02.12.2014 Tarihli Meclis Kararları

2 Aralık 20140
Metni Sesli Dinle

K A R A R

                                                        

                                                  ===========

 

 

KARAR 87    

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

K A R A R

                                                           ===========

KARAR 88-İmar Planının İptali” doğrultusunda ilgili mahkeme kararları gereği yeniden planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 18.11.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yapılan inceleme neticesinde; İzmit-Alikahya bölgesi, G24a.21a.3c, G24a.21b.4c, G24a.21c.1a-1b, G24a.21d.2a-2b uygulama imar planı paftalarında yer alan batıda mevcut yerleşim alanları, güneyde ve doğuda Organize Sanayi Bölgesi, kuzeyde ise orman alanları ve ağaçlandırılacak alanlar ile sınırlı Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2009 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “İY-1 Küçük Sanayi Alanı” olarak tanımlı yaklaşık 45 ha büyüklüğündeki alanın yapılanma koşulları, ulaşım sistemi, sosyal ve teknik altyapı alanlarının belirlendiği arazi kullanım kararlarını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının İzmit Belediye Meclisi´nin 06.03.2012 tarih ve 23 sayılı kararı kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.08.2012 tarih 463 sayılı kararı ile onaylandığı ve 30 günlük yasal askı süresi sonrasında alanda yer alan parsel maliklerinin planlama kararlarına yönelik görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi sonucunda da İzmit Belediye Meclisi´nin 05.02.2013 tarih ve 9 sayılı kararı kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 11.04.2013 tarih ve 209 sayılı kararı ile onaylanarak yasal sürecini tamamlandığı tespit edilmiştir.

Ancak söz konusu planlama bölgesi içerisinde yer alan parsel maliklerinin Belediyemize açtığı dava sonucunda; dava konusu imar planının dayanağı olan nazım planda belirlenen teknik altyapı ve sosyal donatı alanlarının nitelik ve niceliklerinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında korunmadığı ve planların kademeli birlikteliği ilkesi gözetilmediği ile imar planı ulaşım sistemi içinde planlanan 30mt genişliğindeki imar yolunun trafik güvenliği ve yol kademelenmesi gereği 20mt´ye indirilmesi ya da nazım imar planında da gözükmesi gerektiği gerekçesiyle Kocaeli 2. İdare Mahkemesi´nin 2013/776 ve 2013/777 Esas sayılı dosyaları üzerinden açılan davaların sonucunda alınan 2014/488 ve 2014/489 nolu kararlar ile imar planının iptaline karar verildiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda söz konusu iptal kararı gereği hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “İY-1 Küçük Sanayi Alanı Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu ve Donatı Tablosu Lejandı” değişikliği teklifi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 11.09.2014 tarih ve 562 sayılı kararı ile onaylanmış olup, üst ölçekli plan kararları doğrultusunda mahkeme kararını yerine getirmek üzere hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi ile;

?         Ulaşım sisteminin omurgasını oluşturan 30mt genişliğindeki imar yolunun alanının topoğrafyasının aşırı eğimli olması sebebi ile batı-doğu aksında birbirinden bağımsız daha fazla yolla bölünemediğinden dolayı küçük sanayi vasıflı imar adaları arasında alan içi trafik sirkülasyonuna ancak yetebilecek birbirine paralel 2 adet 12m´lik imar yolu şeklinde planlanması,

?         Planlama alanında yer alan “sosyal donatı alanlarının nitelik ve niceliklerinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında korunmadığı” gerekçesiyle revize edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu” doğrultusunda donatı Alan büyüklüklerinin donatı kaybına neden olmaksızın yeniden düzenlenmesi,

Ayrıca söz konusu mahkeme kararı gereği yapılan düzenlemelere ilave olarak Müdürlüğü´nce belirlenen sorunlara yönelik yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi sonucunda;

?         Planlama alanında Harita Müdürlüğü´nce belirlenen güncel mülkiyet verileri doğrultusunda küçük sanayi vasıflı imar adaları, donatı alanları ve orman alanlarının yeniden revize edilmesi,

?         Alikahya Mahallesi, 20mt genişliğindeki Kore Caddesinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşlerince hazırlanan As-Built  projelerine göre güzergahının yeniden düzenlenmesi ancak yağmur suyu hattının 2800 ve 9152 nolu parseller üzerinden geçen kısmının projelendirilen yol güzergâhının dışında olması sebebiyle söz konusu kısımda yolun  genişletilerek planlanması,

?         G24a.21a.1c-3a-3b-3c-3d-4b, G24a.21b.1d-4a-4b-4c-4d, G24a.21c.1a, G24a.21d.2a-2b 1/1000 Uygulama İmar Planlarında yer alan 20.03.2014 tarih ve 85 Sayılı Bakan Olur´u ile onaylanarak yürürlüğe giren, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü´nden gelen İzmit 380 TM. Enerji Nakil Hatlarının imar planı üzerine işlenmesi ile söz konusu hatların “İY-1 Küçük Sanayi Alanı” içerisinden geçen kısmında pilon ayaklarının Küçük Sanayi Sitesi´nin merkez alanı üzerine denk gelmesi sebebiyle merkezin güneye kaydırılarak yeniden planlanması ile park ve otopark alanlarının, alan kaybına neden olmaksızın yeniden planlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Bu bağlamda; G24a.21a.1c-3a-3b-3c-3d-4b, G24a.21b.1d-4a-4b-4c-4d, G24a.21c.1a, G24a.21d.2a-2b paftaları üzerinde yer alan İzmit 380 TM. Enerji Nakil Hatlarının 1/1000 Uygulama İmar Planı üzerine işlenmesi ile G24a.21a.3c, G24a.21b.3d-4c-4d, G24a.21d.2a-2b G24a.21c.1a-1b Uygulama imar planı paftaları, “İY-1 Küçük Sanayi Alanı” olarak tanımlı yaklaşık 45 ha büyüklüğündeki alanın Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nde 2013/776 ve 2013/777 Esas sayılı dosyalar üzerinden açılan davaların sonucunda 2014/488 ve 2014/489 nolu kararları ile verilen “İmar Planının İptali” doğrultusunda söz konusu mahkeme kararı gereği ulaşım sistemi, arazi kullanım kararları ile sosyal ve  teknik altyapı alanlarının büyüklük ve konumlarının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelikleri ve imar planı ana kararları çerçevesinde  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

KARAR 89-  İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.1c-2d-3a uygulama imar planı paftalarında yer alan, “İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli İmar Planı, Revizyonu ve Lejandı” ile entegre olması amacıyla güncel mülkiyet verileri, yenilenen kurum görüşleri ve fonksiyon alanları gösterimleri ile gelen talepler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ile ilgili imar komisyonunun 20.11.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yapılan inceleme neticesinde; İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.1c-2d-3a uygulama imar planı paftalarında yer alan, 32 nolu düzenleme bölgesi imar uygulaması işleminin Kocaeli 2. İdari Mahkemesi´nin E:2012/908, K:2013/1209 sayılı kararı ile iptal edildiği gerekçesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2014 tarih ve 199 sayılı kararı ile “İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu ve Lejandı”  plan onama sınırı dışında bırakıldığı ancak takriben 35 ha büyüklüğündeki alanda ilgili mahkeme kararı gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yeniden yapılan şuyulandırma işleminin 27.06.2014 tarih ve 13449 nolu yevmiye ile tapuya tescil olduğu belirlenmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan plan revizyonu ile;

?         İlgili mahkeme kararının gereği yerine getirildiğinden plan onama sınırı dışında bırakılan söz konusu alanın “İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli İmar Planı, Revizyonu ve Lejandı” ile entegre olması amacıyla alan kullanım kararlarına müdahale edilmeksizin fonksiyon alanı sınırlarının güncel mülkiyet verileri ve yenilenen kurum görüşleri doğrultusunda yeniden planlanması,

?         “Ticaret Alanı” kullanımlarına ait uygulama hükümlerini belirleyen lejand gösterimlerinin “20mt derinlik,  T1(Tercihli Ticaret) ile imar planı üzerinde yapılanma koşulu” şartı getirilmiş alanların T1 ve T3 ve ilave T(TT1 ve TT3 şeklinde) sembolü verilerek imar planı üzerine aktarılması,

?         Bekirpaşa bölgesine ait imar planlarında yer alan 1999 Marmara depremi sonrasında mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı´nca yaptırılan ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü´ nce 31.03.2001 tarihinde onaylanan “İzmit Jeolojik , Jeofizik , Jeoteknik Etüt Raporu ve Eki Haritaları” ile belirlenen “V” simgesi ile ifadelendirilmiş yerleşime uygunluk sınıflandırmasının kaldırılarak, zemin durumunu gösterir tanımlamaların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı genelgesi ile tanımlanan formata uygun olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan güncel jeolojik ve jeoteknik etütlere ait “yerleşime uygunluk mikro bölgeleme haritası” doğrultusunda mevcut imar planı üzerinde formasyon sınırları eklenerek “ÖA-5.1” olarak düzenlenmesi,

?         Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı-Kamulaştırma Şube Müdürlüğü´nün 29.09.2010 tarih ve 19105 sayılı yazısı doğrultusunda, Su İsale Hattı´nın imar planı üzerine aktarılması,

?         Kocaeli 2. İdare Mahkemesi´nin 2013/815 sayılı esas no ve 2014/843 sayılı karar no ile iptal edilen imar planı tadilatına konu 4805 ada 56 parselin (eski 4805 ada 1 parsel)  plan onama sınırı dışında bırakılmasının uygun olduğu,

Ayrıca söz konusu revizyon imar planı çalışmaları sırasında bölge sakinleri tarafından Belediyemize gelen taleplerin tek tek değerlendirilmesi sonucunda;

1.Faruk ŞİRİN imzalı 09.05.2014 tarihli dilekçe ile; M. Ali Paşa Mahallesi, 4785 ada 44 nolu parselin söz konusu imar adasındaki tek boş parsel olduğunu belirtilerek, imar planında 5 mt olan yapı yaklaşma mesafesinin etrafındaki yapıların mevcut durumu emsal alınarak 3 mt olacak şekilde düzenlenmesi talep edilmektedir. Ancak söz konusu teklifin imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı belirlenmiştir.

2.Özel Köşk Sağlık Hizmetleri Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. A.Ş. imzalı 15.09.2014 tarihli dilekçe ile; Yenişehir Mahallesi, 4803 ada 11 (sehven 1) nolu parselin imar planında E:1,20, H:4 Kat yapılanma koşuluna sahip “Özel Sağlık Tesis Alanı” kullanımındaki alanın revizyon imar planında değerlendirilerek emsal arsalar doğrultusunda yapılanma koşulunun E:1,60 ve H:5 Kat olacak şekilde düzenlenmesi talep edilmektedir. Ancak söz konusu parselin bulunduğu bölgede yapılan incelemede İzmit-Kandıra yolu ve Demokrasi Bulvarına cepheli tüm yapı adalarında 1,60 olan emsal değerine denk olacak şekilde kat artışı verilmeksizin Emsal değerinin 1.60 olarak düzenlenmesinin uygun olduğu belirlenmiştir.

3.Birsen ŞİMŞEK imzalı 24.09.2014 tarihli dilekçe ile; M. Ali Paşa Mahallesi, 4778 ada 46 nolu parselin Müjde Sokaktaki parseller emsal alınarak imar planında 5 mt olan yapı yaklaşma mesafesinin 3 mt olacak şekilde düzenlenmesi talep edilmektedir. Ancak söz konusu teklifin imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı belirlenmiştir.

4.Nilgün KÜÇÜKCAN imzalı 24.09.2014 tarihli dilekçe ile; M. Ali Paşa Mahallesi, 4798 ada 39 nolu parselin imar planında 5 mt olan yapı yaklaşma mesafesinin etrafındaki yapıların mevcut durumu emsal alınarak 3 mt olacak şekilde düzenlenmesi talep edilmektedir. Ancak söz konusu teklifin imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı belirlenmiştir.

5.Yılmaz TOPÇU imzalı 02.09.2014 tarihli dilekçe ile; M. Ali Paşa Mahallesi, 4811 ada 71 nolu parselin imar planında 5 mt olan yapı yaklaşma mesafesinin etrafındaki yapıların mevcut durumu emsal alınarak 3 mt olacak şekilde düzenlenmesi talep edilmektedir. Ancak söz konusu teklifin imar planı ana kararlarını ve yapı düzenini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı belirlenmiştir.

6.Kasım CENGİZ imzalı 18.09.2014 tarihli dilekçe ile; M. Ali Paşa Mahallesi, 4820 ada 42 nolu parselin imar planında imar planında 5 mt olan yapı yaklaşma mesafesinin etrafındaki yapıların mevcut durumu emsal alınarak 3 mt olacak şekilde düzenlenmesi talep edilmektedir. Ancak söz konusu teklifin imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı belirlenmiştir.

7.Neziha SARAL imzalı 15.09.2014 tarihli dilekçe ile; Yenişehir Mahallesi, 4797 (sehven 4767) ada 19 nolu parselin imar planında E:1,60, H:4 Kat yapılanma koşuluna sahip Ticaret Alanı kullanımındaki alanın yapılanma koşulunun E:2,10 ve H:5 Kat olacak şekilde düzenlenmesi talep edilmektedir. Ancak yapılan incelemede söz konusu teklifin imar planı ana kararlarına aykırı olduğu ve yoğunluk artışına neden olacağı ile bölgede aynı imar yolu üzerindeki yapı adalarındaki emsal ve kat sayısını değerini aşarak parçacıl olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılmasının üst ölçekli plan kararları, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

 KARAR 91– İzmit Belediyesi “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejantı”na ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazları içeren taleplerin değerlendirilmesi teklifi ile ilgili İmar  Komisyonu´nun 24.11.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” hükmü gereği aynı bölge içerisinde eşdeğer miktarda yeni bir alan ayrılmadığından dolayı donatı kaybına neden olacağı ile kamulaştırılması ya da belediyeye ait başka bir arsada hissedar yapılması talebinin uygulama aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

2. Mehmet KURT imzalı 21.09.2014 tarihli dilekçe ile; Durhasan, 2513 ada 22 ve 24 nolu parsellerin imar planında konut alanı olarak planladığı belirtilerek, söz konusu parsellerin bitişik nizam ticaret alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Durhasan, 2513 ada 22 ve 24 nolu parsellerin mevcut imar planında 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılanma koşuluna sahip konut alanı kullanımında kaldığı belirlenmiş olup, söz konusu parsellerin ticaret alanı olarak planlanmasının imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu ile yapılanma koşulunun bitişik nizam olarak düzenlenmesine yönelik yapılan talebin ise yoğunluk artışına neden olacağı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

3. Erdal HİSLİOĞLU imzalı 15.09.2014 tarihli dilekçe ile; Arızlı, 1897 nolu parselin tarım alanında kaldığı belirtilerek, söz konusu parselin konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Arızlı, 1897 nolu parselin imar planı onama sınırı dışında kaldığı belirlendiğinden, itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

4. Osman ERGAT imzalı 16.09.2014 tarihli dilekçe ile; Arızlı, 1811 ve 1812 nolu parsellerin doğusundan geçen yola göre yapılan ruhsatlı binalarının yok sayıldığı ve imara açık olan parsellerinde rekreasyon alanı gösteriminin 1/25000 ölçekli nazım imar planına aykırı olduğu gerekçesiyle gerekli düzeltmelerin yapılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Arızlı, 1811 (258/3) nolu parselin mülkiyetinin itiraz sahibine ait olmadığı belirlendiğinden itirazı gerektiren bir durum olmadığı, 1812 nolu parselin ise üzerinde yer alan binanın ruhsatının bulunmadığı ve doğusundan geçen yolun kadastro yolu olduğu ile söz konusu parselin ilk imar planlarından itibaren ağaçlandırılacak alan olan kullanımının Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve 2009 yılında onaylanan gerek 1/25000, gerekse 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselin üst ölçekli plan kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki “Rekreasyon Alanı” kullanımın konut alanı olarak planlanmasının nazım imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

5. Önder FIÇICI imzalı 05.09.2014 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 1208 nolu parselin imar planında rekreasyon alanı olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 1208 nolu parselin imar planı onama sınırı dışında kaldığı belirlendiğinden, itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

6. Yurdanur BALTA imzalı 04.09.2014 tarihli dilekçe ile; 28 Haziran Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa), 3602 ada 40 nolu parselin imar planında ağaçlandırılacak alanda kaldığı belirtilerek, söz konusu parselin konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: 28 Haziran Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa), 3602 ada 40 nolu parselin imar planında tamamının “Ağaçlandırılacak alan” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin konut olarak planlanması ile ilgili talebin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

7. Aydın CEYLAN imzalı 05.09.2014 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 1208 nolu parselin imar planında rekreasyon alanı olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 1208 nolu parselin imar planı onama sınırı dışında kaldığı belirlendiğinden, itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

8. Enver KORKMAZ imzalı 02.09.2014 tarihli dilekçe ile; 28 Haziran Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa), 3602 ada 29 nolu parselin imar planında ağaçlandırılacak alanda kaldığı belirtilerek, söz konusu parselin konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: 28 Haziran Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa), 3602 ada 29 nolu parselin ilk imar planlarından itibaren “Ağaçlandırılacak alan” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin konut olarak planlanması ile ilgili talebin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

9. Salih DİLEK imzalı 02.09.2014 tarihli dilekçe ile; 28 Haziran Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa), 3602 ada 37 nolu parselin imar planında ağaçlandırılacak alanda kaldığı belirtilerek, söz konusu parselin konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: 28 Haziran Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa), 3602 ada 37 nolu parselin ilk imar planlarından itibaren “Ağaçlandırılacak alan” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin konut olarak planlanması ile ilgili talebin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

10. NUR-SEL İTH.İHR.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ imzalı 24.09.2014 tarihli dilekçe ile; Orhan Mahallesi(tapuda Cedit), 433 ada 12 ve 23 nolu parsellerin imar planı üzerinde konut alanı ve rekreasyon alanı olarak planlandığı belirtilerek, parsellerin 15mt ve 25mt genişliğindeki imar yollarına cepheli olduğu gerekçesiyle konut alanında kalan kısımlarının ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Orhan Mahallesi(tapuda Cedit), 433 ada 12 ve 23 nolu parsellerin imar planı onama sınırı dışında kaldığı belirlendiğinden, itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

11. Ahmet ERGUN imzalı 24.09.2014 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 1550 nolu parselin imar planında “İlköğretim Tesisi Alanı”nda kaldığı belirtilerek, söz konusu parselin ticari alan olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 1550 nolu parselin imar planı onama sınırı dışında kaldığı belirlendiğinden, itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

12. NUR-SEL İTH.İHR.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ imzalı 24.09.2014 tarihli dilekçe ile; Deretepe, 91 nolu parselin imar uygulaması kapsamında kaldığı belirtilerek, kendi yerinde bütün olarak ticaret imarlı yer verilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Deretepe, 91 nolu parselin imar planı onama sınırı dışında kaldığı belirlendiğinden, itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

13. Öznur CANDAN imzalı 24.09.2014 tarihli dilekçe ile; Deretepe, 784 nolu parselin revizyon imar planı kapsamında değerlendirilerek tarım alanından çıkartılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu; Deretepe, 784 nolu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Mutlak Tarım alanı” olarak planlandığı, ancak mutlak tarım alanlarının tarım dışı amaçla kullanabilmesinin şartları Tarım Arazilerinin Korunması ve Amaç Dışı Kullanımına Dair Usul Ve Esaslar, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile belirlenmiş olup, yine aynı kanunun 13.maddesinde tanımlandığı üzere söz konusu parsel/parsellere “tarımsal faaliyet dışında kullanılabilir” iznini verme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda ilgili Bakanlık tasarrufunda olduğundan ve söz konusu parselin plan onama sınırı dışında kaldığı belirlendiğinden, itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

14. Hakan ÖRNEK ve Nedim YALIN imzalı 25.09.2014 tarihli dilekçe ile; Yahyakaptan Mahallesi(tapuda M.Ali Paşa), 3065 ada 2 nolu parselin imar planında park alanında kaldığı belirtilerek, söz konusu parselin park alanından çıkartılarak imara açılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Yahyakaptan Mahallesi(tapuda M.Ali Paşa), 3065 ada 2 nolu parselin imar planında tamamının “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, park alanının kaldırılması talebinin nazım imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu, ayrıca park alanının kaldırılmasının “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin İmar Planı Değişiklikleri bölümü 26.maddesinin 3.b bendinde “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” hükmü gereği aynı bölge içerisinde eşdeğer miktarda yeni bir alan ayrılmadığından dolayı donatı kaybına neden olacağı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

15. Tansel İŞKOL imzalı bila tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 237 nolu parselin imar planı üzerinde konut alanı, otopark alanı ve imar yolunda kaldığı belirtilerek, mevcut haliyle düzenleme olması durumunda parselinin parçalandığı gerekçesiyle mağduriyetinin giderilmesi ve çekme mesafelerinin revize edilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 237 nolu parselin imar planı onama sınırı dışında kaldığı belirlendiğinden, itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

16. Hüseyin YAMAN  ve DİĞERLERİ imzalı 27.09.2014 tarihli dilekçe ile; Çayırköy, 2539, 3114, 3123, 3125, 3126 nolu parsellerin plan üzerinde konut alanı, otopark alanı, park alanı, mutlak tarım alanı ve imar yolunda kaldığı belirtilerek, 2539 nolu parselin tamamının imara açılarak  şuyulandırmada yerinde değerlendirilmesi, 3114, 3123, 3125 ve 3126 nolu parsellerin ise üzerinde yer alan park alanı ve otopark alanı kullanımının kaldırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2539 nolu parselin imar planında bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının da daha önce yapılan imar planında “yeşil alan ve imar yolu” olarak planlandığı belirlenmiş olup, park alanının kaldırılmasının aynı bölge içerisinde eşdeğer miktarda yeni bir alan ayrılmadığından dolayı donatı kaybına neden olacağı ve üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olduğu ile parselin tamamının yerinde verilmesi konusunun şuyulandırma aşamasının konusu olduğundan talebin uygun olmadığı,

Çayırköy, 3114, 3123 ,3125 ve 3126 nolu parsellerin imar planında bir kısmının “Konut alanı”, “Park Alanı” , “Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı” ve otopark alanı, büyük bir kısmının da “Mutlak Tarım Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parsellerin mutlak tarım alanı dışında kalan kısımları üzerinde yapılan itiraz göz önünde bulundurularak planlama kararlarının yeniden gözden geçirilmesi sonucunda parseller üzerinde yer alan yeşil alanın alan büyüklüğü değiştirilmeksizin formunun yeniden düzenlenmesi ile otopark alanın kuzeye doğru kaydırılarak planlanmasının uygun olacağı gerekçesiyle talebin tadilen uygun olduğuna,

17. Osman ERGAT imzalı 25.09.2014 tarihli dilekçe ile; Arızlı, 2293,1813, 1816/3,1810 nolu parseller ile 1812 nolu parselin doğusundan geçen yola göre yapılan ruhsatlı binasının yok sayıldığı ve daha önce imara açık olan parselinin rekreasyon alanı olarak planlandığı gerekçesiyle yeniden imara açılarak gerekli düzeltmelerin yapılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Arızlı, 2293 ve 1813 nolu parsellerin mülkiyetinin itiraz sahibine ait olmadığı ile 1816/3 ve 1810 nolu parsellere ilişkin bilgilerin doğrulanamaması sebebiyle itirazı gerektiren bir durum olmadığı, 1812 nolu parselin ise üzerinde yer alan binanın ruhsatının bulunmadığı ve doğusundan geçen yolun kadastro yolu olduğu ile söz konusu parselin ilk imar planlarından itibaren ağaçlandırılacak alan olan kullanımının Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve 2009 yılında onaylanan gerek 1/25000, gerekse 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Rekreasyon Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselin üst ölçekli plan kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki “Rekreasyon Alanı” kullanımın konut alanı olarak planlanmasının nazım imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

18. Özhan Uğur BAYRAKTAR imzalı 26.09.2014 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 2153 ve 2156 nolu parsellerin imar planı üzerinde “Tümülüs Koruma Alanı”, “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Spor Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu plan kararlarının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 2153 ve 2156 nolu parsellerin imar planı onama sınırı dışında kaldığı belirlendiğinden, itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

19. Aysel BAYRAKTAR imzalı 26.09.2014 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 2153 ve 2156 nolu parsellerin imar planı üzerinde “Tümülüs Koruma Alanı”, “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Spor Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu plan kararlarının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 2153 ve 2156 nolu parsellerin imar planı onama sınırı dışında kaldığı belirlendiğinden, itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

20. Özer Ufuk BAYRAKTAR imzalı 26.09.2014 tarihli dilekçe ile; Kabaoğlu, 2153 ve 2156 nolu parsellerin imar planı üzerinde “Tümülüs Koruma Alanı”, “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Spor Alanı” olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, bahse konu plan kararlarının yarattığı mağduriyetin giderilmesi adına planın yeniden gözden geçirilmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Kabaoğlu, 2153 ve 2156 nolu parsellerin imar planı onama sınırı dışında kaldığı belirlendiğinden, itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

21. Ahmet KOÇ imzalı 25.09.2014 tarihli dilekçe ile; Çayırköy, 2482, 2606, 3093, 3118 ve 3718 nolu parsellerin plan üzerinde spor alanı, tarımsal niteliği korunacak alan, park alanı ve konut alanında kaldığı belirtilerek, söz konusu parsellerin fonksiyonlarının tekrar değerlendirilerek imara açılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2482 nolu parselin imar planında büyük bir kısmının “Spor Alanı”, diğer kısmının ise “Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselinin üzerinde yer alan spor alanının kaldırılması talebinin imar planı ana plan kararlarını bozucu nitelikte olduğu ayrıca spor alanının kaldırılmasının “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin İmar Planı Değişiklikleri bölümü 26.maddesinin 3.b bendinde “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” hükmü gereği aynı bölge içerisinde eşdeğer miktarda yeni bir alan ayrılmadığından dolayı donatı kaybına neden olacağı gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

Çayırköy, 2606, 3118 ve 3718 nolu parsellerin imar planında “Mutlak Tarım alanı” olan kısımlarının tarım dışı amaçla kullanabilmesinin şartları Tarım Arazilerinin Korunması ve Amaç Dışı Kullanımına Dair Usul Ve Esaslar, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile belirlenmiş olup, yine aynı kanunun 13.maddesinde tanımlandığı üzere söz konusu parsel/parsellere “tarımsal faaliyet dışında kullanılabilir”iznini verme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda ilgili Bakanlık tasarrufunda olduğundan itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

Çayırköy, 3093 nolu parselin imar planında bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının da “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, park alanının kaldırılması talebinin nazım imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu, ayrıca park alanının kaldırılmasının “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin İmar Planı Değişiklikleri bölümü 26.maddesinin 3.b bendinde “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” hükmü gereği aynı bölge içerisinde eşdeğer miktarda yeni bir alan ayrılmadığından dolayı donatı kaybına neden olacağı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

22. Hatice DUMAN, Ayşen BİRER ve Bahriye KOÇ imzalı 25.09.2014 tarihli dilekçe ile;Çayırköy, 2482, 2606, 3093, 3118 ve 3718 nolu parsellerin plan üzerinde spor alanı, tarımsal niteliği korunacak alan, park alanı ve konut alanında kaldığı belirtilerek, söz konusu parsellerin fonksiyonlarının tekrar değerlendirilerek imara açılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 2482 nolu parselin imar planında büyük bir kısmının “Spor Alanı”, diğer kısmının ise “Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı” ve imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, parselinin üzerinde yer alan spor alanının kaldırılması talebinin imar planı plan kararlarını bozucu nitelikte olduğu ayrıca spor alanının kaldırılmasının “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin İmar Planı Değişiklikleri bölümü 26.maddesinin 3.b bendinde “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” hükmü gereği aynı bölge içerisinde eşdeğer miktarda yeni bir alan ayrılmadığından dolayı donatı kaybına neden olacağı gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

Çayırköy, 2606, 3118 ve 3718 nolu parsellerin imar planında “Mutlak Tarım alanı” olan kısımlarının tarım dışı amaçla kullanabilmesinin şartları Tarım Arazilerinin Korunması ve Amaç Dışı Kullanımına Dair Usul Ve Esaslar, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile belirlenmiş olup, yine aynı kanunun 13.maddesinde tanımlandığı üzere söz konusu parsel/parsellere “tarımsal faaliyet dışında kullanılabilir”iznini verme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde toplanan Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda ilgili Bakanlık tasarrufunda olduğundan itirazı gerektiren bir durumun olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

Çayırköy, 3093 nolu parselin imar planında bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının da “Park Alanı” olarak planlandığı belirlenmiş olup, park alanının kaldırılması talebinin nazım imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu, ayrıca park alanının kaldırılmasının “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin İmar Planı Değişiklikleri bölümü 26.maddesinin 3.b bendinde “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” hükmü gereği aynı bölge içerisinde eşdeğer miktarda yeni bir alan ayrılmadığından dolayı donatı kaybına neden olacağı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

23. Fatih BALTA imzalı 04.09.2014 tarihli dilekçe ile; 28 Haziran Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa), 3602 ada 40 nolu parselin imar planında ağaçlandırılacak alanda kaldığı belirtilerek, söz konusu parselin konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: 28 Haziran Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa), 3602 ada 40 nolu parselin imar planında tamamının “Ağaçlandırılacak alan” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin konut olarak planlanması ile ilgili talebin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

24. Ayşe ÜLER ve DİĞERLERİ imzalı 25.09.2014 tarihli dilekçe ile; Hatipköy, 30 ve 24, Yenidoğan, 969/6 ve 970/14 ile Arızlı, 2483, 1723, 2050, 1775, 1777, 1619, 1978, 1975, 1917, 1902, 2226, 1601, 2228, 2234, 2232, 1596, 1651, 2422, 1757, 2053 ve 207/8 nolu parsellerin revizyon imar planı kapsamında değerlendirilerek imara açılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Hatipköy, 30 nolu parselin imar planında büyük bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının da imar yolu olarak planlandığı, ancak alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenleneceğinden itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

Hatipköy, 24 nolu parselYenidoğan Mahallesi, 969 ada 6 ve 970 ada 14 nolu parseller ile Arızlı, 1757 ve 2053 nolu parsellere ilişkin bilgilerin doğrulanamaması sebebiyle itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

Arızlı, 2483 nolu parselin imar planında tamamının “Ağaçlandırılacak Alan” olarak planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin konut olarak planlanması ile ilgili talebin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

Arızlı, 1723 nolu parselin imar planında tamamının “Ağaçlandırılacak Alan”, “Otoyol Tünel Koruma Bandı” ve jeolojik açıdan yapı yasaklı alanda kaldığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin konut olarak planlanması ile ilgili talebin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

Arızlı, 2050 nolu parselin imar planında tamamının “Ağaçlandırılacak Alan” ve jeolojik açıdan yapı yasaklı alanda kaldığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin konut olarak planlanması ile ilgili talebin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

Arızlı, 1775 ve 1777 nolu parsellerin imar planında bir kısmının “Park Alanı”, bir kısmının ise imar yolu olarak planlandığı belirlenmiş olup, park alanı ve imar yolunun kaldırılması talebinin imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu ve park alanlarının kaldırılmasının “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin İmar Planı Değişiklikleri bölümü 26.maddesinin 3.b bendinde “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” hükmü gereği aynı bölge içerisinde eşdeğer miktarda yeni bir alan ayrılmadığından dolayı donatı kaybına neden olacağı gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

Arızlı, 1619 nolu parselin imar planında bir kısmının “Konut Alanı”, bir kısmının da “Park Alanı” ve imar yolu olarak planlandığı, ancak alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenleneceğinden itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

Arızlı, 1978, 1975, 1917, 1902, 2226, 1601, 2228, 2234, 2232, 1596, 1651  nolu parsellerin imar planı onama sınırı dışında kaldığı belirlendiğinden, itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

Arızlı, 2422 nolu parselin imar planında büyük bir kısmının “Park Alanı”, bir kısmının da imar yolu olarak planlandığı, ancak alanda yapılacak İmar Kanununun 18.madde uygulaması sonrası söz konusu parselin konut alanı vasıflı imar parseli olarak düzenleneceğinden itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

Arızlı, 207 ada 14(sehven 8) nolu parselin imar planında ayrık nizam, 2 kat yapılanma koşuluna sahip konut alanı kullanımına sahip imar parseli olduğu belirlendiğinden, itirazı gerektiren bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

25. Kocaeli Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İzmit Emlak Müdürlüğü´nün 25.09.2014 tarihli dilekçesi ile; Karabaş Mahallesi´nde bulunan mülkiyeti hazineye ait 1056 ada 55 nolu parselin imar planında “Yönetim Merkezi” olan kullanımının “Kent Meydanı” olarak planlandığı ve kent meydanının altında yapılması hedeflenen otopark alanının Düzenleme Ortaklı Payı (DOP) ile oluşması gerekçesiyle imar planında gerekli düzeltmenin yapılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Karabaş Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait 1065 ada 55 nolu parselde yer alan Kocaeli Valiliği hizmet binalarının değişen ve gelişen kent merkezinde modern ve nitelikli binalarda hizmet vermesi ve yaşanılan büyük deprem sonrası yenilenmesi amacıyla taşınacak olması sebebiyle bahse konu alanın yine kamusal alan olarak kullanılmak üzere “sıkışık ve açık alanlardan yoksun kentimizde otopark sorununa çözüm bulmak amacıyla yeraltı otoparkı yaratmak düşüncesi ve kentin nefes alabileceği yeşil alanları ve meydanıyla bütünleşen kent meydanı yaratmak fikrindeki” kamu yararı esasının göz ardı edildiği, dolayısıyla 1065 ada 55 nolu parselin “Yeraltı Otoparkı ve Kent Meydanı” kullanımının kaldırılmasının kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

26. Av.Aylin ŞENGÖZ imzalı 26.09.2014 tarihli dilekçe ile; M.Alipaşa Mahallesi, 3265 nolu imar adasının bulunduğu alanda Kocaeli 1.İdare Mahkemesi´nde 2008/621 esas no, 2009/1703 karar no ile Belediyemiz aleyhine açılan dava sonucunda alınan kararın hiçe sayıldığı belirtilerek, ilgili mahkeme kararına göre gerekli düzenlemenin yapılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: M.Ali Paşa Mahallesi, 3265 nolu imar adası içerisinde tescil harici ve imar planında park alanı olarak planlanan alanın parçacıl olduğu gerekçesiyle Kocaeli 1.İdari Mahkemesi´nin 2008/621Esas, 2009/1703 sayılı kararı ile iptal edilmesi sonucunda söz konusu alanın Konut Alanı olarak ihdas edilmesinin mümkün olmadığı ve “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin İmar Planı Değişiklikleri bölümü 26.maddesinin 6.ç bendinde yer alan “İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.” hükmü gereği de “yol boşluğu” olarak düzenlenmesinin imar kanunu, ilgili yönetmelikleri ve kamu yararı çerçevesinde uygun olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

27. İrfan TOKÖZ imzalı 04.09.2014 tarihli dilekçe ile; Gündoğdu Mahallesi, 623 ada 7 nolu parselde yer alan mevcut binanın ruhsata bağlamak istendiği belirtilerek, bahçe mesafelerinin revize edilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi, 623 ada 7 nolu parselde yer alan yapının Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği´nde belirlenen bahçe mesafelerini ihlal ettiği ve bahçe mesafelerinin kaldırılmasının ilgili yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği ile yapı düzenini bozucu olduğu gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

28. Mahmure KAYA imzalı 11.07.2014 tarihli dilekçe ile; Kozluk Mahallesi, 845 ada 5 nolu parselde çekme mesafelerinden dolayı mevcut imar hakkının kullanılamadığı belirtilerek, çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Kozluk Mahallesi, 845 ada 5 nolu parselin imar planında 3/A-3/3, 0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında kaldığı, imar planı üzerinde yer alan 3mt ön bahçe mesafesinin kaldırılmasının yapı düzenini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

29. Salih ALYÜZ imzalı 05.09.2014 ve 11.09.2014 tarihli dilekçeler ile; Tepeköy Mahallesi(tapuda Deretepe), 116 ada 4 nolu parselde yapılacak caminin kıble yönü sebebiyle yapılan proje tadilatı sonrası çekme mesafelerini ihlal ettiği belirtilerek, çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Tepeköy Mahallesi(tapuda Deretepe), 116 ada 4 nolu parselde kıble yönü esas olmak üzere caminin düzgün projelendirilebilmesi amacıyla yapılan projeye esas “İbadet Yeri” alanının kuzeydoğusunda 3mt olan çekme mesafesinin ada hattı ile örtüştürülmesi, güneydoğusunda ise 5mt olan çekme mesafesinin 2mt olarak yeniden düzenlenmesi şeklindeki talebin uygun olduğu,

30. Mustafa DOĞAN imzalı 05.09.2014 tarihli dilekçe ile; Yeşilova Mahallesi(tapuda Çayırköy), 122 ada 5 nolu parselde yer alan caminin ihtiyaca cevap vermediği gerekçesiyle ilaveler yapılacağı belirtilerek, çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Yeşilova Mahallesi(tapuda Çayırköy), 122 ada 5 nolu parselde yer alan caminin kapasitesinin arttırılması amacıyla güneybatısında 3mt olan çekme mesafesinin ada hattı ile örtüştürülmesi, kuzeybatısında ise 10mt olan çekme mesafesinin 5mt olarak yeniden düzenlenmesi şeklindeki talebin uygun olduğu,

31. Saffet YILMAZ imzalı 25.08.2014 tarihli dilekçe ile; Fatih Mahallesi(tapuda Durhasan), 206 ada 58 nolu parselde ruhsatlı bina bulunduğu, ancak binanın çekme mesafelerini ihlal ettiği gerekçesiyle ruhsat temdidinin yapılmadığı belirtilerek, çekme mesafelerinin revizyon imar planı kapsamında değerlendirilerek düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Fatih Mahallesi(tapuda Durhasan), 206 ada 58 nolu parselin imar planında 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılanma koşuluna sahip “konut Alanı” kullanımında kaldığı, imar planı üzerinde yer alan 5mt ön bahçe mesafesinin kaldırılmasının yapı düzenini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

32. Ahmet GÖNÜLLÜK imzalı bila tarihli dilekçe ile; Hacıhızır Mahallesi, 409 ada 6 nolu parsel üzerinde imar planında yer alan tevhit zorunlu alanlar hükmünün kaldırılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Hacıhızır Mahallesi, 409 ada 6 nolu parselin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve plan notlarında belirlenen minimum parsel derinliği ölçülerini sağlamadığı ve söz konusu parselden güneybatı yönüne doğru alçalan nitelikte yüksek kot farkının bulunduğu ve yapılaşmanın yüksek istinat duvarları oluşturarak tehlikeli bir durumda gerçekleştiği gerekçesiyle söz konusu alanda tehlike oluşturabilecek inşai faaliyetlerin denetim altına alınarak oluşabilecek zararların önlenmesi amacıyla imar planı üzerinden “Tevhid Zorunlu Alan” hükmünün kaldırılması talebinin uygun olmadığı,

33. Yavuz AKARSU imzalı 24.09.2014 tarihli dilekçe ile; Yeşilova Mahallesi(tapuda Çayırköy), 126 ada 15 nolu parselin önünden geçen imar yolunun genişletilmesi sonrası imar planında yer alan 5mt ön bahçe çekme mesafesi dolayısıyla mağdur olunduğu belirtilerek, ön bahçe çekme mesafesinin yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Yeşilova Mahallesi(tapuda Çayırköy), 126 ada 15 nolu parselin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve plan notlarında belirlenen minimum parsel derinliği ölçülerini sağlamadığı, imar planı üzerinde yer alan 5mt ön bahçe mesafesinin kaldırılmasının yapı düzenini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

34. Yusuf TAŞER imzalı 24.09.2014 tarihli dilekçe ile; Yahyakaptan Mahallesi(tapuda Durhasan), 4983 ada 5 nolu parselin 6 nolu parselden 5mt olan yan bahçe çekme mesafesinden dolayı inşaat hakkının kullanılamadığı belirtilerek, bina cephesinin genişletilmesi için çekme mesafesinin 3mt´ye düşürülmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Yahyakaptan Mahallesi(tapuda Durhasan), 4983 ada 5 nolu parselin bitişiğinde yer alan “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu” alanından 5mt yan bahçe çekme mesafesinin 3mt´ye düşürülmesinin emniyet kriterleri çerçevesinde uygun olmadığı ve çekme mesafeleri içerisinde imar planı ile verilen inşaat alanı hakkının kullanıldığı belirlendiğinden talebin uygun olmadığı,

35. Suat TAŞER imzalı 24.09.2014 tarihli dilekçe ile; Yahyakaptan Mahallesi(tapuda Durhasan), 4983 ada 6 nolu parselde yer alan “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu” alanının yan bahçe çekme mesafesinin 3mt, 5.50mt olan yükseklik değerinin ise 7.00mt olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Yahyakaptan Mahallesi(tapuda Durhasan), 4983 ada 6 nolu parselde yer alan “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu” alanının 5mt yan bahçe çekme mesafesinin 3mt´ye düşürülmesinin emniyet kriterleri çerçevesinde uygun olmadığı, Hmax:5.50mt yapı yüksekliğinin ise İzmit İlçesi, Uygulama İmar Planı Hükümlerinin 8.3.7. maddesinde yer alan “Akaryakıt  Servis , LPG ve CNG İkmal  İstasyonu Alanlarında E: 0.30 ; hmax: 7.00 m.´yi geçemez.” hükmü gereği Hmax:7.00mt olarak düzenlenmesi talebinin uygun olduğu,

36. Celal YURT imzalı 28.08.2014 tarihli dilekçe ile; Fatih Mahallesi(tapuda Durhasan), 427 ada 4 nolu parselde imar planında 5mt olan ön bahçe mesafesinden dolayısıyla inşaat hakkının kullanılamadığı belirtilerek, ön bahçe çekme mesafesinin yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Fatih Mahallesi(tapuda Durhasan), 427 ada 4 nolu parselin imar planında 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında kaldığı, imar planı üzerinde yer alan 5mt ön bahçe mesafesinin kaldırılmasının yapı düzenini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

37.Abdülcemal GÖKBUDAK imzalı 10.09.2014 tarihli dilekçe ile; Fatih Mahallesi(tapuda Durhasan),  491 ada 11 nolu parselde çekme mesafelerinden dolayı ilave kat izni alınamadığı belirtilerek, çekme mesafelerinin revizyon imar planı kapsamında yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Fatih Mahallesi(tapuda Durhasan),  491 ada 11 nolu parselin imar planında 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında kaldığı, imar planı üzerinde yer alan 5mt ön bahçe mesafesinin kaldırılmasının yapı düzenini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

38.Fahri HÜSEYİNOĞLU imzalı 02.09.2014 tarihli dilekçe ile; Yenişehir Mahallesi(tapuda M.Ali Paşa), 1184 ada 122 nolu parselin ön bahçe çekme mesafesinin revizyon imar planı kapsamında yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Yenişehir Mahallesi(tapuda M.Ali Paşa), 1184 ada 122 nolu parselin imar planında 5/A-3/3, 0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında kaldığı, imar planı üzerinde yer alan 5mt ön bahçe mesafesinin kaldırılmasının yapı düzenini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

39. Nurcan ÖZDEMİR imzalı bila tarihli dilekçe ile; Fatih Mahallesi(tapuda Durhasan),   486 ada 4 nolu parselin ön bahçe çekme mesafesinin revizyon imar planı kapsamında yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Fatih Mahallesi(tapuda Durhasan),   486 ada 4 nolu parselin imar planında 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında kaldığı, imar planı üzerinde yer alan 5mt ön bahçe mesafesinin kaldırılmasının yapı düzenini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

40. Nurcan ÖZDEMİR imzalı 18.09.2014 tarihli dilekçe ile; Fatih Mahallesi(tapuda Durhasan),   486 ada 3 nolu parselin ön bahçe çekme mesafesinin revizyon imar planı kapsamında yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Fatih Mahallesi(tapuda Durhasan),   486 ada 3 nolu parselin imar planında 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında kaldığı, imar planı üzerinde yer alan 5mt ön bahçe mesafesinin kaldırılmasının yapı düzenini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

41. Ahmet YURT imzalı bila tarihli dilekçe ile; Durhasan, 7838 nolu parselde çekme mesafelerinin ihlalinden dolayı ilave kat izni alınamadığı belirtilerek, çekme mesafelerinin revizyon imar planı kapsamında yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Durhasan, 7838 nolu parselin imar planında 5/A-3/3, 0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında kaldığı, imar planı üzerinde yer alan 5mt ön bahçe mesafesinin kaldırılmasının yapı düzenini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

42. Cevat ERDEM imzalı 25.09.2014 tarihli dilekçe ile; Durhasan, 747 ada 1,2,3 ve 4 nolu parseller, 756 ada 1 ve 2 nolu parseller, 744 ada 5 parsel, 743 ada 7 parsel ile 745 ada 5 nolu parselin çekme mesafelerinin revizyon imar planı kapsamında yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Durhasan, 747 ada 1,2 ve 3 nolu parseller, 756 ada 1 ve 2 nolu parseller, 744 ada 5 parsel, 743 ada 7 parsel, 747 ada 3 parsel ile 745 ada 5 nolu parselde imar planı üzerinde yer alan 5mt ön bahçe mesafesinin kaldırılmasının yapı düzenini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

43. S.S. İzmit Akarca Konut Yapı Kooperatifi´nin 18.09.2014 tarihli dilekçesi ile; Fatih Mahallesi(tapuda M.Ali Paşa), 4833 ada 1 nolu parselin 20mt genişliğindeki imar yoluna cepheli kısmında 15mt olan yapı yaklaşma mesafesinin nato boru hattından dolayı 30mt olarak genişletilmesine itiraz edildiği belirtilerek, çekme mesafesinin akaryakıt hattının deplase şartına bağlı olarak yoldan maksimum 10mt olarak düzenlenmesi ya da yapı yaklaşma sınırının irtifak hakkına konu boru hattı sınırı olarak düzeltilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Fatih Mahallesi(tapuda M.Ali Paşa), 4833 ada 1 nolu parselin 20mt genişliğindeki imar yolu tarafında nato boru hattından dolayı yoldan 30mt olarak belirlenen çekme mesafesinin ilgili kurumun görüşü olmadan deplase şartına bağlı 10mt olarak düzenlenmesinin mümkün olmadığı, ancak nato boru hattı kamulaştırma sınırına çekilmesi şeklinde düzenlenmesitalebinin uygun olduğu,

44. Tüysüzler Mahalle Muhtarı Selahattin HARATA imzalı 24.09.2014 tarihli dilekçe ile;Tüysüzler Mahallesi´nde imar planında 2 kat olarak belirlenen kat yüksekliğinin 3 kat olarak düzenlenmesi ile %25 olan imar hakkının tekrar gözden geçirilerek %35´e çıkartılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Tüysüzler Mahallesi´nin geneli için Muhtarlık aracılığı ile yapılan kat ve yoğunluk artışı talebinin itirazlar kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte konular içerdiği, talebin altyapı ve sosyal donatı alanları ile birlikte ayrıntılı olarak ele alınması gerektiği gerekçesiyle yalnızca kat ve emsal artışı şeklinde bir düzenleme yapılmasının yoğunluk artışına neden olacağı belirlendiğinden uygun olmadığı,

45. Bülent BOZKURT imzalı 23.09.2014 tarihli dilekçe ile; Arızlı, 104 ada 7 ve 11 nolu parseller için imar planında öngörülen 2 kat olan kat yüksekliğinin zeminin sağlam olduğu gerekçesiyle 4 kat olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Arızlı, 104 ada 7 ve 11 nolu parsellerin imar planında 2 kat olan yükseklik değerinin 4 kat olarak düzenlenmesi talebinin parsel bazında yapılmasının parçacıl ve kat düzenini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

46. Ferdi KAÇAR imzalı 19.09.2014 tarihli dilekçe ile; Serdar Mahallesi(tapuda Arızlı), 2530 ve 2531 nolu parseller için imar planında öngörülen kat yüksekliğinin arttırılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Serdar Mahallesi(tapuda Arızlı), 2530 ve 2531 nolu parsellerin mülkiyetinin itiraz sahibine ait olmadığı belirlendiğinden itirazı gerektiren bir durum olmaması ile parsel bazında kat artışı yapılmasının parçacıl ve kat düzenini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

47. Saim ÇİFTÇİ imzalı 06.03.2014 tarihli dilekçe ile; Yeşilova Mahallesi(tapuda Çayırköy), 194 ada 2 nolu parselin mevcut imar planında Hmax:18.50mt olarak belirlenen saçak kotu sınırlamasının Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği´ne göre kat artışı yapılmaksızın revize edilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Yeşilova Mahallesi(tapuda Çayırköy), 194 ada 2 nolu parselin imar planında yer aldığı “Kentsel Çalışma Alanı”nın genelinde yapılan incelemede 08.09.2013 tarih ve 28759 mükerrer sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği´nin 11.maddesinde belirlenen kat iç yüksekliklerinin değişmesi sebebiyle kat artışı yapılmaksızın Hmax:18.50mt olan kat yüksekliğinin Kentsel Çalışma Alanı fonksiyon kullanımına sahip tüm imar adalarının tamamında H:6 kat olarak düzenlenmesinin tadilen uygun olduğu,

48. Filiz SOFU imzalı 28.08.2014 tarihli dilekçe ile; Yeşilova Mahallesi(tapuda Çayırköy), 201 ada 4 nolu parselin mevcut imar planında Hmax:18.50mt olarak belirlenen saçak kotu sınırlamasının Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği´ne göre kat artışı yapılmaksızın revize edilmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Yeşilova Mahallesi(tapuda Çayırköy), 201 ada 4 nolu parselin imar planında yer aldığı “Kentsel Çalışma Alanı”nın genelinde yapılan incelemede 08.09.2013 tarih ve 28759 mükerrer sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği´nin 11.maddesinde belirlenen kat iç yüksekliklerinin değişmesi sebebiyle kat artışı yapılmaksızın Hmax:18.50mt olan kat yüksekliğinin Kentsel Çalışma Alanı fonksiyon kullanımına sahip tüm imar adalarının tamamında H:6 kat olarak düzenlenmesinin tadilen uygun olduğu,

49. Cezmi İLHAN imzalı bila tarihli dilekçe ile; Hatipköy, 183 nolu parsel için imar planında belirlenen 0.80 emsal değerinin düşük olduğu belirtilerek, revizyon imar planı kapsamında emsal değerinin bitişiğinde yer alan konut alanlarının emsal değeri ile aynı olacak şekilde 1.05 olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Hatipköy, 183 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında İzmit-Arızlı “İ-9 Gelişme Konut Alanı Planlama Bölgesi” içerisinde kaldığı, emsal artışına istinaden yapılan talebin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,

50. Abdullah USANMAZ imzalı 31.07.2014 tarihli dilekçe ile; Gültepe Mahallesi (tapuda Yenidoğan), 107 ada 133 nolu parselde 1997 yılında alınan yapı ruhsatı zamanında geçerli olan imar hakkı ile aynı bölgedeki yapılaşmanın neredeyse tamamının bitişik nizama göre yapıldığı belirtilerek, mağduriyetinin giderilmesi adına gerekli düzeltmenin yapılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Gültepe Mahallesi (tapuda Yenidoğan), 107 ada 133 nolu parselin içinde yer aldığı imar adasının yapılanma koşulunun deprem öncesi imar planında BL-7 (blok nizam,7 kat) olduğu ve yapılaşmanın büyük oranda bitişik yapı düzeninde tamamlanmış olması dolayısıyla mevcut imar planında -/A-5/3, 0.40/2.00 olan yapılanma koşulunun “mevcut yapının yıkılması” kaydıyla B-5 olarak düzenlenmesi talebinin uygun olduğu,

51. Fatma Feride KAYA imzalı bila tarihli dilekçe ile; Hacıhızır Mahallesi, 405 ada 49 nolu parselin bulunduğu bölgenin deprem öncesi imar planında 5 kat olduğu belirtilerek, kat yüksekliğinin arttırılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Hacıhızır Mahallesi, 405 ada 49 nolu parselin deprem öncesi imar planlarında B-5 (bitişik nizam,5 kat) yapılanma koşuluna sahip olduğu, deprem sonrası yapılan zemin etütleri sonrasında ise B-3 (bitişik nizam,3 kat) olarak düzenlendiği belirlenmiş olup, parsel bazında kat artışı yapılmasının imar planı ana kararlarını ve kat düzenini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyletalebin uygun olmadığı,

52. Ersin KENAR imzalı 26.09.2014 tarihli dilekçe ile; Hatipköy, 138 nolu parsel için imar planında belirlenen 0.80 emsal değerinin düşük olduğu belirtilerek, revizyon imar planı kapsamında emsal değerinin bitişiğinde yer alan konut alanlarının emsal değeri ile aynı olacak şekilde 1.05 olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Hatipköy, 138 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında İzmit-Arızlı “İ-9 Gelişme Konut Alanı Planlama Bölgesi” içerisinde kaldığı, emsal artışına istinaden yapılan talebin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,

53. Ersin KARAMAN imzalı bila tarihli dilekçe ile; Hatipköy, 181 ve 182 nolu parseller için imar planında belirlenen 0.80 emsal değerinin düşük olduğu belirtilerek, revizyon imar planı kapsamında emsal değerinin bitişiğinde yer alan konut alanlarının emsal değeri ile aynı olacak şekilde 1.05 olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Hatipköy, 181 ve 182 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında İzmit-Arızlı “İ-9 Gelişme Konut Alanı Planlama Bölgesi” içerisinde kaldığı, emsal artışına istinaden yapılan talebin söz konusu gelişme konut alanları için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu”nda belirlenen nüfus ve yoğunluk değerlerine aykırı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı,

54. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı adına Ali Ekber İNCESU ve diğerleri imzalı 26.09.2014 tarihli dilekçe ile; Bekirdere ve Tavşantepe Mahallelerinde imar planında 2 kat olarak belirlenen kat yüksekliğinin 3 kat olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Bekirdere ve Tavşantepe Mahalleleri´nin geneli için yapılan kat ve emsal artışı talebinin itirazlar kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte konular içerdiği, talebin altyapı ve sosyal donatı alanları ile birlikte ayrıntılı olarak ele alınması gerektiği gerekçesiyle yalnızca kat ve emsal artışı şeklinde bir düzenleme yapılmasının yoğunluk artışına neden olacağı belirlendiğinden uygun olmadığı,

55. Hamdi KELEŞ imzalı bila tarihli dilekçe ile; Fatih Mahallesi(tapuda Durhasan), 489 ada 13 nolu parselin emsal değerinin revizyon imar planı kapsamında yeniden değerlendirilerek arttırılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Fatih Mahallesi(tapuda Durhasan), 489 ada 13 nolu parselin mevcut imar planında E.1.20, H:3 kat yapılanma koşuluna sahip olduğu belirlenmiş olup, parsel bazında emsal artışı yapılmasının yoğunluk artışına neden olacağı ve imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

56. Feyzullah KELEŞ imzalı bila tarihli dilekçe ile; Fatih Mahallesi(tapuda Durhasan), 489 ada 12 nolu parselin emsal değerinin revizyon imar planı kapsamında yeniden değerlendirilerek arttırılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Fatih Mahallesi(tapuda Durhasan), 489 ada 12 nolu parselin mevcut imar planında E.1.20, H:3 kat yapılanma koşuluna sahip olduğu belirlenmiş olup, parsel bazında emsal artışı yapılmasının yoğunluk artışına neden olacağı ve imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

57. Yüksel MISIRLIOĞLU ve Yeşim ATILGAN imzalı 26.09.2014 tarihli dilekçe ile; Cedit Mahallesi, 4148 ada 13 nolu parselde yer alan ruhsatlı binanın imar yolunda kaldığı belirtilerek, söz konusu yolun bina kurtarılacak şekilde kaydırılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Cedit Mahallesi, 4148 ada 13 nolu parselin üzerinde yer aldığı eski hastane yolunun güzergâhının topoğrafik ve ekonomik nedenlerle fiziki olarak gerçekleştirilebilmesi için kuzeye kaydırıldığı belirlenmiş olup, yolun tekrar eski haline getirilmesinin iki yolun birleştiği noktada manevra alanının ve görüş mesafesinin trafik emniyeti açısından güvenli olmayacağı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

58. Ferdane CANER ve Feriha CAN imzalı 24.09.2014 tarihli dilekçe ile; Hacıhızır Mahallesi, 403 ada 35 nolu parsel üzerindeki taşınmazın imar yolu üzerinde kaldığı belirtilerek, söz konusu imar yolunun kaldırılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Hacıhızır Mahallesi, 403 ada 35 nolu parsel üzerinde yapılan incelemede söz konusu taşınmazın bitişiğindeki 7mt genişliğindeki imar yolu üzerinde kalmasının yanı sıra güneybatısında yer alan 8mt genişliğindeki imar yoluna da tecavüzlü olduğu belirlenmiş olup, bahse konu imar yollarının kaldırılmasının ya da daraltılmasının ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

59. Mehmet BİLGİN imzalı 17.09.2014 tarihli dilekçe ile; Doğan Mahallesi(tapuda Hatipköy), 2087 ada 4 nolu parselin imar yoluna cephesi olmadığı belirtilerek, söz konusu imar adasının doğusunda imar yolu planlanması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Doğan Mahallesi(tapuda Hatipköy), 2087 ada 4 nolu parselin bulunduğu imar adası üzerinde yapılan inceleme neticesinde imar planında söz konusu imar adasının doğusunda DSİ´ye ait kanal bulunduğu ve bahse konu kanalın bir kısmının kurum görüşü olmaksızın yol olarak planlanmasının mümkün olmadığı, ancak söz konusu parselin mağduriyetinin giderilmesi adına “ileride yol cephesi olarak değerlendirilmek şartıyla” 3 nolu parselin doğusunda 3mt genişliğinde imar yolu planlanmasının tadilen uygun olduğu,

60. İlhan Muzaffer KOCA imzalı 05.09.2014 tarihli dilekçe ile; Hacıhızır Mahallesi(tapuda Veliahmet), 350 ada 12 nolu parselin batısında terk yapıldığı ancak daha sonra alınan imar durumuna göre parselin doğusunda da terk çıkarıldığı belirtilerek, bu nedenle oluşan mağduriyetin giderilmesi için gerekli düzeltmenin yapılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Hacıhızır Mahallesi(tapuda Veliahmet), 350 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda yapılan incelemede imar planında herhangi bir değişiklik yapılmadığı, Kadastro Müdürlüğü´nce 24.01.2014 tarihinde onaylanan aplikasyon krokisine göre parselin koordinat bilgilerinin imar planına aktarılması sonucu doğusunda da yola terk çıktığı belirlenmiş olup, parselin doğusunda oluşan terkin önlenmesi adına imar yolunun daraltılmasının ulaşım sisteminin bozulmasına neden olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

61. Selahattin ÇALIŞKAN imzalı 17.09.2014 tarihli dilekçe ile; Durhasan, 8676 nolu parselin üzerinde bulunan taşınmazın bir kısmının imar yolu üzerinde kaldığı belirtilerek, bahse konu yapının kurtarılması adına imar yolunun yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Durhasan, 8676 nolu parsel üzerinde yapılan incelemede söz konusu taşınmazın bitişiğindeki 7mt genişliğindeki imar yolu üzerinde kalmasının yanı sıra kuzeyindeki 10mt genişliğindeki imar yoluna da tecavüzlü olduğu belirlenmiş olup, bahse konu imar yollarının kaldırılmasının ya da daraltılmasının ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

62. Mehmet YILDIZHAN imzalı 01.09.2014 tarihli dilekçe ile; Hacıhızır Mahallesi(tapuda Veliahmet), 730 ada 3 nolu parselin bahçe olarak kullanılan kısmının imar planında yolda kaldığı belirtilerek, söz konusu alanın konut alanına sınırlarına dâhil edilecek şekilde imar hattının yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Hacıhızır Mahallesi(tapuda Veliahmet), 730 ada 3 nolu parselin imar planında bir kısmının yol boşluğu(meydan) olarak planlandığı, ancak yerinde bahçe olarak kullanılan ve mevcut istinat duvarının üst kısmında yer alan alanın alandaki kot farkı nedeniyle yol-meydan alanına dâhil edilmesinin fiziki olarak mümkün olmadığı belirlendiğinden imar hattının söz konusu parsel sınırlarına kadar genişletilmesi talebinin uygun olduğu,

63. Hüseyin TANIL ve Yalçın TANIL imzalı bila tarihli dilekçe ile; Hacıhızır Mahallesi, 403 ada 35 nolu parsel üzerindeki taşınmazın imar yolu üzerinde kaldığı belirtilerek, söz konusu imar yolunun kaldırılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Hacıhızır Mahallesi, 403 ada 35 nolu parsel üzerinde yapılan incelemede söz konusu taşınmazın bitişiğindeki 7mt genişliğindeki imar yolu üzerinde kalmasının yanı sıra güneybatısında yer alan 8mt genişliğindeki imar yoluna da tecavüzlü olduğu belirlenmiş olup, bahse konu imar yollarının kaldırılmasının ya da daraltılmasının ulaşım sistemini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

64. Mehmet ANKAN imzalı 22.09.2014 tarihli dilekçe ile; Yenidoğan, 4859 ada 11 nolu parsele erişimin sağlandığı mevcut yolun iptal edildiği belirtilerek, mağduriyetinin giderilmesi adına söz konusu yolun imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Yenidoğan, 4859 ada 11 nolu parsele erişimin sağlandığı ve iptal edildiği ifade edilen yolun bitişiğindeki 12 nolu taşınmaz içerisinde hâlihazırda kullanılan 2-2.5mt genişliğinde toprak yol olduğu belirlenmiş olup, söz konusu yolun imar yolu olarak düzenlenmesinin ulaşım planlaması kriterlerine aykırı olduğundan talebin uygun olmadığı,

65. Bedriye TAŞTEKİN imzalı 24.09.2014 tarihli dilekçe ile; Yeşilova Mahalllesi(tapuda Gündoğdu), 171 ada 3 nolu parsele getirilen tevhit şartından dolayı oluşan mağduriyetin giderilmesi adına bahse konu imar adasının güneyinde imar yolu açılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Yeşilova Mahalllesi(tapuda Gündoğdu), 171 nolu imar adasının güneyinde İstanbul-Ankara Tem Otoyolu “Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı”nın bulunduğu belirlenmiş olup, söz konusu alan içerisinden ilgili kurumun görüşü alınmadan imar yolu açılmasının ve talep edildiği üzere 15 ve 16 nolu parsellere kadar imar planında çıkmaz yol düzenlenmesinin ulaşım planlaması kriterlerine aykırı olduğu ile yolun süreklilik arz edecek şekilde devam ettirilmesinin de fiziki olarak mümkün olmadığı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

66. Mustafa CEBİR imzalı 25.09.2014 tarihli dilekçe ile; Fatih Mahallesi(tapuda Hatipköy), 3380 ada 3 nolu parselin doğusunda bulunan imar yolunun genişletilmesi ve güneyde yer alan 7mt genişliğindeki imar yolunun kapatılarak okul alanına dâhil edilmesi işleminin iptal edilerek, imar planının eski haline döndürülmesi talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Fatih Mahallesi(tapuda Hatipköy), 3380 ada 3 nolu parselde yer alan “Özel Eğitim Tesisi Alanı”nın doğusunda ve güneyinde yer alan imar yollarının eski haline getirilmesinin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğundan uygun olmadığı, ancak 1/1000 ölçekli revizyon imar planı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tadilen yapılan değişiklik sonucunda parseldeki terk ve ihdas oranının dengelenmesi amacıyla güneydeki 7mt genişliğindeki imar yolunun kuzeye kaydırılarak planlanmasının tadilen uygun olduğu,

67. Sinan ÇEÇEN ve İkram ÇEÇEN imzalı 26.09.2014 tarihli dilekçe ile; Fatih Mahallesi(tapuda Hatipköy), 3360 ada 2 ve 3 nolu parsellerin imar yoluna cephelerinin olmadığı belirtilerek, imar planı üzerinde gerekli düzeltmenin yapılması talep edilmektedir.

Değerlendirme Sonucu: Fatih Mahallesi(tapuda Hatipköy), 3360 ada 2 ve 3 nolu parseller ile bitişiğinde yer alan 20mt genişliğindeki ana ulaşım arteri arasında kalan alanın imar yoluna dahil edilmesi sonucu oluşan alanın tanımlı bir kriterinin olmayacağı ve imar yolunda sebepsiz bir genişlemeye neden olacağı gerekçesiyle talebin uygun olmadığı,

Ayrıca; söz konusu revizyon imar planı kapsamında yapılan itirazlara ilave olarak Müdürlüğü´nce yapılan talepler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda;

?         Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü´nün 11.07.2014 tarih ve 11668 sayılı Makam Olur´una istinaden 3621 sayılı Kıyı Kanunu´nun 9.maddesi uyarınca x: 4513633- 4512594, y: 495147- 495188 koordinatları arasında mevcut imar planındaki kıyı kenar çizgisinin kaldırılarak yeni kıyı kenar çizgisinin imar planı üzerine aktarılması ile ilgili bakanlık oluru ekindeki G23b.24c.4b-3a, G23c.04b.2a Uygulama İmar Planı paftalarına denk gelen eski kıyı kenar çizgisinde de sehven kayıklıklar olduğu ve nazım imar planı ile örtüşmediği belirlendiğinden söz konusu kıyı kenar çizgisinin üst ölçekli plan kararları ile uyumlandırılması ve sınırın değişmesi sonucu fonksiyon alanlarının yeniden düzenlenmesi,

?         Fatih Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25c.1a Uygulama İmar Planı paftası, 2785 ada 31 parsel, 2786 ada 31 parsel ve 2787 ada 31 parsellerin doğusunda yer alan “Park Alanı” kullanımlarının üst ölçekli plan kararları doğrultusunda “Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı” olarak planlanması,

?         Şirintepe Mahallesi(tapuda Yenimahalle), G23b.23d.3a Uygulama İmar Planı paftası, 2805 ada 11 nolu parselin “Çocuk Bahçesi” kullanımının yerindeki kullanımına uygun olacak şekilde ve üst ölçekli plan kararları doğrultusunda “Park Alanı” olarak planlanması,

?         Bekirdere Mahallesi(tapuda Gündoğdu), G23b.25a.4a Uygulama İmar Planı paftası, 2530 nolu parsel üzerinde yer alan İstanbul-Ankara Tem Otoyolunun altından kuzey-güney doğrultusunda geçen 20mt genişliğindeki imar yolunun hâlihazırdaki kullanımına göre otoyolun üzerinden geçecek şekilde gösteriminin yeniden düzenlenmesi,

?         Yenişehir Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası, belediyemiz mülkiyetindeki 1742 ada 84 nolu parselde yer alan “Belediye Hizmet, Kültür ve Sağlık Tesisi Alanı”nın kuzey, güney ve doğu cephelerinde 5mt olarak belirlenen çekme mesafelerinin 3mt olarak düzenlenmesi,

?         Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.2a-2d Uygulama İmar Planı paftaları, 763 ada 1 ve 6 parseller, 764 ada 1 parsel ve 760 ada 3 ve 4 nolu parsellerin imar planı üzerinde kanala bitişik cephelerinde sehven 5mt olarak planlanan yapı yaklaşma mesafesinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2012 tarih ve 132 sayılı kararı gereği kaldırılması,

?         Zabıtan Mahallesi(tapuda Yenidoğan),G23b.24d.1c Uygulama İmar Planı paftası, konut alanı kullanımına sahip 4408 nolu imar adasının sehven “B-3(bitişik,3 kat)” olarak planlanan yapılanma koşulunun yeniden “A-3(ayrık,3 kat)” olarak düzenlenmesi,

?         Karadenizliler Mahallesi(tapuda Durhasan), G23b.25b.3a Uygulama İmar Planı paftası, 192 ada 2 nolu parselin doğusunda yer alan ve konut alanı kullanımında olan tescil harici alanın ihdas edilmesinin mümkün olmadığı belirlendiğinden imar planı üzerinde “yol boşluğu” olarak düzenlenmesi,

?         Orhan Mahallesi, G23b.24a.3c ve G23b.24d.2b Uygulama İmar Planı paftaları, konut alanı kullanımına sahip 3484 ada 7,8,9,10,11 ve 12 nolu parseller ile 3518 ada 6 ve 7 nolu parseller üzerinde sehven belirlenen Uygun Olmayan Alan(UOA) sınırının “Saraybahçe (İzmit) Belediyesi Yerleşim Alanındaki 2 ve 3 nolu Fay Zonlarının Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik İncelenmesi” ile 26.04.2002 tarihinde onaylanan etüt raporu doğrultusunda düzeltilerek yeniden “Önlemli Alan” olarak düzenlenmesi,

?         Planlama alanı içerisinde; birleşen belediyelerin mevcut imar planlarında yer alan “Ticaret Alanı” kullanımlarına ait uygulama hükümlerini belirleyen farklı farklı lejand gösterimlerinin bütünleştirilmesi aşamasında Yahyakaptan Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.2a-2b-2c ve 2d Uygulama İmar Planı paftaları, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541 ve 2542 nolu imar adaları üzerinde sehven T3 olarak ifadelendirilen ticaret alanı gösterimlerinin “TT3” olacak şekilde düzenlenmesi,

?         Kozluk Mahallesi, G23b.24c.1c Uygulama İmar Planı paftası, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 04.03.1982 tarih ve 13528 sayılı kararı ile tescillenen 210 ada 5 nolu parsel ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 19.07.1985 tarih 1299 sayılı kararı tescillenen 6 nolu parselin tescil kararının imar planı üzerine aktarılması sırasında sehven envanter nosu verilmediği belirlendiğinden, 210 ada 5 nolu parsele 138, 6 nolu parsele ise 138” envanter numarası verilerek imar planı üzerine aktarılması,

?         Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c Uygulama İmar Planı paftası, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 17.06.2014 tarih ve 1548 sayılı kararı ile tescillenen 460 ada 57 nolun parsele 140” envanter numarası verilerek, tescil kararının imar planı üzerine aktarılması,

?         28 Haziran Mahallesi(tapuda Kadıköy), G23b.24b.3c ve G23b.24c.2b Uygulama İmar Planı paftaları, 512 ada 14(eski 11) nolu parselde bulunan mezarlık alanında herhangi bir arkeolojik buluntu ve Osmanlı Dönemine ait mezar taşı olmadığı belirlendiğinden Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 15.04.2014 tarih ve 1470 sayılı kararı doğrultusunda imar planı üzerindeki tescilli parsel gösteriminin ve 58A envanter numarasının imar planı üzerinden kaldırılması,

?         Turgut Mahallesi, G23b.24d.1b-1c Uygulama İmar Planı paftaları, 4324 ada 23,24,25,26,34,35,36 parseller, 4321 ada 1,8,7,13 parseller, 4316 ada 25,26,27,28,29,30,31,32,33,44 parseller, 4315 ada 1 parsel, 4314 ada 3 parsel, 4323 ada 6,7,8,9 ve 10 parsellerde Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 11.02.2014 tarih ve 1364 sayılı kararı ile belirlenen tarihi sur duvarı “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması ile yine Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 06.05.2014 tarih ve 1500 sayılı kararı ile sur duvarından 10mt çekme mesafesi verilmesi suretiyle yapı yasağı uygulanması kararının imar planı üzerine aktarılması,

?         G.E.E.A.Y.K´nın 27.04.1979 tarih ve 11144 sayılı kararıyla tescilli Nicomedia Sur kalıntılarının çevresindeki 324 ada 44 (31, 32, 33, 34, 39 tevhiden), 984 ada 1 parsel, 3482 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 no´lu parsellerin Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 28.08.2012 tarih 503 sayılı kararı ile belirlenen tarihi sur duvarı “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması ile aynı bölge içerisinde 984 ada 1 no´lu parsel ve 325 ada 1 no´lu parsel arasında Mezarlık alanından geçen 3mt genişliğindeki yolun yerindeki kullanımı ve mülkiyet verileri doğrultusunda devamlılığının sağlanacak şekilde plan üzerine aktarılması,

?         İzmit, Durhasan-Altıncıoğlu mevkii Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2012 tarih ve 29 sayılı meclis kararı ile onaylanan “İ-17 Kentsel Çalışma Alanı” planlama bölgesinde G23b.25b.1d Uygulama İmar Planı paftası, 193 ada 1 ve 2 nolu parsellerin imar planında sehven E:1.00, H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenen kullanımının yeniden E:1.80, H:6 kat yapılanma koşuluna sahip “Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlanması,

?         İ-10 Arızlı-Akpınar Planlama Bölgesinde yapılacak şuyulandırma çalışmalarına esas olmak üzere hazırlatılan ve İl Kadastro Müdürlüğü´nün 13.10.2014 tarih ve 5999 sayısıyla onaylanan mülkiyet verilerinin imar planına aktarılması sonucunda oluşan kayıklıklarının giderilmesi amacıyla alan kullanımları değiştirilmeksizin fonksiyon alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve 2751 ve 2748 nolu parsellerde yer alan Ormanköy Yapı Kooperatifinin dış duvarlarının imar yollarına denk gelen kısımlarında bahse konu duvarlar ile imar yollarının örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı´nca hazırlanan Arızlı-Akpınar yol projesi doğrultusunda 20mt genişliğindeki imar yolu güzergâhının yeniden düzenlenerek, kamulaştırma sınırının imar planı üzerine aktarılması,

?         Ayrıca İ-1 Çayırköy ve İ-9 Arızlı Planlama bölgeleri içerisinde yer alan derelerin ıslahına yönelik hazırlatılan projelerde belirlenen dere kesitlerinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 1.Bölge Müdürlüğü´nün 28.10.2014 tarih ve 671058 sayılı yazısı doğrultusunda imar planı üzerine aktarılması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının üst ölçekli plan kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

KARAR 92-Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

KARAR 93  

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

KARAR 94Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

  Sosyal Belediyecilik gereği gençlerin başarısını arttıracak unsurlardan en önemlisi olan aile içi iletişimi olumlu yönde etkileyen kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması için alınacak tedbirlerin neler olabileceği ile ilgili Eğitim ve Gençlik komisyonunun 21.11.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                             

Komisyonumuzun çalışma süresince bu konu hakkında çalışmalar yapan kurum ve müdürlüklerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu konu kakında yapılan çalışmalar incelenmiş,fikir alışverişinde bulunulmuştur.Bu çalışma kapsamında:

*İzmit Belediyesi Bşk. Yardımcısı :Güray Oruç

*İzmit ilçe Milli Eğitim Md.            :Ali Osman Karabayır

*İzmit ilçesinde bulunan 40 Resmi Ortaokul Md. veya yetkilisi

*İzmit ilçesinde bulunan 40 Resmi Ortaokul  Aile Birliği Bşk.veya yetkilisi

*İzmit ilçesinde bulunan 29 Resmi Lise Md. Veya yetkilisi

*İzmit ilçesinde bulunan 29 Resmi Lise Aile Birliği Bşk.veya yetkilisi

Kendilerine bu çalışmamızda bize vermiş oldukları katkılardan dolayı sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Komisyonumuz bu temasları yaptıktan sonra Okul-Aile ve Aile içi İletişim konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmış , sloganını ve işbirliği modelini oluşturmuştur.

´´HEDEFİMİZ BAŞARI, PUSULAMIZ AİLE İÇİ İLETİŞİM´´ Sloganı ve

´´OKUL+AİLE+BELEDİYE´´ İşbirliği modelimiz olarak tespit ettik.

Çalışmalarımızı iki başlıktan oluşturduk. Birinci başlıkta ilçemizdeki eğitim olanaklarımız nelerdir. İkinci başlıkta Okul Aile ve Aile içi iletişim konularından oluşmaktadır.

1.İzmit ilçemizdeki eğitim olanaklarımız:

?         8 resmi, 12 özel olmak üzere toplam 20 anaokulunda, 168 öğretmen, 121 derslik, 1.965 öğrenci eğitim öğretim görmekte olup, resmi anaokullarımızın hepsinde ikili eğitim yapılmaktadır. İlkokul, ortaokul ve mesleki lise bünyesindeki anasınıflarında 149 derslikte 3.264 öğrenci ile birlikte okul öncesindeki toplam öğrenci sayısı 5.229 olup; derslik başına 19 öğrenci düşmektedir. Okul öncesindeki toplam öğretmen sayısı 349, şube sayısı 313 tür.

?         İlçemizde okulöncesi okullaşma oranı 3-4-5 yaş ortalaması %38 dir. Bu sayıya belediyeler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kreşleri dahil değildir.

?         52 resmi, 7 özel olmak üzere toplam 59 ilkokulda, 1102 öğretmen, 855 derslik,  859 şubede 20.498 öğrenci eğitim öğretim görmekte olup, derslik başına 24 öğrenci düşmektedir. Resmi ilkokullarımızın 36 adetinde normal, 16 adetinde ise ikili eğitim yapılmaktadır. 3 okulumuzda birleştirilmiş sınıfta eğitim öğretim yapılmaktadır.

Temel eğitimde okullaşma oranı %108 dir.

?         41 resmi, 5 özel olmak üzere 46 ortaokulda (3 adet imam hatip ortaokulu dahil), 1.198 öğretmen, 750 derslik, 758 şube 19.830 öğrenci eğitim öğretim görmekte olup,derslik başına 26 öğrenci düşmektedir. Resmi ortaokullarımızın 30 adetinde normal, 11 adetinde ise;  ikili eğitim yapılmaktadır.

Ortaokullarda okullaşma oranı % 102 dir.

?         11 resmi, 4 özel olmak üzere 15 Anadolu lisesinde;  563 öğretmen, 301 derslik, 291 şube, 7.945 öğrenci ve derslik başına 26 öğrenci düşmektedir.

?         2 resmi fen lisesinde, 84 öğretmen, 39 derslik, 39 şube, 958 öğrenci ve derslik başına 25 öğrenci düşmektedir.

İlçemizde Ortaöğretimdeki okullaşma oranı %107 dir.

?         16 resmi, 2 özel olmak üzere toplam 18 meslekî ve teknik Anadolu lisesinde 997 öğretmen, 412 derslik, 488 şube, 13.830 öğrenci ve derslik başına 34 öğrenci düşmekte, 32 alanda eğitim öğretim yapılmaktadır.

Bu okulların 3´ü kız ve 1´i erkek olmak üzere toplam 4 Anadolu imam hatip lisesidir.

Ortaöğretime devam eden öğrencilerin % 60,8´i meslekî, %39,2´si genel eğitime devam etmektedir.

?         özel eğitim ve uygulama okulunda 32 derslik,  32 şubede 290 öğrenci ve 47 öğretmen eğitim öğretim görmektedir.

?         Mesleki eğitim merkezinde 18 derslik, 35 şube, 550 öğrenci, 26 öğretmen ile eğitim öğretim yapmaktadır.

?         İlçemizde toplam olarak; 20 anaokulu, 59 ilkokul, 43 ortaokul, 3 imam hatip ortaokulu, 15 Anadolu lisesi, 2 fen lisesi, 4 Anadolu imam hatip lisesi, 14 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 6 özel eğitim ve uygulama okulu olmak üzere 166 örgün eğitim kurumu mevcuttur.

?         İlçemizde; ayrıca 2 mesleki eğitim merkezi, 1 halk eğitim merkezi, 1 rehberlik ve araştırma merkezi, 1 bilim sanat merkezi, 1 öğretmenevi, 26 özel dershane, 14 etüt merkezi, 8 rehabilitasyon merkezi, 3 özel eğitim okulu, 20 motorlu taşıt sürücüleri kursu, 34 muhtelif özel kurs, 56 özel yurt ile birlikte toplam 333 eğitim kurumu faaliyette bulunmaktadır.

?         Resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki toplamöğrenci sayısı 69.130, öğretmen sayısı 4.366 dır. Ayrıca resmi eğitim kurumlarımızda 270 ücretli öğretmen görev yapmaktadır.

 

?         YAYGIN EĞİTİM

İlçemiz Halk Eğitimi merkezinde 2014-2015 eğitim öğretim yılının başladığı 01 Eylül 2014 tarihinden sonra açılan kursları üç ana kategoride değerlendirdiğimizde; 30.10.2014 tarihi itibariyle;

Mesleki ve teknik kurslar       : Açılan kurs sayısı 464 olup, bu kurslara 10.169 kişi,

Kültürel ve sosyal kurslar       : Açılan kurs sayısı 526 olup, bu kurslara 9695 kişi,

Okuma yazma kursları           : Açılan kurs sayısı 22 olup, bu kurslara 140 kişi,

olmak üzere açılan toplam 1012 kursa 13.119 kadın, 6.885 erkek olmak üzere 20.004 Kişi devam etmektedir.

TAŞIMALI EĞİTİM

İlçemizde;

Temel Eğitimde (ilkokul-ortaokul); 14 taşıma merkezine 86 yerleşim biriminden 74 araçla 1.310 öğrenci taşınmakta ve bu öğrencilerimize öğle yemeği verilmektedir. Taşıma bedeli ve yemek bedeli olarak bir aylık giderimiz 230.268 TL.

Ortaöğretimde; 26 taşıma merkezine 68 yerleşim biriminde 34 araçla 726 öğrenci taşınmaktadır. Bu öğrencilerin taşıma bedeli aylık 136.800 TL.

Özel eğitimde ise; 12 taşıma merkezine 85 yerleşim biriminden 26 araçla 355 öğrenci taşınmaktadır. Bu öğrencilerin aylık taşıma bedeli ise 76.000 TL. olup;

Taşımalı eğitim de bir aylık toplam giderimiz 498.276,00 TL dır.

EĞİTİM YATIRIMLARI

2003 yılında İlçemizdeki resmi okullardaki derslik sayısı 1.783 iken bugün itibariyle 2.297 derslikte eğitim öğretim yapılmaktadır. 11 yılda toplam 1129 adet derslik yapılarak hizmete açılmıştır.

16 derslikli Bilim Sanat Merkezi ve 12 derslikli İşitme Engelliler Okulunun yapımı devam etmektedir.

2014 Bakanlık yatırım programında yer alan 24 derslikli Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ile,

TOKİ tarafından yaptırılacak 24 derslik ve 3 atölyeden oluşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ihale süreci devam etmektedir.

Tüm okullarımızda normal eğitime geçilebilmesi için;

Şirintepe mahallesinde 1973 yılında Mannesman Boru Fabrikaları tarafından yaptırılan 8 derslikli ilkokul binası yıkılarak yerine 16 derslikli yeni ilkokul binası,

Yeşilova mahallesine 24 derslikli ortaokul binası,

Gölkent konutlarının bulunduğu alana 16 derslikli ilkokul,

Alikahya bölgesi Kavanlar inşaat tarafından yapılan konutların bulunduğu alana 20 derslikli ilkokul,

Akarca konutlarının bulunduğu bölgede yer alan Emek Dayanışması İlkokulu bahçesine 16 derslikli ortaokul,

Ekonomik ömrünü tamamlayan ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap veremeyen 5 derslikli Ertuğrulgazi ilkokulunun yıkılarak yerine 16 derslikli yeni binanın yapılmasına,

28 Haziran ilkokulunun ekonomik ömrünün tamamlayan ve yetersiz olan blokunun yıkılarak yerine 16 derslikli yeni bina yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

İlçemizin Tavşantepe mahallesi Cephanelik mevkiinde EĞİTİM KAMPÜSÜ yapılması Bakanlığımızca kabul edilmiş, uygulanacak proje yarışma ile tespit edilmiştir.

Ancak bu bölgeye Şehir Hastanesi yapımı planlandığından, eğitim kampüsü Kocaeli Fen Lisesi bitişiğindeki alana yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına teklifte bulunulmuştur.

Konu Milli Eğitim Bakanlığınca değerlendirme aşamasındadır.

                                                         

2.Okul-Aile ve Aile içi İletişim:

Öğrenme ve öğretme sürecine ilişkin olarak okul başarısını arttıran faktörler üzerinde yapılan araştırmalar,okul başarısı üzerinde okul aile dayanışmasının önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.Bunun yanısıra Aile içi iletişim çok önemli olduğu halde yeterince üzerinde durulmayan bir konudur.Bir çok sorunun temelinde aile içi iletişimdeki olumsuzluktan kaynaklanmaktadır.Yaygın olarak görülen iletişim biçimi ´´gereksinme iletişimi´´denilen durumdur.

Çocukların okuldaki durumları, günlük kısa notlar, alışveriş planları, kısa konuşmalar, standart hal hatır sormalar, günlük olaylardır. Birlikte olunan zamanın çoğunu Tv izlemek programlara yorum yapmak tan ibarettir.Bunlar ev içi iletişim mesajları olmaktadır.

Oysa ki düş kırıklıkları, geleceğe ilişkin duygular, insanlar arasındaki olumlu ya da olumsuz iletiler günlük iletişim içinde kendine yer bulmamakta bu nedenle duygular, düşünceler sessizce geçiştirilmektedir. Aile içi iletişimin düşük yoğunluğu, sığlığı, azlığı giderek insan arası ilişkileri de zayıflatmaktadır.Aile içinde yabancılaşma görülmekte etkin iletişim aile dışındaki gruplar arasına kaymaktadır.Baba işyerindeki arkadaş gruplarıyla,anne kadınlar arasındaki gruplarla,çocuklarda arkadaş gruplarıyla etkin iletişim kurmayı yeğlemekte,duygu ve düşüncelerin paylaşımı ev dışına taşınmaktadır.Ev içinde zayıflayan iletişim,buna karşın ev dışında gelişen ve bireysel çıkar ön planda olan iletişim sonucu,aile üyeleri arasında farkında olmadan bir yabancılaşmayı getirmektedir.Bunun sonucu değişen insan davranışları doyumsuzluk, kıyaslama aile içinde gruplaşmalara yol açmaktadır.

Aile içi iletişimin yitirilmesi ailede krizi arttırmakta, bunun sonucu aile üyeleri kendilerini mutlu kılacak sanal mutluluklar peşinde koşmaktadırlar. Son zamanlarda haberlerde hiç toplumumuzda görülmeyen, kültürümüz, toplumsal değer yargılarımızdan uzak gelişmeler izlemekteyiz. Toplumumuzda çabuk öfkelenme, sorgulamadan, somutlaştırmadan suçlamalar, şiddet ve hızlı aile çözülmelerini sayabiliriz.

Anne babanın yanlış tutumu, ilgisizliği, baskısı, sertliği, sevgisizliği ya da aşırıilgisi gibi durumlar gençlerin ders çalışmaktan soğumalarına, korku ve gerginlik duymalarına neden olmaktadır. Çocuğuna yakın ilgi gösteren, çocuğunun çalışma ortamını düzenleyen ve planlayan, çocuğunun başarısını övücü sözlerle destekleyen, çocuğunun başarısızlığında onu yüreklendiren anne babaların çocuklarının akademik başarılarının yüksek olduğu bilimsel bir tespittir .Anne babanın yoksunluğunun çocuğun eğitiminde olumsuzluk yarattığı da gözlenmiştir.

Anne babaların en önemli konularından biri çocuklarının iyi bir eğitim alıp alamayacağıdır. Bu açıdan anne babaların çocuklarının eğitim yaşantılarını nasıl destekleyecekleri önem kazanmaktadır. Aile ve öğretmenler, çocuklara elverişli bir öğrenme ortamı yaratabilmek için ortak bir çaba göstermelidir. Okul  aile işbirliği ve sorunları konusunda yapılan bir araştırma göstermiştir ki: Öğretmenlerin okul aile ilişkilerini geliştirmede başarılı çalışmalar yaptığı, anne babaların ise okul aile ilişkilerinde geliştirmede yetersizlikler gösterdikleri, aile eğitiminin okul aile ilişkilerini düzene koymada ve öğrencinin okul başarılarının arttırılmasında etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Aile ve öğretmenler arasında kurulacak düzenli iletişimin önemi büyüktür. Ailelerle okuldaki etkinlikler konusunda mektuplaşma, okul kuralları ve ailenin gereksinim duyduğu yardımcı bilgiler konusunda hazırlanmış bulunan broşürler, kurulacak bu iletişimin geleneksel araçlarıdır.

Sonuç olarak:

1-Eğitim açısından destekleyici bir tutum içinde bulunan ailelerden gelen çocukların okul başarıları   daha yüksektir.

2-Aile bakım, şefkat ve korumasının okul başarısının yükselmesinde önemli bir faktör olduğu anlaşılmaktadır. Koruyucu aile yanında kalan çocukların eğer uygun şefkat ve koruma sağlandığında başarıların yükseldiği görülmektedir.

3-Okul ile ortak program üzerinde görüş birliği içinde düzenli iletişim içinde bulunan bu ortak anlayış içinde çocuğuna eğitim desteği sağlayan ailelerin çocuklarının okul başarıları daha da yüksek olmaktadır.

               

          KOMİSYON ÇALIŞMASI SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÖNERİLER

1-Ev içinde eşitlikçi, sosyal rolleri arkadaşça yumuşatan ve aile disiplini kimseyi yaralamadan kurup yürütülen, anlayışlı, şefkatli ve ilkeli bir aile yapısı oluşturulmalı.

2-Eşler arasında anlayış ve davranış bütünlüğü, iletişimi güçlendirerek çocukların sosyal rollerini benimsemelerine yardımcı olmalı.

3-Aile içinde empatiyi geliştirmeli.

4-İletişimde aktif dinleme (saygı) yapılmalı.

5-Sorunlar somut bir şekilde belirtilmeli. Saydam ve şeffaf olunmalı.

6-Okulun izlediği eğitim yaklaşımları, öğrenciye uygulanan sınıf içi öğretim etkinlikleri konusunda ailelerle iletişim kurulmalı, ayrıca okul aile yardımlaşması ve bu çerçevede çocuğun eğitimi konusunda etkin işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla aileler eğitilmelidir.(AB projesi ve UNİCEF ortaklığında 07-14 yaş grubu ailelere eğitim başlıyor.) Bu projenin katılımcı kurumlarından biri de İzmit Belediyesi olmalıdır.

7-Ailelerin eğitimi çercevesinde öğrencilerin uyum, gelişim problemleri ile, ihtiyaç ve yetenekleri konusunda aileler bilgilendirilmedir.

8-Ailelerin öğrencinin okul başarısına yapabilecekleri olumlu katkıdan azami ölçüde yararlanabilmelerini sağlayabilmek amacıyla okula bakış açıları olumsuzdan olumluya dönüştürülürken, okula farklı kaynaklardan para temin edilmeli,bu ilişkiler çercevesinde ailelerden para alınmamalıdır.

9-Etkin bir okul aile yardımlaşmasını sağlayabilmek için ilişkiler rastlantıya bırakılmamalı, okul aile görüşme ve toplantıları yıllık, aylık ve haftalık dönemler içinde programlara bağlanmalı, aile ile mektuplaşma, telefonlaşma ve ev ziyaretleri bir program çercevesinde gerçekleşmelidir.

10-Ailelerin okula güven ve işbirliğini geliştirmek amacıyla, öğrenci etkinlikleri sergilenmeli ve bu etkinlikleri ailelerin izlemesi sağlanmalıdır.

11-Öğrencilerin tercih hatalarına düşmemeleri için rehberlik hizmetleri en geniş çercevede verilmeli. İzmit Belediyesi olarak bu çalışmalara teknik destekle yardımcı olmalıdır.

12-İzmit Belediyesi olarak Eğitim müdürlüğü tarafından Aile içi İletişim konularını işleyen seminer ve görseller hazırlanmalı belediyemizin eğitim verdiği İZMEK ve KOMEK gibi yerlerde , Mahalle Konaklarında hazırlanan CD´lerle halkımızı bilgilendirmelidir.

13-Evli çiftlerin boşanmaları neticesinde çocukların düştüğü bunalım ve toplum içinde evliliğe olan güven duygusunun azalmasını giderecek ve evliliklerin uzun ömürlü olmasını sağlayacak olan bu aile içi iletişim bilgileri İzmit Belediyesine evlenmek için müracat yapan bütün çiftlere verilmesini sağlamalıdır.

14-Öğrenci Koçluğu sistemleri uygulamaları için STK´lar ve belediye öncülüğünde gönüllülerden oluşan ekipler kurulmalıdır.

15-Aile Birliği toplantılarında tespit edilen bir gerçeklikte erkek gruplara ulaşma zorluğu ve katılım konularında isteksizlikleri çözülmesi gereken problemdir.

16-Annelerin özellikle çocuklarındaki değişimleri gözlemleyebilme ve yorumlayabilmeleri için davranış bilimciler tarafından eğitici seminerler yapılmalıdır.

17-Rehberlik öğretmenleri daha aktif olmalı ve sınıf öğretmenleri öğrencilerle yakın iletişim kurmalıdır. İletim yöntemleri konusunda gerekirse eğitim verilmelidir.

18-Geleceğimiz çocuklarımız diyorsak  maddi durumu iyi olmayan ailelerimizin çocuklarının okulda yemek ihtiyaçlarının karşılanması, okula ulaşım desteği içinde kent kartlarının doldurulması gerekmektedir.

19-Dini kurumların aile içi iletişim konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapması gereklidir.

20-Örnek şahsiyetlerle öğrenciler buluşturulmalı geleceğe umutla bakmaları sağlanmalıdır.

21-Ailelerimizin ulaşacağı psikolojik destek ve uzman yardımı alacakları danışma hattı kurulmalıdır.

22-´´Aile içi İletişim´´ ilkokuldan başlayıp ortaöğretime kadar olan süreçte ders olarak müfredata konmalı ve bu dersler uzman kişiler tarafından verilmeli. Bu derslerde Dijital çağda anne baba olmak gibi çağımızın zor süreçleri de işlenmeli.

23-İzmit Belediyemizin okullara yapmış olduğu destek ve işbirliği yapılması ve bunun gibi konularda çözüm önerilerinin sürdürülebilir olması;  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

–  İzmit Gündoğdu ( Tavşantepe) Mahallesi 334 ada, 29 nolu parselde ( Kanuni Kız Teknik Meslek Lisesi ) bulunan bir adet prefabrike yapı ile bir adet betonarme yapının eğitim ve eğitime destek hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 ( on ) yıl süre ile bedelsiz , Belediyemize tahsis edilmesi konusunda İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre, Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2014 tarih ve 7403 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Dr. Nevzat DOĞAN            Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı               Katip                                               Katip                     

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz