02 10 2012 Tarihli Meclis Kararları

2 Ekim 20120
Metni Sesli Dinle

02.10.2012 Tarihli Meclis Kararları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

=============

 

 

KARAR 73– Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Çukurbağ mahallesi, 54 pafta, 411 ada,25 nolu parselde bulunan binanın zemin katı ve birinci katının tahsisi, İzmitKaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından Kuran Kursu olarak kullanılmak üzere01.08.2012 tarih ve 810 sayılı yazıları ile talep edilmiş olup, 04.09.2012tarih ve 71 sayılı meclis kararı ile 3 yıl müddetle tahsis kararıonaylanmıştır. Ancak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 18.09.2012 tarihlidilekçelerinde söz konusu yerin tahsis süresinin 5 (Beş) yıl müddetle tahsisedilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.09.2012 tarih ve6487 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        Çukurbağ mahallesi, 54 pafta, 411 ada, 25 nolu parselde bulunan binanın zeminkatı ve birinci katının  5 (Beş) yıl müddetle bedelsiz olarak  İzmitKaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi uygun görülmekle kabulüneoybirliği ile karar verildi.  

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                Günay ATUN                                Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                 Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

=============

 

 

KARAR-74–  İzmit-Durhasan,G23b.25b.4a Uygulama İmar Planı paftası, 165 ada, 7,8,9,10,11,12,14 noluparseller, 166 ada, 1,2,3,4,13,14 nolu parseller ve 167 ada, 1,2,3,4,13,14 noluparselleri kapsayan alanda toplu yapı yapılabilmesi için alan bütünlüğününsağlanması amacıyla 10mt genişliğindeki imar yolunun güneye doğru kaydırılarak12mt´ye çıkartılması ve 5/A-3/3, 0.35/1.05 olan yapılanma koşulunun E:1.05,Hmax:9.50mt yapılanma koşuluna sahip ÖHB(Özel Hüküm Bölgesi) olarakdüzenlenmesi suretiyle hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıdeğişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.09.2012 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

söz konusu parsel maliki tarafındanRAMOĞLU Planlama Mim.Müh.Şti.´ne hazırlatılan İzmit-Durhasan, G23b.25b.4aUygulama İmar Planı paftası, 165 ada, 7,8,9,10,11,12,14 nolu parseller, 166ada, 1,2,3,4,13,14 nolu parseller ve 167 ada, 1,2,3,4,13,14 nolu parsellerinmevcut imar planında 5/A-3/3 , 0.35/1.05 yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı”olarak planlandığı ve alanda toplu yapı yapılabilmesi için alan bütünlüğününsağlanması amacıyla  söz konusu parsellerarasından geçen 10  mt genişliğindekiimar yolunun güneye kaydırılarak 166 ada 5 ve 12 ile 167 ada 5 ve 12 noluparsellerin kuzey sınırından 12mt olacak şekilde genişletilerek planlandığı ilebahse konu parsellerin yapılan değişikliği sonrası imar haklarının kaybolmasınıönlemek amacıyla 12mt genişliğindeki imar yoluna cephesi olan kısımlarındanyapı yaklaşma mesafesinin 3mt olarak düzenlendiği belirlenmiştir.

Ayrıca,  KocaeliBüyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı ileonaylanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı notlarında; “Toplu yapılaşmayı teşvik etmekamacıyla, emsal alanı artışından dolayı gelecek nüfusun ihtiyacı ilave sosyalve teknik altyapı alanı aranmaksızın 1/1000 ölçekli uygulama imar planıdeğişikliği yapılmak suretiyle;

A)0.50 ile 1.00 ha arasında yer alan alanlarda,

ı)meri uygulama imar planında TAKS değeri 0.40´ın altında ve kat adedi 2 ve dahaaz olan alanlarda Toplam Emsal değeri 0.80´i geçmemek üzere ilave 0.10 emsalverilebilir

ıı)Meri uygulama imar planında kat adedi ve daha fazla olan alanlarda ayrıntılıjeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanmak suretiyle emsal değeri 0.10, katyüksekliği ise 1 kat ilave edilmek suretiyle arttırılabilir” hükmüçerçevesinde; İzmit- Durhasan, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, 165ada, 7,8,9,10,11,12,14 nolu parseller, 166 ada, 1,2,3,4,13,14 nolu parseller ve167 ada, 1,2,3,4,13,14 nolu parsellerin 5/A-3/3, 0.35/1.05 olan yapılanmakoşulunun imar yollarından 5mt, park alanı sınırından 3mt yapı yaklaşmamesafesi verilerek E:1.05, Hmax:9.50mt olarak düzenlenmesi, plan üzerine “ÖHB”(Özel Hüküm Bölgesi) ifadesinineklenmesi ve sınır işlenmesi, ayrıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planılejantına “Özel Hüküm Bölgesi Alanı” tanımının ve sınırının eklenmesi, imarplanı notlarına;

ÖzelHüküm Bölgesi :

 

ÖHB olarak belirlenmiş konut alanlarında;

A) 5000 m⊃ ile 10000 m⊃ arasında yer alan alanlarda,

i) Meri uygulama imar planında taks değeri 0.40´ınaltında ve kat adedi 2 ve daha az olan alanlarda toplam emsal değeri 0.80´igeçmemek üzere ilave 0.10 emsal verilebilir.

ii) Meri uygulama imar planında kat adedi 3 ve dahafazla olan alanlarda emsal değeri 0.10, kat yüksekliği ise 1 kat ilave edilmeksuretiyle arttırılabilir.

B) 10000 m⊃ üstü alanlarda, kat adedi 3 ve daha fazlaise emsal değeri 0.20, kat adedi ise 2 kat ilave etmek suretiyle arttırılır.Aynı alanlarda kat adedi 2 ve daha az ise toplam emsal değeri 0.80´i geçmemeküzere ilave 0.10 emsal verilir.

Bu kapsamda oluşturulacak alanlarda;

i) A paragrafından yararlanılarak gerçekleştirilmekistenecek uygulamada minimum ifraz koşulu 5000 m⊃, B paragrafındanyararlanılarak gerçekleştirilmek istenecek uygulamada minimum ifraz koşulu10000m⊃ dir.

ii) Uygulama alanı içerisinde yapılacak yapılarınotopark ihtiyacı kendi alanları içerisinde karşılanacaktır”hükmünün ilave edilmesi şeklinde uygulama imar planı değişikliğiönerildiği tespit edilmiştir.

 

Budoğrultuda; İzmit- Durhasan, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, 165 ada,7,8,9,10,11,12,14 nolu parseller, 166 ada, 1,2,3,4,13,14 nolu parseller ve 167ada, 1,2,3,4,13,14 nolu parselleri kapsayan alanda toplu yapı yapılabilmesiiçin alan bütünlüğünün sağlanması amacıyla 10mt genişliğindeki imar yolunungüneye kaydırılarak 166 ada 5 ve 12 ile 167 ada 5 ve 12 nolu parsellerin kuzeysınırından 12mt olacak şekilde genişletilerek planlanması ve bahse konuparsellerin yapılan değişikliği sonrası imar haklarının kaybolmasını önlemekamacıyla 12mt genişliğindeki imar yoluna cephesi olan kısımlarından yapıyaklaşma mesafesinin 3mt olarak düzenlenmesi, 5/A-3/3, 0.35/1.05 olan yapılanmakoşulunun imar yollarından 5mt, park alanı sınırından 3mt yapı yaklaşmamesafesi verilerek E:1.05, Hmax:9.50mt olarak planlanması, plan üzerine  “ÖHB”(Özel Hüküm Bölgesi) ifadesinineklenmesi ve sınır işlenmesi, ayrıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planılejantına “Özel Hüküm Bölgesi Alanı” tanımının ve sınırının eklenmesi ile plannotu ilavesi teklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri,şehircilik ilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekildeplanlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                Günay ATUN                                Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                 Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

=============

 

 

KARAR 75-  İzmit-GündoğduMahallesi, G23b.25a Nazım İmar Planı paftası, G23b.25a.3a-3d, G23b.25a.4b-4c-4dUygulama İmar Planı paftaları, 795 ada 1 nolu parselde bulunan “OrtaöğretimTesis Alanı”nın bir kısmının kaldırılarak “Sağlık Tesis Alanı” olarakplanlanması, kaldırılan okul alanına eşdeğer alanın ise “Kültürel Tesis Alanı”kullanımına sahip 798 ada 1 parselin bir kısmında planlanması şeklinde KocaeliBüyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2012 tarih 409 sayılı kararı ile kabuledilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekliUygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 20.09.2012tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Sağlık Bakanlığının yatırım programına almış olduğu 800 yataklı EntegreSağlık Kampüsünün, mülkiyeti maliye hazinesine ait 794 ada, 1 nolu parsel ile795 ada, 1 nolu parselde yapılmasının planlandığı ve Maliye Bakanlığı MilliEmlak Genel Müdürlüğünün 26.01.2010 tarih ve 4096 sayılı yazısı ile 794 ada, 1nolu parsel ile 795 ada 1 nolu parselin Kamu- Özel Ortaklığı Modeli kapsamındakullanılmak amacıyla Sağlık Bakanlığına ön tahsisinin uygun görüldüğü, budoğrultuda plan değişikliğine ilişkin Kocaeli Valiliği İl Milli EğitimMüdürlüğü´nün 16.02.2012 tarih ve 3955 sayılı yazısına istinaden mevcut imarplanında “Ortaöğretim Tesis Alanı” kullanımına sahip 795 ada 1 nolu parselinbir kısmının tüm cephe hatlarından 10mt yapı yaklaşma mesafesi verilmeksuretiyle E:1.00, H:4 kat yapılanma koşuluna sahip “Sağlık Tesis Alanı” olarakplanlandığı, kaldırılan okul alanına eşdeğer alanın ise “Sosyal-Kültürel TesisAlanı” kullanımına sahip 798 ada 1 parselin bir doğusunda yine tüm cephehatlarından 10mt yapı yaklaşma mesafesi verilerek E:1.00, H:4 kat yapılanmakoşuluna sahip “Ortaöğretim Tesis Alanı” olarak planlandığı belirlenmiştir.

 

Budoğrultuda; yapılması planlanan entegre sağlık kampüsünün sadece kent ölçeğindedeğil bölgesel bazda düşünülmesi ve hizmet edeceği kitle büyüklüğü göz önündebulundurulduğunda, İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3a-3d, G23b.25a.4b-4c-4dUygulama İmar Planı paftaları, 795 ada 1 nolu parselde bulunan “OrtaöğretimTesis Alanı” kullanımının bir kısmının tüm cephe hatlarından 10mt yapı yaklaşmamesafesi verilmek suretiyle E:1.00, H:4 kat yapılanma koşuluna sahip “SağlıkTesis Alanı” olarak planlanması, kaldırılan okul alanına eşdeğer alanın ise”Sosyal-Kültürel Tesis Alanı” kullanımına sahip 798 ada 1 parselin birdoğusunda yine tüm cephe hatlarından 10mt yapı yaklaşma mesafesi verilerekE:1.00, H:4 kat yapılanma koşuluna sahip “Ortaöğretim Tesis Alanı” olarakdüzenlenmesi şeklinde Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının, 3194 sayılıimar kanunu ve ilgili yönetmelikleri, şehircilik ilkeleri ve kamu yararıçerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması,

 

Belediyemeclis üyeleri, (Fikret GÖKMEN, GünayATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU,Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, HaspiKÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ,Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; Belediye Meclisüyeleri ( Dr. Nevzat DOĞAN, Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK,  HasanKIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, HüseyinÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, KaniBAŞTÜRK, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP,  Olcay SANAL AliYILMAZ ) ´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                  Günay ATUN                                Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

=============

 

KARAR 76–  İzmit-M.AlipaşaMahallesi, G23b.25c Nazım İmar Planı paftası, G23b.25c.1d Uygulama İmar Planıpaftası, 1557 ada 1 nolu parselde yer alan “Spor Tesisi” alanının batısındakipark alanına doğru genişletilerek düzenlenmesi şeklinde Kocaeli BüyükşehirBelediye Meclisinin 10.05.2012 tarih ve 273 sayılı kararı ile kabul edilennazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulamaİmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 20.09.2012 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Kocaeli Valiliği GençlikHizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 02.04.2012 tarih, 2600 sayılı yazısıdoğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile İzmit-M.Alipaşa Mahallesi,G23b.25c Nazım İmar Planı paftası, G23b.25c.1dUygulama İmar Planı paftası, 1557 ada,  1nolu parselin mevcut imar planında “Spor Tesisi Alanı” kullanımına sahip olduğu ve söz konusu parselde yer alan spor alanındayapılmakta olan spor salonunun projesine uygun olarak tamamlanabilmesi içinbatısında yer alan park alanının bir kısmının spor alanına ilave edilerekdüzenlendiği belirlenmiştir.

 

Budoğrultuda; mevcut park alanının gerek form gerekse büyüklük açısından parkdüzenlemesi için uygun olmadığı ve pasif yeşil alan statüsünde olduğu ile söz konusu tesisin sınırlarımız içerisindekitek kapalı spor salonu olması sonucu hizmet edeceği kitle büyüklüğü göz önünealındığında, İzmit-M.AlipaşaMahallesi,G23b.25c.1d Uygulama İmar Planı paftası, 1557 ada,  1 nolu parselde yer alan “Spor Tesisi Alanı”nın batı sınırının mevcut spor salonukullanımı ile örtüştürülecek şekilde batısında yer alan park alanına doğrugenişletilerek yeniden düzenlenmesi şeklinde Uygulama İmar Planı değişikliğiyapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri, şehircilikilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                  GünayATUN                                EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

=============

 

KARAR 77-  Akçakocamahallesi, Kentsel  sit alanı korumaamaçlı imar planı kapsamında bulunan 19 M2B pafta,  190 ada, 55 parseldeki tescilli sivilmimarlık örneği yapının restorasyon işi ile ilgili, Kent Konut İnşaat Sanayi veTicaret A.Ş Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan sponsorluk sözleşmesini  imzalanmak üzere Belediye Başkanına yetkiverilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.09.2012 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

Akçakoca mahallesi, Kentsel  sitalanı koruma amaçlı imar planı kapsamında bulunan 19 M2B pafta, 190 ada, 55 parseldeki tescilli sivilmimarlık örneği yapının restorasyon işi ile ilgili5393 sayılı kanunun 38/g maddesine göre Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.ŞGenel Müdürlüğü ile yapılacak olan, ilişikteki sponsorluk sözleşmesininimzalanması  uygungörülmeklekabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                  GünayATUN                                Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       =============

 

KARAR 78-  Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planında”konut alanı” olarak gösterilen Arızlı 139 ada 7 nolu 388,00 m2 alanlı ,Çukurbağ Mahallesi 4154 ada 8 nolu 335 m2 alanlı , Yenidoğan Mahallesi 3932 ada13 nolu 607,00 m2 alanlı , Orhan Mahallesi 3439 ada 7 nolu 400,00 m2 alanlı ,Orhan Mahallesi 3466 ada 24 nolu 665,97 m2 alanlı , Hatip 2134 ada 47 nolu329,00 m2 alanlı , Hatip 4870 ada 1 nolu 280,82 m2 alanlı , Durhasan 186 ada 2nolu 384,00 m2 alanlı , Durhasan 186 ada 4 nolu 347,00 m2 alanlı parsellerinsatılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (e )fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesiteklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun   25.09.2012 tarihliraporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imarplanında “konut alanı” olarak gösterilen

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE ORANI

BİNA DURUMU

İMAR DURUMU

1

ARIZLI

139

7

ARSA

388.00

TAM

BİNA VAR

KONUT ALANI

2

ÇUKURBAĞ

4154

8

ARSA

335.00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

3

YENİDOĞAN

3932

13

ARSA

607.00

TAM

BİNA VAR

KONUT ALANI

4

ORHAN

3439

7

ARSA

400.00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

5

ORHAN

3466

24

ARSA

665.97

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

6

HATİPKÖY

2134

47

ARSA

329.00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

7

HATİPKÖY

4870

1

ARSA

280.82

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

8

DURHASAN

186

2

ARSA

384.00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

9

DURHASAN

186

4

ARSA

347.00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

 Yukarıda tablo halinde sunulan  parsellerin satılması konusunda 5393 sayılıBelediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre bu konuda BelediyeBaşkanına ve Encümen´e yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliğiile karar verildi. 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                  GünayATUN                                EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       =============

 

KARAR 79–   Pazar yerlerinin işgalharçları teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.09.2012 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

        Pazar yerlerinin işgal harçları teklifi ile ilgili  11.03.2010 tarih 5957 sayılı Sebzeve    Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7. ve 15.Maddelerine dayanılarak, 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetedeyayımlanan Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 15. maddesinin 2. fıkrasıgereğince üreticilerden (Köylü) alınacak tahsis işgaliye harcı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 56.Maddesinin 1. Fıkrasında  işgaliye harcıen alt sınırı olan 0.50 TL gün /m2 olarak 12.07.2012 tarihinden itibaren uygulanması uygun görülmeklekabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                  GünayATUN                                EmineOKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                  Katip                                                Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz