07.01.2014 Tarihli Tutanak Özeti

7 Ocak 20140
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2014 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu  07.01.2014 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ,  Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK, Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN,  İbrahim KILIÇ,  Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN,  Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK,   Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY,   Olcay SANAL, Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

03.12. 2013 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.12.2013 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 1- (Madde 3-)  İhtisas Komisyonlar seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.12.2013 tarih ve 235 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     5393 sayılı Belediye Kanununun 24.  maddesi a bendi gereği,   Belediye meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir dendiğinden ; Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için aşağıda isimleri yazılı;

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu

2- İmar Komisyonu

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu

4- Eğitim ve Gençlik Komisyonu

5- Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu

6- Sosyal Hizmetler Komisyonu

7- Türlü İşler Komisyonları olmak üzere 7 komisyonun kurulmasına, görev yapmak üzere beşer üyenin seçilmesine ve görev süresinin 31.03.2014 tarihine kadar devam etmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, Fikret Gökmen ve İbrahim ELGİN  tarafından verilen 07.01.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan  Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Zafer YILMAZ, Fikret GÖKMEN ve Cengiz ÖZCAN oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

İmar Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri , Fikret Gökmen ve İbrahim ELGİN tarafından verilen 07.01.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan  M.Zekeriya Özak, İsmail GÜN, Hüseyin CANIGENİŞ,   İsmail Sağıroğlu  ve Şaban SARIGÜLLE oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

 

Çevre ve Sağlık  komisyonu  üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri,Fikret GÖKMEN ve İbrahim ELGİN  tarafından verilen 07.01.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre  ve Sağlık Komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Muammer BİNER, Olcay SANAL, Kani BAŞTÜRK, Elif BÜLBÜL ve Fayik ÇELİK oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

 

Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri , Fikret GÖKMEN ve İbrahim ELGİN  tarafından verilen 07.01.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim ve Gençlik Komisyonu  üyelikleri  için yapılan açık oylamayla:

İbrahim ELGİN, Emine OKANALP, Ali YILMAZ, Gülümser AYHAN ve Haspi KÖSEMEN oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Fikret GÖKMEN ve İbrahim ELGİN  tarafından verilen 07.01.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Adnan UYSAL, Erkan AKSOY, İbrahim KILIÇ, Mehmet DEMİRTAŞ ve Şahsuvar MARUL, oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Fikret GÖKMEN ve İbrahim ELGİN tarafından verilen 07.01.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Fahri MEYDAN, Mahmut ÖZTÜRK, İbrahim BULUT, Cengiz ÇAKAR ve  Muzaffer GÜRFİDAN  oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Türlü İşler komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  Fikret Gökmen ve İbrahim ELGİN  tarafından verilen 07.01.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

Emine OKANALP, Ali YILMAZ, Erkan AKSOY Günay ATUN ve Gülümser AYHAN   oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

KARAR 2- (Madde 4-)  5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.12.2013  tarih ve 236 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediye meclis üyeleri  Fikret GÖKMEN ve İbrahim ELGİN  tarafından verilen 07.01.2014 tarihli takrir neticesinde, Denetim komisyonu  oluşumu için yapılan  gizli oylama  ile azalardan, Hasan KIRLI  33 oy, İsmail GÜNDAŞ 33 oy,  Fikret GÖKMEN 32 oy, Mahmut ÖZTÜRK 31 oy, Cengiz ÖZCAN 31 oy  almak sureti ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.12.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) İzmit Yenidoğan mahallesi, 4398 ada, 8 nolu parselin tamamının, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre parselin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 10.12.2013 tarih ve 7597 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

(Madde 7-) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İzmit PTT Merkez Müdürlüğünün, Gültepe Mahallesi, Miralay Mümtaz Caddesi, No:11 adresinde bulunan Belediyemiz Ek Hizmet Binasındaki 20 m2´lik odanın PTT şubesi açılması sureti ile bedelsiz olarak idareleri adına tahsis edilmesi talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.12.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 😎 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği ile ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 24.12.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 9-) İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 308 ada, 22 ve 26  no´lu parselin bir kısmı ile  873 ada, 1 no´lu parsellerde yer alan “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 717 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda E:0.90, Hmax:9.50mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanması ile yapı yaklaşma mesafelerinin imar yollarından 5 mt, komşu parsel sınırlarından ise 3 mt olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.12.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 10-) – Hacıhızır Mahallesi, G23b.24c.1a-1d Uygulama İmar Planı paftaları, 409 ada 11 numaralı parselde yapılaşma izni verilebilmesi için 6 no´lu parsel ile tevhid yapma zorunluluğunun kaldırılması istemiyle açılan dava sonucunda Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin 2012/1010 esas sayılı dosyası üzerinden verilen “İmar Planı Değişikliğinin İptali´´ kararı doğrultusunda söz konusu parsellerinde içinde yer aldığı 409 nolu imar adası üzerinde yer alan “Tevhide Zorunlu Alan (T.Z.A.)” hükmünün kaldırılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.12.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 3- (Madde 11-) İzmit-Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 192 ada 49 no´lu parselin “Konut Alanı” kullanımının semt sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda “Park Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 10.12.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 4- (Madde 12-) İzmit-Hatipköy Mahallesi, G23b.23c.1a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 981 no´lu parselin, imar hatlarının güncel mülkiyet verisi doğrultusunda planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 12.12.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 5- ( Madde 13-) İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25d.2b Uygulama İmar Planı paftası, 3053 ada 1 no´lu parselin mevcut imar planındaki E:1.05,Hmax:9.50 mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının “E:1.60, H: 4 kat” olacak şekilde “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak  planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini  içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 24.12.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 6- (Madde 14-) İzmit Belediye Meclisi´nin 04.06.2013 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 11.07.2013 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan “İzmit- Kabaoğlu (İ-6), Sarıcalar (İ-7) ve Üçtepeler (İ-8) Gelişme Konut Alan”larında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar Komisyonunun 17.12.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 7- (Madde 15-) Büyükşehir Belediye meclisinin 15.08.2013 tarih 499 sayılı kararı ile uygun görülen İzmit Belediyesi uygulama imar planı notlarına askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 25.12.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediye Meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,  Haspi KÖSEMEN, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan , Meclis üyeleri ( Muammer BİNER,  Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL, Ali YILMAZ) ´ın kabul oyları ile, oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 8- (Madde 16-) Arızlı 192 ada 49 nolu parsele Belediyemizce park yapılması planlanmaktadır. Parselde 203 m2 hissesi olan İbrahim Ercan ile görüşülmüş olup vatandaş aynı bölgede Arızlı 194 ada 10 nolu parselde 72 m2 , 195 ada 36 nolu parselde 73 m2 , 195 ada 32 parselde 104 m2 , 196 ada 12 parselde 84 m2 olmak üzere toplam 536 m2´lik hissesi olduğunu ve mülkiyeti Belediyemize ait 329 m2´lik Hatip 2134 ada 47 nolu parsel ile trampasını 05.11.2013 tarih 5318 kayıt nolu dilekçesi ile talep etmiştir. Trampa talebinin ve mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 170 ada 2 nolu 338,00 m2 alanlı parselin, Orhan Mahallesi 3493 ada 4 nolu 509,00 m2 alanlı parselin, Cedit Mahallesi 4114 ada 6 nolu 80,00 m2 alanlı parselin satılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 9- (Madde 17-) İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 31.12.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 10- (Madde 18-) Zabıta Müdürlüğünün Maktu mesai ücretinin ödenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 31.12.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 11- ( Madde 19) Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Akmeşe Mevki Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi, üzerinde bulunan 44 adet binanın cephe çizimleri yapılarak   ´Akmeşe Meydanı Cephe İyileştirme Projesi´  hazırlanmıştır. Hazırlanan proje 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekânlar Ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu´nun 28.11.2013 tarihli ve 232 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  6306 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden,  İl ve İlçelerde Belediye Meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak,  alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla,  kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden  ´Akmeşe Meydanı Cephe İyileştirme Projesi´ nin  yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 31.12.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Raporun tadil edilerek yapılan oylaması neticesinde, ´Akmeşe Meydanı Cephe İyileştirme Projesi´ konusu ile ilgili,  Cephe iyileştirmelerin tümünün Belediyeden  karşılanmak sureti ile yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Temel YILMAZ, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hüseyin CANIGENİŞ,  ve Şahsuvar MARUL ´un mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan M. Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL ve Hüseyin CANIGENİŞ´in izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Muammer BİNER   tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan M. Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL ve Hüseyin CANIGENİŞ´in izinli sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Temel YILMAZ ve Şahsuvar MARUL´un  izinli sayılmasını isteyen azalardan Gülümser AYHAN ve  Elif BÜLBÜL  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Temel YILMAZ ve Şahsuvar MARUL´un izinli  sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 07.01.2014 Salı günü saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 04.02.2014 Salı günü saat 15.00´de  (Meclis üyesi Hasan KIRLI´nın mualif oyuna karşı)   toplanılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                            Emine OKANALP                           Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                               Katip         

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz