08.03.2016 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

8 Mart 20160
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2016 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 08.03.2016 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER,  İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ,  Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

02.02.2016 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

02.02.2016 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 3-) Yassıbağ Mahallesi 108 ada, 48 nolu parsel imar planında dini tesis alanında kalmaktadır. İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü 19.02.2016 tarih 280 sayılı yazılarıyla söz konusu parseli plan amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini talep etmiştir. Yassıbağ Mahallesi 108 ada 48 nolu parsel imar planında dini tesis alanında kaldığından 5 (beş) yıl süre ile İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.02.2016 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 4-) İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23d.4b Uygulama İmar Planı Paftası, “Park Alanı” ve “İmar Yolu” kullanımına sahip 48 ada 45 nolu parselin içerisinden geçen 8 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanının bütüncül hale getirilmesi ile 3547 ve 3558 nolu imar adaları arasındaki 8mt genişliğindeki imar yolunun devamında bahse konu park alanına hizmet etmek üzere “Otopark Alanı” planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.02.2016 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 (MADDE 5)

(Belediye Meclis Üyesi M. Zekeriya Özak’ın vermiş olduğu sözlü öneride 08.03.2016 tarihli meclis   gündemin 5. Maddesinde  sehven yazılmış olan 7.00 kat’ın  7.00 mt olarak düzeltilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

KARAR 16- (Madde 5-) İzmit-Sarışeyh Mahallesi, G24a.12a.2a Uygulama İmar Planı paftası, 1978 nolu parselin Kocaeli Valiliği, İl İdare Kurulunun 08.07.1998 tarih ve 1123 sayılı kararı ile onaylı  mevzi imar planında  “E:0.20” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olan kullanımının “E:0.25, Hmax:7.00 mt” yapılanma koşuluna sahip “Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar

Planı değişikliği ve plan notları teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 15.02.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi

KARAR 17- (Madde 6-) İzmit-Yeni Mahalle (tapuda Yenidoğan), G23b.23c.2d Uygulama İmar Planı paftası, 146 ada 5, 10 ve 11 nolu parsellerin mevcut imar planında “Karayolları–Yol Kenarı Koruma Kuşağı” olan kullanımının “E:0.30, Hmax:7.00mt” yapılaşma koşuluna sahip “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 18.02.2016 tarihli raporu.

okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye Meclis Üyeleri (Aliye Hale MERİÇ, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)'un muhalif oylarına karşı ( Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye Meclis Üyeleri,  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

(Madde 7-) İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d  nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek  (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan  yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.08.2015 tarih ve 469 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 22.02.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 😎 İzmit-Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında 5/A-3/3, 0.30/0.90 yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olan 140 ada 1 nolu parsel, 141 ada 1 nolu parsel ve 142 ada 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla bahse konu imar adaları arasında kalan 12mt ve 10mt genişliğindeki imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile yapılaşma koşullarının “E:0.90, H:6 kat” olacak şekilde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 22.02.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 18- (Madde 9-) Çevre Güzelleştirme – Görsel Cephe İyileştirme konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 22.02.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 10-) İzmit Belediyemizin şu ana kadar kentimizin Turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyelinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 24.02.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 19- (Madde 11-) Sanayi kenti olan İzmit’te 15-18 yaş grubundaki Genç Çalışan diye tanımlanan genç kesimin eğitim, öğretim gereksinimlerinin neler olduğu ve çözüm aşamasında mahallelerimizdeki Gençlik Merkezlerinde yapılabilecek faaliyetler konusunun incelenmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunun 15.02.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi

Azalardan Erhan UYSAL’ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Erhan UYSAL’ın  izinli sayılmasını isteyen azalardan Hamit İlker ULUSOY ve Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Erhan UYSAL’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 08.03.2016 Salı günü saat 15.00’da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 05.04.2016 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                 Güzin TAŞTEKİN                        Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı                                     Katip                                                 Katip                

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz