02.04.2013 Tarihli Meclis Kararları

2 Nisan 20130
Metni Sesli Dinle

K A R A R

                                                                     =============

 

 

KARAR 28 İzmit Belediyesinin 01.01.2012-31.12.2012Mali Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali HizmetlerMüdürlüğünün 25.03.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Şeklindeki Faaliyet raporunun kabulüne(Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU,Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN,Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, FayıkÇELİK) in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı (Dr. Nevzat DOĞAN, Meclisüyeleri Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmailGÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ,İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, MahmutÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ) ´ın kabuloylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

 

  Muzaffer GÜRFİDAN                        Günay ATUN                                 Emine OKANAL

 Meclis I. Başkan Vekili                            Katip                                                   Katip

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                                       =============

 

KARAR 29-5393 sayılı Belediye kanununun33. maddesinin a bendine göre (İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000´inüzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasındanbir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye denildiğinden,) Encümen üyelerininseçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.03.2013 tarihli yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi abendi gereği, il Belediyelerinde ve nufusu 100.000´ in üzerindekiBelediyelerde, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl içingizli oyla seçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanınınbirim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişidenoluşur dendiğinden; Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylamaneticesinde: Azalardan Emine ZEYBEK 34 oy, Hüseyin ÜZÜLMEZ 29 oy, MuzafferGÜRFİDAN 21 oy, almak sureti ile Encümen üyeliğine seçilmişlerdir.

 

  Dr.Nevzat DOĞAN                                  Günay ATUN                                Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                 Katip                                               Katip

 

 

  

K A R A R

                                                                      =============

 

 

KARAR30- Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki Körfez mahallesi,1865ada, 2 nolu parsel Mesleki Rehabilitasyon ve iş yeri Merkezi olarak kullanılmaküzere 10 yıl müddetli olarak ve kira müddeti sonunda kiraya verilen yerüzerindeki tesis ile birlikte (Tesis bedeli ödenmeksizin) idaremize bırakılmasışartı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına 24.03.2003-24.03.2013tarihleri arasında kullanılmak üzere kiralanması 31.10.2002 tarih ve 103 sayılıMeclis kararı ve 14.11.2002 tarih 1216 sayılı Encümen kararı ile uygungörülmüştür. Kira süresi 24.03.2013 tarihinde sona ermiştir.

5393 sayılıBelediye Kanununun 18.maddesinin ( e) fıkrasına istinaden söz konusuBelediyemiz parselinin üzerindeki tesisler ile birlikte 10 ( on ) yıl müddetliolarak kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün25.03.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemizhüküm ve tasarrufu altındaki Körfez mahallesi,1865 ada, 2 nolu parsel MeslekiRehabilitasyon ve iş yeri Merkezi olarak kullanılmak üzere 10 yıl müddetliolarak ve kira müddeti sonunda kiraya verilen yer üzerindeki tesis ile birlikte(Tesis bedeli ödenmeksizin) idaremize bırakılması şartı ile Kocaeli BüyükşehirBelediye Başkanlığı adına 24.03.2003-24.03.2013 tarihleri arasında kullanılmaküzere kiralanması 31.10.2002 tarih ve 103 sayılı Meclis kararı ve 14.11.2002tarih 1216 sayılı Encümen kararı ile uygun görülmüştür. Kira süresi 24.03.2013tarihinde sona ermiştir.

5393 sayılıBelediye Kanununun 18.maddesinin ( e) fıkrasına istinaden söz konusuBelediyemiz parselinin üzerindeki tesisler ile birlikte 10 ( on ) yıl müddetlikiralanması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi uygungörülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

       Dr.Nevzat DOĞAN                                  GünayATUN                                EmineOKANALP

      İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                               Katip

 

 

 

K A R A R

                                                                      =============

 

KARAR 31 İzmit- MaltaMahallesi (tapuda Kabaoğlu) G23b.24b.4a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1nolu parsel üzerinde yer alan E=0.30, Hmax:5.50 mt. yapılaşma koşuluna sahip”Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı” kullanımının doğu cephesinde 25 mt. olan yapıyaklaşma mesafesinin 5 mt. olarak düzenlenmesini içeren Koruma Amaçlı İmarPlanı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 07.03.2013 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

söz konusuparsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim. Müh. Şti.´ne hazırlatılanİzmit- Malta Mahallesi (tapuda Kabaoğlu) G23b.24b.4a uygulama imar planıpaftası, 181 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında 5/A-2/3, 0.25/0.50yapılaşma koşuluna sahip Konut Alanı kullanımın, E=0.30, Hmax: 5.50 m yapılaşmakoşuluna sahip “Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı” olarak dönüştürülmesi ve yapıyaklaşma mesafesinin TCK kamulaştırma sınırından 25 mt. ve diğer cephelerden5mt. olacak şekilde düzenlenmesini içeren Koruma Amaçlı İmar Planıdeğişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve KocaeliKültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´ nun 04.08.2009 tarih ve 981sayılı uygun görüşü doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin18.12.2009 tarih ve 627 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Ancak,Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında21.11.2008 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda 14. Şube Şefliğinin yetkive sorumluluğundaki Üniversite yolunun bir kısmını da içerir bazı yollarınyetki ve sorumlulukları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne devredilmiş olup, buyetki devri Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 16.12.2008 tarih ve 674 sayılıkarar ile onaylanmıştır. Dolayısıyla bahse konu plan değişikline ilişkin 181ada 1 parselin doğusunda yer alan TCK kamulaştırma sınırından Karayolları GenelMüdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü 14. Şube Şefliğinin 13.02.2012 tarih ve 1705sayılı görüşü doğrultusunda “İzmit-Merkez Üçtepeler yolunun bakım ve sorumluluğunun Kocaeli BüyükşehirBelediyesine verildiğine dair” son kurum görüşüne istinaden “KarayollarıKenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümlerininuygulanması ile ilgili zorunluluğun kalmadığı ve parselin doğu cephesindekiçekme mesafesinin 25 mt. den 5 mt.ye düşürülmesinde bir sakınca olmadığı tespitedilmiştir.

Bu bağlamda;İzmit- Malta Mahallesi (tapuda Kabaoğlu) G23b.24b.4a uygulama imar planıpaftası, 181 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan E=0.30, Hmax:5.50 mt.yapılaşma koşuluna sahip “Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı” kullanımının doğucephesinde 25 mt. olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 mt. olarak düzenlenmesi ilekat yüksekliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2011 tarih ve123 sayılı kararı ile onaylanan Kocaeli 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni PlanıHükümleri ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin2.11.4.Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonları kısmında yer alan “…Bu alanlarda yapılanma koşulları; en fazlainşaat alanı

 

 kat sayısı (E=Emsal); 0,30, en fazla yapıyüksekliği (Hmax):7,00 metre” hükmü doğrultusunda Hmax:7.00mt olarakdüzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğiteklifinin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüncedeğerlendirilmek üzere 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleriçerçevesinde tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr.Nevzat DOĞAN                                  GünayATUN                                EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

                                                                       

                                                                        K A R A R

                                                            =============

 

 

KARAR 32– Gündoğdu Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci sokaktabulunan 2 katlı öğrenci yurdu ile 1 katlı prefabrik binanın Büyükşehir Belediyesineolan tahsisinin iptal edilmesi talebin görüşülmesi, talebin uygun görülmesihalinde parsel ve üzerindeki yapıların 9 (Dokuz) yıl süre ile kiraya verilmesiteklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 20.03.2013 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Gündoğdu(Yeşilova) Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta bulunan 2 katlı öğrenci yurduile 1 katlı prefabrik binanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne olan tahsisininiptal edilmesi, parsel ve üzerindeki yapıların 9 (dokuz) yıl süre ile kirayaverilmesi ve kira bedellerinin 1 yıllık peşin alınması, ve bu konuda BelediyeBaşkanına ve Encümene yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                  GünayATUN                                Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

                                                                  K A R A R

                                                            =============

 

 

KARAR 33-Kocaeli Kültür Varlıklarını KorumaBölge Kurulu Müdürlüğünün 10.04.2012 tarih ve 322 sayılı kararı gereği,”Akçakoca Meydan Düzenleme Projesi” kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışındakalan şahıs mülkü tescilsiz yapıların cephe düzenleme projelerinin 6306 sayılıkanunun 17.maddesine istinaden Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ileilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 22.03.2013 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

 

Akçakoca Meydan DüzenlemeProjesi” kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan şahıs mülkü tescilsizyapıların cephe düzenleme projelerinin 6306 sayılı kanunun 17. maddesineistinaden Belediyemiz tarafından yaptırılması Şahıs binalarına isabet masrafın% 50´sinin Belediyemizce karşılanarak projenin yerinde uygulanması uygungörülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr.Nevzat DOĞAN                                  GünayATUN                                EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                                      =============

 

 

 

KARAR 34- Etüd ProjeMüdürlüğünce, İkizli Çeşme sokakta 18 adet binanın ” Cephe İyileştirme Projesihazırlanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli BüyükşehirBelediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekanlar ve KentEstetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu´nun 28.02.2013 tarih ve 254 sayılıkararına istinaden ” İkizli Çeşme Sokak Cephe İyileştirme Projesi´ninBelediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve BütçeKomisyonunun 26.03.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İkizli Çeşmesokakta 18 adet binanın ” Cephe İyileştirme Projesi hazırlanmıştır. 6306 sayılıkanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve ŞehircilikDaire Başkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü EstetikKurulu´nun 28.02.2013 tarih ve 254 sayılı kararına istinaden ” İkizli ÇeşmeSokak Cephe İyileştireme Projesi´nin Belediyemiz tarafından yaptırılmasıteklifi ile ilgili,Uygulama projesinin uygulanmasına ve bina cephelerinin boya ve sövemaliyetlerinin % 50 ´si Bina sahiplerinden alınmasına. Tabela, Klima, Kapatmave Sundurma uygulamalarının ise onaylı proje kapsamında maliklerinden tahsiledilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                  GünayATUN                                Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

  

K A R A R

                                                                      =============

 

 

 

KARAR 35- Esnaf veSanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına verilen21.02.2013 tarihli dilekçe ile talep edilen; Hacıhasan Mahallesi, YenihamamSokak No: 11 Adresindeki Sokak isminin Rıdvan ALYÜRÜK Sokağı olarakdeğiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 20.03.2013 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

HacıhasanMahallesi, Yenihamam Sokak No: 11 Adresindeki Sokak isminin Rıdvan ALYÜRÜK Sokağı olarakdeğiştirilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

  

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                  GünayATUN                                EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                 Katip                                               Katip

 

  

K A R A R

                                                                     =============

 

 

 

KARAR 36– BelediyemizMeclisinin 08.01.2013 tarih ve 2013/7 sayılı kararı ile belirlenen KarabaşMahallesi Bilirkişilerinden Nebiye MALKOÇ´un İl Kadastro Müdürlüğünün11.02.2013 tarih ve 798 sayılı yazısına göre muhtar olması sebebiyle yerineyeni bir bilirkişinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun22.03.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Karabaş Mahallesi Bilirkişilerinden Nebiye MALKOÇ´unİl Kadastro Müdürlüğünün 11.02.2013 tarih ve 798 sayılı yazısına göre muhtarolması sebebiyle yerine, Sami KÖKENisminin bilirkişi olarak seçilmesiuygun görülmekle kabulüne oybirliğiile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                    Günay ATUN                                  Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                 Katip                                               Katip

 

 

 

K A R A R

                                                                      =============

 

 

KARAR 37– Yenimahalle Radar Caddesi 168 ada,13 parseldeyeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonun25.03.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yenimahalle Radar Caddesi 168 ada, 13 parselde yeni yapılanparka DEFNE PARKI isminin verilmesi uygun görülmekle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                    Günay ATUN                                  Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                 Katip                                               Katip

 

 

 

K A R A R

                                                                      =============

 

KARAR 38- Yuvam Akarca Semt pazarının 3346 ada,1 parselüzerinde otopark olarak kullanılan kısma (Uydu Görüntüsünde sarı renkli alan)taşınması teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 21.03.2013 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Pazar YerleriHakkında Yönetmelik 10. maddesinde tanımlı “Çevreye, altyapıya ve trafiğe yükgetiren, ulaşım imkânları ve alan büyüklüğü yetersiz olan ve uygun çalışmaortamı bulunmayan pazar yerleri belediye meclisinin kararı ile başka bir alanataşınabilir, pazar yerinin başka bir alana taşınmasına ilişkin işlemler, buYönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.” hükümlerigereği Yuvam Akarca Semt Pazarının 3346 Ada 1 Parsel üzerinde Otopark olarakkullanılan kısma (Uydu Görüntüsünde Sarı Renkli Alan) taşınması uygun görülmeklekabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

Dr.Nevzat DOĞAN                                    Günay ATUN                                  Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                 Katip                                               Katip

 

 

                                                                        K A R A R

                                                            =============

 

 

 

KARAR39- Makedonya´nın Ohrid kentinde 18-22 Haziran 2013 tarihleri arasındadüzenlenecek Uluslararası Folklör Festivali´nde Belediyemizi temsilen kısa adıM.A.P HOYTAG olan İzmit Mehmet Ali Paşa halk Oyunları Spor Kulübü´nün yeralması ve ekli davetli listesinde bulunan folklör topluluğu ile iki adetşoförün katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün26.03.2013 tarih ve 527 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Makedonya´nınOhrid kentinde 18-22 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenecek UluslararasıFolklör Festivali´nde Belediyemizi temsilen kısa adı M.A.P HOYTAG olan İzmit MehmetAli Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü´nün yer almasına ve ekli Ellialtı kişidenoluşan davetli listesinde bulunan folklör topluluğu ile iki adet şoförünoluşturduğu toplam Ellisekiz kişinin gidiş-geliş bedelleri ile her türlümasraflarının kendileri tarafından karşılanmak suretiyle görevlendirilmelerininkabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                    Günay ATUN                                  Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                  Katip                                               Katip

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz