08.10.2013 Tarihli Meclis Kararları

8 Ekim 20130
Metni Sesli Dinle

K A R A R

                                                    =============

 

KARAR 88- III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsanKaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.09.2013 tarih ve 1362 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

( III) SayılıCetvel : Dolu Kadro Değişikliği

 

     

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

     
                     

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU*

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ                             a)Personelin müktesebi                       b)Personelin öğrenim düzeyi                                      c)Personelin hizmet süresi                              d)Dolu kadro değişiklik gerekçesi                    

8500

T.H.

Mühendis

4

2

8500

T.H.

Mühendis

5

2

 

8500

T.H.

Mühendis

1

1

8500

T.H.

Mühendis

5

1

 

8500

T.H.

Mühendis

4

3

8500

T.H.

Mühendis

7

3

 

8500

T.H.

Mühendis

3

1

8500

T.H.

Mühendis

5

1

 

8500

T.H.

Mühendis

5

1

8500

T.H.

Mühendis

7

1

 

8505

T.H.

Mimar

6

1

8505

T.H.

Mimar

5

1

 

8505

T.H.

Mimar

4

1

8505

T.H.

Mimar

7

1

 

8750

T.H.

Tekniker

9

1

8750

T.H.

Tekniker

8

1

 

8750

T.H.

Tekniker

9

1

8750

T.H.

Tekniker

5

1

 

8750

T.H.

Tekniker

8

1

8750

T.H.

Tekniker

6

1

 

8750

T.H.

Tekniker

8

1

8750

T.H.

Tekniker

5

1

 

8750

T.H.

Tekniker

3

1

8750

T.H.

Tekniker

5

1

 

8750

T.H.

Tekniker

9

1

8750

T.H.

Tekniker

6

1

 

8750

T.H.

Tekniker

1

1

8750

T.H.

Tekniker

6

1

 

8750

T.H.

Tekniker

2

1

8750

T.H.

Tekniker

6

1

 

8400

S.H.

Hemşire

3

1

8400

S.H.

Hemşire

8

1

 

8595

T.H.

Ekonomist

2

1

8595

T.H.

Ekonomist

7

1

 

9880

G.İ.H.

Eğitmen

5

1

9880

G.İ.H.

Eğitmen

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Yukarıdaki tabloda belirtilen III sayılı Dolu Kadro Değişikliği CetveliMüdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                 GünayATUN                              EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                          Katip                                          Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                    =============

 

 

KARAR 89 İzmit-Çayırköy,Altıncıoğlu Mevkii, Kentsel Çalışma Alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planınailişkin 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden yapılan 13. Uygulamabölgesine ait askı süresi içinde vatandaşlardan gelen ve imar planı değişikliğiile ilgili yapılan itirazların Belediye Encümenin 08.07.2013 tarih ve 1234sayılı kararı doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.09.2013 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 İzmit-Çayırköy,Altıncıoğlu Mevkii, G23b.25a.2c-3b, G23b.25b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alanKentsel Çalışma Alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı´nın İzmitBelediye Meclisi´nin 01.11.2011 tarih ve 118 sayılı kararı ile kabul edilerek,Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 12.01.2012 tarih ve 29 sayılı kararıile onaylandığı belirlenmiş olup, bu doğrultuda Belediyemiz Emlak ve İstimlakMüdürlüğünce 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden yapılanşuyurlandırma çalışmaları sırasında 13. Uygulama bölgesine ait askı süresiiçinde vatandaşlardan gelen imar planı değişikliğine yönelik görüş ve itirazlariçerdiği belirlenen taleplerin Belediyemiz Encümeninin 08.07.2013 tarih ve 1234sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yeniden değerlendirilmesinintalep edildiği anlaşılmıştır.

Ancak;Kentsel Çalışma Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının imarkanununun 18.madde uygulaması öncesindeki planlama süreci incelenecek olursa;söz konusu Uygulama İmar PlanınınİzmitBelediye Meclisi´nin 03.05.2011 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilerek,Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.07.2011 tarih ve 419 sayılı kararıile onaylandığı ve 3194 sayılı İmar Kanunu´nun “Plan Yapımına Ait EsaslaraDair Yönetmeliğin” 20.Maddesi gereğince 10.08.2011-12.09.2011 tarihleriarasında askıya çıkarılarak parsel malikleri ve çevre halkının planlamakararlarına yönelik görüş ve itirazlarının tek tek değerlendirilmesi akabindeyine İzmit Belediye Meclisinin 01.11.2011tarih ve 118 sayılı kararı ile kabul edildiği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin12.01.2012 tarih ve 29 sayılı kararı ile son onayını alarak, 3194 sayılıİmar Kanunu gereği “İmar planının yapımı, onayı ve ilanına ilişkin tüm iş veişlemlerin” gerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, gerekse 5393 sayılıBelediye kanunu hükümleri çerçevesinde tüm yasal sürecini tamamladığıbelirlenmiştir.

Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu´nun planların hazırlanması ve yürürlüğekonulması başlıklı 8.maddesinin (b) fıkrasında; “İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydanagelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğusağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imarplanları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisinceonaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediyebaşkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internetsayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilansüresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediyemeclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içindeinceleyerek kesin karara bağlar” hükmü yer almaktadır. Yine aynı fıkranınson cümlesinde, onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdakiusullere tabidir denmek suretiyle plan tadilatlarında da meclisin onayınıngerektiği belirtilmiştir.

Yine 3194 sayılı İmar Kanunu´nun parselasyonplanlarının hazırlanması ve tescili başlıklı 19.maddesi ile; “İmar planlarına göre parselasyon planlarıyapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise ilidare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetleilgili idarede asılır. Ayrıca mutat vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonundakesinleşir. Tashih edilecek planlar hakkında da bu hüküm uygulanır” ifadesigereğince, parselasyon planlarında ve tashihlerinde ise belediye encümenininonayının gerektiği belirtilmiştir.

Dolayısıyla, İmar Kanunu´na göre Belediye Meclisive Belediye Encümeni´nin hangi konularda görevli oldukları açıkça belirlenmişolup, Belediye Encümenin şuyulandırmayayapılan itirazları imar planı değişikliği olarak nitelendirip “imar planınınyeniden değerlendirilmesi” kararını verme yetkisinin olmadığı, yine aynıkanunun “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerince tüm yasalprosedürünü tamamlamış gerek söz konusu imar planı değişikliği, gerekse bundansonra yapılacak tüm imar planı ve değişikliklerinde uygulama aşamasındayapılan bu ve benzeri taleplerin plan değişikliği talebi gibi kabul edilerektek tek değerlendirilmesinin uygun olmadığı ile talep sahiplerinin budoğrultuda bilgilendirilmesi ve bundan sonraki uygulamalarda bu durumun gözönünde bulundurularak işlem yapılması gerektiği belirlendiğinden, sözkonusu taleplerin uygun görülmemekle reddine  oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                 GünayATUN                              EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                          Katip                                          Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                    =============

 

KARAR 90-İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24b nazım imar planı paftası, G23b.24b.4duygulama imar planı paftası, 3462 ada 6 ve 7 nolu parseller ile 3463 ada 4 ve 8nolu parseller arasında yer alan 6mt genişliğindeki imar yolunun, söz konusuparsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla 3463 ada 5 ve 8 nolu parselleringüneyine kaydırılarak “Park Alanı” olarak planlanması ile mevcut imarplanındaki  5/A-3/3, 0,30/0,90 ve5/A-4/3, 0,30/1,20  olan yapılanmakoşullarının E: 1.00, Hmax:12,50mt olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekliuygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.09.2013 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24b.4duygulama imar planı paftası, 3462 ada 6 ve 7, 3463 ada 4, 5 ve 8 noluparsellerin konut alanı kullanımının toplu yapı yapılabilmesi amacıylabütünleştirilmesi ve mevcut imar planındaki yapılanma koşullarının yenidendüzenlenmesi şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2013 tarih496 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinadenhazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelendi.

 söz konusu parsel malikitarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.Şti.´ne hazırlatılan İzmit-M.AlipaşaMahallesi, G23b.24b Nazım İmar Planı paftası, G23b.24b.4d Uygulama İmar Planıpaftası, 3463 ada 4, 5 ve 8 nolu parseller ile 3462 ada 6 ve 7 noluparsellerin  mevcut uygulama imarplanında 5/A-3/3, 0,30/0,90 ve 5/A-4/3, 0,30/1,20 yapılanma koşullarına sahip”Konut Alanı” olarak planlandığı belirlenmiştir.

1/5000ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan değişiklikteklifi ile; 3462 ada 6ve 7 nolu parseller ile 3463 ada 4 ve 8 nolu parseller arasında yer alan 6mtgenişliğindeki imar yolunun söz konusu parsellerde toplu yapı yapılabilmesiamacıyla kaldırılarak, 3463 ada 5 ve 8 nolu parsellerin güneyde “Park Alanı”olarak planlanması ile mevcut imar planındaki 5/A-3/3, 0,30/0,90 ve 5/A-4/3,0,30/1,20 olan yapılanma koşullarının toplam inşaat alanı artırılmayacak şekildeE: 1.00, Hmax:12,50mt olarak düzenlendiği belirlenmiştir.

Budoğrultuda yapılan plan değişikliği ile 3462 ada 6 ve 7, 3463 ada 4, 5 ve 8nolu parsellerin mevcuttaki yüzölçümü korunacak şekilde bütünleştirilerek”Konut Alanı” olarak düzenlenmesi sonucu kaldırılan 6mt genişliğindeki imaryolunun halihazırda açık olmadığı ve kaldırılmasının imar planı ulaşımsistemini olumsuz etkilemediği tespit edildiğinden ve bahse konu yolun 3194sayılı imar kanunun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin  “İmar Planı Değişikliklerinde UyulmasıGereken Esaslar” Madde 27- 2.bendinde “İmar planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içindeeşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir” hükmü gereği yine aynıbölgeye hizmet edecek şekilde “Park Alanı” olarak planlanması şeklinde yoğunluk artışı ve donatıeksilmesine yol açmayan 1/1000ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının, 3194 sayılı imar kanunuve ilgili yönetmelikleri ve kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekildeplanlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                 GünayATUN                              EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                           Katip                                           Katip

 

 

K A R A R

                                                    =============

 

KARAR91– Belediyemiztarafından  3 nolu düzenleme bölgesiolarak şuyulandırma çalışması tamamlanan Gündoğdu mahallesinde 38 adet isimsizsokak oluşmuştur Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 02.07.2013 tarih 98358/2 sayılı yazıları ile isimsiz sokaklara isim önerilmesi teklifi ile ilgili  Türlü İşler komisyonunun 20.09.2013 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

     

     Belediyemiz tarafından  3 nolu düzenleme bölgesi olarak şuyulandırmaçalışması tamamlanan Gündoğdu mahallesinde 38 adet isimsiz sokak oluşmuşturKocaeli Büyükşehir Belediyesi 02.07.2013 tarih 98358/2 sayılı yazıları ileisimsiz sokaklara;

İLÇE   :        MAHALLE :            İSİMSİZ SOKNO:       ÖNERİLEN İSİM;

İZMİT           GÜNDOĞDU               1 CADDE                 BOĞAZAVA

İZMİT           GÜNDOĞDU               2                              MAVİSU

İZMİT           GÜNDOĞDU               3                              ÇAVDAR

İZMİT           GÜNDOĞDU               4                              SARITAŞ

İZMİT           GÜNDOĞDU               5                              AKCAN

İZMİT           GÜNDOĞDU               6                              EREL

İZMİT           GÜNDOĞDU               7  ( CADDE)             ŞEHİT MUSTAFA TÜRK

İZMİT           GÜNDOĞDU               8                              SOYKAN

İZMİT           GÜNDOĞDU               9                              ŞENOLLAR

İZMİT            GÜNDOĞDU              10                            BERİLİM

İZMİT            GÜNDOĞDU              11                            GÖKYÜZÜ

İZMİT           GÜNDOĞDU               12                            İLAYDA

İZMİT           GÜNDOĞDU               13                            SÜLÜNAY

İZMİT            GÜNDOĞDU              14                            VAROL

İZMİT            GÜNDOĞDU              15                            ERTAŞ

İZMİT            GÜNDOĞDU              16                            İNCİAY

İZMİT           GÜNDOĞDU               17                            ÜNSÜR

İZMİT            GÜNDOĞDU              18                            ÜSTÜNER

İZMİT            GÜNDOĞDU              19                            ORTAÇ

İZMİT            GÜNDOĞDU              20                            ERBAY

İZMİT            GÜNDOĞDU              21                            SOYER

İZMİT            GÜNDOĞDU              22                            GÜRDAL

İZMİT            GÜNDOĞDU              23                            ŞENYİĞİT

İZMİT            GÜNDOĞDU              24                            DEMİRAY

İZMİT            GÜNDOĞDU              25                            ALTUNAY

İZMİT            GÜNDOĞDU              26                            SEYRAN

İZMİT            GÜNDOĞDU              27  (CADDE)            YEŞİLBAHÇE

İZMİT            GÜNDOĞDU              28                            GURBET

İZMİT            GÜNDOĞDU              29                            POLEN

İZMİT            GÜNDOĞDU              30                            YADİĞAR

İZMİT            GÜNDOĞDU             31                             ALTINTEN

İZMİT            GÜNDOĞDU             32 ( CADDE)             YAĞIZDERE

İZMİT            GÜNDOĞDU             33                             ÇAKIROĞLU

İZMİT            GÜNDOĞDU             34                             GÜLDİBİ

İZMİT            GÜNDOĞDU             35                             DÜZLEM

İZMİT            GÜNDOĞDU             36                             HATEM

İZMİT            GÜNDOĞDU             37 (CADDE)             İKİZDERE

İZMİT                GÜNDOĞDU                   38                                    ADRES isimlerinin önerilmesi ve ayrıca İZMİT GÜNDOĞDU 39. Caddeye YORGUNisminin önerilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                 GünayATUN                              EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                          Katip                                          Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz