAZ tarafından 06.08.2019 tarihinde verilen yazılı soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlgili Müdürlüğü tarafından yazılı olarak cevap verilmesi uygun görülmüştür. 

 

(Soru Önergesi 3-) Temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan araçların teknik  şartnamedeki özelliklerinin bilgilendirilmesi konusu ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Fatih ÖZCAN ve Aykut ÇAĞLAYAN tarafından 06.08.2019 tarihinde verilen yazılı soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlgili Müdürlüğü tarafından yazılı olarak cevap verilmesi uygun görülmüştür. 

 

(Soru Önergesi 4-) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan büyük park ve pazarlarda tuvaleti olmayan yerlerin tespit edilerek ve buralarda ücretsiz kullanıma açılacak tuvaletlerin yapılması konusu ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Mehmet İlker KAZAN ve Engin DUYMAZ tarafından 06.08.2019 tarihinde verilen yazılı soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlgili Müdürlüğü tarafından yazılı olarak cevap verilmesi uygun görülmüştür. 

(Soru Önergesi 5-)   Köylere doğalgaz Projesi ile ilgili  Belediye meclis üyeleri Engin DUYMAZ ve Mehmet İlker KAZAN tarafından  06.08.2019 tarihinde verilen yazılı soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET tarafından sözlü cevap verilmiştir.

 

(Soru Önergesi 6-) Seyyar satıcılar ile ilgili nasıl bir önlem alınacağı ve müsait bir yer gösterilip gösterilemeyeceği konusu ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  Mehmet İlker KAZAN ve Engin DUYMAZ tarafından 06.08.2019 tarihinde verilen yazılı soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET tarafından sözlü cevap verilmiştir.

 

(Soru Önergesi 7-) Cadde ve Sokak temizliği ile ilgili  Belediye Meclis Üyeleri  Mehmet İlker KAZAN ve Engin DUYMAZ tarafından 06.08.2019 tarihinde verilen yazılı soru önergesi  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET tarafından sözlü cevap verilmiştir.

 

 

 

 

 

Azalardan Şener İNCE’nin  mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan; Şener İNCE’nin izinli sayılmasını  isteyen azalardan Fikret HOCAOĞLU ve Mustafa SOYDABAŞ tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan; Şener İNCE’nin  izinli sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 06.08.2019 Salı  günü saat 15.00’da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 03.09.2019 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 Fatma KAPLAN HÜRRİYET                  Aysel DEMİRTAŞ                            Ersin ALPASLAN

     İzmit Belediye Başkanı                                 Katip                                                 Katip

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz