07.01.2014 Tarihli Meclis Kararları

7 Ocak 20140
Metni Sesli Dinle
K A R A R
                                                       
                                                         =============
 
KARAR 1-  İhtisas Komisyonlar seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.12.2013 tarih ve 235 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
     5393 sayılı Belediye Kanununun 24.  maddesi a bendi gereği,   Belediye meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir dendiğinden ; Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için aşağıda isimleri yazılı;
 
1- Plan ve Bütçe Komisyonu
2- İmar Komisyonu
3- Çevre ve Sağlık Komisyonu
4- Eğitim ve Gençlik Komisyonu
5- Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu
6- Sosyal Hizmetler Komisyonu
7- Türlü İşler Komisyonları olmak üzere 7 komisyonun kurulmasına, görev yapmak üzere beşer üyenin seçilmesine ve görev süresinin 31.03.2014 tarihine kadar devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, Fikret Gökmen ve İbrahim ELGİN  tarafından verilen 07.01.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:
Azalardan  Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Zafer YILMAZ, Fikret GÖKMEN ve Cengiz ÖZCAN oybirliği ile seçilmişlerdir.
 
İmar Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri , Fikret Gökmen ve İbrahim ELGİN tarafından verilen 07.01.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
İmar Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:
Azalardan  M.Zekeriya Özak, İsmail GÜN, Hüseyin CANIGENİŞ,   İsmail Sağıroğlu  ve Şaban SARIGÜLLE oybirliği ile seçilmişlerdir.
 
Çevre ve Sağlık  komisyonu  üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri,Fikret GÖKMEN ve İbrahim ELGİN  tarafından verilen 07.01.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Çevre  ve Sağlık Komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylamayla:
Muammer BİNER, Olcay SANAL, Kani BAŞTÜRK, Elif BÜLBÜL ve Fayik ÇELİK oybirliği ile seçilmişlerdir.
 
Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri , Fikret GÖKMEN ve İbrahim ELGİN  tarafından verilen 07.01.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Eğitim ve Gençlik Komisyonu  üyelikleri  için yapılan açık oylamayla:
İbrahim ELGİN, Emine OKANALP, Ali YILMAZ, Gülümser AYHAN ve Haspi KÖSEMEN oybirliği ile seçilmişlerdir.
 
Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Fikret GÖKMEN ve İbrahim ELGİN  tarafından verilen 07.01.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:
Adnan UYSAL, Erkan AKSOY, İbrahim KILIÇ, Mehmet DEMİRTAŞ ve Şahsuvar MARUL, oybirliği ile seçilmişlerdir.
 
Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Fikret GÖKMEN ve İbrahim ELGİN tarafından verilen 07.01.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:
Fahri MEYDAN, Mahmut ÖZTÜRK, İbrahim BULUT, Cengiz ÇAKAR ve  Muzaffer GÜRFİDAN  oybirliği ile seçilmişlerdir.
 
Türlü İşler komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  Fikret Gökmen ve İbrahim ELGİN  tarafından verilen 07.01.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Türlü İşler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;
Emine OKANALP, Ali YILMAZ, Erkan AKSOY Günay ATUN ve Gülümser AYHAN   oybirliği ile seçilmişlerdir.
 
 
 
Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                            Emine OKANALP
İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                                 Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K A R A R
                                                       
                                                            =============
 
 
KARAR 2- 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.12.2013  tarih ve 236 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
Belediye meclis üyeleri  Fikret GÖKMEN ve İbrahim ELGİN  tarafından verilen 07.01.2014 tarihli takrir neticesinde, Denetim komisyonu  oluşumu için yapılan  gizli oylama  ile azalardan, Hasan KIRLI  33 oy, İsmail GÜNDAŞ 33 oy,  Fikret GÖKMEN 32 oy, Mahmut ÖZTÜRK 31 oy, Cengiz ÖZCAN 31 oy  almak sureti ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
 
 
Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                            Emine OKANALP
İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K A R A R
                                                       
                                                            =============
 
KARAR 3-  İzmit-Serdar (tapuda Arızlı) Mahallesi, G23b.24d.1a Uygulama İmar Planı paftası, 192 ada 49 nolu parselin “Konut Alanı” olan kullanımının “Park Alanı” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 10.12.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
       Belediyemiz, Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a Uygulama İmar Planı paftası, 192 ada 49 nolu parselin A-2 (ayrık nizam, 2 kat) yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlandığı, ancak Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), Serdar Bayırı Sokak üzerinde park alanı bulunmaması ayrıca mevcut imar planında 198 ada 5 nolu parselde yer alan park alanın da aşırı eğimli olması ve kot farkından dolayı kullanılamaması nedeniyle bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda 192 ada 49 nolu parselin “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiştir.
 
Bu bağlamda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2013 tarih ve 619 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda; İzmit-Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a Uygulama İmar Planı paftası, 192 ada 49 nolu parselin “Konut Alanı” olan kullanımının “Park Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan yoğunluk artışı, alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan aksine donatı artışına neden olan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
 
Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                            Emine OKANALP
İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K A R A R
                                                       
                                                            =============
 
KARAR 4-  İzmit-Hatipköy Mahallesi, G23b.23c.1a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 981 no´lu parselin, imar hatlarının güncel mülkiyet verisi doğrultusunda planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 12.12.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
 söz konusu parsel malikleri tarafından RAMOĞLU Planlama Mim. Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti ´ne hazırlatılan, 981 no´lu parselin, mevcut imar planında E:1.05, Hmax:9,50 mt yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlandığı ve yapı yaklaşma mesafelerinin kuzeydoğu ve güneydoğu cephelerinden 5 mt, kuzeybatı ve güneybatı cephelerinden ise 3 mt olduğu tespit edilmiştir.
Ancak; S.S. Kuruçeşme Evleri Konut Yapı Kooperatifi´nin bulunduğu parselde inşaat ruhsatının alındığı yıllarda kullanılan grafik haritaların sayısallaştırılması işlemi kapsamında dönüşüm parametre hesapları ve referans noktalarında meydana gelen kaymalar ve sapmalardan dolayı mevcut ruhsatlı binaların yapı yaklaşma mesafelerini ihlal eder duruma düştüğü, bu nedenle de sehven oluştuğu düşünülen söz konusu mağduriyetin giderilmesi amacıyla bahse konu değişiklik teklifi ile yapı yaklaşma mesafelerinin parselin güneydoğu cephesinde 3mt, güneybatı cephesinde ise ada hattı ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlendiği belirlenmiştir.
Bu bağlamda; İzmit-Hatipköy Mahallesi, G23b.23c.1a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 981 no´lu parselde yer alan yapıların ruhsat ve eki projeleri ile mevcut imar planında belirlenen emsal ve yükseklik değerlerine herhangi bir aykırılık taşımadığı, yalnızca koordinat verilerinin sayısallaştırılması sonucu parametre değişikliklerinden kaynaklanan mülkiyet kayıklığı nedeniyle 981 parselde yer alan konut alanı ile bitişiğindeki park alanı sınırlarının güncel mülkiyet verisi doğrultusunda yeniden planlanması ile E:1.05, Hmax:9,50 mt olan yapılanma koşullarında değişiklik yapılmaksızın yapı yaklaşma mesafelerinin parselin güneydoğu cephesinde 3mt, güneybatı cephesinde ise ada hattı ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi şeklinde yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun  görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
 
Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                            Emine OKANALP
İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K A R A R
                                                       
                                                            =============
 
KARAR 5-  İzmit-Yahyakaptan (M.Ali Paşa) Mahallesi, G23b.25d.2b Uygulama İmar Planı paftası, 3053 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında “Konut Alanı” olan kullanımının “Özel Sağlık Tesis Alanı” olarak düzenlenmesini içeren Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2013 tarih ve 622 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 24.12.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.Şti.´ne hazırlatılan İzmit-Yahyakaptan (M.Ali Paşa) Mahallesi, G23b.25d.2b Uygulama İmar Planı paftası, 3053 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında E:1.05, Hmax:9.50mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olan kullanımının alana ilişkin hazırlatılan ve Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 17.05.2013 tarihinde onaylanan jeolojik-jeoteknik etüd raporu doğrultusunda “E:1.60, H:4 kat” yapılanma koşuluna sahip “Özel Sağlık Tesis Alanı” olarak planlandığı ve yapı yaklaşma mesafelerinin parselin cephe aldığı her iki imar yolundan 5mt, komşu mülkiyetlerden ise 3mt verilmek suretiyle düzenlendiği belirlenmiştir.
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda önerilen ve parselin konumu itibari ile ana ulaşım akslarına yakınlığı dolayısıyla batısındaki yine aynı parsel malikine ait özel sağlık tesis alanına hizmet etmek amacıyla “Klinik Konukevi” yapılabilmesine yönelik sunulan değişiklik teklifi üzerinde yapılan incelemede; söz konusu parselin 3194 sayılı İmar Kanunun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin Ek-1a ve Ek-1c´de sağlık alanları için belirtilen minimum alan büyüklüğünü sağladığı, ancak bahse konu kullanıma ilişkin önerilen “E:1,60, H:4 kat” yapılanma koşulu değerinin bitişiğinde yapılanması tamamlanmış mevcut konut alanlarının önüne geçerek yapı yoğunluğunu arttırıcı ve alanın kat düzenini bozucu nitelikte olduğu düşünüldüğünden, talep edilen yükseklik değerinin ilave kat artışı verilmeksizin H:3 kat, emsal değerinin ise E:1.20 olarak düzenlenmesi ile komşu parsel sınırlarından 3mt olarak belirlenen yapı yaklaşma mesafelerinin fiziki mekân kullanımında farklı değerlere sahip her iki kullanım(konut-hastane) arasında oluşabilecek olumsuzlukların engellenebilmesi amacıyla 5mt olarak düzenlenmesinin uygun olacağı tespit edilmiştir.
 
 
 
 
Tüm bu gerekçeler doğrultusunda, 3053 ada 1 nolu parsel için talep edilen yapılanma koşulu değerlerinin bitişiğindeki konut alanlarının durağan yapısı ve kendine özgü değerlerinin olumsuz olarak etkilenmemesi adına kısıtlanarak uygulanması ile yine aynı parsel malikinin talebi üzerine söz konusu parselin batısındaki 3084 ada 7 nolu parselde yer alan mevcut sağlık tesisi alanının hizmet kapasitesi ve çeşitliliği ile kalitesinin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi amacıyla E:1.20 olan yapılanma koşulunun E:1.40 olarak düzenlenmesinin yoğunluk artışı ve donatı kaybına neden olmadığı, aksine donatı artışına neden olacağı belirlendiğinden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile kamu yararı çerçevesinde tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
 
Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                            Emine OKANALP
İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K A R A R
                                                          =============
 
KARAR 6-   İzmit Belediye Meclisi´nin 04.06.2013 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 11.07.2013 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan “İzmit- Kabaoğlu (İ-6), Sarıcalar (İ-7) ve Üçtepeler (İ-8) Gelişme Konut Alan”larında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar Komisyonunun 17.12.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
İ-6 (Kabaoğlu) Gelişme Konut Alanı, İ-7 (Sarıcalar) Gelişme Konut Alanı ve İ-8 (Üçtepeler) Gelişme Konut Alanı Uygulama İmar Planı´na ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren talepler incelendi.
 
 “İzmit- Kabaoğlu İ-6 Gelişme Konut Alanı”, “İzmit- Sarıcalar İ-7 Gelişme Konut Alanı” ve “İzmit- Üçtepeler İ-8 Gelişme Konut Alanı”, G23b.19d.2c, G23b.19c.1a-1b-1c-1d, G23b.19c.2a-2d, G23b.19d.3b-3c, G23b.19c.4a-4b-4c-4d, G23b.19c.3a-3c-3d, G23b.24a.2a-2b-2c-2d, G23b.24b.1a-1b-1c-1d, G23b.24b.2a-2b-2d-2c, G23b.24b.4a-4b, G23b.24b.3a-3b imar planı paftalarında yer alan takriben 469 hektar büyüklüğündeki İzmit Merkezinin kuzeyindeki Gelişme Konut Alanlarının ulaşım sistemi, arazi kullanım kararları ile yapı yoğunluğu ve sosyal teknik altyapı alanlarının büyüklük ve konumlarını belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin İzmit Belediye Meclisi´nin 04.06.2013 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 11.07.2013 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir. Söz konusu imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği”nin 20.maddesi gereğince 12.08.2013-13.09.2013 tarihleri arasında 30 gün süresince askıya çıkarılarak ilan edildiği ve alanda yer alan parsel maliklerinin planlama kararlarına yönelik görüş ve itirazlarını içeren taleplerin Belediyemize iletildiği anlaşılmıştır.
 
Bu doğrultuda; yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren taleplerin imar planı üzerinde yeni düzenlemeler içerdiği düşünüldüğünden söz konusu talepler planlama bölgeleri bazında tek tek ifadelendirilerek, imar planı ana kararlarına yapılan değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
 
“İ-6 KABAOĞLU” PLANLAMA BÖLGESİ:
 
1. Seyit ERSOYLU imzalı 02.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler Mevkii planlama bölgeleri genelinde Hmax:6.50mt olduğu belirtilerek, söz konusu kat yüksekliğinin 10mt olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu belirlendiğinden uygun olmadığı,
 
           2.Ruhiye İNAL imzalı 12.09.2013 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 2077 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu ile parselinin şuyulandırma oranının fazla tutularak park yapıldığı gerekçesiyle, yoğunluk değeri ve kat sayısının arttırılması ile yeşil alanın yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
            Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 2077 nolu parselin imar planında büyük bir kısmının “Konut Alanı”, kalan kısımlarının ise “Park-Refüj Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu ile DOP kesinti oranına ilişkin yapılan talebin ise şuyulandırma aşamasının konusu olduğu ve imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenleneceğinden itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
 
            3.Yaşar KARAGÖZ imzalı 26.08.2013 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 220, 369 ve 368 nolu parsellerin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin imara açılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 220, 369 ve 368 nolu parsellerin imar planında “Park ve Kanal Alanı” ile imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, yapılan inceleme sonucunda 220 ve 368 nolu parsellerin DSİ Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü´nün 03.11.2011 tarih ve 417456 sayılı görüşü doğrultusunda “Dere Yatağında” kalması, 369 nolu parselin ise batısındaki Orman Alanı ile bölgeye hizmet eden servis yolu arasında imar parseli oluşturulamayacak büyüklükte olması sebebiyle yeşil alan olarak planlandığı ve imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parsellerin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
4.Fahri BAĞATUR ve İbrahim BAĞATUR imzalı 29.08.2013 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 165, 181 ve 352 nolu parsellerin imar planında tamamının “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin park alanından çıkarılarak imara açılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 165, 181 ve 352 nolu parsellerin imar planında büyük bir bölümünün “Park Alanı” olarak planlandığı ancak söz konusu parsellerin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanlarda bulunması ve 165 nolu parselin bir kısmının dere yatağında kalması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası nazım imar planı kararları ile büyüklükleri belirlenen planlama alanının ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının alanda yer alan her parselden eşit oranda alınarak oluşacağı, dolayısıyla söz konusu parsellerin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
5.Ali BAĞATUR ve Seher OKUMUŞ imzalı 29.08.2013 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 174 ve 364 nolu parsellerin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin park alanından çıkarılarak imara açılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 174 ve 364 nolu parsellerin imar planında bir kısmının “Park Alanı”, diğer bir kısmının ise 20 mt genişliğinde imar yolu olarak planlandığı, ancak söz konusu yolun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası nazım imar planı kararları ile büyüklükleri belirlenen planlama alanının ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının alanda yer alan her parselden eşit oranda alınarak oluşacağı, dolayısıyla söz konusu parsellerin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
6.Özdal DİLLİOĞLUGİL imzalı 04.09.2013 tarihli dilekçe ile: Kabaoğlu, 492 ve 493 nolu parsellerin bir kısmının imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin park alanından çıkarılarak imara açılması talep edilmiştir.
 
 Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 492 ve 493 nolu parsellerin imar planında “Park Alanı”, “Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda söz konusu parsellerin bulunduğu yapı adalarının donatı artışına neden olmaksızın arazinin topoğrafyasına göre yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden talebin tadilen uygun olduğuna;
 
            7.Nergis KARABAYIR vekili Emin ANDIZ imzalı 06.09.2013 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 254 nolu (sehven 422) parselin imar planında “Okul Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin okul alanından çıkartılarak imara açılması talep edilmiştir.
 
            Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 254 nolu parselin imar planında büyük bir kısmının “Ortaöğretim Tesis Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu okul alanının kaldırılmasının ana plan kararlarını ve merkez alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası nazım imar planı kararları ile büyüklükleri belirlenen planlama alanının ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının alanda yer alan her parselden eşit oranda alınarak oluşacağı, dolayısıyla söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
            8.Eyüp AKBAŞ imzalı 10.09.2013 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 341 nolu parselin tamamına yakınının imar planında “Yeşil Alan” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu planlama kararının yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 341 nolu parselin imar planında “Park Alanı” ve “Konut Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağı kenarında kalması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, ancak arazinin topoğrafyasının konut kullanımına imkân tanıyan kısımlarının yeniden etüt edilmesi sonucunda talebin tadilen uygun olduğuna,
 
           9.Osman Fevzi GENÇ imzalı 10.09.2013 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 148 ve 149 nolu parsellerin tamamı imar planında “Yeşil Alan” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu planlama kararının yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 148 ve 149 nolu parsellerin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parsellerin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağı kenarında kalması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, ancak arazinin topoğrafyasının konut kullanımına imkân tanıyan kısımlarının yeniden etüt edilmesi sonucunda talebin tadilen uygun olduğuna,
 
    10.Fatma ÖZDEŞ imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 234 nolu parselin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin “Park Alanı”ndan çıkartılarak “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 234 nolu parselin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin içinde yer aldığı alan genelinde mevcut plan kararlarının yeniden değerlendirilerek revize edilmesi sonucunda parselin bir kısmının daha konut alanı olarak düzenlenmesinin tadilen uygun olduğuna;
 
11.Yaşar KARAGÖZ imzalı 26.08.2013 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 265 nolu parselin imar planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin tamamının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 265 nolu parselin imar planında “Park Alanı”, “Belediye Hizmet Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı, ancak söz konusu belediye hizmet alanının kaldırılmasının ana plan kararlarını ve merkez alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası nazım imar planı kararları ile büyüklükleri belirlenen planlama alanının ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının alanda yer alan her parselden eşit oranda alınarak oluşacağı, dolayısıyla söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
12.Osman Fevzi GENÇ imzalı 10.09.2013 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 254 nolu parselin imar planında “Okul Alanı” olarak planlanması sonucu oluşan mağduriyetinin giderilmesi adına gerekli düzenlemenin yapılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 254 nolu parselin imar planında büyük bir kısmının “Ortaöğretim Tesis Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu okul alanının kaldırılmasının ana plan kararlarını ve merkez alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası nazım imar planı kararları ile büyüklükleri belirlenen planlama alanının ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının alanda yer alan her parselden eşit oranda alınarak oluşacağı, dolayısıyla söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
13.Fatma ÖZDEŞ imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 322 nolu parselin imar planında “İlköğretim Tesis Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin tamamının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 322 nolu parselin imar planında “İlköğretim Tesis Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, ancak söz konusu okul alanının kaldırılmasının ana plan kararlarını ve merkez alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası nazım imar planı kararları ile büyüklükleri belirlenen planlama alanının ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının alanda yer alan her parselden eşit oranda alınarak oluşacağı, dolayısıyla söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
14.Fatma ÖZDEŞ imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 266 nolu parselin imar planı sınırları içerisinde kaldığı belirtilerek, söz konusu parselin tamamının “Konut Alanı” olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 266 nolu parselin imar planında “Teknik Altyapı Alanı”, “Yeşil Alan”, “Pazar Alanı ve “Dini Tesis Alanı” olarak planlandığı, ancak söz konusu parselin tamamının konut olarak planlanmasının ana plan kararlarını ve merkez alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası nazım imar planı kararları ile büyüklükleri belirlenen planlama alanının ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının alanda yer alan her parselden eşit oranda alınarak oluşacağı, dolayısıyla söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
15.Yaşar KARAGÜZ imzalı 29.08.2013 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 258 nolu parselin üzerinden dikey ve yatay olmak üzere iki adet yol geçmekte olduğu belirtilerek, söz konusu yolların kaldırılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 258 nolu parselin bir kısmının imar planında “Konut Alanı”, “Ticaret Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, ana ulaşım sistemini destekleyen söz konusu 10mt genişliğindeki servis yollarının kaldırılması talebinin ulaşım sisteminin bozulmasına ve çok büyük imar adalarının oluşmasına neden olduğu ile kişisel çıkarlar gözetilerek kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
16.Yaşar KARAGÖZ imzalı 06.09.2013 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 177 nolu parselin bir bölümünün “Park Alan” olarak planlandığı ve diğer bir bölümünün de yol geçtiği belirtilerek, bahse konu parselin tamamının “Konut Alanı” olarak yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 177 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” “Park Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin bir kısmının planlama alanı bütünündeki yeşil alan sisteminin devamlılığının sağlanması ve yeşil alan koridorlarının oluşturulması amacı ile park alanı olarak planlandığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası nazım imar planı kararları ile büyüklükleri belirlenen planlama alanının ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının alanda yer alan her parselden eşit oranda alınarak oluşacağı ve söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
17.Tansel İŞKOL imzalı 29.08.2013 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 237 nolu parselin imar planında bölünmüş ve farklı parsellere ayrılmış olduğu belirtilerek, bahse konu parselin mevcut plandaki durumu düzeltilerek tek parsel haline getirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 237 nolu parselin imar planında tamamına yakın bir kısmının “Konut Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu yol ve otopark alanının kaldırılmasının ana ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu ile parselin tek parça olarak düzenlenmesi talebinin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
18.Fahri BAĞATUR ve İbrahim BAĞATUR imzalı 02.09.2013 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 422 nolu parselin imar planında “Park Alan”da kaldığı belirtilerek, bahse konu parselin “Park Alan”dan çıkarılarak imara açılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 422 nolu parselin plan onama sınırı dışında kaldığı belirlendiğinden itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
 
 
Ayrıca; İ6 Kabaoğlu Planlama Bölgesi genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda yukarıda ifadelendirilen itirazlara ilave olarak;
 
ü  Planlama alanı genelinde arazinin topoğrafyasının konut kullanımına imkân tanıyan kısımlarının yeniden etüt edilmesi sonucunda 104, 108, 109, 110, 133, 134, 500, 581, 145, 147, 350, 349, 348, 365, 319, 325 ve 324 nolu parsellerin üzerinde yer alan yapı adalarının form ve büyüklüklerinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerleri ile donatı alan standartlarını değiştirmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi sonucu imar planı ana ulaşım sistemini etkilemeyecek şekilde alt kademe servis yollarının ve otopark alanlarının revize edilmesi,
ü  Planlama alanının doğusunda bulunan ve üniversite yoluna paralel olarak planlanmış olan “Ticaret Alanları” için mevcut imar planında “H: 2 kat” olarak belirlenen kat yüksekliğinin; söz konusu bölgenin kuzeyindeki mevcut mevzii imar planları ve Kocaeli Üniversitesinin yarattığı çekim gücü nedeniyle üniversite yolu kenarında kalan parseller üzerinde oluşan yoğun ticari kulanım baskısı nedeniyle yapı yoğunluğu artışına neden olmaksızın kat yüksekliğinin “H: 3 kat” olarak düzenlenmesi
ü  Ayrıca planlama bölgesi genelinde yapılanma koşulları “Emsal” ve “Hmax” değeri verilerek  belirlenmiş olan Konut ve Ticaret Alanlarında yapılacak parselasyon çalışmasına esas olmak üzere  Konut ve Ticaret Alanları üzerine “min.ifraz 500m⊃” hükmünün işlenmesi,
 
“İ-7 SARICALAR” PLANLAMA BÖLGESİ:
 
1.Bülent YILDIRIM, Levent YILDIRIM, Mine YILDIRIM, Zemine YILDIRIM ve  Nalan YILDIRIM imzalı 16.08.2013 tarihli 3 adet dilekçe ile; Sarıcalar, 2082 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 2082 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
2.Bülent YILDIRIM imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 2082 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 2082 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
3.Levent YILDIRIM ve Mine YILDIRIM imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 2082 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 2082 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
4.Muzaffer KARAKUŞ imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1331 – 1332 nolu parsellerin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1331 ve 1332 nolu parsellerin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
5.Fatma ŞAHİN imzalı 19.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 2082 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 2082 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
6.Sinan BAŞTÜRK imzalı 19.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 2082 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 2082 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
7.Rahmi BAŞTÜRK imzalı 19.08.2013 tarihli dilekçe ile; 2082 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 2082 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
8.Nurten AKDENİZ imzalı 22.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 2082 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 2082 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
9.Murat AYDIN imzalı 23.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 2082 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 2082 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
10.Fatma KÖSE imzalı 27.08.2013 tarihli dilekçe ile; 1 Sarıcalar, 183 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1183 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
11.Orhan KÖSE imzalı 27.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1183 ve 308 nolu parsellerin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1183 ve 308 nolu parsellerin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
12.Muhammet KÖSE imzalı 27.08.2013 tarihli dilekçe ile;, Sarıcalar, 1183 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1183 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
13.Cengiz KURT imzalı 28.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1219 nolu parselin büyük bir kısmının bölge parkı içerinde kalması nedeniyle parselden yapılan kesintinin çok fazla olduğu ayrıca; bahse konu parselin yer aldığı konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu parselin tümden konut alanı olarak planlaması ile yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1219 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağı kenarında kalması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı , ancak arazinin topoğrafyasının konut kullanımına imkân tanıyan kısımlarının yeniden etüt edilmesi sonucunda talebin tadilen uygun olduğuna, ayrıca konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
14.Süleyman UZUN imzalı 04.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1299 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1299 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
15.Hacer BURNAZ, Fatime KALYONCU ve Hatice KAPLAN imzalı 05.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 958 ada 50 nolu parselin imar planlanında park alanı olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin yeşil alan kullanımın değiştirilerek imara açılması veya parselin özellikleri ile özdeş bir alandan temin edilmesi aynı zamanda %40 olan dop kesintisinin daha düşük bir seviyeye çekilmesi, konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değeri ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 958 ada 50  nolu parselin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı, ancak parsel üzerinden geçen Nato Bor Hattı ve Enerji Nakil Hatları dolayısıyla parçacıl konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile  imar parselinin yeni şekli, konumu ve DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı, ayrıca konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
16.İsmail KARAMUS imzalı 05.09.2013 tarihli dilekçe ile; 1332 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesine ilişkin %40 olan dop kesintisinin daha düşük bir seviyeye çekilerek, konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değeri ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1332 nolu parselin imar planında büyük bir kısmının “Konut Alanı” ve diğer kısmının ise “Rekreasyon Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı, ancak söz konusu imar parselinin yeni şekli, konumu ve DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ile konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
17.Fatime KALYONCU imzalı 05.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1288 nolu parselin yer aldığı planlama bölgesine ilişkin %40 olan dop kesintisinin daha düşük bir seviyeye çekilerek, konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değeri ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1288 nolu parselin imar planında büyük bir kısmının “Konut Alanı”  olarak planlandığı, ancak söz konusu imar parselinin yeni şekli, konumu ve DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ile konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
18.Cevahir ÖZECİK imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1338 ve 1339 nolu parsellerin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1338 ve 1339 nolu parsellerin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
19.Remziye UZUN imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1338 ve 1339 nolu parsellerin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1338 ve 1339 nolu parsellerin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
20.Osman KURU imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; 1357, 1235 ve 1356 nolu parsellerin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1357, 1235 ve 1356 nolu parsellerin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
21.Erkan ARDAN imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1356 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1356 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
22.Nurhan YILDIRIM imzalı 11.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 433 ada 6 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 433 ada 6 ve 4 nolu parsellerin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
23.Halil KOÇ imzalı 15.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar,  1650 (Gündoğdu Köyü) nolu parselin tamamının imar planında “Park Alanı” olarak ayrıldığı belirtilerek, söz konusu parselin “Park Alanı”dan çıkartılarak imara açılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1650 nolu parselin imar planında tamamının “Rekreayon Alanı”olarak planlandığı, ancak söz konusu parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağı kenarında kalması nedeniyle ulaşım bağlantısı sağlanamadığından konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin uygun olmadığı,
 
24.Muzaffer KARAMUS imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1327, 1328 ve 1329 nolu parsellerin tamamının imar planında “Yeşil Alan” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1327, 1328 ve 1329 nolu parsellerin imar planında “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, parsellerin tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin topoğrafik açıdan aşırı eğimli olması ve ulaşım bağlantısının kurulamaması göz önünde bulundurulduğunda uygun olmadığı ancak eğim oranının elverdiği ölçüde söz konusu parsellerin bir kısmının “Konut Alanı” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,
 
25.Muzaffer TEZCAN, Hasan TEZCAN, Faik TEZCAN, Ünal TEZCAN, Bedriye ULUSOY, Sabriye ÖZKAL ve Nebiye ERTAŞ imzalı 19.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1760 nolu parselin tamamının imar planında “Park ve Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parkın olabildiğince parselin dışına çıkarılarak imara açılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1760 nolu parselin imar planında “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin dere yatağı kenarında olması ve mevcut plandaki imar yollarından aşırı eğim nedeniyle ulaşım bağlantısının sağlanamadığı belirlendiğinden talebin uygun olmadığı,
 
26.Muzaffer KARAMUS imzalı 19.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1332 nolu parsel üzerinde yer alan evinin konut alanı sınırında kaldığı belirtilerek, söz konusu yapının bulunduğu alanın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1332 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselin üzerinde yer alan mevcut yapıların batı sınırında yer alan 10mt genişliğindeki imar yolunun batıya doğru kaydırılmak suretiyle düzenlenmesinin uygun olduğu,
 
27.Sevim SARAÇ, Süleyha EYÜPOĞLU, Nevin MECİT, Savaş ÖZÖN, Gürol ÖZÖN, Ezgi ÖZÖN, Selime ALTINAY imzalı 20.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1773 ve 1788 nolu parsellerin tamamı ile 1772 nolu parselin bir kısmının “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu plan kararının yeniden gözden geçirilmesi ve parsellerin “Konut Alanı” olarak planlanması ile imar planı üzerine imar uygulama sınırının aktarılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1772, 1773 ve 1788 nolu parsellerin imar planında “Konut Alanı” ve “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup,  1773 nolu parselin dere yatağın kenarında  bulunması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, ancak 1772 ve 1788 nolu parsellerin eğim oranının elverdiği ölçüde bir kısmının daha “Konut Alanı” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu, ayrıca İmar Kanunun 18.madde uygulaması ile ilgili tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı belirlendiğinden uygun olmadığı,
 
28. Serkan ÖZÖN imzalı 20.08.2013 tarihli dilekçe ile;, Sarıcalar, 1774 nolu parselin bir kısmının “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu plan kararının yeniden gözden geçirilmesi ve parselin “Konut Alanı” olarak planlanması ile imar planı üzerine imar uygulama sınırının aktarılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1774 nolu parselin imar planında “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, DSİ Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü´nün 03.11.2011 tarih ve 417456 sayılı görüşü doğrultusunda “Dere Yatağında” kalması sebebiyle konut alanı olarak planlanmasının uygun olmadığı, ayrıca İmar Kanunun 18.madde uygulaması ile ilgili tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
29.Şerafettin ÖZÖN imzalı 20.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1772 nolu parselin tamamı ile 1773 nolu parselin bir kısmının “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu plan kararının yeniden gözden geçirilmesi ve parsellerin “Konut Alanı” olarak planlanması ile imar planı üzerine imar uygulama sınırının aktarılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1772 ve 1773 nolu parsellerin imar planında “Konut Alanı” ve “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup,  1773 nolu parselin dere yatağı kenarında  bulunması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, ancak 1772 nolu parselin eğim oranının elverdiği ölçüde bir kısmının daha “Konut Alanı” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu, ayrıca İmar Kanunun 18.madde uygulaması ile ilgili tüm taleplerin ise şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
30.Mustafa Tanıl GÜNERİ imzalı 22.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1173 nolu parselin üzerinde meyve ağaçları bulunduğu ve imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1173 nolu parselin “Yeşil Alan”, “Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı tespit edilmiş olup, bahse konu parselde yer alan meyve ağaçlarının ileride kamulaştırmaya haiz bir durum oluşunca bedelinin tespitinin söz konusu olabileceği ile İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası alanda yer alan her parselden eşit oranda alınarak söz konusu parselin konut kullanımına sahip imar parseli olarak düzenleneceği belirlendiğinden talebin uygun olmadığı,
 
31.Hayrettin TOPAL imzalı 23.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1331 nolu parselin imar planında “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin “Bölge Parkı”ndan çıkarılarak imara açılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1331 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, ancak arazinin topoğrafyasının konut kullanımına imkân tanıyan kısımlarının yeniden etüt edilmesi sonucunda talebin bir kısmının daha konut alanı olarak planlanmasının uygun olduğuna,
 
32.Ayşe İÇEN imzalı 26.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1358, 1209 ve 1220 nolu parsellerin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1358, 1209 ve 1220  nolu parsellerin imar planında “Konut Alanı” ve “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, parsellerin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, ancak arazinin topoğrafyasının konut kullanımına imkân tanıyan kısımlarının yeniden etüt edilmesi sonucunda bir kısmının daha konut alanı olarak planlanmasının tadilen uygun olduğuna,
 
33.Nadide BOZTAŞ, Zemine BARAN, Ahmet BOZTAŞ, Nurdan BOZTAŞ, Haydar BOZTAŞ, Sabriye GÖKDEMİR, Saniye PÜRÇEK, Bekir BOZTAŞ, Saime ANDIZ, İzzet BOZTAŞ, Fuat YAMAN imzalı 26.08.2013 tarihli dilekçe ile; 1358, 1209 ve 1220 nolu parsellerin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1358, 1209 ve 1220  nolu parsellerin imar planında “Konut Alanı” ve “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, parsellerin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, ancak arazinin topoğrafyasının konut kullanımına imkân tanıyan kısımlarının yeniden etüt edilmesi sonucunda bir kısmının daha konut alanı olarak planlanmasının tadilen uygun olduğuna,
 
34.Şaziye SARMAN imzalı 27.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1706 ve 1705 nolu parsellerin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1706 ve 1705 nolu parsellerin imar planında tamamının “Rekreayon Alanı” olarak planlandığı, ancak söz konusu parsellerin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağı kenarında kalması nedeniyle ulaşım bağlantısı sağlanamadığından konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin uygun olmadığı,
 
35.Mehmet SÜMÜK imzalı 28.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1232 nolu parselin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1232 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, ancak arazinin topoğrafyasının konut kullanımına imkân tanıyan kısımlarının yeniden etüt edilmesi sonucunda bir kısmının daha konut alanı olarak planlanmasının tadilen uygun olduğuna,
 
36.Hacer TOPAL imzalı 28.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1331 nolu parselin bir kısmının “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin kalan kısmının da “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1331 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, ancak arazinin topoğrafyasının konut kullanımına imkân tanıyan kısımlarının yeniden etüt edilmesi sonucunda bir kısmının daha konut alanı olarak planlanmasının tadilen uygun olduğuna,
 
37. İdris ÖZDEMİR imzalı 29.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1099 nolu parselin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin %60 oranında “Konut Alanı” veya “Ticaret Alanı” olarak tarafına verilmesi ya da şuyulandırma sonrası aynı bölge içerisinde yer alan diğer parselleri ile birleştirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1099 nolu parselin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı ancak söz konusu parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağında kalması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası  oluşacak imar parselinin yeni şekli, konumu ve hisselendirilmesine ilişkin tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
38.Gönül ÖZÖN imzalı 29.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1766 nolu parselin tamamı ile 1768 nolu parselin bir kısmının “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu plan kararının yeniden gözden geçirilmesi ve parsellerin “Konut Alanı” olarak planlanması ile imar planı üzerine imar uygulama sınırının aktarılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1766 nolu parselin imar planında  “Rekreasyon Alanı”, 1768 nolu parselin ise “Konut Alanı” ve “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup,  1766 nolu parselin aşırı eğimli alanda yer alması ve dere yatağın kenarında bulunması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, ancak söz konusu parsellerin eğim oranının elverdiği ölçüde bir kısmının daha “Konut Alanı” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu, ayrıca uygulama sınırının aktarılması talebinin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
39.Mustafa EFE imzalı 29.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1766 nolu parselin tamamı ile 1768 nolu parselin bir kısmının “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu plan kararının yeniden gözden geçirilmesi ve parsellerin “Konut Alanı” olarak planlanması ile imar planı üzerine imar uygulama sınırının aktarılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1766 nolu parselin imar planında  “Rekreasyon Alanı”, 1768 nolu parselin ise “Konut Alanı” ve “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup,  1766 nolu parselin aşırı eğimli alanda yer alması ve dere yatağın kenarında  bulunması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, ancak söz konusu parsellerin eğim oranının elverdiği ölçüde bir kısmının daha “Konut Alanı” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu, ayrıca uygulama sınırının aktarılması talebinin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
40.Nazif EFE imzalı 29.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1766 nolu parselin tamamı ile 1768 nolu parselin bir kısmının “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu plan kararının yeniden gözden geçirilmesi ve parsellerin “Konut Alanı” olarak planlanması ile imar planı üzerine imar uygulama sınırının aktarılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1766 nolu parselin imar planında  “Rekreasyon Alanı”, 1768 nolu parselin ise “Konut Alanı” ve “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup,  1766 nolu parselin aşırı eğimli alanda yer alması ve dere yatağın kenarında bulunması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, ancak söz konusu parsellerin eğim oranının elverdiği ölçüde bir kısmının daha “Konut Alanı” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu, ayrıca uygulama sınırının aktarılması talebinin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
41.Hüseyin CALAP, İsmail CALAP ve Asiye DEMİRHAN imzalı 28.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1333 nolu parselin bir kısmının “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, yeniden planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1333 nolu parselin imar planında  “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup,  söz konusu parselin aşırı eğimli alanda yer alması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı belirlendiğinden talebin uygun olmadığı,
 
42.Emine CESUR imzalı 02.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1706 ve 1705 nolu parsellerin imar planında “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1706 ve 1705 nolu parsellerin imar planında tamamının “Rekreayon Alanı” olarak planlandığı, ancak söz konusu parsellerin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağı kenarında kalması nedeniyle ulaşım bağlantısı sağlanamadığından konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin uygun olmadığı,
 
43.Songül TOPAYAN imzalı 02.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1319 nolu parselin imar planında “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu planlama kararının yeniden gözden geçirilmesi ile taşınmazın imar planı üzerinde gözüken alan büyüklüğünün maddi hata oluşturduğu gerekçesiyle düzeltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1319 nolu parselin imar planında “Bölge Parkı ve Kanal Alanı” olarak planlandığı, ancak söz konusu parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağında kalması nedeniyle ulaşım bağlantısı sağlanamadığından konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin uygun olmadığı, ayrıca söz konusu parselin tapuda 20.150m⊃ olmasına rağmen imar planında 20.012m⊃ olması ile ilgili düzenleme sırasında esas alınacak değerin ve parselin kesin sınırlarının tespitinin belirlenmesindeki yetkili kurum İl Kadastro Müdürlüğü olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
44.Ali AKBAŞ imzalı 04.09.2013 tarihli dilekçe ile; 1362 ve 1363 nolu parsellerin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu planlama kararının yeniden gözden geçirilmesi ve “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1362 ve 1363 nolu parsellerin imar planında “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parsellerin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağı kenarında kalması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin uygun olmadığı,
 
45.Aziz EREZKAN imzalı 05.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1189 ve 1365 nolu parsellerin bir kısmının imar planında “Yeşil Alan” ve “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu planlama kararının yeniden gözden geçirilmesi ve “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1189 nolu parselin imar planında “Konut Alanı”, “Park Alanı” ve imar yolu, 1365 nolu parselin ise “Konut Alanı”, “Rekreasyon Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parsellerin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağı kenarında kalması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin uygun olmadığı,
 
46.Arif OCAK imzalı 05.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar,  1233 nolu parselin büyük bir kısmının imar planında “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1233 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup,  söz konusu parselin aşırı eğimli alanda yer alması ve dere yatağın kenarında bulunması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, ancak eğim oranının elverdiği ölçüde bir kısmının daha “Konut Alanı” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,
 
47.İsmail KARAMUS imzalı 05.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1327, 1328 ve 1329 nolu parsellerin imar planında “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin tamamının veya bir kısmının “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1327, 1328 ve 1329 nolu parsellerin imar planında “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, parsellerin tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin topoğrafik açıdan aşırı eğimli ve ulaşım bağlantısının kurulamaması göz önünde bulundurulduğunda uygun olmadığı ancak eğim oranının elverdiği ölçüde bir kısmının daha “Konut Alanı” olarak planlanmasının uygun olduğu,
 
48.Sadettin KARAGÖZ imzalı 06.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1248 ve 1249 nolu parsellerin imar planında “Konut Alanı” ve  “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin tamamının “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1248 ve 1249 nolu parsellerin imar planında “Rekreasyon Alanı” ve “Konut Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parsellerin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağı kenarında kalması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ancak eğim oranının elverdiği ölçüde bir kısmının daha “Konut Alanı” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,
 
49.Hamdi KOYUN imzalı 06.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1349 nolu parselin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin  “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1349 nolu parselin imar planında tamamının “Rekreayon Alanı”olarak planlandığı, ancak söz konusu parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağı kenarında kalması nedeniyle ulaşım bağlantısı sağlanamadığından konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin uygun olmadığı,
 
50.Nizamettin GÖKDEMİR imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1204 nolu parselin büyük bir kısmı imar planında “Bölge Parkı” olarak planlandığı ve 1412 nolu parselde yer alan evin köşesine imar yolu vurduğu belirtilerek, söz konusu parselin tamamının “Konut Alanı” olarak planlanması ve konutun kurtarılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1204 nolu parselin imar planında tamamının “Rekreayon Alanı”, “Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı, DSİ Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü´nün 03.11.2011 tarih ve 417456 sayılı görüşü doğrultusunda “Dere Yatağında” kalması,  topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması sebebiyle tamamının konut alanı olarak planlanmasının uygun olmadığı, ayrıca 1412 nolu parsel üzerinde bulunan yapının imar yolu üzerinde kalmadığı belirlendiğinden itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
51.Metin FİLİZ imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1406 nolu parselin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu planlama kararının yeniden gözden geçirilmesi ve parselde yer alan konutun kurtarılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1406 nolu parselin imar planında tamamının “Park Alanı” ve meydan olarak planlandığı ancak söz konusu parselin içinde yer aldığı alanın köye bir meydan kazandırmak ile cami ve park alanlarıyla bütünleşen bir köy merkezi oluşturmak adına düzenlendiği gerekçesiyle talebin imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu belirlendiğinde uygun olmadığı,
 
52. Metin FİLİZ imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1222 nolu parselin imar planında “Yeşil Alan” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1222 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve “Park Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenleneceğinden itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
53. Metin FİLİZ imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1167 nolu parselin bir kısmının imar planında “Yeşil Alan” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1167 nolu parselin parselin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı ancak söz konusu parselin konumu itibariyle orman alanları ile bütünleşen park alanı üzerinde yer alması ve parçacıl konut alanı olarak planlanmasının yeşil alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
54.Kebire KATER imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1706 ve 1705 nolu parsellerin imar planında “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1706 ve 1705 nolu parsellerin imar planında tamamının “Rekreayon Alanı” olarak planlandığı, ancak söz konusu parsellerin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağı kenarında kalması nedeniyle ulaşım bağlantısı sağlanamadığından konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin uygun olmadığı,
 
55.Yaşar GÜLSEVER imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1160, 1384 ve 1385 nolu parsellerin maliki olduğu, 1160 nolu parselin büyük bir kısmının imar planında “Yeşil Alan” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu planlama kararının yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1160 nolu parselin imar planında büyük bir bölümünün “Park Alanı” olarak planlandığı ancak söz konusu parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda ve kuru dere yatağında kalması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
56.Nur-Sel İth.İhr.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. imzalı 10.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar,  433 ada 23 ve 12 nolu parsellerin imar planında doğusunu “Yeşil Alan”  batısının ise “Konut Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin doğusunun “Akaryakıt İstasyonu”, batısının ise “Ticaret Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar,  433 ada 23 ve 12 nolu parsellerin imar planında “Rekreasyon Alanı”, “Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı, ancak 433 ada 12 nolu parsel üzerinde Nato Boru Hattının yer aldığı ve söz konusu parsellerin ticaret alanı ve akaryakıt istasyonu olarak planlanması talebinin ana plan kararlarını bozucu nitelikte ve kişisel çıkarlar gözetilerek kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
57.Mehmet SOYKA imzalı 10.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1117, 1190, 1211, 1214, 1216, 1262 (sehven 2150) ve 1359(sehven 3450) nolu parsellerin imar planında “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1117 nolu parselin imar planında tamamının “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselin konut alanı olarak planlanmasına ilişkin yapılan inceleme sonucunda söz konusu parselin içinde bulunduğu alana ilişkin yapılan itirazlar göz önünde bulundurularak planlama kararlarının genel revizyonu sonucunda talebin tadilen uygun olduğu,
 
Sarıcalar, 1190 nolu parselin imar planında bir kısmının “Park Alanı”, diğer bir kısmının ise 20 mt genişliğinde imar yolu olarak planlandığı, ancak söz parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda ve kuru dere yatağında kalması ile söz konusu yolun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ve imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
Sarıcalar, 1211 nolu parselin imar planında “Rekreasyon Alanı”, “Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ancak eğim oranının elverdiği ölçüde bir kısmının daha “Konut Alanı” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,
 
Sarıcalar, 1214 ve 1216 nolu parsellerin imar planında “Konut Alanı”, “Rekreasyon Alanı” ve bir kısmının 12 mt genişliğinde imar yolu olarak planlandığı, ancak söz konusu yolun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olduğu, ayrıca  imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parsellerin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
Sarıcalar, 1262 ve 1359 nolu parsellerin imar planında “Rekreasyon Alanı” ve “Konut Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parsellerin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağı kenarında kalması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ancak eğim oranının elverdiği ölçüde bir kısmının daha “Konut Alanı” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,
 
58.Aydın CEYLAN imzalı 11.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1208 nolu parselin tamamı ve 1210 nolu parselin yarısının imar planında “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1208 nolu parselin imar planında tamamının “Rekreayon Alanı” olarak planlandığı, ancak söz konusu parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağı kenarında kalması nedeniyle ulaşım bağlantısı sağlanamadığından konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin uygun olmadığı, 1210 nolu parselin ise eğim oranının elverdiği ölçüde büyük bir kısmının “Konut Alanı” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,
 
59.Fatma GÖKDEMİR imzalı 11.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1779 nolu parselin bir kısmı imar planında “Yeşil Alan” ve yol olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin “Yeşil Alan” ve yol olarak planlanan kısmının değiştirilerek “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1779 nolu parselin imar planında “Konut Alanı”, “Rekreayon Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı, ancak söz konusu parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağı kenarında kalması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ancak parselin eğim oranının elverdiği ölçüde bir kısmının daha “Konut Alanı” olarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,
 
60.Ferdane DÜNDAR, Harun DİKENSE, Nimet SAYAR, Selahattin SAYAR, İsmail SAYAR ve Habibe SAYAR imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1349 nolu parselin imar planında “Bölge Parkı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1349 nolu parselin imar planında tamamının “Rekreayon Alanı” olarak planlandığı, ancak söz konusu parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağı kenarında kalması nedeniyle ulaşım bağlantısı sağlanamadığından konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin uygun olmadığı,
 
61.Özkan GÜL imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1131 nolu parselin bir kısmının imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin yerine “Konut Alanı”  verilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1131 nolu parselin imar planında “Park Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin konumu itibari ile orman alanları ile bütünleşen park alanı üzerinde yer alması ve parçacıl konut alanı olarak planlanmasının yeşil alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
62.Asiye YÜKSEL imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar,  1335 nolu parselin imar planında “Yeşil Alan” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin “Park Alanı” ndan çıkartılarak “Konut Alanı” olarak imara açılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1335 nolu parselin imar planında “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı, ancak tamamının konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin parselin içinde bulunduğu alanın topoğrafik açıdan aşırı eğimli olması ve ulaşım bağlantısının kurulamaması nedeniyle parçacıl konut alanı olarak planlanmasının uygun olmadığı,
 
63.Ali AKBAŞ, Mehmet AKBAŞ, Fahri AKBAŞ, Zahide AKBAŞ ve Şaziye AKBAŞ imzalı 04.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1362 ve 1363 nolu parsellerin imar planında “Yeşil Alan” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu planlama kararının yeniden gözden geçirilmesi ve “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1362 ve 1363 nolu parsellerin imar planında “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parsellerin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağı kenarında kalması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin uygun olmadığı,
 
64.Suzan GÜRAY, Türkan SARI, Aydan BAYRAKLI ve Süleymen BİNYALI imzalı 28.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1118 nolu parselin bir kısmının “Spor Alanı” sınırları içerisinde kaldığı ve arazi içerisinde 3 katlı taşınmazın olduğu belirtilerek, söz konusu parselin “Konut Alanı” olarak imara açılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1118 nolu parselin imar planında “Konut Alanı”, “Park Alanı”, “Spor Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin içinde bulunduğu alana ilişkin yapılan itirazlar göz önünde bulundurularak planlama kararlarının genel revizyonu sonucunda mevcut yapının kurtarılması talebinin tadilen uygun olduğu,
 
65.Ali ÖZDEMİR imzalı 29.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1121 nolu parselin tamamının imar planında kamuya ayrılacak alan olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin %60´ı konut veya ticaret alanında kalacak ve kamuya ayrılacak alanların diğer parselleri de kapsayacak şekilde planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1121 nolu parselin imar planında büyük bir kısmının “İlköğretim Tesis Alanı”, “Ortaöğretim Tesis Alanı”, “Park Alanı” ve meydan olarak planlandığı, ancak söz konusu donatı alanlarının kaldırılmasının ana plan kararlarını ve merkez alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
66.Hüseyin CALAP ve İsmail CALAP imzalı 29.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1284, 1285 ve 1286 nolu parsellerin imar planında “Ortaöğretim Tesis Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu planlama kararının yeniden gözden geçirilmesi ve “Ortaöğretim Tesis Alanı”nın 1282, 1978, 1979, 1946 ve 1301 nolu parsellerin üzerine kaydırılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1284, 1285 ve 1286 nolu parsellerin imar planında bir kısmının “Ortaöğretim Tesis Alanı” olarak planlandığı, ancak söz konusu okul alanının kaldırılmasının ana plan kararlarını ve merkez alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parsellerin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
67.Basri SUERİ imzalı 06.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1976 nolu parselin imar planında “İlköğretim Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1976 nolu parselin imar planında “İlköğretim Tesis Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı, ancak söz konusu okul alanının kaldırılmasının ana plan kararlarını ve merkez alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
68.Fatma KESKİN imzalı 26.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar,  1429 nolu parselin her iki tarafından ve 1397 nolu parselin ortasından imar yolu geçtiği ve parsellerin yarı yarıya istimlak edildiği belirtilerek, bahse konu parsellerin üzerinden geçmekte olan yollara itiraz edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1429 ve 1397 nolu parsellerin imar planında bir kısmının “Konut Alanı”, diğer bir kısmının ise 20 mt genişliğinde imar yolu olarak planlandığı, ancak söz konusu yolun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parsellerin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
69.Yılmaz CALAP imzalı 04.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar,  1959 nolu parselin bir kısmının bölge parkında kaldığı belirtilerek, bahse konu parselin bölge parkında kalan kısımlarının daraltılarak “Konut Alan”ı olarak tesis edilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1959 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, ancak talep edildiği üzere arazinin topoğrafyasının konut kullanımına imkân tanıyan kısımlarının yeniden etüt edilmesi sonucunda talebin tadilen uygun olduğuna,
 
70.Yılmaz CALAP imzalı 04.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1312 nolu parselin üzerinde yer alan yapıların imar yolu üzerinde kaldığı belirtilerek, bahse konu yapıların kurtarılması adına imar yolunun yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1312 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve “Yeşil Alan” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu yapının içinde yer aldığı parselin doğusunda yer alan şuyulandırması tamamlanmış onaylı mevzii imar planından gelen 10mt genişliğindeki imar yolunun daraltılmasının ya da kaldırılmasının mümkün olmadığı belirlendiğinden talebin uygun olmadığı,
 
71.Vehbi AYDINER imzalı 05.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1092, 1093 ve 2015 nolu parsellerin yapılan planlama çalışması ile ortasından yollar geçirilerek bütünlüğünün bozulduğu ve 1093 ve 2015 nolu parsellerin bir kısmının “Tümülüs Koruma Alanı”nda kaldığı belirtilerek, 2015 nolu parselin üniversite yolunda kalan kısmı ile “Tümülüs Koruma Alanı”nda kalan kısmının düzenlemeye katılarak DOP kesintisinin buradan karşılanması ve kalan parsellerin bir araya toplanıp 1 ada ve 1 parsel çeklinde düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1092, 1093 ve 2015 nolu parselllerin imar planında “Konut Alanı” ve “Park Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parsellerin içinde bulunduğu alana ilişkin yapılan itirazlar göz önünde bulundurularak planlama kararlarının genel revizyonu sonucunda parsellerin bütüncül konut alanı olarak planlanması talebinin tadilen uygun olduğu, ancak 2015 nolu parselin “Tümülüs Koruma Alanı”nda kalan kısmının  imar uygulamasına dahil edilmesine ilişkin yapılan talebin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
72.Özcan ÖZTÜRK imzalı 06.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1364 nolu parselin üzerinde bulunan evinin yıkılmaması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1364 nolu parselin imar planında bir kısmının “Rekreasyon Alanı”, diğer bir kısmının ise 20 mt genişliğinde imar yolu olarak planlandığı, ancak söz konusu yapının kurtarılacak şekilde yolun kaldırılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle talebin uygun olmadığı,
 
73.Yaşar Çiçek imzalı 10.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 2087 nolu parselin üzerinde yer alan iki adet konutun imar yolu üzerinde kaldığı belirtilerek, bahse konu yapıların kurtarılması adına imar yolunun yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 2087 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı, ancak söz konusu parselin batısından geçen üniversite yolunun kenarında yer alan 10mt genişliğindeki toplayıcı servis yolunun kaldırılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle talebin uygun olmadığı,
 
74.Sezgin ÇİÇEK imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 2087 nolu parselin üzerinde yer alan konutun imar yolu üzerinde kaldığı belirtilerek, bahse konu yapının kurtarılması adına imar yolunun yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 2087 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı, ancak söz konusu parselin batısından geçen üniversite yolunun kenarında yer alan 10mt genişliğindeki toplayıcı servis yolunun kaldırılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle talebin uygun olmadığı,
 
75.Sezgin ÇİÇEK imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1272 nolu parselin üzerinden 20mt ve 10mt genişliğinde imar yolu geçtiği belirtilerek, bahse konu yollardan 20mt´lik yolun yukarı kaydırılması ile parselin ortasından geçen 10mt genişliğindeki imar yolunun parselin sınırından geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1272 nolu parselin imar planında “Rekreasyon Alanı”, “Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı, ancak 20mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması ile 10mt genişliğindeki servis yolunun güneye kaydırılması talebinin alanın topoğrafik özellikleri nedeniyle uygun olmadığı,
 
76.Faruk GÜLSEVER imzalı 15.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1090 nolu parselin imar planı üzerinde “Konut Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, Bahse konu parselin “Konut Alanı” kullanımının “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1090 nolu parselin imar planında  “Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı, ancak parselin ticaret alanı olarak planlanması talebinin ana plan kararlarını bozucu nitelikte olduğu ve kişisel çıkarlar gözetilerek kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
77.Bahattin YANIK imzalı 26.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1157 nolu parselin imar planında bölünmüş ve farklı parsellere ayrılmış olduğu belirtilerek, bahse konu parselin mevcut plandaki durumu düzeltilerek tek parsel haline getirilmesi ve öğrenci yurdu yapılabilir imar düzenlemesi yapılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1157 nolu parselin imar planında  “Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parsel üzerinde yapılması düşünülen özel yurt alanı talebine ilişkin yapılan incelemede, değişiklik sonrası yoğunluk artışına neden olmaksızın aksine sosyal donatı artışına neden olunacağı belirlendiğinden talebin uygun olduğu,
 
78.Sebahattin KESİCİ imzalı 27.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 138 ve 1133 nolu parsellerin maliki olduğu belirtilerek, yapılan imar planına itiraz edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Söz konusu parsellerin içinde yer aldığı bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planları “sürdürülebilir ve yaşanabilir yerleşme alanları” oluşturulması ilkesi doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde hazırlanmış olup itirazı gerektiren bir durum olmadığı belirlendiğinden talebin uygun olmadığı,
 
79.Süleyman BÜYÜK, Türkan SARI, Aydan BAYRAKLI ve Suzan GÜRAY imzalı 05.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1104 nolu parselin imar planı uygulaması kapsamında kesilecek olan %40 DOP oranının düşürülmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1104 nolu parselin imar planında büyük bir kısmının “Konut Alanı”  olarak planlandığı, ancak söz konusu imar parselinin yeni şekli, konumu ve DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
80.Özer Ufuk BAYRAKTAR imzalı 12.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 2153 ve 2156 nolu parseller imar planında “Tümülüs Koruma Alanı”, “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Spor Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu plan kararlarının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 2153 ve 2156 nolu parseller imar planında “Tümülüs Koruma Alanı”, “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Spor Alanı”  ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, ancak söz konusu Günübirlik Tesis Alanı ve Spor Alanı kaldırılmasının ana plan kararları ile plan genelinde öngörülen Tümülüs-Günübirlik-Yeşil Alan sistem bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı sebebiyle talebin uygun olmadığı,
81.Ercihan ZORLU imzalı 12.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1085, 1117, 1122, 1129, 1190, 1214, 1216, 1262, 1274, 1314, 1354, 1359, 1428 ve 1503 nolu parsellerin yapılan imar planında yol ve “Park Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu plan kararlarının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1085, 1117, 1122, 1129, 1190, 1214, 1216, 1262, 1274, 1428 ve 1503 nolu parsellerin içerisinde yer aldığı imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parsellerin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması ile birlikte 1314, 1354, ve 1359 nolu parsellerin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin uygun olmadığı,
 
82.Erol TOKUL imzalı 27.08.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar ve Üçtepeler mevkii, 1544, 1500, 1488, 1475, 1218, 1503, 1193, 1211 ve 1216 nolu parsellerin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar ve Üçtepeler mevkii, 1544, 1500, 1488, 1475, 1218, 1503, 1193, 1211 ve 1216 nolu parsellerin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
83.Nergis KARABAYIR vekili Emin ANDIZ imzalı 06.09.2013 tarihli dilekçe ile; Sarıcalar, 1099 nolu parselin “Park Alanı” belirtilerek, söz konusu parselin park alanından çıkartılarak imara açılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Sarıcalar, 1099 nolu parselin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı ancak söz konusu parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda bulunması ve dere yatağında kalması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ayrıca imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
84.Seyit ERSOYLU imzalı 12.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler Sosyal Tesisi´nin bulunduğu yerin imar planlarında “Çok Amaçlı Sosyal Tesis” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1161 nolu parsel üzerinde yer alan sosyal tesisi amaçlı kullanılması talep edilen yapının yapılan incelemede üniversite yoluna tecavüzlü olduğu ve söz konusu parselin batısından geçen üniversite yolunun kenarında yer alan 10mt genişliğindeki toplayıcı servis yolunun kaldırılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle talebin uygun olmadığı,
 
 
 
Ayrıca; İ7 Sarıcalar Planlama Bölgesi genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda yukarıda ifadelendirilen itirazlara ilave olarak;
 
ü  Planlama Bölgesi içerisinde yer alan “Bölge Parkı” tanımının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Lejandı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Lejandı arasındaki dil birliğinin oluşturulması adına “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesi,
ü  Planlama bölgesi içerisinde yer alan Malta Mevkii, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan Mevzii İmar Planı içerisinden geçen Nato Boru Hattı ve Koruma kuşağı alanının öneri planda sehven konut alanı olarak gösterildiğinden yeniden “Askeri Güvenlik Alanı” olarak imar planına işlenmesi,
ü  Sarıcalar – Gündoğdu mevkii, Dünya Bankası Afetzede Yerleşim Alanı 513 ada 1 parsel ve 508 ada 1 parsel ile 512 ada 1 parsel ve 511 ada 1 parselin arasında yer alan 20 mt genişliğindeki imar yolu güzergahının yolun fiili durumuna uygun olacak şekilde güneye kaydırılarak yeniden düzenlenmesi,
ü  Sarıcalar planlama bölgesi içerisinde, İstanbul-Ankara TEM otoyolunun kuzeyindeki “Park Alanı” kullanımındaki bir kısım alanın Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü´nün 14.05.2013 tarih ve 88216 sayılı görüşü doğrultusunda “Karayolu Yol Kenar Koruma Kuşağı” olarak düzenlenmesi,
ü  Sarıcalar, 1289 nolu parsel üzerinde yer alan Teknik altyapı alanının 1340 nolu parsel üzerine taşınarak Enerji Nakil Hattının altında planlanan yeşil alanın devamlılığının sağlanması,
ü  Sarıcalar, 102 nolu imar adasının batı sınırından geçen dere yatağının imar planı üzerine aktarılması sonrası Rekreasyon alanı ile konut alanı arasında sehven bırakılan tanımsız konut alanı parçacıklarının dere yatağı üzerinde kalması nedeniyle kanala dahil edilerek yeniden düzenlenmesi,
ü  Sarıcalar, 1309 nolu parselin kuzeyinde geçmekte olan Enerji Nakil Hattının altında kalan konut alanının park alanı olarak düzenlenmesi,
ü  Sarıcalar, 1238, 1237 ve 1235 nolu parseller üzerinde yer alan konut alanı ile orman alanı arasındaki rekreasyon alanının yeterli alan büyüklüğüne sahip olmayan kısımlarının konut alanına ilave edilerek yeniden planlanması,
ü  Planlama alanı genelinde arazinin topoğrafyasının konut kullanımına imkân tanıyan kısımlarının yeniden etüt edilmesi sonucunda 1306, 1427, 1248, 1249, 1245, 1244, 190,1111, 1128, 1098, 1275,1340, 433/6-7-10-11 nolu parsellerin üzerinde yer alan yapı adalarının form ve büyüklüklerinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerleri ile donatı alan standartlarını değiştirmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi sonucu imar planı ana ulaşım sistemini etkilemeyecek şekilde alt kademe servis yollarının ve otopark alanlarının revize edilmesi,
ü  Planlama alanının kuzeyinde bulunan ve üniversite yoluna paralel olarak planlanmış olan “Ticaret Alanları” için mevcut imar planında “H: 2 kat” olarak belirlenen kat yüksekliğinin; Kocaeli Üniversitesinin yarattığı çekim gücü nedeniyle üniversite yolu kenarında kalan parseller üzerinde oluşan yoğun ticari kulanım baskısı gerekçesiyle yapı yoğunluğu artışına neden olmaksızın kat yüksekliğinin “H: 3 kat” olarak düzenlenmesi
ü  Ayrıca planlama bölgesi genelinde yapılanma koşulları “Emsal” ve “Hmax” değeri verilerek  belirlenmiş olan Konut ve Ticaret Alanlarında yapılacak parselasyon çalışmasına esas olmak üzere  Konut ve Ticaret Alanları üzerine “min.ifraz 500m⊃” hükmünün işlenmesi,
 
 
“İ-8 ÜÇTEPELER” PLANLAMA BÖLGESİ:
 
1.Seyit ERSOYLU imzalı 19.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2025 nolu parsel imar planında ticari alan olarak planlanmış olup; 2 katlı yapılaşma koşulu verilmiş olduğu belirterek; bahse konu parselin üzerinde yer alan 4 katlı taşınmazın imar planında belirlenen kat yüksekliğine uygun olmadığı gerekçesiyle kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2025 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu ve kişisel çıkarlar gözetilerek kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
2.Rafet KÖYSU ve Güven KÖYSU imzalı 20.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2025 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2025 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
3.İlhan ÖZPAN imzalı 22.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2083 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2083 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
4.İlhan ÖZPAN imzalı 22.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1263 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1263 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
5. İlhan ÖZPAN imzalı 04.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1599 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1599 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
6.Meryem EMEKLİ imzalı 11.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2027 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi ve “Ticaret Alanı” kullanımının artırılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2027 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
7.Naci DİLEKÇİ imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; 1530 nolu parselin bulunduğu konut alanları için planda öngörülen yoğunluk değerinin ve kat sayısının düşük olduğu belirtilerek, söz konusu yoğunluk değerinin ve kat sayısının yükseltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1530 nolu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
8.Seyit ERSOYLU imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2158 nolu parselin üzerinde bulunan 8 adet yapının yeşil alanda kaldığı belirtilerek, söz konusu yapıların yer aldığı parselin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2158 nolu parselin imar planında “Konut alanı”, imar yolu ve “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu yapıların içinde yer aldığı yeşil alanın kaldırılarak 26mt genişliğindeki üniversite yoluna bitişik ve direk cephe alan imar parsellerinin oluşturulmasının mümkün olmadığı ancak alan genelinde yapılan düzenleme sonrasında park alanının büyük bir kısmının konut alanı olarak düzenlenmesi ile bitişiğinde yer alan 10mt genişliğindeki imar yolunun orman alanının bütünlüğünün sağlanması amacıyla otopark ile sonlandırılarak planlanmasının tadilen uygun olduğu
 
9.Erdoğan YILMAZ imzalı 23.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1541 ve 1560 nolu parsellerin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin “Park Alanı”dan çıkartılarak imara açılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1541ve 1560 nolu parsellerin imar planında “Konut alanı”, imar yolu ve “Park Alanı” olarak planlandığı, ancak söz konusu parsellerin DSİ Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü´nün 03.11.2011 tarih ve 417456 sayılı görüşü doğrultusunda “Dere Yatağında” kalması ve topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda kalması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, ancak parsellerin eğim oranının elverdiği ölçüde bir kısmının daha “Konut Alanı” olarak planlanması ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parsellerin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle tadilen uygun olduğu,
 
10.Nihat AKTAŞ imzalı 26.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1524 nolu parselin üzerinde evinin bulunduğu ve imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1524 nolu parselin imar planında “Konut alanı” ,imar yolu ve “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselden geçen 12m genişliğindeki yolun kuzeyinde mezarlık alanının bulunması dolayısıyla kaydırılmasının mümkün olmadığı, ancak park alanının kaldırılarak konut alanı olarak planlanması talebinin uygun olduğu,
 
11.Safiye USTA imzalı 10.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1496 nolu parselin tamamına yakınının imar planında “Yeşil Alan” ve yol olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin “Yeşil Alan” ve yol olarak planlanan kısmının değiştirilerek imara uygun hale getirilmesi veya parsel karşılığında yapılaşmaya uygun yer verilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1496 nolu parselin imar planında “Konut alanı” ,imar yolu ve “Park Alanı” olarak planlandığı, ancak söz konusu parselin dere yatağı kenarında kalması nedeniyle tamamının konuta açılmasının mümkün olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenleneceğinden itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
12.Bayram GÜNEŞ, Fehmi GÜNEŞ, İlyas GÜNEŞ, Asiye BOZ, Mustafa ÖZTÜRK ve Hüseyin ÖZTÜRK  imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1530 nolu parselin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin “Park Alanı” dan çıkartılarak “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1530 nolu parselin imar planında “Konut alanı” ,imar yolu ve “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, park alanının kaldırılarak “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda, söz konusu park alanının üzerinde yer alan mevcut yapı dikkate alınarak Üçtepeler köy merkezine hizmet etmek üzere ve üzerinde yapı bulunmayan 1509, 1543 ve 1531 nolu parsellerin keşişim noktasına kaydırılarak planlanması talebinin uygun olduğu,
 
13.Mehmet Tamer SOLAKOĞLU imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1558 nolu parselin bir kısmının imar planında “Park Alanı” ve yol olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin üzerinde yer alan “Park Alanı” nın başka bir konuma veya kuzeye kaydırılarak “Konut Alanı” olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler 1558 nolu parselin imar planında “İlköğretim Alanı”, “Park Alanı” ,”Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup,  imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenleneceğinden itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
14.Seyit ERSOYLU imzalı 12.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1628 nolu parsel üzerinde planlanmış olan “Dini Tesisi Alanı”na Üçtepeler Camii´sinin etrafında olan bulunan alanların da dahil edilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1628 nolu parselin imar planında “Dini Tesis Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, yapılan inceleme sonucunda Dini Tesis Alanının getirdiği araç yoğunluğunun çevredeki yapılaşmayı olumsuz etkilememesi amacıyla Dini Tesis Alanının kuzeyindeki 12mt genişliğindeki imar yolunun batısının cep otoparkı olarak planlanmasının uygun olduğu,
 
15.Seyit ERSOYLU imzalı 19.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, imar planlarında yerleri belirtilmiş olan “Sağlık Tesisi Alanı”nın mevcut yerleşim alanına uzak olduğu belirtilerek, “Dini Tesis Alanı” ile “Sağlık Tesisi Alanı”nın yerinin değiştirilerek planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler Merkezindeki “Dini Tesis Alanı” ve “Sağlık Tesisi Alanı”nın yerlerinin değiştirilerek yeniden planlanması talebi ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; köy yerleşik alanında yer alan mevcut camii ile gelişme konut alanları için belirlenen dini tesis alanının birbirine yakın olduğu belirlendiğinden 1536 nolu parsel üzerinde yer alan dini tesisi alanı ile sağlık tesisi alanının yerlerinin değiştirilerek planlanmasının uygun olduğu,
 
16.Ali KADAYIF imzalı 27.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1536 nolu parselin tamamında donatı alanlarının planlanmış olduğu belirtilerek, söz konusu parselin üzerinde yer alan donatı alanlarının yer değiştirmesi veya alan içerisinde yer alan parsellere eşit olarak dağıtılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1536 nolu parselin büyük bir kısmının planlama bölgesi için belirlenen donatı merkezinde kaldığı belirlenmiş olup, söz konusu donatı alanlarının kaldırılmasının ana plan kararlarını ve merkez alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası nazım imar planı kararları ile büyüklükleri belirlenen planlama alanının ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının alanda yer alan her parselden eşit oranda alınarak oluşacağı, dolayısıyla söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
           17.Duran TOPÇU imzalı 29.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1668 nolu parselin imar planında “Eğitim Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu planlama kararının yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1668 nolu parselin imar planında “İlköğretim Tesisi Alanı” ve İmar Yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselde yer alan ilköğretim tesisi alanının ana yol kenarından kuzeye kaydırılarak yeşil alan ile bütünleştirilecek şekilde düzenlenmesi ve parselin konut alanı olarak planlanması talebinin uygun olduğu,
 
18.Faik AKTOP imzalı 04.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1669 nolu parselin imar planında “Eğitim Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu planlama kararının yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1669 nolu parselin imar planında “Park Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselde yer alan ilköğretim tesisi alanının ana yol kenarından kuzeye kaydırılarak yeşil alan ile bütünleştirilecek şekilde düzenlenmesi sonucunda parselin bir kısmının konut alanı olarak planlanması talebinin tadilen uygun olduğu,
 
19.Nafiye OKUMUŞ imzalı 06.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1657 nolu parselin imar planında yeşil alan ve camii alanı olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1657 nolu parselin imar planında “İlköğretim Tesisi Alanı”, “Teknik Altyapı Alanı”,  “Park Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselde yer alan ilköğretim tesisi alanının ana yol kenarından kuzeye kaydırılarak yeşil alan ile bütünleştirilecek şekilde düzenlenmesi sonucunda parselin bir kısmının konut alanı olarak planlanması talebinin tadilen uygun olduğu,
 
20.Süleyman ÇAKIR imzalı 06.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1656 ve 1667 nolu parsellerin imar planında yeşil alan ve camii alanı olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parsellerin “Konut Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: 1656 nolu parselin imar planında “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselin “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda, ancak söz konusu parselin dere yatağı kenarında kalması nedeniyle konuta açılmasının mümkün olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenleneceğinden itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
Üçtepeler,1667 nolu parselin imar planında “İlköğretim Tesisi Alanı” ve imar yolu ve çok az bir kısmının “Konut Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselde yer alan ilköğretim tesisi alanının ana yol kenarından kuzeye kaydırılarak yeşil alan ile bütünleştirilecek şekilde düzenlenmesi sonucunda parselin konut alanı olarak planlanması talebinin tadilen uygun olduğu,
 
21.Sabahattin KADAYIF, Çetin KADAYIF ve Necmi KADAYIF imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1536 nolu parselin tamamında donatı alanlarının planlanmış olduğu belirtilerek, söz konusu parselin üzerinde yer alan donatı alanlarının alan içerisinde yer alan parsellere eşit olarak dağıtılması ve bir kısmının başka parsellerin üzerine gelecek şekilde yer değiştirmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1536 nolu parselin büyük bir kısmının planlama bölgesi için belirlenen donatı merkezinde kaldığı belirlenmiş olup, söz konusu donatı alanlarının kaldırılmasının ana plan kararlarını ve merkez alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası nazım imar planı kararları ile büyüklükleri belirlenen planlama alanının ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının alanda yer alan her parselden eşit oranda alınarak oluşacağı, dolayısıyla söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
22.Ahmet ERGUN imzalı 10.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1550 nolu parselin imar planında “İlköğretim Tesis Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin üzerinde yer alan “İlköğretim Tesis Alanı” kaldırılarak ticari imarlı alarak yeniden planlanması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1550 nolu parselin imar planında “İlköğretim Tesisi Alanı” olarak planlandığı, ancak ilköğretim alanının kaldırılması talebin ana plan kararlarını ve merkez alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması ile parselin ticaret alanı olarak planlanması talebinin kişisel çıkarlar gözetilerek kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
23.Seyit ERSOYLU imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında kalan yaklaşık 15 bina olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülmesi veya yolun mevcuttaki evlerin alt kısmından geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı,
 
24.Osman YILMAZ imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
25.Yusuf ÖMÜR imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
26.Zeki ÖZDEMİR imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
27.Müzayhan ARAT imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
28.Neslihan DURAN imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
29.Ali YURT imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
30.Zehra BAYER imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
31.Nagihan YILMAZ imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
32.Ayhan ÖZDEMİR imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
33.Cengiz ÖMÜR imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
34.Yasemin AKTAŞ imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
35.Mevlut ÖMÜR imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
36.Mehmet ÖMÜR imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
37.Mehmet ÖZDEMİR imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
38.Mustafa ÖMÜR imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
39.Ali ASLAN imzalı 2008.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
40.Ahmet ASLAN imzalı 20.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
41.Mehmet ASLAN imzalı 20.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
42.Seyit ERSOYLU imzalı 20.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1511 nolu parselin üzerinde yer alan taşınmazın önünden geçen yolun 10m´lik imar yolu olarak değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1511 nolu parselin imar planında “Konut Alanı ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu 1511 nolu parselin içinden geçen 10mt genişliğindeki  imar yolunun kaldırılması durumunda çok büyük konut adaları oluşacağı ve  ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
43.Neşe SUFTO imzalı 21.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
44.Kemal BAYER imzalı 21.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
45.Osman ÖMÜR imzalı 21.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
46.Nevin ÇİÇEK imzalı 21.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
47.Hayrettin ÖRDEM imzalı 23.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2158 nolu parsel üzerinde yer alan taşınmazın yapılan imar planında bir kısmının yeşil alanda bir kısmının da yolda kaldığı belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması ve imar planının yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2158 nolu parselin imar planında “Konut alanı” ,imar yolu ve “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu yapıların içinde yer aldığı yeşil alanın kaldırılarak 26mt genişliğindeki üniversite yoluna bitişik ve direk cephe alan imar parsellerinin oluşturulmasının mümkün olmadığı ancak alan genelinde yapılan düzenleme sonrasında park alanının büyük bir kısmının konut alanı olarak düzenlenmesi ile bitişiğinde yer alan 10mt genişliğindeki imar yolunun orman alanının bütünlüğünün sağlanması amacıyla otopark ile sonlandırılarak planlanmasının tadilen uygun olduğu
 
48.Bülent ÖRDEM imzalı 23.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2158 nolu parsel üzerinde yer alan taşınmazın yapılan imar planında bir kısmının yeşil alanda bir kısmının da yolda kaldığı belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması ve imar planının yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2158 nolu parselin imar planında “Konut alanı” ,imar yolu ve “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu yapıların içinde yer aldığı yeşil alanın kaldırılarak 26mt genişliğindeki üniversite yoluna bitişik ve direk cephe alan imar parsellerinin oluşturulmasının mümkün olmadığı ancak alan genelinde yapılan düzenleme sonrasında park alanının büyük bir kısmının konut alanı olarak düzenlenmesi ile bitişiğinde yer alan 10mt genişliğindeki imar yolunun orman alanının bütünlüğünün sağlanması amacıyla otopark ile sonlandırılarak planlanmasının tadilen uygun olduğu
 
49.Çesminea ALKAN imzalı 23.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2158 nolu parsel üzerinde yer alan taşınmazın yapılan imar planında bir kısmının yeşil alanda bir kısmının da yolda kaldığı belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması ve imar planının yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2158 nolu parselin imar planında “Konut alanı” ,imar yolu ve “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu yapıların içinde yer aldığı yeşil alanın kaldırılarak 26mt genişliğindeki üniversite yoluna bitişik ve direk cephe alan imar parsellerinin oluşturulmasının mümkün olmadığı ancak alan genelinde yapılan düzenleme sonrasında park alanının büyük bir kısmının konut alanı olarak düzenlenmesi ile bitişiğinde yer alan 10mt genişliğindeki imar yolunun orman alanının bütünlüğünün sağlanması amacıyla otopark ile sonlandırılarak planlanmasının tadilen uygun olduğu
 
50.Emrullah ÖRDEM imzalı 23.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2158 nolu parsel üzerinde yer alan taşınmazın yapılan imar planında bir kısmının yeşil alanda bir kısmının da yolda kaldığı belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması ve imar planının yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2158 nolu parselin imar planında “Konut alanı” ,imar yolu ve “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu yapıların içinde yer aldığı yeşil alanın kaldırılarak 26mt genişliğindeki üniversite yoluna bitişik ve direk cephe alan imar parsellerinin oluşturulmasının mümkün olmadığı ancak alan genelinde yapılan düzenleme sonrasında park alanının büyük bir kısmının konut alanı olarak düzenlenmesi ile bitişiğinde yer alan 10mt genişliğindeki imar yolunun orman alanının bütünlüğünün sağlanması amacıyla otopark ile sonlandırılarak planlanmasının tadilen uygun olduğu
 
51.Orhan ÖZTAŞ imzalı 23.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2158 nolu parsel üzerinde yer alan taşınmazın yapılan imar planında bir kısmının yeşil alanda bir kısmının da yolda kaldığı belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması ve imar planının yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2158 nolu parselin imar planında “Konut alanı” ,imar yolu ve “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu yapıların içinde yer aldığı yeşil alanın kaldırılarak 26mt genişliğindeki üniversite yoluna bitişik ve direk cephe alan imar parsellerinin oluşturulmasının mümkün olmadığı ancak alan genelinde yapılan düzenleme sonrasında park alanının büyük bir kısmının konut alanı olarak düzenlenmesi ile bitişiğinde yer alan 10mt genişliğindeki imar yolunun orman alanının bütünlüğünün sağlanması amacıyla otopark ile sonlandırılarak planlanmasının tadilen uygun olduğu
 
52.Nazmiye YAVUZ  imzalı 23.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2158 nolu parsel üzerinde yer alan taşınmazın yapılan imar planında bir kısmının yeşil alanda bir kısmının da yolda kaldığı belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması ve imar planının yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2158 nolu parselin imar planında “Konut alanı” ,imar yolu ve “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu yapıların içinde yer aldığı yeşil alanın kaldırılarak 26mt genişliğindeki üniversite yoluna bitişik ve direk cephe alan imar parsellerinin oluşturulmasının mümkün olmadığı ancak alan genelinde yapılan düzenleme sonrasında park alanının büyük bir kısmının konut alanı olarak düzenlenmesi ile bitişiğinde yer alan 10mt genişliğindeki imar yolunun orman alanının bütünlüğünün sağlanması amacıyla otopark ile sonlandırılarak planlanmasının tadilen uygun olduğu
 
53.Metin ÖRDEM imzalı 23.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2158 nolu parsel üzerinde yer alan taşınmazın yapılan imar planında bir kısmının yeşil alanda bir kısmının da yolda kaldığı belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması ve imar planının yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2158 nolu parselin imar planında “Konut alanı” ,imar yolu ve “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu yapıların içinde yer aldığı yeşil alanın kaldırılarak 26mt genişliğindeki üniversite yoluna bitişik ve direk cephe alan imar parsellerinin oluşturulmasının mümkün olmadığı ancak alan genelinde yapılan düzenleme sonrasında park alanının büyük bir kısmının konut alanı olarak düzenlenmesi ile bitişiğinde yer alan 10mt genişliğindeki imar yolunun orman alanının bütünlüğünün sağlanması amacıyla otopark ile sonlandırılarak planlanmasının tadilen uygun olduğu
 
54.Sadettin ÖRDEM imzalı 23.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2158 nolu parsel üzerinde yer alan taşınmazın yapılan imar planında bir kısmının yeşil alanda bir kısmının da yolda kaldığı belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması ve imar planının yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2158 nolu parselin imar planında “Konut alanı” ,imar yolu ve “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu yapıların içinde yer aldığı yeşil alanın kaldırılarak 26mt genişliğindeki üniversite yoluna bitişik ve direk cephe alan imar parsellerinin oluşturulmasının mümkün olmadığı ancak alan genelinde yapılan düzenleme sonrasında park alanının büyük bir kısmının konut alanı olarak düzenlenmesi ile bitişiğinde yer alan 10mt genişliğindeki imar yolunun orman alanının bütünlüğünün sağlanması amacıyla otopark ile sonlandırılarak planlanmasının tadilen uygun olduğu
 
55.Nihat AKTAŞ imzalı 26.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1521 nolu parsel üzerinde yer alan taşınmazın bir kısmı planda “Ağaçlandırılacak Alan” içerisinde kalmakta olduğu belirtilerek, imar planındaki sınırın taşınmazı etkilemeyecek şekilde düzeltilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1521 nolu parselin imar planında “Konut alanı” ,imar yolu ve çok az bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” olarak planlandığı belirlenmiş olup, yapılan inceleme sonucunda konut alanı ile ağaçlandırılacak alan sınırının sehven yapının üzerinden geçirildiği dolayısıyla oluşan mağduriyetin giderilmesi adına söz konusu yapının doğusundaki halihazırdaki yol dikkate alınarak konut alanı ile ağaçlandırılacak alanı sınırının yeniden düzenlemesi talebinin uygun olduğu,
 
56.Sunay KARLİ imzalı 29.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler,  1531 nolu parselin üzerinden imar yolu geçtiği belirtilerek, bahse konu imar yolunun kaldırılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1531 nolu parselin imar planında “Konut alanı” ,imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu alanın kuzeyindeki park alanının yeniden düzenlenmesi ve bahse konu talep doğrultusunda 10mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılmasının uygun olduğuna,
 
57.Seyit ERSOYLU imzalı 29.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2025 nolu parselin imar planında “Ticaret Alanı” olarak belirtilerek, bahse konu parselin üzerinde yer alan taşınmazın yan tarafında geçen yolun taşınmazın kenarından geçmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2025 nolu parselin imar planında “Ticaret Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, bahse konu yapının içinde yer aldığı yapı adasının güneyindeki otopark alanının kuzeye doğru kaydırılması ada büyüklüklerini olumsuz etkileyeceği ve ana plan kararlarına aykırı olacağı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
58.İshak BİCAN imzalı 03.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun güzergahında mevcut yapıların olduğu belirtilerek, bahse konu binaların kurtarılması adına 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun 12m´ye düşürülerek 1472, 1473, 1474, 1468 ve 1467 nolu parseller üzerinden geçen 12mt genişliğindeki imar yolunun 20 mt´ye çıkartılması talep edilerek, DOP oranı ve emsal değerine itiraz edilmektedir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı ile DOP kesintisi oranını ilgilendiren tüm taleplerin şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı ve konut alanları için planda öngörülen emsal değerinin arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
59.Fatma ALP, Günenç ALP ve Güngür ALP imzalı 03.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1504 nolu parselin içerisinde yer alan taşınmazın bir kısmının 12mt genişliğindeki imar yolunda bir kısmının da “Yeşil Alan” olarak ayrıldığı belirtilerek, bahse konu parsel üzerinde planlana “Yeşil Alan”ın “Konut Alan”ı olarak yeniden planlanması, 12mt´lik imar yolunun 10mt genişliğine düşürülmesi ve mevcut binanın kurtarılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1504 nolu parselin imar planında “Park Alanı”, imar yolu  ve çok az bir kısmının “Konut Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, ancak söz konusu 12mt genişliğindeki yolun daraltılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olduğu, kaydırılması sonucunda ise 20mt genişliğindeki ana ulaşım yoluna bağlantı noktasının trafik emniyeti açısından sıkıntılar yaratacağı düşünüldüğünden talebin uygun olmadığı,
 
60.Nurgül Pınar BAYER imzalı 03.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1504 nolu parselin içerisinde yer alan taşınmazın bir kısmının 12mt genişliğindeki imar yolunda bir kısmının da “Yeşil Alan” olarak ayrıldığı belirtilerek, bahse konu parsel üzerinde planlana “Yeşil Alan”nın “Konut Alan”ı olarak yeniden planlanması, 12mt´lik imar yolunun 10mt genişliğine düşürülmesi ve mevcut binanın kurtarılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1504 nolu parselin imar planında “Park Alanı”, imar yolu  ve çok az bir kısmının “Konut Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, ancak söz konusu 12mt genişliğindeki yolun daraltılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olduğu, kaydırılması sonucunda ise 20mt genişliğindeki ana ulaşım yoluna bağlantı noktasının trafik emniyeti açısından sıkıntılar yaratacağı düşünüldüğünden talebin uygun olmadığı,
 
61.Serkan BAYER imzalı 03.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1504 nolu parselin içerisinde yer alan taşınmazın bir kısmının 12mt genişliğindeki imar yolunda bir kısmının da “Yeşil Alan” olarak ayrıldığı belirtilerek, bahse konu parsel üzerinde yer alan “Yeşil Alan”ın “Konut Alan”ı olarak düzenlenmesi, 12mt´lik imar yolunun 10mt genişliğine düşürülmesi ve mevcut binanın kurtarılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1504 nolu parselin imar planında “Park Alanı”, imar yolu ve çok az bir kısmının “Konut Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, ancak söz konusu 12mt genişliğindeki yolun daraltılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olduğu, kaydırılması sonucunda ise 20mt genişliğindeki ana ulaşım yoluna bağlantı noktasının trafik emniyeti açısından sıkıntılar yaratacağı düşünüldüğünden talebin uygun olmadığı,
 
62.Sunay KARLİ, Fatma OLGUN, Melek DEMİRKOL ve Sadık BİCAN imzalı 04.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler,  1531 nolu parselin üzerinden imar yolu geçtiği belirtilerek, bahse konu imar yolunun kaldırılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1531 nolu parselin imar planında “Konut alanı” ,imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu alanın kuzeyindeki park alanının yeniden düzenlenmesi ve bahse konu talep doğrultusunda 10mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılmasının uygun olduğuna,
 
63.Şahin ŞAHİN imzalı 02.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1507 nolu parselin içerisinde yer alan konutun otopark ve yol alanında kaldığı belirtilerek, bahse konu konutun kurtarılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1507 nolu parselin imar planında “Konut alanı”, imar yolu ve “Ticaret Alanı olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu planlama bölgesinin merkez alanına hizmet eden otopark alanının kaldırılmasının uygun olmayacağı sebebi ile talebin uygun olmadığına,
 
64.Sadık BİCAN, İsak BİRCAN ve İhsan BİRCAN imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1623 nolu parsel içerisinde yer alan konutun yolda kaldığı ve 1467 nolu parselin park alanı ve otopark ile bölünmüş olduğu belirtilerek, 1623 nolu parsel üzerindeki imar yolunun başka bir yerden geçirilmesi ve 1467 nolu parselin tek adadan verilmesi veya otopark ile park alanının yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1623 nolu parselin imar planında “Konut alanı”  ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, Üçtepeler planlama bölgesinde planlanan 20mt genişliğindeki I. Derece taşıt yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile yolun mevcuttaki konutların alt kısmından geçirilmesi durumunda mevcut plandaki yol eğim oranının %14-15 iken %20´lere çıkacağından karayolları maksimum yol eğim standartlarını aşacağından talebin uygun olmadığı
 
Üçtepeler, 1467 nolu parselin imar planında “Konut alanı”  ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
65.İbrahim BİNGÜL imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1533 nolu parsel imar planında büyük bir kısmı “Konut Alanı” bir kısmının da yol ve “Yeşil Alan” olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin imar uygulaması sonrasında aynı yapı adası içerisinde bütün olarak verilebilecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve bölge genelinde 2 kat olan kat yüksekliğinin artırılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1533 nolu parselin imar planında “Konut alanı”, imar yolu ve çok az bir kısmının da “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, bahse konu parsel üzerinde bulunan 10mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılmasının ana ulaşım sistemini bozucu nitelikte olmadığı belirlendiğinden talebin uygun olduğuna, planlama alanı için öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu ve kişisel çıkarlar gözetilerek kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
66.Osman ERGÜN imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1526 nolu parsel üzerinde yer alan mesken ve bahçenin bütünlüğünün imar planında öngörülen 10mt genişliğindeki imar yolu ile bozulduğu belirtilerek, bahse konu imar yolunun 7mt´yi geçmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1526 nolu parselin imar planında imar yolu ve “Konut Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, 10mt genişliğindeki yolun daraltılmasının uygun olmadığı ancak söz konusu yolun doğuya doğru kaydırılmasının yapı adası formlarını ve ana ulaşım sistemini olumsuz etkilemediği belirlendiğinden talebin tadilen uygun olduğu,
 
67.Adem DERE imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1508 nolu parsel üzerinde planlanmış olan 10mt genişliğindeki imar yolu ile bütünlüğün bozulduğu belirtilerek, bahse konu imar yolunun yeniden planlanması, yoğunluk ve kat adedinin artırılması ve ticari alan kullanımı yüzdesinin artırılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1508 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, bahse konu parsel üzerinde bulunan 10mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılmasının ana ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu ve imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı, planlama alanı için  öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu ve kişisel çıkarlar gözetilerek kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
68.Nuriye SERT imzalı 10.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1515 nolu parselin üzerinde yer alan konutun imar yolu üzerinde kaldığı belirtilerek, bahse konu yapının kurtarılması adına imar yolunun yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1515 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup,  bahse konu 10mt genişliğindeki imar yolunun kuzeye doğru ötelenerek mevcut yapı kurtarılacak şekilde parsel sınırına kaydırılması talebinin uygun olduğuna,
 
69.Bilal YAVUZ imzalı 12.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1624 nolu parselin imar yolu üzerinde kaldığı ve 1506 nolu parselin “Konut Alanı” olarak kullanılamadığı belirtilerek, bahse konu imar yolunun yeniden düzenlenmesi ve her iki parselin de “Konut Alanı” kullanılması adına gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1624 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, 1624 nolu parselin üzerinden geçen yolun kaydırılmasının ulaşım sistemini bozucu nitelikte olması ve imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
1506 nolu parselin ise imar planında “Konut Alanı”, “Belediye Hizmet Alanı”, “Ticaret Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu  parsel üzerinde yer alan spor tesisi alanının planlama bölgesine ait merkez alan bütünlüğü bozulmayacak şekilde meydan alanının doğusundaki park alanına kaydırılarak planlanmasının ana plan kararlarını bozucu nitelikte olmadığı belirlendiğinden talebin uygun olduğu,
 
70.Şükran ATILKAN imzalı 12.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1528 nolu parselin bir kısmının imar yolu üzerinde kaldığı belirtilerek, bahse konu imar yolunun kaldırılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1528 nolu parselin imar planında “Konut Alanı”,  “Dini Tesis Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
71.Ali AKBAŞ imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2061 nolu parsel üzerinde yer alan iki adet konutun imar yolu üzerinde kaldığı belirtilerek, bahse konu imar yolunun yeniden düzenlenmesi, yoğunluk ve kat adedinin artırılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2061 nolu parselin imar planında “Konut alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, parseli üzerinde yer alan 12mt genişliğindeki imar yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin uygun olmadığı ile planlama alanı için  öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu ve kişisel çıkarlar gözetilerek kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
72.Afitap ÇOŞAN, Osman AKTOP, İsmail AKTOP, Gülüzar KAVAL ve Tevfik AKTOP imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1449 nolu parsel üzerinde “Otopark Alanı” planlandığı belirtilerek, bahse konu “Otopark Alanı” nın komşu parselde yer alan “Yeşil Alan” üzerine kaydırılacak şekilde yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1449 nolu parselin imar planında “Konut alanı”, “Otopark Alanı” ve “Tarım Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, yapılan inceleme sonucu yapı adası formunun daha kullanılabilir bir hale getirilebilmesi amacıyla bahse konu otopark alanının yeniden düzenlenmesi ile devamında yer alan 12mt genişliğindeki bağlantı yolunun sadece söz konusu yapı adasına hizmet ettiği belirlendiğinden 1440 nolu parsele kadar olan kısmının 10mt olarak planlanmasının uygun olduğuna,
 
73.Afitap ÇOŞAN, Osman AKTOP, İsmail AKTOP, Gülüzar KAVAL ve Tevfik AKTOP imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1473 nolu parselin bir kısmının yol ve bir kısmının da “Yeşil Alan” olarak belirtilerek, bahse konu parselin bütünlüğünü sağlayacak şekilde imar yollarının yeniden düzenlenmesi ve “Yeşil Alan”nın kaldırılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1473 nolu parselin imar planında “Konut alanı”, “Park Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
74.Afitap ÇOŞAN, Osman AKTOP, İsmail AKTOP, Gülüzar KAVAL ve Tevfik AKTOP imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler,  1495 nolu parselin bir kısmının yol ve bir kısmının da “Yeşil Alan” olarak belirtilerek, bahse konu imar yollarının ve “Yeşil Alan”nın kaldırılarak yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1495 nolu parselin imar planında “Konut alanı”, “Park Alanı” ve imar olarak planlandığı belirlenmiş olup, imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
75.Afitap ÇOŞAN, Osman AKTOP, İsmail AKTOP, Gülüzar KAVAL ve Tevfik AKTOP imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1505 nolu parselin bir kısmının yol ve bir kısmının da “Yeşil Alan” olarak belirtilerek, bahse konu imar yollarının ve “Yeşil Alan”nın kaldırılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1505 nolu parselin imar planında “Konut alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, 10mt genişliğindeki imar yolunun kaydırılması talebinin imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle uygun olmadığı, spor tesisi alanının kaldırılması talebinin ise bahse konu alanının planlama bölgesine ait merkez alan bütünlüğü bozulmayacak şekilde meydan alanının doğusundaki park alanına kaydırılarak planlanmasının ana plan kararlarını bozucu nitelikte olmadığı belirlendiğinden uygun olduğu,
 
76.Seyit ERSOYLU imzalı 12.08.2013 tarihli dilekçe ile; imar planı kapsamında köy içerisinde uygun yerlerden “Mezarlık Yeri” ayrılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler planlama bölgesi içinde yer alan mevcut mezarlık alanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda planlara aktarıldığından itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
77.Seyit ERSOYLU imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1438 nolu parsel üzerinde buluna 6 evin imar planı kapsamında “Tarım Alanı” içerisinde kalmakta olduğu belirtilerek, bahse konu evlerin “Tarım Alanı”ndan çıkarılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1438 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı” ve “Konut Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş, ancak Tarım Arazilerinin Korunması ve Amaç Dışı Kullanımına Dair Usul Ve Esaslar, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile belirlenmiş olup, yine aynı kanunun 13.maddesinde tanımlandığı üzere söz konusu  parsel/parsellere “tarımsal faaliyet dışında kullanılabilir” iznini verme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda ilgili Bakanlık tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
78.Seyit ERSOYLU imzalı 16.08.2013 tarihli dilekçe ile; Baki Komsuoğlu bulvarında bulunan yaklaşık 20 adet evin yapılan imar planında “Sit Alanı” içerisinde bulunduğu belirtilerek, bahse konu evlerin “Sit Alanı”ndan çıkarılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, Planlama alanı içerisinde İstanbul II Numaralı KTVKBK´nın 24/04/1991 gün ve 2733 sayılı kararı ile tescillenen ve Kocaeli KTVKBK´nın 15/03/2011 gün ve 1862 nolu kararı ile alan sınırları tespit “Tümülüs Koruma Alanının” kaldırılması veya sınırlarının değiştirilmesi ile söz konusu alanın kullanımına ilişkin tüm yetki  Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
79.Özer Ufuk BAYRAKTAR imzalı 29.08.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2153 ve 2156 nolu parsellerin imar planında “Sit Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu parselin “Sit Alanı”ndan çıkarılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2153ve 2156 nolu parsellerin bir kısmının  imar planında “Tümülüs Koruma Alanı” olarak planlandığı, ancak planlama alanı içerisinde İstanbul II Numaralı KTVKBK´nın 24/04/1991 gün ve 2733 sayılı kararı ile tescillenen ve  Kocaeli KTVKBK´nın 15/03/2011 gün ve 1862 nolu kararı ile alan sınırları tespit “Tümülüs Koruma Alanının” kaldırılması veya sınırlarının değiştirilmesi ile söz konusu alanın kullanımına ilişkin tüm yetki  Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
80.Abdullah KOCAMAN imzalı 04.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 334 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı”nda kaldığı belirtilerek, bahse konu parselin “Tarım Alanı”ndan çıkarılarak “Konut Alanı” olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 334 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı” olarak planlandığı, ancak Tarım Arazilerinin Korunması ve Amaç Dışı Kullanımına Dair Usul Ve Esaslar, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile belirlenmiş olup, yine aynı kanunun 13.maddesinde tanımlandığı üzere söz konusu  parsel/parsellere “tarımsal faaliyet dışında kullanılabilir” iznini verme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda ilgili Bakanlık tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
81.Günay TANYERİ imzalı 05.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1502 nolu parselin 12mt genişliğindeki imar yoluna cephe olan tarafından 10mt´lik çekme mesafesi düzenlendiği belirtilerek, bahse konu 10mt´lik çekme mesafesinin 5mt olacak şekilde düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1502 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, 1502 nolu parselin içinde yer aldığı yapı adasının kuzeyindeki yapı yaklaşma mesafesinin sehven 10mt olarak düzenlendiği ancak planlama bölgesindeki konut alanları için belirlenen yapı yaklaşma mesafelerine uygun olacak şekilde 5mt olarak düzenlenmesi talebinin uygun olduğuna,
 
82.Güngör ALP ve diğerleri imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1472 ve 1473 nolu parsellerin üzerinde yer alan 12mt ve 20 mt genişliğindeki imar yollarına cepheli alanlarda yer alan “Park Alanları”nın 1472 nolu parselin batısına taşınarak parsel bütünlüğünü sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1472 ve 1473 nolu parsellerin imar planında “Konut Alanı”, “Yeşil Alan” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup,  imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parsellerin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması ile söz konusu talebin yeşil alan sistemini bozucu nitelikte olduğu belirlendiğinden talebin uygun olmadığı,
 
83.Sabahattin KADAYIF ve Talat TANRISEVER imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2160 nolu parselin imar planında “Tümülüs Koruma Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu parselin “Tümülüs Koruma Alanı”nda olmasının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2160 nolu parselin bir kısmının  imar planında “Tümülüs Koruma Alanı” olarak planlandığı, ancak planlama alanı içerisinde İstanbul II Numaralı KTVKBK´nın 24/04/1991 gün ve 2733 sayılı kararı ile tescillenen ve  Kocaeli KTVKBK´nın 15/03/2011 gün ve 1862 nolu kararı ile alan sınırları tespit “Tümülüs Koruma Alanının” kaldırılması veya sınırlarının değiştirilmesi ile söz konusu alanın kullanımına ilişkin tüm yetki  Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
84.Sabahattin KADAYIF ve Necmi KADAYIF imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1634 nolu parselin imar planında “Tümülüs Koruma Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu parselin “Tümülüs Koruma Alanı”nda olmasının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1634 nolu parselin imar planında “Tümülüs Koruma Alanı” olarak planlandığı, ancak planlama alanı içerisinde İstanbul II Numaralı KTVKBK´nın 24/04/1991 gün ve 2733 sayılı kararı ile tescillenen ve  Kocaeli KTVKBK´nın 15/03/2011 gün ve 1862 nolu kararı ile alan sınırları tespit “Tümülüs Koruma Alanının” kaldırılması veya sınırlarının değiştirilmesi ile söz konusu alanın kullanımına ilişkin tüm yetki  Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
85.Ali EKER, Mevlüt EKER, Abdullah EKER, Şahsane BİCAN, Fatma KÖYSU ve Safiye GÜNEŞ imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1549 nolu parselin imar planında E:0.40 ve Hmax:6,50mt yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” ve bir kısmının da kamu alanı olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin yapılaşma koşullarının yeniden değerlendirilmesi ve “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1549 nolu parselin imar planında “Konut Alanı”, “Ortaöğretim Tesisi Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, bahse konu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı ile parselin ticaret alanı olarak planlanması talebinin kişisel çıkarlar gözetilerek kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
86.Ali EKER, Mevlüt EKER, Abdullah EKER, Şahsane BİCAN, Fatma KÖYSU ve Safiye GÜNEŞ imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1455 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu parselin “Tarım Alanı”nda olmasının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1455 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı” olarak planlandığı, ancak Tarım Arazilerinin Korunması ve Amaç Dışı Kullanımına Dair Usul Ve Esaslar, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile belirlenmiş olup, yine aynı kanunun 13.maddesinde tanımlandığı üzere söz konusu  parsel/parsellere “tarımsal faaliyet dışında kullanılabilir” iznini verme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda ilgili Bakanlık tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
87.Ali EKER, Mevlüt EKER, Abdullah EKER, Şahsane BİCAN, Fatma KÖYSU ve Safiye GÜNEŞ imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1486 nolu parselin imar planında E:0.40 ve Hmax:6,50mt yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” ve bir kısmının da yol olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin yapılaşma koşullarının yeniden değerlendirilmesi ve imar yollarının parselin bütünlüğünü sağlayacak şekilde düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1486 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, bahse konu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı ve imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle uygun olmadığı,
 
88.Ali EKER, Mevlüt EKER, Abdullah EKER, Şahsane BİCAN, Fatma KÖYSU ve Safiye GÜNEŞ imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1460 nolu parselin küçük bir kısmı imar planında E:0.40 ve Hmax:6,50mt yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı”, büyük bir kısmı ise park, yol ve tarım alanı olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin yapılaşma koşullarının yeniden değerlendirilmesi ve planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1460 nolu parselin imar planında “Konut Alanı”,  imar yolu, “Park Alanı” ve “Tarım Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, bahse konu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı ve imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle uygun olmadığı,
 
Ayrıca Tarım Arazilerinin Korunması ve Amaç Dışı Kullanımına Dair Usul Ve Esaslar, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile belirlenmiş olup, yine aynı kanunun 13.maddesinde tanımlandığı üzere söz konusu  parsel/parsellere “tarımsal faaliyet dışında kullanılabilir” iznini verme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda ilgili Bakanlık tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
89.Ali EKER, Mevlüt EKER, Abdullah EKER, Şahsane BİCAN, Fatma KÖYSU ve Safiye GÜNEŞ imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1535 nolu parselin küçük bir kısmı imar planında tamamının kamu hizmetlerine ayrılan tesis alanı olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin üzerinde planlanan kamu alanlarının diğer parsellere dağıtılacak şekilde planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1535 nolu parselin imar planında “Ticaret Alanı”,  “Spor Alanı”, “Kreş Alanı”, “Sağlık Tesisi Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu donatı alanlarının kaldırılmasının ana plan kararlarını ve merkez alan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası nazım imar planı kararları ile büyüklükleri belirlenen planlama alanının ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının alanda yer alan her parselden eşit oranda alınarak oluşacağı, dolayısıyla söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
90.Ali EKER, Mevlüt EKER, Abdullah EKER, Şahsane BİCAN, Fatma KÖYSU ve Safiye GÜNEŞ imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1528 nolu parselin imar planında E:0.40 ve Hmax:6,50mt yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin yapılaşma koşullarının yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1528 nolu parselin imar planında “Konut Alanı”, “Dini Tesis Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, bahse konu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı
 
91.Ali EKER, Mevlüt EKER, Abdullah EKER, Şahsane BİCAN, Fatma KÖYSU ve Safiye GÜNEŞ imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1517 nolu parselin imar planında E:0.40 ve Hmax:6,50mt yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” ve yol olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin yapılaşma koşullarının yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1528 nolu parselin imar planında “Konut Alanı”,  imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, bahse konu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı
 
92.Rizvan KÖYSU imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1441 nolu parselin imar planında ağırlıklı olarak yol ve “Park Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bu durumun yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1441 nolu parselin imar planında “Park Alanı”, imar yolu ve “Tümülüs Koruma Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, bahse konu 20mt genişliğindeki  imar yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
93.Rizvan KÖYSU, Rıdvan KÖYSU, İrfan KÖYSU ve Safet AKTOP imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2148 nolu parselin imar planında “Tümülüs Koruma Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu parselin “Tümülüs Koruma Alanı”nda olmasının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2148 nolu parselin büyük bir kısmının imar planında “Tümülüs Koruma Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, ancak planlama alanı içerisinde İstanbul II Numaralı KTVKBK´nın 24/04/1991 gün ve 2733 sayılı kararı ile tescillenen ve Kocaeli KTVKBK´nın 15/03/2011 gün ve 1862 nolu kararı ile alan sınırları tespit “Tümülüs Koruma Alanının” kaldırılması veya sınırlarının değiştirilmesi ile söz konusu alanın kullanımına ilişkin tüm yetki  Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
94.Rizvan KÖYSU, Rıdvan KÖYSU, İrfan KÖYSU ve Safet AKTOP imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1433 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu parselin “Tarım Alanı”nda olmasının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1433 nolu parselin imar planında ” Diğer Tarım Alanı” olarak planlandığı, ancak söz konusu talebin üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
95.Nazmi GÜNEŞ, Sami GÜNEŞ, Remziye TURAN, Fevziye AKTAŞ, Mürvet KURAN ve Fikriye KAYMAKOĞLU imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1529 nolu parselin imar planında E:0.40 ve Hmax:6,50mt yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin yapılaşma koşullarının yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1529 nolu parselin imar planında “Konut Alanı”,  “Park Alanı” ve imar yolu ve olarak planlandığı belirlenmiş olup, bahse konu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı
 
96.Nazmi GÜNEŞ, Sami GÜNEŞ, Remziye TURAN, Fevziye AKTAŞ, Mürvet KURAN ve Fikriye KAYMAKOĞLU imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu parselin “Tarım Alanı”nda olmasının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2 nolu parselin imar planında ” Diğer Tarım Alanı” olarak planlandığı, ancak söz konusu talebin üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
97.Nazmi GÜNEŞ, Sami GÜNEŞ, Remziye TURAN, Fevziye AKTAŞ, Mürvet KURAN ve Fikriye KAYMAKOĞLU imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1436  nolu parselin imar planında “Tarım Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu parselin “Tarım Alanı”nda olmasının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1436 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı” olarak planlandığı, ancak Tarım Arazilerinin Korunması ve Amaç Dışı Kullanımına Dair Usul Ve Esaslar, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile belirlenmiş olup, yine aynı kanunun 13.maddesinde tanımlandığı üzere söz konusu  parsel/parsellere “tarımsal faaliyet dışında kullanılabilir” iznini verme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda ilgili Bakanlık tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
98.Servet AKTOP, Zeki AKTOP, Nurettin AKTOP, Zeliha AKTOP, Hüseyin AKTOP  ve Hasan AKTOP imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1491 nolu parselin büyük bir kısmı imar planında “Park Alanı” ve küçük bir kısmının da E:0.40 ve Hmax:6,50mt yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1491 nolu parselin imar planında “Konut Alanı”, “Park Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselin topoğrafik açıdan aşırı eğimli alanda ve dere yatağı kenarında bulunması nedeniyle tamamının konut alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, ancak talep edildiği üzere arazinin topoğrafyasının konut kullanımına imkân tanıyan kısımlarının yeniden etüt edilmesi sonucunda talebin tadilen uygun olduğuna ayrıca bahse konu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
99.Servet AKTOP, Zeki AKTOP, Nurettin AKTOP, Zeliha AKTOP, Hüseyin AKTOP  ve Hasan AKTOP imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1519 nolu parselin imar planında E:0.40 ve Hmax:6,50mt yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin yapılaşma koşullarının yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1519 nolu parselin imar planında “Konut Alanı” ve  imar yolu olarak  planlandığı belirlenmiş olup, bahse konu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı
 
100.Servet AKTOP, Zeki AKTOP, Nurettin AKTOP, Zeliha AKTOP, Hüseyin AKTOP  ve Hasan AKTOP imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1636 nolu parselin imar planında “Tümülüs Koruma Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu parselin “Tümülüs Koruma Alanı”nda olmasının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1636 nolu parselin imar planında “Tümülüs Koruma Alanı” olarak planlandığı, ancak planlama alanı içerisinde İstanbul II Numaralı KTVKBK´nın 24/04/1991 gün ve 2733 sayılı kararı ile tescillenen ve Kocaeli KTVKBK´nın 15/03/2011 gün ve 1862 nolu kararı ile alan sınırları tespit “Tümülüs Koruma Alanının” kaldırılması veya sınırlarının değiştirilmesi ile söz konusu alanın kullanımına ilişkin tüm yetki  Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
101.Servet AKTOP, Zeki AKTOP, Nurettin AKTOP, Zeliha AKTOP, Hüseyin AKTOP  ve Hasan AKTOP imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; 1631 nolu parselin imar planında E:0.40 ve Hmax:6,50mt yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” ve bir kısmının da yol olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin yapılaşma koşullarının yeniden değerlendirilmesi ve imar yollarının parselin bütünlüğünü sağlayacak şekilde düzenlenmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1631 nolu parselin imar planında “Konut Alanı”,  imar yolu olarak  planlandığı belirlenmiş olup, bahse konu 20mt genişliğindeki  imar yolunun daraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin uygun olmadığı ile imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenlenecek olması sebebiyle talebin uygun olmadığı,
 
Ayrıca parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı
 
102.Servet AKTOP, Zeki AKTOP, Nurettin AKTOP, Zeliha AKTOP, Hüseyin AKTOP  ve Hasan AKTOP imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1454 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu parselin “Tarım Alanı”nda olmasının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1454 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı” olarak planlandığı, ancak Tarım Arazilerinin Korunması ve Amaç Dışı Kullanımına Dair Usul Ve Esaslar, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile belirlenmiş olup, yine aynı kanunun 13.maddesinde tanımlandığı üzere söz konusu  parsel/parsellere “tarımsal faaliyet dışında kullanılabilir” iznini verme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda ilgili Bakanlık tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
103.Servet AKTOP, Zeki AKTOP, Nurettin AKTOP, Zeliha AKTOP, Hüseyin AKTOP  ve Hasan AKTOP imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1522 nolu parselin imar planında ağırlıklı olarak “Tümülüs Koruma Alanı”  ve küçük bir kısmının da E:0.40 ve Hmax:6,50mt yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin yapılaşma koşullarının ve planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1522 nolu parselin imar planında “Tümülüs Koruma Alanı” ve “Konut Alanı” olarak planlandığı, ancak planlama alanı içerisinde İstanbul II Numaralı KTVKBK´nın 24/04/1991 gün ve 2733 sayılı kararı ile tescillenen ve Kocaeli KTVKBK´nın 15/03/2011 gün ve 1862 nolu kararı ile alan sınırları tespit “Tümülüs Koruma Alanının” kaldırılması veya sınırlarının değiştirilmesi ile söz konusu alanın kullanımına ilişkin tüm yetki  Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı ile bahse konu parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
104.Servet AKTOP, Zeki AKTOP, Nurettin AKTOP, Zeliha AKTOP, Hüseyin AKTOP  ve Hasan AKTOP imzalı 09.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1520 nolu parselin imar planında E:0.40 ve Hmax:6,50mt yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” ve bir kısmının da yol olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin yapılaşma koşullarının yeniden değerlendirilmesi ve imar yollarının parselin bütünlüğünü sağlayacak şekilde düzenlenmesi talep edilmiştir.
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1520 nolu parselin imar planında “Konut Alanı”,  imar yolu olarak  planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu 10mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılmasının ana ulaşım sistemini olumsuz etkilemediği ve yapı adası bütünlüğünü bozmadığı belirlendiğinden talebin uygun olduğu, ancak parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı
 
105.Bayram KÖYSU, Rafet KÖYSU, Osman KÖYSU, Saniye KARADUMAN ve Asiye LEVENT imzalı 12.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1497 nolu parsel imar planında ağırlıklı olarak yol ve “Park Alanı”, küçük bir kısmı da E:0.40 ve Hmax:6,50mt yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin yapılaşma koşullarının ve planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1497 nolu parselin imar planında “Konut Alanı”, “Park Alanı” imar yolu ve bir kısmının da “Kültürel Tesis Alanı” olarak planlandığı, ancak söz konusu parselin dere yatağı kenarında kalması nedeniyle park alanı olarak planlanan kısımlarının konuta açılmasının mümkün olmadığı ayrıca imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenleneceğinden itirazı gerektiren bir durum olmadığı ile parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı
 
106.Bayram KÖYSU, Rafet KÖYSU, Osman KÖYSU, Saniye KARADUMAN ve Asiye LEVENT imzalı 12.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1635 nolu parselin imar planında “Tümülüs Koruma Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu parselin “Tümülüs Koruma Alanı”nda olmasının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1635 nolu parselin imar planında “Tümülüs Koruma Alanı” olarak planlandığı, ancak planlama alanı içerisinde İstanbul II Numaralı KTVKBK´nın 24/04/1991 gün ve 2733 sayılı kararı ile tescillenen ve Kocaeli KTVKBK´nın 15/03/2011 gün ve 1862 nolu kararı ile alan sınırları tespit “Tümülüs Koruma Alanının” kaldırılması veya sınırlarının değiştirilmesi ile söz konusu alanın kullanımına ilişkin tüm yetki  Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
107.Bayram KÖYSU, Rafet KÖYSU, Osman KÖYSU, Saniye KARADUMAN ve Asiye LEVENT imzalı 12.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1659 nolu parselin büyük bir kısmı imar planında “Tarım Alanı” ve bir kısmı da yol olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu plan kararlarının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1659 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı” ve bir kısmının da imar yolu olarak planlandığı, ancak Tarım Arazilerinin Korunması ve Amaç Dışı Kullanımına Dair Usul Ve Esaslar, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile belirlenmiş olup, yine aynı kanunun 13.maddesinde tanımlandığı üzere söz konusu  parsel/parsellere “tarımsal faaliyet dışında kullanılabilir” iznini verme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda ilgili Bakanlık tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
108.Bayram KÖYSU, Rafet KÖYSU, Osman KÖYSU, Saniye KARADUMAN ve Asiye LEVENT imzalı 12.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1660 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı” ve “Park Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu plan kararlarının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1660 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı”, “Park Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı, parselin park alanında kalan kısmının imar planının kesin onayı akabinde alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenleneceğinden itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı ile mutlak tarım alanında kalan kısmına ilişkin talebin ise Tarım Arazilerinin Korunması ve Amaç Dışı Kullanımına Dair Usul Ve Esaslar, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile belirlenmiş olup, yine aynı kanunun 13.maddesinde tanımlandığı üzere söz konusu  parsel/parsellere “tarımsal faaliyet dışında kullanılabilir” iznini verme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda ilgili Bakanlık tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
109.Bayram KÖYSU, Rafet KÖYSU, Osman KÖYSU, Saniye KARADUMAN ve Asiye LEVENT imzalı 12.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2170 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı”, “Tümülüs Koruma Alanı” ve yol olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu plan kararlarının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2170 nolu parselin imar planında “Tümülüs Koruma Alanı”, “Tarım Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı,  ancak planlama alanı içerisinde İstanbul II Numaralı KTVKBK´nın 24/04/1991 gün ve 2733 sayılı kararı ile tescillenen ve Kocaeli KTVKBK´nın 15/03/2011 gün ve 1862 nolu kararı ile alan sınırları tespit “Tümülüs Koruma Alanının” kaldırılması veya sınırlarının değiştirilmesi ile söz konusu alanın kullanımına ilişkin tüm yetki  Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı ile mutlak tarım alanında kalan kısmına ilişkin talebinin ise Tarım Arazilerinin Korunması ve Amaç Dışı Kullanımına Dair Usul Ve Esaslar, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile belirlenmiş olup, yine aynı kanunun 13.maddesinde tanımlandığı üzere söz konusu  parsel/parsellere “tarımsal faaliyet dışında kullanılabilir” iznini verme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda ilgili Bakanlık tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
110.Bayram KÖYSU, Rafet KÖYSU, Osman KÖYSU, Saniye KARADUMAN ve Asiye LEVENT imzalı 12.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler,  1464 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı” ve küçük bir kısmının da E:0.40 ve Hmax:6,50mt yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin yapılaşma koşullarının ve planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1464 nolu parselin imar planında “Konut Alanı”,  imar yolu ve “Tarım Alanı” olarak planlandığı, ancak parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
Ayrıca mutlak tarım alanında kalan kısmına ilişkin talebin ise Tarım Arazilerinin Korunması ve Amaç Dışı Kullanımına Dair Usul Ve Esaslar, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile belirlenmiş olup, yine aynı kanunun 13.maddesinde tanımlandığı üzere söz konusu  parsel/parsellere “tarımsal faaliyet dışında kullanılabilir” iznini verme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda ilgili Bakanlık tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
111.Bayram KÖYSU imzalı 12.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1443 nolu parselin imar planında park, yol, “Günübirlik Tesis Alanı” , “Tarım Alanı” ve küçük bir kısmının da E:0.40 ve Hmax:6,50mt yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin yapılaşma koşullarının ve planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1443 nolu parselin imar planında “Park Alanı”,  “Günübirlik Tesis Alanı”, “Tümülüs Koruma Alanı” ve imar yolu olarak  planlandığı, ancak söz konusu parselin ana ulaşım arterleri üzerinde yer alması nedeniyle park alanı olarak planlanan parçacıl kısımlarının konut alanı olarak planlanması ile söz konusu Günübirlik Tesis Alanının kaldırılması talebinin ana plan kararları ile plan genelinde öngörülen Tümülüs-Günübirlik-Yeşil Alan sistem bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle uygun olmadığı ve parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
Ayrıca planlama alanı içerisinde İstanbul II Numaralı KTVKBK´nın 24/04/1991 gün ve 2733 sayılı kararı ile tescillenen ve Kocaeli KTVKBK´nın 15/03/2011 gün ve 1862 nolu kararı ile alan sınırları tespit “Tümülüs Koruma Alanının” kaldırılması veya sınırlarının değiştirilmesi ile söz konusu alanın kullanımına ilişkin tüm yetki  Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
112.Bayram KÖYSU imzalı 12.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2140 nolu parselin imar planında yol, “Günübirlik Tesis Alanı” ve küçük bir kısmının da E:0.40 ve Hmax:6,50mt yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu parselin yapılaşma koşullarının ve planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2140 nolu parselin imar planında “Konut Alanı “Günübirlik Tesis Alanı”, “Tümülüs Koruma Alanı” ve “,  imar yolu olarak  planlandığı, ancak söz konusu Günübirlik Tesis Alanının kaldırılması talebinin ana plan kararları ile plan genelinde öngörülen Tümülüs-Günübirlik-Yeşil Alan sistem bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle uygun olmadığı ve parselin içinde yer aldığı planlama bölgesi genelindeki konut alanları için planda öngörülen yoğunluk ve kat sayısının arttırılması talebinin ise söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
Ayrıca planlama alanı içerisinde İstanbul II Numaralı KTVKBK´nın 24/04/1991 gün ve 2733 sayılı kararı ile tescillenen ve Kocaeli KTVKBK´nın 15/03/2011 gün ve 1862 nolu kararı ile alan sınırları tespit “Tümülüs Koruma Alanının” kaldırılması veya sınırlarının değiştirilmesi ile söz konusu alanın kullanımına ilişkin tüm yetki  Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
113.Bayram KÖYSU imzalı 12.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2149 nolu parselin imar planında ağırlıklı olarak yol, “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Tümülüs Koruma Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, bahse konu plan kararlarının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2149 nolu parselin imar planında imar yolu, “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Tümülüs Koruma Alanı” olarak planlandığı, ancak söz konusu Günübirlik Tesis Alanının kaldırılması talebinin ana plan kararları ile plan genelinde öngörülen Tümülüs-Günübirlik-Yeşil Alan sistem bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle uygun olmadığı ve planlama alanı içerisinde İstanbul II Numaralı KTVKBK´nın 24/04/1991 gün ve 2733 sayılı kararı ile tescillenen ve Kocaeli KTVKBK´nın 15/03/2011 gün ve 1862 nolu kararı ile alan sınırları tespit “Tümülüs Koruma Alanının” kaldırılması veya sınırlarının değiştirilmesi ile söz konusu alanın kullanımına ilişkin tüm yetki  Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
114.Kaplan KÖYSU imzalı 12.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 2152 nolu parselin imar planında “Tümülüs Koruma Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu parselin “Tümülüs Koruma Alanı”nda olmasının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 2152 nolu parselin imar planında “Tümülüs Koruma Alanı” olarak planlandığı, alanı içerisinde İstanbul II Numaralı KTVKBK´nın 24/04/1991 gün ve 2733 sayılı kararı ile tescillenen ve Kocaeli KTVKBK´nın 15/03/2011 gün ve 1862 nolu kararı ile alan sınırları tespit “Tümülüs Koruma Alanının” kaldırılması veya sınırlarının değiştirilmesi ile söz konusu alanın kullanımına ilişkin tüm yetki  Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,
 
115.Mustafa TONBUL imzalı 13.09.2013 tarihli dilekçe ile; Üçtepeler, 1438 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı”nda kaldığı belirtilerek, bahse konu parselin “Tarım Alanı”ndan çıkarılarak imara açılması talep edilmiştir.
 
Değerlendirme Sonucu: Üçtepeler, 1438 nolu parselin imar planında “Tarım Alanı” olarak planlandığı, ancak mutlak tarım alanında kalan kısmına ilişkin talebin Tarım Arazilerinin Korunması ve Amaç Dışı Kullanımına Dair Usul Ve Esaslar, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile belirlenmiş olup, yine aynı kanunun 13.maddesinde tanımlandığı üzere söz konusu  parsel/parsellere “tarımsal faaliyet dışında kullanılabilir” iznini verme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda ilgili Bakanlık tasarrufunda olduğundan, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle uygun olmadığı,
 
Ayrıca; İ8 Üçtepeler Planlama Bölgesi genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda yukarıda ifadelendirilen itirazlara ilave olarak;
 
ü  Planlama bölgesi içerisinde yer alan Malta Mevkii, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan Mevzii İmar Planı içerisinden geçen Nato Boru Hattı ve Koruma kuşağı alanının öneri planda sehven konut alanı olarak gösterildiğinden yeniden “Askeri Güvenlik Alanı” olarak imar planına işlenmesi,
ü  Üçtepeler, 1449 nolu parsele ilişkin yapılan düzenleme sonrasında benzer özellikler taşıyan ve 1553, 1435, 343 ve 342 nolu parseller üzerinde yer alan yapı adalarına hizmet eden 12mt genişliğindeki bağlantı yolunun 10mt´ye düşürülerek planlanması,
ü  1461 ve 1462 nolu parseller üzerinde yer alan birbirine paralel 10mt genişliğindeki imar yollarının alanın topoğrafik yapısı göz önünde bulundurulduğunda teke düşürülmesi ve bu doğrultuda söz konusu park alanın 12mt genişliğindeki imar yolunun bitişiğine kaydırılarak planlanması,
ü  Planlama alanı genelinde arazinin topoğrafyasının konut kullanımına imkân tanıyan kısımlarının yeniden etüt edilmesi sonucunda 1540, 1541, 1493 nolu parsellerin üzerinde yer alan yapı adalarının form ve büyüklüklerinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerleri ile donatı alan standartlarını değiştirmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi sonucu imar planı ana ulaşım sistemini etkilemeyecek şekilde alt kademe servis yollarının ve otopark alanlarının revize edilmesi,
ü  Planlama alanının kuzeyinde bulunan ve üniversite yoluna paralel olarak planlanmış olan “Ticaret Alanları” için mevcut imar planında “H: 2 kat” olarak belirlenen kat yüksekliğinin; Kocaeli Üniversitesinin yarattığı çekim gücü nedeniyle üniversite yolu kenarında kalan parseller üzerinde oluşan yoğun ticari kulanım baskısı dolayısıyla yapı yoğunluğu artışına neden olmaksızın kat yüksekliğinin “H: 3 kat” olarak düzenlenmesi
 
ü  Ayrıca planlama bölgesi genelinde yapılanma koşulları “Emsal” ve “Hmax” değeri verilerek  belirlenmiş olan Konut ve Ticaret Alanlarında yapılacak parselasyon çalışmasına esas olmak üzere  Konut ve Ticaret Alanları üzerine “min.ifraz 500m⊃” hükmünün işlenmesinin uygun olacağı belirlenmiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin üst ölçekli plan kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
 
Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                            Emine OKANALP
İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K A R A R
                                                         =============
 
KARAR 7-   Büyükşehir Belediye meclisinin 15.08.2013 tarih 499 sayılı kararı ile uygun görülen İzmit Belediyesi uygulama imar planı notlarına askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 25.12.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:Alan Proje adına imar planı E ( Emsal ) değeri hesabında muafiyetler ve tanımlamalar kapsamında yeni düzenlemeler içeren talebin ; imar planı uygulama hükümleri ve Tip İmar Yönetmeliği koşulları içinde karşılığı mevcut hükümler yer aldığından yeni bir düzenleme yapılmasına gerek olmadığı gerekçesiyle uygun olmadığı,
            Yalçın Kayalı ve Cesur Onur Uluocak tarafından önerilen imar planı uygulama hükümlerinde yer alan çıkma boyunun 1.20m.´den , Tip İmar Yönetmeliğinde tanımlanan 1.50m.´ye çıkarılması talebinin ; 1999 Marmara Depreminden sonra gerek Bakanlık tarafından uygulamaya konulan nazım imar planı hükümleri , gerek zemin yapısı-yapı inşat teknikleri bağlantısı ile ilgili teknik görüşler gerekse , Belediyemiz sınırları içinde 10 yılın üzerinde bir süredir uygulanan mevcut durumun oluşturduğu fiziki ve hukuki durumun bütünlüğünün korunması gerekçesiyle uygun olmayacağına karar verilmiştir.
             İsmail Sağıroğlu tarafından önerilen ve imar planı uygulama hükümlerinin bütününde değişiklik ve yeni öneriler içeren talebin , plan notlarının uygulanmasında yaşanan sorunların giderilmesi ve Tip İmar Yönetmeliği uygulama koşulları ile uyumlandırılması amaçlı bir revizyon gerektirdiği düşünülerek ;  plan notları içerisinde yer alan hükümlerin bütüncül olarak değerlendirildiği ve itiraz dilekçesinde yer alan ifadelerin değerlendirilmesi ve uygulama yöntemlerinin bütünleştirilmesi yöntemiyle hazırlanan revizyon çalışmasının uygun olduğuna (Belediye Meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,  Haspi KÖSEMEN, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan , Meclis üyeleri ( Muammer BİNER,  Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL Ali YILMAZ) ´ın kabul oyları ile, oyçokluğu ile karar verildi.
 
 
 
Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                            Emine OKANALP
İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K A R A R
                                                           =============
 
KARAR 8-    Arızlı 192 ada 49 nolu parsele Belediyemizce park yapılması planlanmaktadır. Parselde 203 m2 hissesi olan İbrahim Ercan ile görüşülmüş olup vatandaş aynı bölgede Arızlı 194 ada 10 nolu parselde 72 m2 , 195 ada 36 nolu parselde 73 m2 , 195 ada 32 parselde 104 m2 , 196 ada 12 parselde 84 m2 olmak üzere toplam 536 m2´lik hissesi olduğunu ve mülkiyeti Belediyemize ait 329 m2´lik Hatip 2134 ada 47 nolu parsel ile trampasını 05.11.2013 tarih 5318 kayıt nolu dilekçesi ile talep etmiştir. Trampa talebinin ve mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 170 ada 2 nolu 338,00 m2 alanlı parselin,  Orhan Mahallesi 3493 ada 4 nolu 509,00 m2 alanlı parselin, Cedit Mahallesi 4114 ada 6 nolu 80,00 m2 alanlı parselin satılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 31.12.2013 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
Arızlı 194 ada 10 nolu parselde 72 m2 , 195 ada 36 nolu parselde 73 m2 , 195 ada 32 parselde 104 m2,  196 ada 12 parselde 84 m2 olmak üzere toplam 536 m2´lik hissesini Belediyemize ait Hatip 2134 ada 47 nolu parselde bulunan 329 m2 lik yerimiz ile trampasının Encümen marifetiyle gerçekleştirilmesine; 
 
 
 
SIRA
MAHALLE
ADA
PARSEL
NİTELİK
İMAR DURUMU
YÜZÖLÇÜMÜ
HİSSE ORANI
BİNA DURUMU
1
ARIZLI
170
2
ARSA
KONUT
338,00
TAM
BİNA YOK
2
ORHAN
3439
4
ARSA
KONUT
509,00
TAM
BİNA YOK
3
CEDİT
4114
6
ARSA
KONUT
80,00
TAM
BİNA YOK
 
 
 Belediyemize ait yukarıda  dökümü yapılı taşınmazların 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin    (e) fıkrası gereğince encümen marifetiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun hükmüne göre  encümen marifetiyle satılması    uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                            Emine OKANALP
İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K A R A R
                                                           =============
 
KARAR 9-  İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 31.12.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
      
 
             İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde bulunan işlerle ilgili yetki aşımı bulunduğundan, düzeltilerek yeniden  hazırlanması için Müdürlüğüne iadesi  uygun  görülmekle kabulüne oybirliği karar verildi.
 
 
 
 
 
Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                            Emine OKANALP
İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K A R A R
                                                           =============
 
 
KARAR 10-   Zabıta Müdürlüğünün Maktu mesai ücretinin ödenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 31.12.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
27.12.2013 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2014 yılı Bütçe Kanun eklerinden  K cetvelinin ” B Aylık Maktu fazla Çalışma Ücreti ” başlıklı kısmının Büyükşehir Belediye sınırları içerisindekiler için 382TL (üçyüzseksenikitürklirası)olarak belirlenmiş olduğundan     kurumumuzdaki Zabıta Personeline fazla çalışma ücretinin 01.01.2014 tarihinden itibaren 382 TL (üç
yüzseksenikitürklirası)  olarak ödenmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
 
Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                            Emine OKANALP
İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K A R A R
                                                           =============
 
KARAR 11- Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Akmeşe Mevki Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi, üzerinde bulunan 44 adet binanın cephe çizimleri yapılarak   ´Akmeşe Meydanı Cephe İyileştirme Projesi´  hazırlanmıştır. Hazırlanan proje 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekânlar Ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu´nun 28.11.2013 tarihli ve 232 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  6306 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden,  İl ve İlçelerde Belediye Meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak,  alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla,  kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden   ´Akmeşe Meydanı Cephe İyileştirme Projesi´ nin  yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 31.12.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
 
       Rapor tadil edilerek; Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Akmeşe Mevki Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi, üzerinde bulunan 44 adet binanın cephe çizimleri yapılarak   ´Akmeşe Meydanı Cephe İyileştirme Projesi´  hazırlanmıştır. Hazırlanan proje 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekânlar Ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu´nun 28.11.2013 tarihli ve 232 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  6306 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden,  İl ve İlçelerde Belediye Meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak,  alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla,  kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden   ´Akmeşe Meydanı Cephe İyileştirme Projesi   konusu ile ilgili  cephe iyileştirmelerin tümünün belediyeden  karşılanmak sureti ile yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
 
Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                            Emine OKANALP
İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                            Emine OKANALP
İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz