06.09.2017 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

6 Eylül 20170
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2017 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 06.09.2017 Çarşamba saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK,  İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

01.08.2017 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

01.08.2017 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G1- Belediyemiz tarafından yapılan ve 01.09.2005 tarih 8650 nolu yevmiye ile tapuya tescil olan M.Alipaşa Mahallesi 37 nolu uygulama bölgesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 701 ada 2 nolu parselin 372.41 m2 lik kısmı bedele dönüştürülmüştür. İzmit Milli Emlak Müdürlüğü bedele dönüşen hisse nedeni ile Hazinenin zarara uğradığını beyan ederek, zarar karşılığında bedel veya arsa verilmesini talep etmişlerdir.

Maliye Hazinesine ait M.Alipaşa Mahallesi 701 ada 2 nolu parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile bedele dönüşen 372.41 m2’sine karşılık İmar Planında okul alanında kalan Orhan Mahallesi 3479 ada 1 nolu parseldeki belediyemize ait 619 m2 hissemizin Maliye Hazinesi ile trampa edilmesi konusunun 5393 sayılı kanunun 18/e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.08.2017 tarih ve 5048 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

G2- Ukrayna Kherson Belediye Başkanı Vladimir MIKOLAYENKO imzalı ekteki yazıya istinaden

iki ülke ve şehirlerimiz arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla

yapılabilecek işbirliği çalışmaları kapsamında Kherson Belediyesi ve İzmit Belediyesi arasında

Kardeş Şehir ilişkisinin kurulması ve çalışmaların başlatılması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.08.2017 tarih ve 1878 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

(Madde 3-) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2018 yılı tarife cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 15.08.2017 tarih ve 3014 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 (Madde 4-) İzmit Belediyesi sınırları dahilinde yürürlükte olan mevcut imar planlarında “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımında kalan alanların Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planları doğrultusunda plan onama sınırları dışına çıkarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz talepleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.08.2017 tarih ve 3627 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 62- (Madde 5-) İzmit-Serdar Mahallesi, G23b.23c.2c Uygulama İmar Planında, bir kısmı 3327 ada 1 nolu parselde kalan, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 18.04.2017 tarih ve 2937 sayılı kararı ile tescillenen 5 adet Roma Dönemi Lahit Mezar ve Platform Duvarları için belirlenen “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması ve söz konusu kalıntılara 116A envanter numarası verilerek, parselin bir kısmında Müze Müdürlüğünce koordinatları belirlenen tescil kararının imar planı üzerinde gösterilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 17.08.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 63- (Madde 6-) İzmit-Tavşantape Mahallesi, G23b.25a.3d Uygulama İmar Planı paftası, 230 ada 9, 13 ve 14 nolu parsellerde yer alan İstanbul 2 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.09.1995 tarih ve 3848 sayılı kararı ile tescilli Osmanlı Kireç Ocakları taş duvarına bitişik 230 ada 6, 7, 8, 12 ve 15 (10 ve 11 nolu parsellerin tevhidiyle oluşan) nolu parsellerde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.03.2017 tarih ve 2890 sayılı kararı ile belirlenen “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 15.08.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 64- (Madde 7-) İzmit Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesiyle ortaklaşa yürütülen proje kapsamında “ Üniversiteli Pazarı” açılması planlanmaktadır. 5393 Sayılı Kanunun 75/c  maddesine göre Kocaeli Üniveristesi ile Belediyemiz sınırları içinde yaşayan gençlere yönelik mesleki kurs vb. gibi eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sosyal etkinlik ve faaliyetlerin  ortak hizmet projesi olarak yapılması konusunun görüşülmesi ve 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.08.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,  Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR,  İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un muhalif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR,   Hayrettin ÜNLÜ,  Hüseyin POLATTİMUR) 'nün kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 65- (Madde 😎 Tapuda Çayırköy Mahallesi idari Sepetçi Mahallesi Bıçkıdere Göleti’nde bulunan yaklaşık 60.000 m2’lik su kayağı tesislerinin işletmesinin 6 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.08.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Tapuda Çayırköy Mahallesi idari Sepetçi Mahallesi Bıçkıdere Göleti’nde bulunan yaklaşık 60.000 m2’lik su kayağı tesislerinin işletmesine yapılacak olan acemi parkuru, sporcu yürüyüş yolu tamiratı, rampalar, rutin bakım maliyetlerinin kiracılar tarafından karşılanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanıununun 18. e maddesine göre 5  (beş)  yıl süre ile kiraya verilmesi  uygun görülmekle kabulune oybirliği ile karar verildi.

KARAR 66- (Madde 9-) İzmit Belediyesi ile İzmir Selçuk Belediyesinin kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 18.08.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediyesi ve İzmir Selçuk Belediyesi ile sosyal, kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesi ile İzmir Selçuk Belediyesi ile  “Kardeş Şehir” olunması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 10-) Belediyemizin mahallelerimizde yapacağı hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları ve boşanma oranlarının yapılacak bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek beş mahalleden başlanması kaydıyla yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılması teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunun 25.08.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 11-) Şehirde köye dönüşümü teşvik etmek kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G1- Belediyemiz tarafından yapılan ve 01.09.2005 tarih 8650 nolu yevmiye ile tapuya tescil olan M.Alipaşa Mahallesi 37 nolu uygulama bölgesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 701 ada 2 nolu parselin 372.41 m2 lik kısmı bedele dönüştürülmüştür. İzmit Milli Emlak Müdürlüğü bedele dönüşen hisse nedeni ile Hazinenin zarara uğradığını beyan ederek, zarar karşılığında bedel veya arsa verilmesini talep etmişlerdir.

Maliye Hazinesine ait M.Alipaşa Mahallesi 701 ada 2 nolu parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile bedele dönüşen 372.41 m2’sine karşılık İmar Planında okul alanında kalan Orhan Mahallesi 3479 ada 1 nolu parseldeki belediyemize ait 619 m2 hissemizin Maliye Hazinesi ile trampa edilmesi konusunun 5393 sayılı kanunun 18/e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.08.2017 tarih ve 5048 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi  neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G2- Ukrayna Kherson Belediye Başkanı Vladimir MIKOLAYENKO imzalı ekteki yazıya istinaden

iki ülke ve şehirlerimiz arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla

yapılabilecek işbirliği çalışmaları kapsamında Kherson Belediyesi ve İzmit Belediyesi arasında

Kardeş Şehir ilişkisinin kurulması ve çalışmaların başlatılması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.08.2017 tarih ve 1878 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan  müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat  Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 Azalardan İbrahim KILIÇ, Yaşar KESKİN, Barbaros AKKUŞ ve Emrah EFE’nin mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İbrahim KILIÇ ve Yaşar KESKİN’in izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Emine ZEYBEK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, İbrahim KILIÇ ve Yaşar KESKİN’in izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Barbaros AKKUŞ ve Emrah EFE’nin izinli sayılmasını isteyen azalardan  Veli BEYAZTAŞ ve Birol SAĞLAM  tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Barbaros AKKUŞ ve Emrah EFE’nin  izinli sayılmalarına  oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 06.09.2017 Çarşamba  günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 03.10.2017 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN          İbrahim ELGİN          Güzin TAŞTEKİN            Ersin  ALPASLAN  

İzmit Belediye Başkanı     Meclis I.Başkan V.               Katip                                Katip                                                                                                                   

 

 

    

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz