06.09.2016 Salı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumu Tutanak Özeti

6 Eylül 20160
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2016 dönemi

1. birleşiminin 1.   Oturumu 06.09.2016 Salı  saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN başkanlığında  azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M.Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK,  Özcan ÖZER,  Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE,  İbrahim ELGİN,  Abdullah KOÇ,  İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR,  Emine OKANALP,  İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA,  Sabri YILDIZ,  Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’ un mevcut oldukları anlaşıldı.

02.08.2016 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

02.08.2016 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G-1- Kurumumuza müracaat eden, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan ve bugüne kadar yurt dışına çıkmamış gazetecilerin, Balkan ülkelerindeki Türk gazeteciler ile buluşup ülkeler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla planladıkları, İzmit Belediyesini temsilen meclis üyesi ve bürokratlardan oluşan bir heyetin de yer alacağı toplam 110 kişilik kafileyle (gazeteciler cemiyeti aracılığıyla kafilede yer alan gazetecilerin yeme, içme, konaklama, ulaşım vb. masraflarını kendileri karşılamaları kaydıyla) 05-20 Ekim 2016 tarihleri Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek ve Bulgaristan ülkelerini kapsayacak gezide, 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın direnişi ve kentimizde başta basın meslek gurupları olmak üzere sivil toplum örgütlerinin mücadelesinin anlatıldığı görseller de ziyaret noktalarında o ülkelerin gazetecileriyle paylaşılacaktır. Geziye katılacak kafilenin hizmet pasaportlarının kurumumuz adına çıkarılması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 05.09.2016 tarih ve 2050 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 61- (Madde 3-) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “o” fıkrasında “Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya ve ayrılmaya karar vermek” belediye meclisinin görev ve yetkileri dahilinde olduğundan Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye olunması,  Belediye Başkanımıza ilaveten bir asil, bir yedek üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.08.2016 tarih ve 245 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “o” fıkrasında “Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya ve ayrılmaya karar vermek” belediye meclisinin görev ve yetkileri dahilinde olduğundan temsilen belediye başkanları birlik meclislerinin doğal üyeleri dendiğinden;  Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye olunmasına,  birliğin doğal üyesi olan  İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat   DOĞAN'a ilaveten,   Aykut BOZKURT'un asil üye, Hamit İlker ULUSOY'un  yedek üye olarak seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

(Madde 4-) Keban Belediyesinin, Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda; toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması ile kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkanları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde belediyemiz ile kardeş şehir olunması talebi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.08.2016 tarih ve 244 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 5-) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2017 yılı tarife cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.08.2016 tarih ve 2873 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe   Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 62- (Madde 6-) Topçular mahallesi, Gazanfer Bilge Bulvarı ile Melis sokak arası 4189 ada, 1 parsel alanında yapılması planlanan park alanına “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı” isminin verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 31.08.2016 tarih ve 1274 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Topçular mahallesi, Gazenfer Bilge Bulvarı ile Melis sokak arası, 4189 ada, 1 parsel park alanında Yapılacak olan parkımıza 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı isminin verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 7-) Atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesince alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretleri ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün  01.09.2016 tarih ve 562 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe   Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 8-) İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25c nazım imar planı paftası, Yahyakaptan Toplu Konut Alanı sınırları içerisinde 1552 ada 1 nolu parselin kuzeydoğusunda yer alan “Zabıta Karakolu Alanı” formunun düzgün bina yapımına uygun olmaması sebebiyle genişletilerek “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanması ve 1552 ada 1 nolu parselde yer alan “Kreş Alanı”nın formunun yeniden düzenlenmesi sonucu kaldırılan “Park Alanı” ile “Çocuk Bahçesi Alanı”nın söz konusu alanın kuzeyinde “Otopark Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.08.2016 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 9-) İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası,  mevcut imar planında “Otopark Alanı” kullanımına sahip 4985 ve 4983 nolu adalar arasında kalan alanın “Ticaret Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan otopark alanının Durhasan Mahallesi, G23b.25b.3a Uygulama İmar Planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip Belediyemiz mülkiyetindeki 190 ada 1,2,3,12 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.08.2016 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 10-) İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23c.1c Uygulama İmar Planı paftası, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 17.08.2016 tarih ve 4127 sayılı yazısı doğrultusunda yerinde yapımı devam eden yol projelendirme işlemi doğrultusunda “Konut Alanı” kullanımındaki 1039 ada 22 no’lu parselin kuzeyinde bir miktar alanın imar yoluna ilave edilerek planlanması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.08.2016 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 63- (Madde 11-) İzmit-Alikahya, Atatürk Mahallesi (tapuda Durhasan), G24a.21d.1b Uygulama İmar Planı paftası, “Park Alanı” kullanımındaki 124 ada 4 nolu parselin “Trafo Alanı” olarak planlanması ve İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a Uygulama İmar Planı paftası 4268 ada 13 nolu parselin bir kısmında yer alan “Trafo Alanı”nın kaldırılarak “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımındaki 4268 ada 16 nolu parsel üzerinde düzenlenmesi ile 4268 ada 13 ve 15 nolu parsellerin tamamı ile 14 nolu parselin bir kısmında yer alan “Ağaçlandırılacak Alanı”nın plan onama sınırı dışında bırakılması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 11.08.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 64- (Madde 12-) İzmit İlçesi, Tepecik Mahallesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.07.2015 tarih ve 2102 sayılı kararı ile “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ilan edilen, G23b.24c.1d, G23b.24d.2c Uygulama İmar Planı paftaları, 223 ada 26, 29 ve 32 nolu parseller, 224 ada 7, 11, 19, 20, 24 ve 28 nolu parseller, 225 ada 5, 6, 15 ve 21 nolu parselleri kapsayan “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 12.08.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 65- (Madde 13-) İzmit, Yahyakaptan Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı, G23b.25d.2b uygulama imar planı paftası, Ticaret Alanı kullanımına sahip 1560 ada 10 no’lu parselin mevcut imar planında E: 2.50, H:4 Kat olan yapılaşma koşulunun Emsal değeri değiştirilmeksizin H:8 Kat olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 11.08.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 66- (Madde 14-) İzmit Belediye Meclisi’nin 05.04.2016 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2016 tarih ve 290 sayılı kararı ile tadilen onaylanan İzmit-Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d Uygulama İmar Planı paftası, 141 ada 1 nolu parsel, 142 ada 6 nolu parsellerin bir kısmı ile 140 ada 1 parsel, 142 ada 3, 4, 5 nolu parsellerde hazırlanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejantı ve Plan Notu” değişikliğine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz talebi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 12.08.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediye Meclis Üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,  Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR,  İbrahim GÜÇLÜ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY’un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,   Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR’un kabul oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi. 

KARAR 67- (Madde 15-) Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan Tepecik Mahallesi Fevziye camii tuvaletlerinin vatandaşa daha iyi hizmet verilebilmesi adına esaslı bakım ve onarıma ihtiyacı bulunmaktadır. Belediyemizce uygun görülecek projenin tamir-tadilat bedelinin yapılacak kiralama ile beraber ihaleyi alacak kiracı tarafından yapılabilmesi için Tepecik Mahallesi 240 ada 8 parsel batısında bulunan umumi tuvaletin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre 8 (sekiz) yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.08.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 68- (Madde 16-) Sanayi mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:7, 479 Ada, 37 Parsel üzerinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezinin zemin kat giriş kısmı Koza Meydan Kuru Havuz bölgesinde iskan alındıktan sonra Ekolojik Pazar kurulması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.08.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 69 (Madde 17-) G-1- Kurumumuza müracaat eden, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan ve bugüne kadar yurt dışına çıkmamış gazetecilerin, Balkan ülkelerindeki Türk gazeteciler ile buluşup ülkeler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla planladıkları, İzmit Belediyesini temsilen meclis üyesi ve bürokratlardan oluşan bir heyetin de yer alacağı toplam 110 kişilik kafileyle (gazeteciler cemiyeti aracılığıyla kafilede yer alan gazetecilerin yeme, içme, konaklama, ulaşım vb. masraflarını kendileri karşılamaları kaydıyla) 05-20 Ekim 2016 tarihleri Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek ve Bulgaristan ülkelerini kapsayacak gezide, 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın direnişi ve kentimizde başta basın meslek gurupları olmak üzere sivil toplum örgütlerinin mücadelesinin anlatıldığı görseller de ziyaret noktalarında o ülkelerin gazetecileriyle paylaşılacaktır. Geziye katılacak kafilenin hizmet pasaportlarının kurumumuz adına çıkarılması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 05.09.2016 tarih ve 2050 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan ve bugüne kadar yurt dışına çıkmamış gazetecilerin, Balkan ülkelerindeki Türk gazeteciler ile buluşup ülkeler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla planladıkları geziye, İzmit Belediyesini temsilen meclis üyeleri  ve bürokratlardan oluşan bir heyetin de yer alacağı (geziye katılacak  belediye meclis üyelerinin   tüm  masraflarının  Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti  tarafından karşılanması, ayrıca kafilede yer alan gazetecilerin yeme, içme, konaklama, ulaşım vb. masraflarının kendileri tarafından  karşılanması koşuluyla)  05-20 Ekim 2016 tarihleri arasında  Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek ve Bulgaristan ülkelerini kapsayacak gezide, toplam 110  (Yüzon)  kişilik ekli listeden oluşan kafilenin hizmet pasaportlarının çıkarılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Azalardan İbrahim BULUT, İsmail KAMIŞ ve Barbaros AKKUŞ’un mevcut olmadıkları  anlaşılmıştır.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İbrahim BULUT’un izinli sayılmasını isteyen azalardan M.Zekeriya ÖZAK ve İbrahim ELGİN  tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, İbrahim BULUT’un  izinli sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İsmail KAMIŞ ve Barbaros AKKUŞ’un  izinli sayılmasını isteyen azalardan Emrah EFE ve Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, İsmail KAMIŞ ve Barbaros AKKUŞ’un  izinli sayılmalarına  oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 06.09.2016 Salı   günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 04.10.2016 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                           Güzin TAŞTEKİN                               Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                                   Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz