06.10.2015 Tarihli Tutanak Özeti

6 Ekim 20150
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2015 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 06.10.2015 Salı  saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN   Başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT,  Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  M. Zekeriya ÖZAK, Şaban SARIGÜLLE, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL,  Emine ZEYBEK,  Özcan ÖZER,  İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ,  Ayhan ARSLANBOĞA,  İsmail KAMIŞ,  Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY'un mevcut oldukları anlaşıldı.

01.09.2015   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

01.09.2015  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1– Akçakoca Mahallesi, Kapanca sokak No 26 adresinde, tapuda Kozluk Mahallesi 190 ada 55 parsel üzerinde bulunan tescilli yapının ” konaklama tesisi” olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun, 5393 Sayılı Belediye kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.10.2015 tarih ve 6293 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.                                                     

 

(Madde 3-) 2015-2019 Stratejik planından alınan 2016 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.09.2015 tarih ve 4076 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.09.2015 tarih ve 4075 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) 5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2016 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.09.2015 tarihli  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 99 – ( Madde 6-) 5393 sayılı Belediye  Kanununun 67. Maddesi gereği,  memur yemek hizmet alımı işinin 36 ay süre ile ihale edilmesi konusunda  Belediye Meclisinden  yetki alınması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 100- (Madde 7-) Durhasan mahallesi 670 adada (İzmit Otobüs Terminali) bulunan Belediyemiz tarafından yaptırılmış olan Turizm Danışma Bürosu'nun 10 yıl süre ile bedelsiz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi konusunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15.09.2015 tarih ve 6021 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 101- (Madde 8- ) 6360 Sayılı Kanunla Belediyemize devredilen Şahinler Mahallesi 42,00 m2 alanlı 3653 nolu parselde , Emirhan Mahallesi 406,00 m2 alanlı 984 parselde , Kaynarca Mahallesi 4175,00 m2 alanlı  3077 nolu parselde Merkez mevkii No:7 adresinde , Deretepe Mahallesi 720,00 m2 alanlı 586 nolu parselde ve Karaabdülbaki Mahallesi 712 nolu parselin (1500/3880) 1500,00 m2'lik kısmı üzerinde  bulunan konutların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı belediye kanununun 15/h ve 75/d maddelerine göre Kocaeli Valiliği İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, Belediyemiz Meclisi'nin 01.09.2015 tarih 89 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Tahsis süresinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.09.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 9-) İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25c.2a-2b uygulama imar planı paftaları, “Park Alanı” kullanımındaki 765 ada 207 no'lu parselin NATO Akaryakıt Boru Hattı ve kamulaştırma sınırı içerisinde kalan kısmının “Askeri Stratejik Alanlar ve Koruma Kuşağı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.09.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

(Madde 10-) İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında “T3” lejantlı 5/A-3/3, 0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımında olan 2519 ada 1 nolu parsel, “T3” lejantlı 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımında olan 2519 ada 10 ve 11 nolu parseller ile “TT3” lejantlı 5/A-4/3, 0.40/1.60 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımında olan 2519 ada 22 nolu parsellerin daha fonksiyonel bir yapı yapılabilmesi için tevhid edilebilmesi amacıyla “T3” lejantlı E:1.35, H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.09.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

(Madde 11-) İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde ilan edilen Riskli Alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tarafımıza devredilen yetkiler kapsamında ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasının (ç) bendi ve son cümlesinde yer alan hükümler ve yine aynı yasanın 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan hükümler uyarınca işbirliği ve ortak hizmet uygulamaları yapılabilmesi amacıyla; BEKAŞ Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile anlaşmalar ve işbirliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.09.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 102-  ( Madde 12-) İzmit-Yeni Mahalle (tapuda Arızlı), G23b.23c.2a Uygulama İmar Planı paftası, 147 ada 1 nolu güneyinde yer alan 14mt genişliğindeki imar yolunun hâlihazırdaki duruma göre 147 ada 1 ve 2 nolu parsellerin güneyine kaydırılarak planlanması ve 147 ada 1 nolu parselin doğusunda yer alan 7mt genişliğindeki imar yolu güzergâhının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu'nun 10.09.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 103- ( Madde 13-) İzmit- Sanayi (tapuda Körfez)  Mahallesi, G23b.25d.4a-4d uygulama imar planı paftaları, 1868 ada 24 no'lu parselde yer alan “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” kullanımı ile ilgili olarak imar planı üzerinde kesin bir açıklık olmadığından, Danıştay Ondördüncü Dairesi'nin 2013/6 Esas, 2014/4417 sayılı kararı ile verilen “Bozma Kararı” doğrultusunda imar planı üzerine “Mahalle Konağı” ifadesinin eklenmesi ve “İzmit, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu” lejandı paftasında yer alan “Kültürel Tesisler Alanı” kullanımının “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu'nun 17.09.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR  104- (Madde 14-) Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce,  Çayırköy Mahallesi, “Hacıoğlu Mevkii cephe iyileştirme projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.09.2015  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR 105- (Madde 15-) Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Yassıbağ Mahalesi,  “Kargaoğlu Mevkii cephe iyileştirme projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.09.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 106- (Madde 16- ) Zabıta Müdürlüğünün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 17.09.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 107- (Madde 17-) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.09.2015 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 108- (Madde 18-) Gündoğdu Mahallesi 797 ada 1 nolu parselde bulunan Belediyemize ait Cephanelik Spor Stadyumunun, batısında yer alan 2.910,00 m2'lik kısmı hariç olmak üzere işletme hakkının Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne devir edilmesi konusunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor komisyonunun14.09.2015 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 109- (Madde 19-) Yeşilova Mahallesi ve Tüysüzler Mahallelerinde yapımı devam etmekte olan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 11.09.2015 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G-1- Akçakoca Mahallesi, Kapanca sokak No 26 adresinde, tapuda Kozluk Mahallesi 190 ada 55 parsel üzerinde bulunan tescilli yapının ” konaklama tesisi” olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun, 5393 Sayılı Belediye kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.10.205 tarih ve 6293 sayılı yazısı okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Cemil KANPARA, Mehmet ÇETİN ve Yusuf Sami ÇINAR'ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazaretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, Cemil KANPARA, Mehmet ÇETİN ve Yusuf Sami ÇINAR'ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Aykut BOZKURT tarafından  verilen  yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Cemil KANPARA, Mehmet ÇETİN ve Yusuf Sami ÇINAR'ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 06.10.2015 Salı  günü saat 15.00'da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 03.11.2015 Salı günü saat 15.00'da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                       Güzin TAŞTEKİN                        Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı                         Katip                                                 Katip              

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz