08.03.2016 Tarihli Meclis Kararları

8 Mart 20160
Metni Sesli Dinle

KARAR

  —————-

KARAR 16-  İzmit-Sarışeyh Mahallesi, G24a.12a.2a Uygulama İmar Planı paftası, 1978 no’lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 15.02.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    İzmit-Sarışeyh Mahallesi, G24a.12a.2a Uygulama İmar Planı paftası, 1978 nolu parselin Kocaeli Valiliği, İl İdare Kurulunun 08.07.1998 tarih ve 1123 sayılı kararı ile onaylı mevzi imar planında  “E:0.20” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olan kullanımının “E:0.25, Hmax:7.00 mt” yapılanma koşuluna sahip “Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı” olarak planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.12.2015 tarih ve 716 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının teklif edildiği ve söz konusu uygulama imar planı paftası üzerine;

1.     Plan onama sınırı; Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Sarışeyh Mahallesi, G24a.12a.2a Uygulama İmar Planı paftası, 1978 no’lu parsel ile sınırlıdır.

2.     Plan onama sınırı içerisindeki alan “Bakım, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu” olup yapılanma koşulları E:0.25 ve Hmax:7.00 mt’dir.

3.     Kamu eline geçecek alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

4.     Uygulama aşamasında Jeolojik/Jeoteknik Etüt raporları hazırlanarak bu rapor hükümlerine uyulacaktır.

5.     İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliğinin 6.9.d.4. maddesine istinaden “Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında; tuz ile metal sertleştirme, metal kaplama, asitle yüzey temizleme, tekstil boyama ve emprime baskı, hurda plastik yıkama, liftli yıkama-yağlama, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı kimyasal madde depoları, imalatından sanayi atık suyu kaynaklanan kimyasal madde üretim tesisleri, hurda kağıttan kağıt imal tesisleri, ham deri işleme, asit imal ve dolum yerleri, pil, batarya, akü imal yerleri, gres yağ fabrikaları, domuz çiftlikleri, ilaç sentez fabrikaları, ağır metal tuzu üretimi, cam yıkama, yün yıkama, endüstriyel ve evsel katı atık nihai depolama merkezleri, kimyevi madde depoları ve akaryakıt dolum tesisleri fonksiyonlarına yer verilemez. Ayrıca Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 20. Maddesi hükümleri de dikkate alınır.”

6.     Bahsedilmeyen hususlarda “İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İSKİ Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, mer’i uygulama imar planı ve plan notları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notlarının eklendiği tespit edilmiştir.

Yapılan ayrıntılı inceleme sonucunda; söz konusu parselin İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları’nın10.Yapı/Yapılaşmaya İlişkin Hükümler bölümünde tanımlı “10.2.71.Akaryakıt servis, CNG ve LPG ikmal istasyonu bölgelerinde parsel genişliği 40.00 m’den, parsel derinliği 30 m'den, parsel büyüklüğü 1500 m⊃’den az olamaz. Bu ölçülerin tespitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır. Bu fonksiyonlardan sadece biri yapılmak istendiğinde de bu değer sağlanacaktır.” maddesinde belirtilen parsel derinlik ve genişliği ile ilgili asgari alan büyüklüğü şartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Sarışeyh Mahallesi, G24a.12a.2a Uygulama İmar Planı paftası, 1978 nolu parselin Kocaeli Valiliği, İl İdare Kurulunun 08.07.1998 tarih ve 1123 sayılı kararı ile onaylı mevzi imar planında  “E:0.20” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olan kullanımının “E:0.25, Hmax:7.00 mt” yapılanma koşuluna sahip “Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı” olarak planlanması ve yapı yaklaşma mesafesinin servis ve hizmet birimleri için 25.00mt, kanopi ve pompa tesisleri için 5.00mt olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile imar planı paftası üzerine parsele ilişkin plan notlarının eklenmesini içeren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 17282 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

   Dr. Nevzat DOĞAN                                 Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                      Katip                                                  Katip

 

 

 

                                                                   KARAR

                                                               —————-

 

KARAR 17-  İzmit-Yeni Mahalle (tapuda Yenidoğan), G23b.23c.2d Uygulama İmar Planı paftası, 146 ada 5, 10 ve 11 no’lu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 19.02.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    söz konusu parsel maliki tarafından RAMOĞLU PLANLAMA Mim.Müh.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’ne hazırlatılan İzmit-Yeni Mahalle (tapuda Yenidoğan), G23b.23c.2d Uygulama İmar Planı paftası, 146 ada 5, 10 ve 11 no’lu parsellerin mevcut imar planında “Karayolları–Yol Kenarı Koruma Kuşağı” olan kullanımının “E:0.30, Hmax:7.00mt” yapılaşma koşuluna sahip “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklif edildiği tespit edilmiştir.

Alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği aşamasında;

·         Karayolları Genel Müdürlüğü-1.Bölge Müdürlüğü’nün 07.07.2015 tarih ve 134786 sayılı yazısı ile “…söz konusu parsellerde kurulu bulunan Akaryakıt İstasyonunun yan yola hizmet edecek şekilde mevcut haliyle faaliyet göstermesinde ve plan değişikliği yapılmasında sakınca olmadığı…” belirtilmiş olup,

·         Söz konusu değişiklik teklifine konu parsellerden 146 ada 10 no’lu parselin ise mülkiyetinin Maliye Hazinesine ait olması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin  19.06.2015 tarih ve 83025-2 sayılı yazısı ile Kocaeli Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı-İzmit Emlak Müdürlüğü’ne sorulan görüşe “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde otuz gün içerisinde cevap verilmediğinden değişikliğe ilişkin kurum görüşü olumlu kabul edilerek, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2015 tarih ve 712 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Yeni Mahalle (tapuda Yenidoğan), G23b.23c.2d Uygulama İmar Planı paftası, 146 ada 5, 10 ve 11 nolu parsellerin mevcut imar planında “Karayolları–Yol Kenarı Koruma Kuşağı” olan kullanımının “E:0.30, Hmax:7.00mt” yapılaşma koşuluna sahip “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı” olarak planlanması şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.12.2015 tarih ve 712 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084-78 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne  Belediye Meclis Üyeleri (Aliye Hale MERİÇ, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)'un muhalif oylarına karşı ( Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye Meclis Üyeleri,  Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

 

   Dr. Nevzat DOĞAN                      Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                                Katip

 

 

 KARAR

                                                               —————-

 

KARAR 18-  Kent içi alanlarda gelişi güzel konulmuş estetikten yoksun tabela, kablo, klima ünitesi gibi eklerin ve boya, badana, kaplama eksikliklerinin yol açtığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak modern şehirciliğe yakışır çözümleri binalarda uygulamak amacıyla Çevre Güzelleştirme-Görsel Cephe İyileştirme konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili 22.02.2016 tarihli Çevre Sağlık komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

           Kent içi alanlarda Görsel estetiği elde etmek modern şehirciliğe yakışır çözümleri şehrimizde uygulamak amacı ile yapılan çalışmalarımız sonucunda, yürürlükte olan “ reklam ilan ve tabela yönetmeliğinin” yükümlü olan Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanması takibi ve denetlenmesinin ardından ilçe belediyeleri tarafından Büyükşehir belediyesi öncülüğünde bu tür çalışmaların yürütülmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

   Dr. Nevzat DOĞAN              Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                Katip                                                   Katip

 

 

                                                                   KARAR

                                                               —————-

KARAR 19-  Sanayi kenti olan İzmit’te 15-18 yaş grubundaki Genç Çalışan diye tanımlanan genç kesimin eğitim, öğretim gereksinimlerinin neler olduğu ve çözüm aşamasında mahallelerimizdeki Gençlik Merkezlerinde yapılabilecek faaliyetler konusunun incelenmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunun 15.02.2016 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    ‘’HAYAL EDENLER DEĞİL, HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRENLER FARK YARATIR’’   Bu sloganın bize verdiği heyecan ile 01.12.2015 tarihli gündemin 17. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, Sanayi kenti olan İzmit’te 15-18 yaş grubundaki ‘’Genç Çalışan’’ diye tanımladığımız genç kesimin eğitim, öğretim gereksinimlerinin neler olduğu ve çözüm aşamasında mahallelerimizdeki Gençlik Merkezlerimizde yapacağımız faaliyetler konusunun incelenmesi ve bu çalışma neticesinde ‘’Genç çalışanlarımızın sorunlarıyla etkin başedebilen, özgüveni yüksek, çevresiyle uyumlu, üreten ve yaşamdan doyum alan sağlıklı bireyler olmasına katkıda bulunabiliriz’’. Bu çalışmaların neler olabileceği konusunda Eğitim, Gençlik ve Spor komisyonu olarak yaptığımız araştırma neticesinde;

           Sağlıklı bir toplum; bedensel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı bireylerden oluşur. Bireylerin tüm yönleriyle sağlıklı olabilmesi ise, gençlerin çok yönlü gelişimine ve eğitimine önem vermek ve kaynak ayırmakla mümkündür. Yatırımların en etkilisi gençler için yapılan yatırımdır. Gelecekte üretici, çok yönlü düşünebilen, problem çözme gücü yüksek, etkili iletişim kurabilen kendisi ve çevresiyle barış içinde yaşayabilen, mutlu bir yetişkin, hak ve sorumluluklarını bilen nitelikli bir vatandaş olacaktır. Bu gençler değer üretmeye adaydır. Nitelikli eğitimden yoksun kalan genç ise, toplumun mutsuzluk kaynağıdır ve toplumun gelişmesini önleyecek en önemli faktördür.

            Türkiye’deki çalışmayan, eğitim, öğrenim görmeyen (NEET) 15-29 yaş grubu gençlerin oranı  2014’ de % 28,4 olarak belirlenmiştir. Türkiye’de eğitime katılma ve eğitimde kalma kademeli olarak iyileştiği için bu oran hızla düşmektedir.2010’ dan bu yana % 7 puan azalmıştır. Okuldan erken ayrılanlardan dolayı oran bu şekilde çıkmaktadır. Gelecekte mülteci krizi Türkiye’nin ve AB nin önünde büyük bir zorluk olarak durmaktadır. (çalışmayan, eğitim, öğrenim görmeyen gençler)      

       Türkiye,  genç nüfusa sahip bir ülke.  Türkiye  İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 verilerine göre,15-24 yaş grubundaki gençlik ülke nüfusunun % 17 sini oluşturmaktadır. Bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve toplumsal hayata diledikleri şekillerde ve diledikleri kadar katılabilmeleri için ortaöğretim çağında kazanılacak bilgi, beceri ve yetkinliklere (bilişim okur yazarlığı, yabancı dil, eleştirel düşünme becerileri, vb.) gereksinimleri artıyor.15-19 yaş grubu ekonomik kalkınma süreçlerinde de belirleyici rol oynuyor. Teknolojinin hızlı değişimiyle (bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla) problem çözme ve iletişim becerilerinin iş gücü piyasasında en çok aranılan beceriler arasında yer aldığını görüyoruz. Ayrıca iş gücü piyasasına girmeye hazırlanan gençlerin endüstriyel ilişkiler, iletişim becerileri, iş hayatı, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri konusunda yeterince donanımlı olmadıkları takdirde kendilerini ifade etmekte zorlandıkları gözlemlenmiştir.

      Gençler psiko-sosyal gelişimleri bakımından, çevrelerinde kendilerine model alabilecekleri nitelikte kişilik özelliklerine sahip yetişkinlerle etkileşimde bulunmaları, kimlik kazanma bakımından kritik bir dönemde olan bu gençlerin iş yerinde ve evde karşılaştıkları bazı olumsuz kişilik özelliklerini benimsemelerine yol açmaktadır. Böylece gerek formal gerekse informal eğitimden uzaklaşan bu gençlerimiz, aile ve içinde bulundukları iş çevresindeki alt kültürün bazı olumsuz değerlerini sürdürmeye aday bireyler olarak kendilerinin ve toplumun geleceğini tehdit etmektedirler.15-19 yaş gurubundaki bu gençler ergenlik döneminde bulunduğundan bu kimlik kazanım aşamasında sorun olmaktadır. Çalışan gençlerde görülen iş tatminsizliğiyle oluşan ruh çöküntüsü ve bozulma nedeniyle psikolojik sorun ve şikayetler, bunun sonucunda ortaya çıkan olumsuz davranışlar. (Saldırgan davranışlar, uyuşturucu tehlikesi vb.).Okulunu bitirmemiş , az vasıflı, engelli ve ayrımcılığa maruz kalma riski yüksek bütün gençlerin iş ve sosyal yaşantılarında başarılı olmaları için çaba sarfetmeliyiz.

                                                                                                                       

           İzmit belediyesinin gerçekleştirdiği Gençlik Merkezlerinde; yapacağımız öneriler ile bu gençlerimizin eğitim öğretim alanındaki ihtiyaçlarının bir kısmını giderebileceğimizi düşünmekteyiz.

                       KOMİSYON ÖNERİLERİ

1-BÜTÜNSEL GELİŞİM:

   Gençlerimizin kendilerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla;

   HEDEFLERİ: Hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olmak ve hedefe bağlılıklarını oluşturmak,ben         yapabilirim düşüncesinin yaşam biçimi olmasını sağlamak. 

   ZAMAN YÖNETİMİ: Zamanı bilinçli kullanma becerileri kazandırarak hedeflerine ulaşmalarına destek olmak.

   SORUMLU VATANDAŞLIK: Toplumsal sorunlara karşı duyarlı bireyler olmaları yönünde bilinçlendirmek.

    PROJE GELİŞTİRME ve YÖNETME: Bu konularda proje modülleri ile egzersiz yaparak eğlenceli eğitme imkanları sunabiliriz.

     İŞ ETİĞİ: İş ve özel hayatlarında etik bakış açısı kazanmalarını sağlamanın yanı sıra gençlerimizi etik savunucuları olmaya teşvik edebiliriz.

     EKİP ÇALIŞMASI: Okulda veya işyerlerinde gelecekte dahil olacakları ekiplerdeki performanslarını arttıracak bilgi ve becerileri kazandıran eğitimler vermek. İyi bir ekip üyesi bilinci oluşturmak.

2-STRES YÖNETİMİ: Bu eğitim ile olayları muhakeme yeteneği kazanabileceklerdir.

3-HAYATA UYUM SAĞLAMA :  Gençlerimizin karamsar bakışını değiştirecek destekler sunabiliriz.

4-PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ: Yaşamları boyunca karşılaşacakları problemleri zorlanmadan çözmelerini sağlamak. Beyin fırtınası egzersizleri yaptırmak.5N1K harfini (NE,NEDEN,NE ZAMAN,NEREDE,NASIL,KİM) yaşamlarının bir parçası yaparak doğru sorularla doğru çözümlere ulaşmalarını sağlayabiliriz.

5-GİRİŞİMCİLİK: Risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve tüm bunları hayata geçirme süreçlerini anlatarak girişimciliğe teşvik edebiliriz.

6-ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA ve MÜLAKAT TEKNİKLERİ: Gençlerimize iş için müracatlarında özgeçmiş yazmayı ve mülakatlarda davranış biçimlerini öğreterek iş hayatına girişteki ilk adımı doğru atmalarına yardımcı olabiliriz.

7-DEĞERLER EĞİTİMİ: Gençler dünya üzerinde büyüyen sosyal problemlerden, şiddet ve hoşgörüsüzlükten artan bir şekilde etkilenmektedir. Pek çok ülke de aileler ve eğitimciler toplumsal düzeni tehdit eden bu sorunlardan kurtulmanın yolunun etkili bir değerler eğitiminden geçtiği kanaatindedirler. Ülkemizde de gittikçe artan ve toplumsal huzuru bozan bir çok olay görülmekte ve bu olayları gerçekleştiren kişilerin değerler konusunda yeterince eğitilmedikleri anlaşılmaktadır (Sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, alçakgönüllülük, empati, kanaatkarlık, çalışkanlık, sabır)

8-HAYAT BOYU ÖĞRENME:

Bilgi beceri ve yetkinlikleri geliştirmek amacıyla yaşam boyunca gerçekleştirilen tüm öğrenme faaliyetlerini kapsar. Bu yönde yapılan çalışmaları tanıtıcı ve teşvik edici sunumlar yapabiliriz.

9-İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ:

     Bu eğitimleri iş yerlerinde işverenlerin vermesi zorunludur. Bizim buradaki önerimizin amacı gençlerimizin  evde, sokakta karşılaşacağı riskler nedeniyle bilinçlerini arttırmak. Örneğin bir yük kaldırırken nasıl davranması gerektiğini bilmeyen bir gencimiz ömür boyu bel ağrısına maruz kalabilir veya evde çıkacak bir küçük bir parlamaya bilinçli müdahale edebilecek kazanımları sağlamak.

       1-GENEL KONULAR

        a)Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler.

        b)Çalışanların hak ve sorumlulukları

        c)İş yeri temizliği ve düzeni

        d)İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

   2-SAĞLIK KONULARI

       a)Meslek hastalıklarının sebepleri

       b)Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma teknikleri uygulanması

       c)Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

       d)İlk yardım

  3-TEKNİK KONULAR

      a)Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

      b)Elle kaldırma ve taşıma

      c)Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

      d)İş ekipmanlarını güvenli kullanma

      e)Ekranlı araçlarla çalışma

      f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

      g)Güvenlik ve sağlık işaretleri

      ğ)Kişisel koruyucu donanım kullanımı

      h)İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

       ı)Tahliye ve kurtarma

          10-GENÇLİK GARANTİSİ

AB genç işsizliğini ve aktif olmama durumunu ele alan bir tasarıdır.25 yaş altı tüm gençlerin nitelikli istihdam teklifleri, sürekli eğitim, çıraklık veya staj ya da diğer istihdam edilebilirlik destek önlemlerinden işsiz duruma geldikleri veya eğitim sisteminden ayrıldıkları andan itibaren dört ay süreyle yararlanmalarını taahhüt etmiştir. (AB KONSEYİ tavsiyesi 2013)

AB fonları(Avrupa Sosyal Fonu) Gençlik Garantisi programına gerekli yatırımın yapılmasını garanti altına almıştır. AB-Türkiye işbirliğinde yeni nesil programlama dökümanları geliştirilmiştir. Genişleme ülkelerindeki AB ekonomik yönetişim süreci kapsamındaki Ekonomik reform programı 2015 ve insan kaynakları gelişimi operasyonel programı 2014-2020.Türkiye 2016 ekonomik reform programına yansıtılmak üzere önümüzdeki dönem için istihdam, beceriler ve sosyal kapsayıcılık önceliklerini belirlemektedir. Başarılı bir Gençlik Garantisi konusunda Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Eğitim Vakfı, Ulusal araştırma kurumları gençlik garantisi programların tasarlanması, uygulanması konularını değerlendireceklerdir.

Gençlerimizle birlikte yeni projeler üretebilir ve fonlardan destek alabiliriz.

SONUÇ

  ‘’Bir toplum ne kadar çok çalışkan, disiplinli, fedakar, inançlı vatandaşlara sahip olursa, geleceğinden o ölçüde emin olabilir.’’

  Bu önerilerimizle gençlerimizin bireysel güçlenmeleri sağlanmış olacaktır. Yapılan eğitim çalışmalarının etkisini sürekli kılmak ve gündelik yaşamda davranışa dönüştürmek için uzun soluklu destek verilmesi gerekmektedir. Bu destek ekibi; gönüllü Yaşam Koç’larınıda bu faaliyetlere katarak mümkün olacaktır. Böylece bu faaliyetler daha verimli ve ölçülebilir bir projeye dönüşecektir.

    Gençlik Merkezlerimizde yapacağımız bu faaliyetlerin Türkiye’de yerel yönetimler içinde İzmit Belediyemizi her zaman olduğu gibi örnek bir çalışmanın merkezi yapacaktır.  Eğitim Gençlik ve Spor komisyonunun almış olduğu tavsiye kararlarının uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

   Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                            Katip                                                  Katip

 

 

 

                                                                   KARAR

                                                               —————-

   Dr. Nevzat DOĞAN                                   Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                      Katip                                               Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz