08.10.2013 Tarihli Tutanak Özeti

8 Ekim 20130
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2013 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu  08.10.2013 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına aittutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarakİzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN,GünayATUN, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE,  M. Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU,İsmail GÜNDAŞ,  Muzaffer GÜRFİDAN, EmineZEYBEK,  Hüseyin CANIGENİŞ, HüseyinÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN,  İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN,İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN,  Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT,  Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK,   Ç.DevrimYILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Mehmet DEMİRTAŞ,  Erkan AKSOY,  Olcay SANAL, Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve FayıkÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

03.09. 2013 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

03.09.2013  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliğiile karar verildi.

 

KARAR 88- (Madde 3-) III Sayılı Dolu KadroDeğişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün17.09.2013 tarih ve 1362 sayılı yazısı   okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) 2010-2014 Stratejikplanından alınan 2014 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendiuyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.09.2013tarih ve 5374 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) 2014 Mali Yılı Bütçesi ileilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.09.2013 tarih ve 5375 sayılı yazısı   okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-)İzmit Belediye Meclisi´nin 04.06.2013 tarih ve54 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin11.07.2013 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan “İzmit- Kabaoğlu (İ-6),Sarıcalar (İ-7) ve Üçtepeler (İ-8) Gelişme Konut Alan”larında hazırlanan 1/1000ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılanitirazları içeren talepler ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün23.09.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 89– (Madde 7-) İzmit- Çayırköy, Altıncıoğlu Mevkii,G23b.25a.2c-3b, G23b.25b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftaları, 4 516 510- 4517 938 dikey, 497 498- 498 869 yatay koordinatları içerisinde yer alan KentselÇalışma Alanı uygulama imar planına ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunun 18.Maddesine istinaden yapılan 13. Uygulama bölgesine ait askı süresi içine vatandaşlardangelen ve imar planı değişikliği ile ilgili olan taleplerin 08.07.2013 tarih ve1234 sayılı Encümen Kararına istinaden değerlendirilmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.09.2013 tarihli raporuokunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

KARAR90- (Madde 😎 İzmit-OrhanMahallesi, G23b.24b nazım imar planı paftası, G23b.24b.4d uygulama imar planıpaftası, 3462 ada 6 ve 7 nolu parseller ile 3463 ada 4 ve 8 nolu parsellerarasında yer alan 6mt genişliğindeki imar yolunun, söz konusu parsellerde topluyapı yapılabilmesi amacıyla 3463 ada 5 ve 8 nolu parsellerin güneyinekaydırılarak “Park Alanı” olarak planlanması ile mevcut imar planındaki  5/A-3/3, 0,30/0,90 ve 5/A-4/3, 0,30/1,20  olan yapılanma koşullarının E: 1.00,Hmax:12,50mt olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planıdeğişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun17.09.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 9-)  BüyükşehirBelediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılması Hakkında Kanun ile Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, KuruçeşmeBelediyeleri ile Kullar ve Yuvacık Belediyelerinin bir kısmından oluşan “İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejand”ının birleştirilmesiile, güncellenen mülkiyet verileri, yenilenen kurum görüşleri ve onaylı Nazımİmar Planında alınan kararların mevcut imar planı üzerine aktarılması sonucuortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik düzenlemeleri içeren 1/1000ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Lejand teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.08.2013 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın  İmarkomisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 10-) 5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılıBelediye Gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2014 yılıtarife cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.09.2013 Tarihliraporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın  Plan ve Bütçekomisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 11-) İzmit Belediye ZabıtaTalimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.09.2013Tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın  Plan ve Bütçekomisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

( Madde 12-) Mikdat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davayakonu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ileilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.09.2013 tarihli  raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın  Plan ve Bütçekomisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde13-)Murat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davayakonu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ileilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.09.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın  Plan ve Bütçekomisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 91- (Madde14- Belediyemiz tarafından 3nolu Düzenleme Bölgesi olarak şuyulandırma çalışması tamamlanan Gündoğdu mahallesindeoluşan 38 adet isimsiz sokağa Büyükşehir Belediyesine görüş bildirilmek üzereisim önerilmesi teklifi ile Türlü İşler Komisyonunun 20.09.2013 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliğiile karar verildi.

 

AzalardanTemel YILMAZ´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeniyle ilebugünkü toplantıya katılamayan azalardan TemelYILMAZ´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Elif BÜLBÜL veGülümser AYHAN tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Azalardan Temel YILMAZ´ın izinli  sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 08.10.2013 Salı günü saat 15.00´de yapılan meclistoplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 05.11.2013 Salı günü saat 15.00´de(Meclis Üyesi Hasan KIRLI´nın mualif oyuna karşı) toplanılmasına oyçokluğu ilekarar verildi.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                         Emine OKANALP                            Günay ATUN

İzmitBelediyeBaşkanı                            Katip                                                Katip         

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz