06.12.2016 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

6 Aralık 20160
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2016 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu 06.12.2016 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR’un mevcut oldukları anlaşıldı.

G1– Kentimizin kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmit’imizin sembolü haline gelen tarihi yapılarımızdan halk eğitim merkezi binası ile hala Acısı vergi dairesi tarafından kullanılmaya devam eden Fransız mektebi sörler okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit belediyesine devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili belediye meclis üyeleri Hasan AYAZ ve Birol SAĞLAM tarafından 06.12.2016 tarihinde verilen yazılı takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

01.11.2016 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

01.11.2016 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 3-) Tavşantepe mahallesi, 385 ada 24 parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 1826 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 84- (Madde 4-) 2017 yılı için Geçici İşçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 07.11.2016 tarih ve 2027 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 5-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Tasarısının görüşülmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 2145 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesini oybirliği ile karar verildi.

(Madde 6-) Görev Yetki Sorumluluklarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yapılan revizyonlar neticesinde yeniden hazırlanan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü “Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi teklifi ile ilgili Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesini oybirliği ile karar verildi.

(Madde 7-) 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine istinaden, mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlardan uygun görülenlerin idaremizin vergi borcuna mahsuben hazine adına satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesini oybirliği ile karar verildi.

(Madde 😎 Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na olan borçlarımıza karşılık devredilmesi, devredilen parseller içinde bulunan Hatipköy Mahallesi 2105 ada 12 nolu parseldeki bağımsız bölümlerin Adalet Bakanlığı Kocaeli İdare ve Vergi Mahkemeleri adına Meclis Kararı ile verilen tahsisin ve Mehmetalipaşa Mahallesi 1742 ada 84 parselde bulunan Belediye Hizmet binasının Kaymakamlık ve bağlılarına Meclis Kararı ile verilen tahsisin de kaldırılması, devir konusunda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesini oybirliği ile karar verildi.

KARAR 85- (Madde 9-) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) ve 75 (d) maddelerine dayalı olarak mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2, Yenidoğan Mahallesi 4382 ada 14, 4408 ada 19 parselin 25/28 oranındaki hissesinin, Gökçeviran Mahallesi 138 ada 1, Mehmetalipaşa Mahallesi 1555 ada 1, Durhasan Mahallesi 9257, Cedit Mahallesi 435 ada 1 – 2 – 3, 436 ada 3, 437 ada 63, 832 ada 4 – 5 – 6 – 7 – 19 – 20, 833 ada 2 – 3 – 4 – 5 parselin &frac1; oranında hissesinin 6 – 7, 835 ada 4 – 16 parselin 2560/9728 oranındaki hissesinin bedelsiz olarak Belediyemizce devir alınması, mülkiyeti Belediyemize ait Karabaş Mahallesi 575,15 m2 yüzölçümlü 1056 ada 23 nolu parseldeki 31/32 oranındaki hissenin, 3276,50 m2 yüzölçümlü 1056 ada 50 nolu parsel ve 320,65 m2 yüzölçümlü 1056 ada 51 nolu parselin bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi suretiyle trampa edilmesi ve tapu devir işlemlerinin yapılması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih ve 7105 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 86- (Madde 10-) Yenidoğan Mahallesi, İstanbul Karayolu Caddesi ile Nurettin Paşa Sokak kesişiminde bulunan meydana “YENİDOĞAN HALİL GÜNEY MEYDANI” isminin verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 30.11.2016 tarih ve 1892 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yenidoğan Mahallesi, İstanbul Karayolu Caddesi ile Nurettin Paşa Sokak kesişiminde bulunan meydana “YENİDOĞAN HALİL GÜNEY MEYDANI” isminin verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 87- (Madde 11-) İzmit – Bayraktar Mahallesi, G24a.22b.4d uygulama imar planı paftası, “Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak planlanan 135 ada 169 nolu parselin çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.11.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 88- (Madde 12-) Atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesince alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 22.11.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 89- (Madde 13-) 6306 sayılı kanunun 17. maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “Başaran Caddesi Cephe İyileştirme Projesi”nin yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 22.11.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 14-) İlçemiz sınırları içinde çalışmaları devam eden Tramvay projesi dahilinde mağduriyet yaşayan esnaflarımızın müşterek ihtiyaçlarının tespit edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe ile Çevre Sağlık Komisyonlarının 25.11.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan bütçe ile Çevre Sağlık Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 90 (Madde 15-) Mardin İline bağlı Yeşilli Belediyesi ile iki kentin kültürel değerlerini güçlendirecek bir köprü oluşturmak amacıyla, “Kardeş Şehir” olabilmemiz ve bunun yapılacak protokolle resmileştirilebilmesi teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’nun 23.11.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 16-) Müdür ve üstü unvanlı personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 14.11.2016 tarih ve 2090 sayılı bilgi sunumu

(BİLGİ SUNUMU GERÇEKLEŞMİŞTİR)

Madde 17 -G1– Kentimizin kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmit’imizin sembolü haline gelen tarihi yapılarımızdan halk eğitim merkezi binası ile hala Acısı Vergi Dairesi tarafından kullanılmaya devam eden Fransız Mektebi Sörler Okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit Belediyesi’ne devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili belediye meclis üyeleri Hasan AYAZ ve Birol SAĞLAM tarafından 06.12.2016 tarihinde verilen yazılı takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Azalardan; Güzin TAŞTEKİN, Ersin ALPASLAN, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Hamit İlker ULUSOY, Cengiz KAVŞUT ’un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan Azalardan; Güzin TAŞTEKİN ve Ersin ALPASLAN’ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Aykut BOZKURT tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan; Güzin TAŞTEKİN ve Ersin ALPASLAN’ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan; İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Hamit İlker ULUSOY, Cengiz KAVŞUT ’un izinli sayılmasını isteyen azalardan Aliye Hale MERİÇ ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan; İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Hamit İlker ULUSOY ve Cengiz KAVŞUT’un izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 06.12.2016 Salı günü saat 15.00’da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 03.01.2017 Salı günü saat 14.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Hüseyin POLATTİMUR                      Birol SAĞLAM

İzmit Belediye Başkanı                                 Katip                                               Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz